د ډیمو حالت
#GE
12.24
قیمت
5.52%
Changing (1m)
#V
208.71
قیمت
-0.35%
Changing (1m)
#BABA
212.53
قیمت
-5.21%
Changing (1m)
#HPQ
22.69
قیمت
4.37%
Changing (1m)
#BA
330.34
قیمت
6.20%
Changing (1m)
#LMT
427.75
قیمت
0.29%
Changing (1m)
#AAPL
313.02
قیمت
-1.60%
Changing (1m)
#AA
16.10
قیمت
-4.73%
Changing (1m)
#TSLA
900.61
قیمت
57.20%
Changing (1m)
#DIS
138.94
قیمت
-3.67%
Changing (1m)
#FB
210.02
قیمت
-5.29%
Changing (1m)
#MCD
215.85
قیمت
1.34%
Changing (1m)
#WMT
118.57
قیمت
2.06%
Changing (1m)
#NVDA
293.95
قیمت
16.49%
Changing (1m)
#MSFT
178.53
قیمت
6.76%
Changing (1m)
#XOM
59.13
قیمت
-12.40%
Changing (1m)
#INTC
64.33
قیمت
4.52%
Changing (1m)
#PEP
145.82
قیمت
2.59%
Changing (1m)
#SBUX
87.34
قیمت
-6.36%
Changing (1m)
#IBM
149.83
قیمت
3.52%
Changing (1m)
#AMZN
2094.11
قیمت
10.12%
Changing (1m)
#PYPL
119.48
قیمت
2.20%
Changing (1m)
#HD
245.23
قیمت
4.24%
Changing (1m)
#JPM
135.80
قیمت
-0.73%
Changing (1m)
#GOOG
1482.42
قیمت
-0.78%
Changing (1m)
#JNJ
149.91
قیمت
2.19%
Changing (1m)
#PG
126.70
قیمت
0.56%
Changing (1m)
#CSCO
46.29
قیمت
-6.41%
Changing (1m)
#PFE
35.70
قیمت
-11.52%
Changing (1m)
#CAT
137.20
قیمت
-5.96%
Changing (1m)
#T
38.52
قیمت
-0.87%
Changing (1m)
#BAC
34.36
قیمت
0.23%
Changing (1m)
#AXP
134.86
قیمت
2.19%
Changing (1m)
#VZ
58.20
قیمت
-3.74%
Changing (1m)
#MMM
156.93
قیمت
-12.76%
Changing (1m)
#AMGN
222.71
قیمت
-6.78%
Changing (1m)
#UTX
151.52
قیمت
-2.00%
Changing (1m)
#EK
0.42
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#MO
45.89
قیمت
-10.62%
Changing (1m)
#NFLX
379.37
قیمت
15.75%
Changing (1m)