د ډیمو حالت
#BABA
251.91
قیمت
-2.73%
Changing (1m)
#TSLA
1452.22
قیمت
4.57%
Changing (1m)
#AAPL
444.14
قیمت
16.11%
Changing (1m)
#MCD
204.45
قیمت
10.93%
Changing (1m)
#AA
14.56
قیمت
41.09%
Changing (1m)
#FB
268.37
قیمت
10.39%
Changing (1m)
#INTC
47.89
قیمت
-17.12%
Changing (1m)
#NVDA
447.70
قیمت
6.12%
Changing (1m)
#GOOG
1493.66
قیمت
-1.09%
Changing (1m)
#MSFT
212.17
قیمت
-0.62%
Changing (1m)
#SBUX
75.67
قیمت
3.53%
Changing (1m)
#PEP
136.51
قیمت
3.39%
Changing (1m)
#AMGN
240.35
قیمت
-3.59%
Changing (1m)
#CSCO
47.31
قیمت
1.59%
Changing (1m)
#PYPL
198.56
قیمت
9.20%
Changing (1m)
#CAT
134.76
قیمت
7.21%
Changing (1m)
#JPM
99.27
قیمت
7.82%
Changing (1m)
#BA
169.78
قیمت
-0.91%
Changing (1m)
#IBM
124.72
قیمت
8.28%
Changing (1m)
#PFE
38.33
قیمت
14.38%
Changing (1m)
#UTX
61.04
قیمت
5.57%
Changing (1m)
#AMZN
3166.31
قیمت
-0.61%
Changing (1m)
#AXP
99.07
قیمت
10.47%
Changing (1m)
#BAC
26.01
قیمت
15.09%
Changing (1m)
#DIS
129.76
قیمت
11.47%
Changing (1m)
#EBAY
55.12
قیمت
-6.89%
Changing (1m)
#FPP
31.72
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#GE
6.28
قیمت
-2.48%
Changing (1m)
#HD
271.31
قیمت
9.66%
Changing (1m)
#HPQ
18.35
قیمت
10.94%
Changing (1m)
#JNJ
148.30
قیمت
4.14%
Changing (1m)
#LMT
385.05
قیمت
12.56%
Changing (1m)
#LRLCY
53.11
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#MMM
158.05
قیمت
4.50%
Changing (1m)
#MO
42.06
قیمت
8.60%
Changing (1m)
#NFLX
494.58
قیمت
-4.16%
Changing (1m)
#NIKE
101.66
قیمت
5.54%
Changing (1m)
#PG
133.34
قیمت
8.94%
Changing (1m)
#T
29.89
قیمت
1.74%
Changing (1m)
#V
196.05
قیمت
2.60%
Changing (1m)
#VZ
58.37
قیمت
8.55%
Changing (1m)
#WMT
129.72
قیمت
1.11%
Changing (1m)
#XOM
43.29
قیمت
5.33%
Changing (1m)