د ډیمو حالت
LTCUSD
360.26
قیمت
51.66%
Changing (1m)
BTCUSD
55471.90
قیمت
-5.15%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3470
قیمت
-7.22%
Changing (1m)
XMRUSD
437.33
قیمت
54.44%
Changing (1m)
XRPUSD
1.42552
قیمت
12.75%
Changing (1m)
ZECUSD
285.09
قیمت
42.87%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00787
قیمت
63.28%
Changing (1m)
NEOUSD
109.72
قیمت
84.90%
Changing (1m)
OMGUSD
11.2285
قیمت
16.04%
Changing (1m)
EDOUSD
2.1947
قیمت
-8.30%
Changing (1m)
ETHUSD
3950.86
قیمت
89.28%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00492
قیمت
53.75%
Changing (1m)
EOSUSD
11.5922
قیمت
83.39%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00647
قیمت
60.15%
Changing (1m)
ETHBTC
0.07110
قیمت
99.38%
Changing (1m)
ADAUSD_v
1.70490
قیمت
16.61%
Changing (1m)
BNBUSD_v
659.5400
قیمت
27.32%
Changing (1m)
BTCUSD_v
55547.10
قیمت
-5.03%
Changing (1m)
DOTUSD_v
37.0980
قیمت
3.42%
Changing (1m)
EOSUSD_v
11.4347
قیمت
68.97%
Changing (1m)
ETHBTC_v
0.07118
قیمت
82.14%
Changing (1m)
ETHUSD_v
3938.47
قیمت
90.42%
Changing (1m)
LNKUSD_v
46.0760
قیمت
19.01%
Changing (1m)
LTCUSD_v
360.50
قیمت
34.60%
Changing (1m)
NEOUSD_v
109.96
قیمت
-4.22%
Changing (1m)
XLMUSD_v
0.63607
قیمت
26.12%
Changing (1m)
XRPUSD_v
1.42680
قیمت
-17.20%
Changing (1m)