د ډیمو حالت
#AA
7.26
قیمت
-23.74%
Changing (1m)
#BA
146.77
قیمت
-36.74%
Changing (1m)
#AAPL
265.54
قیمت
-2.55%
Changing (1m)
#TSLA
548.32
قیمت
-12.97%
Changing (1m)
#GE
7.30
قیمت
-14.52%
Changing (1m)
#FB
174.28
قیمت
3.03%
Changing (1m)
#BABA
195.54
قیمت
-0.06%
Changing (1m)
#MSFT
165.06
قیمت
6.61%
Changing (1m)
#PEP
132.50
قیمت
0.46%
Changing (1m)
#V
174.83
قیمت
-1.23%
Changing (1m)
#GOOG
1206.00
قیمت
-1.44%
Changing (1m)
#AMZN
2039.50
قیمت
13.31%
Changing (1m)
#HPQ
15.69
قیمت
-21.39%
Changing (1m)
#SBUX
71.47
قیمت
-1.71%
Changing (1m)
#JNJ
143.07
قیمت
3.87%
Changing (1m)
#BAC
23.42
قیمت
1.17%
Changing (1m)
#MCD
177.37
قیمت
-7.64%
Changing (1m)
#WMT
121.76
قیمت
5.35%
Changing (1m)
#IBM
119.17
قیمت
-0.83%
Changing (1m)
#XOM
43.87
قیمت
0.60%
Changing (1m)
#NVDA
266.60
قیمت
6.22%
Changing (1m)
#JPM
94.18
قیمت
-3.79%
Changing (1m)
#CAT
127.37
قیمت
14.70%
Changing (1m)
#DIS
100.94
قیمت
-8.03%
Changing (1m)
#PG
115.04
قیمت
-2.81%
Changing (1m)
#HD
194.50
قیمت
-9.18%
Changing (1m)
#T
29.88
قیمت
-15.62%
Changing (1m)
#MMM
148.84
قیمت
0.47%
Changing (1m)
#PYPL
105.02
قیمت
0.69%
Changing (1m)
#CSCO
41.72
قیمت
9.47%
Changing (1m)
#LMT
361.07
قیمت
0.77%
Changing (1m)
#VZ
57.72
قیمت
4.08%
Changing (1m)
#INTC
58.93
قیمت
13.24%
Changing (1m)
#AXP
91.95
قیمت
-7.55%
Changing (1m)
#AMGN
219.09
قیمت
11.93%
Changing (1m)
#PFE
34.60
قیمت
2.43%
Changing (1m)
#EK
0.42
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#MO
40.12
قیمت
-0.17%
Changing (1m)
#NFLX
370.50
قیمت
6.47%
Changing (1m)
#UTX
85.97
قیمت
-26.23%
Changing (1m)