د ډیمو حالت
#BABA
219.54
قیمت
11.06%
Changing (1m)
#TSLA
885.14
قیمت
14.59%
Changing (1m)
#AAPL
331.03
قیمت
9.68%
Changing (1m)
#MCD
197.00
قیمت
9.79%
Changing (1m)
#AA
12.03
قیمت
56.23%
Changing (1m)
#FB
230.51
قیمت
9.90%
Changing (1m)
#INTC
64.28
قیمت
8.54%
Changing (1m)
#NVDA
356.45
قیمت
19.38%
Changing (1m)
#GOOG
1438.67
قیمت
6.20%
Changing (1m)
#MSFT
187.02
قیمت
2.43%
Changing (1m)
#SBUX
82.14
قیمت
11.32%
Changing (1m)
#PEP
132.41
قیمت
0.81%
Changing (1m)
#AMGN
225.40
قیمت
-4.95%
Changing (1m)
#CSCO
47.82
قیمت
15.48%
Changing (1m)
#PYPL
155.94
قیمت
22.91%
Changing (1m)
#CAT
135.00
قیمت
24.93%
Changing (1m)
#JPM
111.13
قیمت
21.79%
Changing (1m)
#BA
205.07
قیمت
65.26%
Changing (1m)
#IBM
132.03
قیمت
7.55%
Changing (1m)
#PFE
35.97
قیمت
-7.44%
Changing (1m)
#AMZN
2480.28
قیمت
6.46%
Changing (1m)
#AXP
109.64
قیمت
28.82%
Changing (1m)
#BAC
28.09
قیمت
24.62%
Changing (1m)
#DIS
124.67
قیمت
21.72%
Changing (1m)
#EBAY
48.81
قیمت
20.28%
Changing (1m)
#FPP
38.44
قیمت
17.30%
Changing (1m)
#GE
7.87
قیمت
28.59%
Changing (1m)
#HD
254.74
قیمت
13.17%
Changing (1m)
#HPQ
17.40
قیمت
17.09%
Changing (1m)
#JNJ
147.15
قیمت
-1.28%
Changing (1m)
#LMT
410.75
قیمت
6.45%
Changing (1m)
#LRLCY
53.11
قیمت
-0.06%
Changing (1m)
#MMM
167.17
قیمت
13.82%
Changing (1m)
#MO
41.88
قیمت
16.08%
Changing (1m)
#NFLX
418.61
قیمت
-2.97%
Changing (1m)
#NIKE
102.57
قیمت
16.81%
Changing (1m)
#PG
118.26
قیمت
2.46%
Changing (1m)
#T
32.76
قیمت
10.86%
Changing (1m)
#UTX
86.01
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#V
199.09
قیمت
11.34%
Changing (1m)
#VZ
57.71
قیمت
2.27%
Changing (1m)
#WMT
121.51
قیمت
-2.59%
Changing (1m)
#XOM
53.03
قیمت
19.28%
Changing (1m)