د ډیمو حالت
خریداری کول
13.66
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۱۹
84.978
85.290
0.000
0.000
ګټه
37.32 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
84.978
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
37.32 USD
د سوداګرۍ حجم
13.66
اوسنی قیمت
85.290
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.63
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۴
83.985
85.321
0.000
0.000
ګټه
-7.37 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
83.985
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-7.37 USD
د سوداګرۍ حجم
0.63
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.62
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۰
83.955
85.321
0.000
0.000
ګټه
-7.41 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
83.955
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-7.41 USD
د سوداګرۍ حجم
0.62
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.6
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۲۲
83.926
85.321
0.000
0.000
ګټه
-7.33 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
83.926
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-7.33 USD
د سوداګرۍ حجم
0.6
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.59
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۴۶
83.895
85.321
0.000
0.000
ګټه
-7.37 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
83.895
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-7.37 USD
د سوداګرۍ حجم
0.59
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.57
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۱۵:۰۳
83.868
85.321
0.000
0.000
ګټه
-7.25 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۱۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
83.868
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-7.25 USD
د سوداګرۍ حجم
0.57
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.56
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۰۲
83.742
85.321
0.000
0.000
ګټه
-7.74 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
83.742
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-7.74 USD
د سوداګرۍ حجم
0.56
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.54
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۵۸
83.444
85.321
0.000
0.000
ګټه
-8.87 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
83.444
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-8.87 USD
د سوداګرۍ حجم
0.54
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.53
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۰۱
83.419
85.321
0.000
0.000
ګټه
-8.83 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
83.419
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-8.83 USD
د سوداګرۍ حجم
0.53
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.51
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۰
83.391
85.321
0.000
0.000
ګټه
-8.62 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
83.391
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-8.62 USD
د سوداګرۍ حجم
0.51
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.5
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۴۲
83.364
85.321
0.000
0.000
ګټه
-8.57 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
83.364
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-8.57 USD
د سوداګرۍ حجم
0.5
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.48
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۰۹
83.338
85.321
0.000
0.000
ګټه
-8.33 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
83.338
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-8.33 USD
د سوداګرۍ حجم
0.48
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.47
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۳۷
83.311
85.321
0.000
0.000
ګټه
-8.27 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
83.311
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-8.27 USD
د سوداګرۍ حجم
0.47
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.45
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۱
83.284
85.321
0.000
0.000
ګټه
-8.03 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
83.284
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-8.03 USD
د سوداګرۍ حجم
0.45
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.44
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۱۲
82.742
85.321
0.000
0.000
ګټه
-9.93 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
82.742
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-9.93 USD
د سوداګرۍ حجم
0.44
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.42
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۰۷
82.718
85.321
0.000
0.000
ګټه
-9.57 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
82.718
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-9.57 USD
د سوداګرۍ حجم
0.42
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.41
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۴۴
82.686
85.321
0.000
0.000
ګټه
-9.46 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
82.686
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-9.46 USD
د سوداګرۍ حجم
0.41
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.39
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۲۲
82.657
85.321
0.000
0.000
ګټه
-9.10 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
82.657
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-9.10 USD
د سوداګرۍ حجم
0.39
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.38
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۳۸
82.630
85.321
0.000
0.000
ګټه
-8.95 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
82.630
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-8.95 USD
د سوداګرۍ حجم
0.38
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.36
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۲۵
82.602
85.321
0.000
0.000
ګټه
-8.57 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
82.602
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-8.57 USD
د سوداګرۍ حجم
0.36
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.35
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۰۱
82.577
85.321
0.000
0.000
ګټه
-8.41 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
82.577
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-8.41 USD
د سوداګرۍ حجم
0.35
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.33
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۵۶:۴۲
82.457
85.321
0.000
0.000
ګټه
-8.27 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۵۶:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
82.457
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-8.27 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.32
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۰۸
82.431
85.321
0.000
0.000
ګټه
-8.10 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
82.431
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-8.10 USD
د سوداګرۍ حجم
0.32
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.3
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۲:۳۸
82.404
85.321
0.000
0.000
ګټه
-7.66 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۲:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
82.404
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-7.66 USD
د سوداګرۍ حجم
0.3
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.29
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۵۲
81.633
85.321
0.000
0.000
ګټه
-9.36 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
81.633
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-9.36 USD
د سوداګرۍ حجم
0.29
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.27
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۵
81.596
85.321
0.000
0.000
ګټه
-8.81 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
81.596
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-8.81 USD
د سوداګرۍ حجم
0.27
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.26
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۵۴
81.556
85.321
0.000
0.000
ګټه
-8.57 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
81.556
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-8.57 USD
د سوداګرۍ حجم
0.26
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.24
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۴۳
81.529
85.321
0.000
0.000
ګټه
-7.97 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
81.529
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-7.97 USD
د سوداګرۍ حجم
0.24
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.23
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۳۷
81.505
85.321
0.000
0.000
ګټه
-7.68 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
81.505
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-7.68 USD
د سوداګرۍ حجم
0.23
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.21
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۰۱
81.476
85.321
0.000
0.000
ګټه
-7.07 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
81.476
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-7.07 USD
د سوداګرۍ حجم
0.21
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.2
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۱۴
81.328
85.321
0.000
0.000
ګټه
-6.99 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
81.328
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-6.99 USD
د سوداګرۍ حجم
0.2
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.18
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۲
81.297
85.321
0.000
0.000
ګټه
-6.34 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
81.297
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-6.34 USD
د سوداګرۍ حجم
0.18
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.17
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۲۵
81.242
85.321
0.000
0.000
ګټه
-6.07 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
81.242
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-6.07 USD
د سوداګرۍ حجم
0.17
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.15
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۴۹
81.213
85.321
0.000
0.000
ګټه
-5.39 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
81.213
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-5.39 USD
د سوداګرۍ حجم
0.15
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.14
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۰۰
81.183
85.321
0.000
0.000
ګټه
-5.07 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
81.183
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-5.07 USD
د سوداګرۍ حجم
0.14
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.12
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۵۳:۴۶
81.135
85.321
0.000
0.000
ګټه
-4.40 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۵۳:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
81.135
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-4.40 USD
د سوداګرۍ حجم
0.12
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.11
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۴۴:۱۲
81.105
85.321
0.000
0.000
ګټه
-4.06 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۴۴:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
81.105
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-4.06 USD
د سوداګرۍ حجم
0.11
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.09
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۳۷:۱۳
81.077
85.321
0.000
0.000
ګټه
-3.34 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۳۷:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
81.077
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-3.34 USD
د سوداګرۍ حجم
0.09
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.08
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۱۵:۳۰
81.048
85.321
0.000
0.000
ګټه
-2.99 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۱۵:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
81.048
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-2.99 USD
د سوداګرۍ حجم
0.08
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.06
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۸:۰۳
81.021
85.321
0.000
0.000
ګټه
-2.26 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
81.021
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-2.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.05
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۱
80.993
85.321
0.000
0.000
ګټه
-1.89 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
80.993
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.89 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.03
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۱۷:۲۳
80.791
85.321
0.000
0.000
ګټه
-1.19 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۱۷:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
80.791
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.19 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.02
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۵۶
80.760
85.321
0.000
0.000
ګټه
-0.80 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
80.760
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.80 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۰۰
80.727
85.321
0.000
0.000
ګټه
-0.40 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
80.727
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.40 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
85.321
ګټه ترې واخله
0.000