د ډیمو حالت
خرڅول
0.02
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۱۴
0.69695
0.70324
0.00000
0.00000
ګټه
-12.58 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.69695
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-12.58 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.70324
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۹
0.69114
0.70324
0.00000
0.00000
ګټه
-24.20 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.69114
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-24.20 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.70324
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۲۵
0.68969
0.70324
0.00000
0.00000
ګټه
-27.10 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.68969
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-27.10 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.70324
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۰:۴۱
0.68681
0.70324
0.00000
0.00000
ګټه
-32.86 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۰:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.68681
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-32.86 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.70324
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۰۴
0.68181
0.70324
0.00000
0.00000
ګټه
-42.86 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.68181
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-42.86 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.70324
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۹:۰۳
0.67823
0.70324
0.00000
0.00000
ګټه
-50.02 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۹:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67823
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-50.02 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.70324
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۹:۳۸
0.67699
0.70324
0.00000
0.00000
ګټه
-52.50 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۹:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67699
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-52.50 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.70324
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۰۸
0.67605
0.70324
0.00000
0.00000
ګټه
-54.38 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67605
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-54.38 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.70324
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۱۴
0.67477
0.70324
0.00000
0.00000
ګټه
-56.94 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67477
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-56.94 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.70324
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۱۵
0.67356
0.70324
0.00000
0.00000
ګټه
-59.36 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67356
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-59.36 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.70324
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۱۸
0.67221
0.70324
0.00000
0.00000
ګټه
-62.06 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67221
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-62.06 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.70324
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۲۰
0.67130
0.70324
0.00000
0.00000
ګټه
-63.88 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67130
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-63.88 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.70324
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۹:۲۶
0.67076
0.70324
0.00000
0.00000
ګټه
-64.96 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۹:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67076
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-64.96 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.70324
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۰۵
0.66993
0.70324
0.00000
0.00000
ګټه
-66.62 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.66993
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-66.62 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.70324
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۵۴
0.66879
0.70324
0.00000
0.00000
ګټه
-68.90 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.66879
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-68.90 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.70324
ګټه ترې واخله
0.00000