د ډیمو حالت
#BABA
219.12
قیمت
2.33%
Changing (1m)
#V
206.50
قیمت
10.96%
Changing (1m)
#BA
317.72
قیمت
-5.47%
Changing (1m)
#LMT
428.73
قیمت
9.75%
Changing (1m)
#AAPL
319.31
قیمت
12.20%
Changing (1m)
#TSLA
571.90
قیمت
36.73%
Changing (1m)
#AA
16.29
قیمت
-25.51%
Changing (1m)
#XOM
66.79
قیمت
-4.91%
Changing (1m)
#FB
219.48
قیمت
6.32%
Changing (1m)
#DIS
142.16
قیمت
-1.63%
Changing (1m)
#GE
11.78
قیمت
6.13%
Changing (1m)
#PEP
143.65
قیمت
4.85%
Changing (1m)
#WMT
115.83
قیمت
-2.84%
Changing (1m)
#SBUX
93.73
قیمت
6.31%
Changing (1m)
#NVDA
252.66
قیمت
6.07%
Changing (1m)
#CSCO
48.99
قیمت
2.32%
Changing (1m)
#MSFT
166.67
قیمت
5.88%
Changing (1m)
#JPM
136.55
قیمت
-0.34%
Changing (1m)
#INTC
63.39
قیمت
7.01%
Changing (1m)
#PYPL
117.88
قیمت
8.65%
Changing (1m)
#GOOG
1484.38
قیمت
10.28%
Changing (1m)
#AMZN
1884.67
قیمت
5.10%
Changing (1m)
#IBM
142.85
قیمت
5.78%
Changing (1m)
#MCD
213.39
قیمت
8.98%
Changing (1m)
#HD
233.64
قیمت
5.97%
Changing (1m)
#PG
124.96
قیمت
0.22%
Changing (1m)
#HPQ
22.11
قیمت
7.02%
Changing (1m)
#JNJ
148.48
قیمت
1.89%
Changing (1m)
#PFE
40.71
قیمت
3.64%
Changing (1m)
#CAT
142.71
قیمت
-3.91%
Changing (1m)
#BAC
34.12
قیمت
-3.07%
Changing (1m)
#AXP
131.34
قیمت
5.37%
Changing (1m)
#AMGN
234.87
قیمت
-3.03%
Changing (1m)
#T
38.63
قیمت
-1.20%
Changing (1m)
#MMM
177.72
قیمت
0.12%
Changing (1m)
#UTX
153.80
قیمت
2.73%
Changing (1m)
#VZ
60.50
قیمت
-1.39%
Changing (1m)
#EK
0.42
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#MO
50.56
قیمت
-0.30%
Changing (1m)
#NFLX
348.91
قیمت
5.89%
Changing (1m)