د ډیمو حالت
#BABA
252.56
قیمت
0.84%
Changing (1m)
#TSLA
1642.96
قیمت
6.54%
Changing (1m)
#AAPL
457.76
قیمت
20.84%
Changing (1m)
#MCD
206.84
قیمت
11.85%
Changing (1m)
#AA
14.63
قیمت
30.39%
Changing (1m)
#FB
261.20
قیمت
10.21%
Changing (1m)
#INTC
49.08
قیمت
-15.23%
Changing (1m)
#NVDA
458.17
قیمت
14.00%
Changing (1m)
#GOOG
1510.91
قیمت
1.50%
Changing (1m)
#MSFT
208.31
قیمت
2.13%
Changing (1m)
#SBUX
78.51
قیمت
9.18%
Changing (1m)
#PEP
137.71
قیمت
2.42%
Changing (1m)
#AMGN
238.97
قیمت
-0.39%
Changing (1m)
#CSCO
42.49
قیمت
-6.59%
Changing (1m)
#PYPL
191.54
قیمت
14.76%
Changing (1m)
#CAT
140.17
قیمت
7.61%
Changing (1m)
#JPM
103.04
قیمت
4.58%
Changing (1m)
#BA
178.65
قیمت
1.99%
Changing (1m)
#IBM
125.38
قیمت
5.59%
Changing (1m)
#PFE
38.04
قیمت
8.19%
Changing (1m)
#UTX
64.05
قیمت
10.77%
Changing (1m)
#AMZN
3146.09
قیمت
2.45%
Changing (1m)
#AXP
101.05
قیمت
8.74%
Changing (1m)
#BAC
26.52
قیمت
10.92%
Changing (1m)
#DIS
130.60
قیمت
13.58%
Changing (1m)
#EBAY
56.32
قیمت
-2.17%
Changing (1m)
#FPP
31.72
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#GE
6.60
قیمت
0.92%
Changing (1m)
#HD
280.61
قیمت
12.71%
Changing (1m)
#HPQ
18.22
قیمت
7.68%
Changing (1m)
#JNJ
148.26
قیمت
2.13%
Changing (1m)
#LMT
392.81
قیمت
11.78%
Changing (1m)
#LRLCY
53.11
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#MMM
165.99
قیمت
7.24%
Changing (1m)
#MO
42.54
قیمت
6.11%
Changing (1m)
#NFLX
481.28
قیمت
-4.22%
Changing (1m)
#NIKE
106.36
قیمت
10.81%
Changing (1m)
#PG
134.98
قیمت
9.12%
Changing (1m)
#T
30.01
قیمت
1.21%
Changing (1m)
#V
196.77
قیمت
4.16%
Changing (1m)
#VZ
58.71
قیمت
8.00%
Changing (1m)
#WMT
132.76
قیمت
2.82%
Changing (1m)
#XOM
43.08
قیمت
1.75%
Changing (1m)