د ډیمو حالت
#BABA
309.96
قیمت
14.86%
Changing (1m)
#TSLA
420.38
قیمت
12.47%
Changing (1m)
#AAPL
115.02
قیمت
5.73%
Changing (1m)
#MCD
228.55
قیمت
6.05%
Changing (1m)
#AA
13.47
قیمت
16.52%
Changing (1m)
#FB
284.95
قیمت
14.24%
Changing (1m)
#INTC
48.13
قیمت
-1.33%
Changing (1m)
#NVDA
543.24
قیمت
9.53%
Changing (1m)
#GOOG
1640.89
قیمت
14.51%
Changing (1m)
#MSFT
216.12
قیمت
6.56%
Changing (1m)
#SBUX
90.75
قیمت
9.68%
Changing (1m)
#PEP
139.40
قیمت
6.26%
Changing (1m)
#AMGN
226.90
قیمت
-5.58%
Changing (1m)
#CSCO
38.80
قیمت
2.37%
Changing (1m)
#PYPL
202.97
قیمت
10.64%
Changing (1m)
#CAT
168.53
قیمت
16.97%
Changing (1m)
#JPM
103.75
قیمت
13.04%
Changing (1m)
#BA
167.35
قیمت
13.31%
Changing (1m)
#IBM
115.99
قیمت
-1.20%
Changing (1m)
#PFE
38.18
قیمت
7.10%
Changing (1m)
#UTX
62.59
قیمت
9.40%
Changing (1m)
#AMZN
3203.05
قیمت
5.75%
Changing (1m)
#AXP
100.89
قیمت
6.57%
Changing (1m)
#BAC
24.90
قیمت
8.12%
Changing (1m)
#DIS
128.35
قیمت
4.85%
Changing (1m)
#EBAY
53.75
قیمت
6.20%
Changing (1m)
#FPP
28.05
قیمت
-4.14%
Changing (1m)
#GE
7.63
قیمت
28.45%
Changing (1m)
#HD
282.84
قیمت
6.12%
Changing (1m)
#HPQ
19.12
قیمت
6.16%
Changing (1m)
#JNJ
145.20
قیمت
0.61%
Changing (1m)
#LMT
374.23
قیمت
-2.25%
Changing (1m)
#LRLCY
287.00
قیمت
4.33%
Changing (1m)
#MMM
169.81
قیمت
6.14%
Changing (1m)
#MO
39.07
قیمت
3.25%
Changing (1m)
#NFLX
487.88
قیمت
3.53%
Changing (1m)
#NIKE
129.97
قیمت
3.03%
Changing (1m)
#PG
142.29
قیمت
4.04%
Changing (1m)
#T
27.76
قیمت
0.14%
Changing (1m)
#V
197.94
قیمت
1.49%
Changing (1m)
#VZ
57.93
قیمت
-1.31%
Changing (1m)
#WMT
143.76
قیمت
5.25%
Changing (1m)
#XOM
34.18
قیمت
0.59%
Changing (1m)