د ډیمو حالت
خریداری کول
4
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۹:۱۵
1.37071
1.37076
0.00000
0.00000
ګټه
0.20 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۹:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37071
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.20 USD
د سوداګرۍ حجم
4
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
3.8
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۵۵:۰۲
1.37097
1.37076
0.00000
0.00000
ګټه
-0.80 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۵۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37097
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.80 USD
د سوداګرۍ حجم
3.8
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
14.45
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۰۱
1.37050
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
3.76 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37050
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
3.76 USD
د سوداګرۍ حجم
14.45
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
13.41
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۰۰
1.37088
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-1.61 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37088
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.61 USD
د سوداګرۍ حجم
13.41
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
12.45
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۰۰
1.37125
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-6.10 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37125
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-6.10 USD
د سوداګرۍ حجم
12.45
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
11.56
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۰
1.37165
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-10.29 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37165
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-10.29 USD
د سوداګرۍ حجم
11.56
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
10.74
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۰۵
1.37207
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-14.07 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37207
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-14.07 USD
د سوداګرۍ حجم
10.74
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
3.6
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۱۰
1.37217
1.37076
0.00000
0.00000
ګټه
-5.08 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37217
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-5.08 USD
د سوداګرۍ حجم
3.6
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
3.4
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۰:۰۱
1.37249
1.37076
0.00000
0.00000
ګټه
-5.88 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37249
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-5.88 USD
د سوداګرۍ حجم
3.4
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
9.97
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۰
1.37255
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-17.85 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37255
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-17.85 USD
د سوداګرۍ حجم
9.97
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
3.2
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۱۶:۰۵
1.37274
1.37076
0.00000
0.00000
ګټه
-6.34 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۱۶:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37274
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-6.34 USD
د سوداګرۍ حجم
3.2
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
3
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۱۰
1.37300
1.37076
0.00000
0.00000
ګټه
-6.72 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37300
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-6.72 USD
د سوداګرۍ حجم
3
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
2.8
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۲۳
1.37324
1.37076
0.00000
0.00000
ګټه
-6.94 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37324
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-6.94 USD
د سوداګرۍ حجم
2.8
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
2.6
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۲۱
1.37358
1.37076
0.00000
0.00000
ګټه
-7.33 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37358
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-7.33 USD
د سوداګرۍ حجم
2.6
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
2.4
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۱۸
1.37478
1.37076
0.00000
0.00000
ګټه
-9.65 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37478
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-9.65 USD
د سوداګرۍ حجم
2.4
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
9.26
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
1.37298
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-20.56 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37298
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-20.56 USD
د سوداګرۍ حجم
9.26
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
8.6
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۰۳
1.37338
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-22.53 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37338
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-22.53 USD
د سوداګرۍ حجم
8.6
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خرڅول
1
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۰۲
1.37314
1.37096
0.00000
1.37014
ګټه
2.18 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.37314
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
2.18 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
1.37096
ګټه ترې واخله
1.37014
خریداری کول
2.2
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۲۳
1.37335
1.37076
0.00000
0.00000
ګټه
-5.70 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37335
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-5.70 USD
د سوداګرۍ حجم
2.2
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
2
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۳
1.37366
1.37076
0.00000
0.00000
ګټه
-5.80 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37366
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-5.80 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
1.8
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۷:۴۷
1.37391
1.37076
0.00000
0.00000
ګټه
-5.67 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37391
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-5.67 USD
د سوداګرۍ حجم
1.8
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
1.6
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۲۵
1.37416
1.37076
0.00000
0.00000
ګټه
-5.44 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37416
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-5.44 USD
د سوداګرۍ حجم
1.6
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
7.98
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۰
1.37375
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-23.86 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37375
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-23.86 USD
د سوداګرۍ حجم
7.98
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
7.41
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۰۲
1.37427
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-26.01 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37427
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-26.01 USD
د سوداګرۍ حجم
7.41
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
6.88
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۰۰
1.37464
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-26.69 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37464
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-26.69 USD
د سوداګرۍ حجم
6.88
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
1.4
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۳۱
1.37447
1.37076
0.00000
0.00000
ګټه
-5.19 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37447
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-5.19 USD
د سوداګرۍ حجم
1.4
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
1.2
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۲۲
1.37474
1.37076
0.00000
0.00000
ګټه
-4.78 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37474
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-4.78 USD
د سوداګرۍ حجم
1.2
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
1
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۳۰
1.37500
1.37076
0.00000
0.00000
ګټه
-4.24 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37500
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-4.24 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.8
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۳۱
1.37527
1.37076
0.00000
0.00000
ګټه
-3.61 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37527
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-3.61 USD
د سوداګرۍ حجم
0.8
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.6
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۶:۵۳
1.37553
1.37076
0.00000
0.00000
ګټه
-2.86 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۶:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37553
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-2.86 USD
د سوداګرۍ حجم
0.6
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.4
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۵۰
1.37578
1.37076
0.00000
0.00000
ګټه
-2.01 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37578
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-2.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.2
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۸:۲۳
1.37610
1.37076
0.00000
0.00000
ګټه
-1.07 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۸:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37610
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.07 USD
د سوداګرۍ حجم
0.2
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۳:۵۲
1.37640
1.37076
0.00000
0.00000
ګټه
-0.56 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۳:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37640
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.56 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
6.39
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۰
1.37502
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-27.22 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37502
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-27.22 USD
د سوداګرۍ حجم
6.39
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
5.93
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۲
1.37563
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-28.88 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37563
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-28.88 USD
د سوداګرۍ حجم
5.93
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
5.51
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۰
1.37594
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-28.54 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37594
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-28.54 USD
د سوداګرۍ حجم
5.51
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
5.11
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۰۰
1.37661
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-29.89 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37661
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-29.89 USD
د سوداګرۍ حجم
5.11
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
4.75
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۱
1.37699
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-29.59 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37699
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-29.59 USD
د سوداګرۍ حجم
4.75
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
4.41
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۰
1.37742
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-29.37 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37742
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-29.37 USD
د سوداګرۍ حجم
4.41
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
4.09
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
1.37849
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-31.62 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37849
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-31.62 USD
د سوداګرۍ حجم
4.09
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
3.8
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۰
1.37895
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-31.12 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37895
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-31.12 USD
د سوداګرۍ حجم
3.8
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
3.53
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۰۲
1.37952
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-30.92 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37952
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-30.92 USD
د سوداګرۍ حجم
3.53
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
3.28
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۰۰
1.38050
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-31.95 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.38050
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-31.95 USD
د سوداګرۍ حجم
3.28
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
3.04
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۰:۰۰
1.38081
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-30.55 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.38081
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-30.55 USD
د سوداګرۍ حجم
3.04
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
2.83
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۰۳
1.38122
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-29.60 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.38122
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-29.60 USD
د سوداګرۍ حجم
2.83
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
2.62
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۱
1.38181
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-28.95 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.38181
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-28.95 USD
د سوداګرۍ حجم
2.62
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
2.44
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۵
1.38242
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-28.45 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.38242
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-28.45 USD
د سوداګرۍ حجم
2.44
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
2.26
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
1.38323
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-28.18 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.38323
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-28.18 USD
د سوداګرۍ حجم
2.26
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
2.1
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۰
1.38371
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-27.20 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.38371
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-27.20 USD
د سوداګرۍ حجم
2.1
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
1.95
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۳
1.38405
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-25.92 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.38405
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-25.92 USD
د سوداګرۍ حجم
1.95
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
1.81
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۰
1.38497
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-25.72 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.38497
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-25.72 USD
د سوداګرۍ حجم
1.81
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
1.68
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۰
1.38553
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-24.81 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.38553
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-24.81 USD
د سوداګرۍ حجم
1.68
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
1.56
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۱
1.38589
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-23.60 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.38589
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-23.60 USD
د سوداګرۍ حجم
1.56
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
1.45
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۰
1.38639
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-22.66 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.38639
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-22.66 USD
د سوداګرۍ حجم
1.45
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
1.35
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۰۰
1.38698
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-21.90 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.38698
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-21.90 USD
د سوداګرۍ حجم
1.35
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
1.25
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
1.38741
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-20.81 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.38741
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-20.81 USD
د سوداګرۍ حجم
1.25
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
1.16
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۰
1.38808
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-20.09 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.38808
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-20.09 USD
د سوداګرۍ حجم
1.16
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
1.08
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۰
1.38860
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-19.27 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.38860
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-19.27 USD
د سوداګرۍ حجم
1.08
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
1
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
1.38898
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-18.22 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.38898
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-18.22 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796
خریداری کول
1
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۲
1.38981
1.37076
0.00000
1.37796
ګټه
-19.05 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.38981
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-19.05 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
1.37076
ګټه ترې واخله
1.37796