د ډیمو حالت
#TSLA
349.48
قیمت
35.10%
Changing (1m)
#XOM
69.17
قیمت
-0.23%
Changing (1m)
#BABA
185.40
قیمت
6.02%
Changing (1m)
#DIS
144.62
قیمت
11.20%
Changing (1m)
#MCD
193.97
قیمت
-6.52%
Changing (1m)
#AAPL
265.51
قیمت
13.20%
Changing (1m)
#LMT
393.52
قیمت
3.32%
Changing (1m)
#FB
194.95
قیمت
3.63%
Changing (1m)
#IBM
134.31
قیمت
-5.37%
Changing (1m)
#SBUX
84.20
قیمت
-2.74%
Changing (1m)
#JPM
129.49
قیمت
8.15%
Changing (1m)
#MSFT
149.84
قیمت
7.31%
Changing (1m)
#GOOG
1332.48
قیمت
6.91%
Changing (1m)
#CSCO
45.08
قیمت
-3.26%
Changing (1m)
#PFE
37.27
قیمت
1.91%
Changing (1m)
#INTC
57.91
قیمت
10.56%
Changing (1m)
#MMM
171.88
قیمت
5.75%
Changing (1m)
#V
179.71
قیمت
1.80%
Changing (1m)
#BA
371.49
قیمت
0.30%
Changing (1m)
#NVDA
204.01
قیمت
3.59%
Changing (1m)
#AMZN
1737.16
قیمت
-2.35%
Changing (1m)
#HPQ
20.16
قیمت
19.36%
Changing (1m)
#PYPL
104.15
قیمت
2.08%
Changing (1m)
#UTX
149.36
قیمت
9.77%
Changing (1m)
#JNJ
134.89
قیمت
-0.74%
Changing (1m)
#CAT
145.28
قیمت
10.05%
Changing (1m)
#GE
11.51
قیمت
28.17%
Changing (1m)
#VZ
59.49
قیمت
-1.06%
Changing (1m)
#PEP
133.84
قیمت
-1.63%
Changing (1m)
#AXP
120.74
قیمت
2.99%
Changing (1m)
#T
39.49
قیمت
3.98%
Changing (1m)
#HD
237.27
قیمت
1.30%
Changing (1m)
#AA
20.88
قیمت
6.75%
Changing (1m)
#PG
120.47
قیمت
3.03%
Changing (1m)
#AMGN
220.65
قیمت
8.21%
Changing (1m)
#WMT
118.86
قیمت
-0.74%
Changing (1m)
#BAC
32.91
قیمت
8.61%
Changing (1m)
#EK
0.42
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#MO
47.96
قیمت
10.38%
Changing (1m)
#NFLX
294.44
قیمت
4.26%
Changing (1m)