د ډیمو حالت
خریداری کول
0.01
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۵۶
132.705
132.722
0.000
132.905
ګټه
0.00 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
132.705
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
132.722
ګټه ترې واخله
132.905
خرڅول
1.74
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۱۵
132.657
132.758
0.000
131.567
ګټه
-1.54 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
132.657
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.54 USD
د سوداګرۍ حجم
1.74
اوسنی قیمت
132.758
ګټه ترې واخله
131.567
خرڅول
1.74
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۰۵
132.358
132.758
0.000
131.567
ګټه
-6.09 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
132.358
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-6.09 USD
د سوداګرۍ حجم
1.74
اوسنی قیمت
132.758
ګټه ترې واخله
131.567
خرڅول
1.74
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۵۷
132.054
132.758
0.000
131.567
ګټه
-10.71 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
132.054
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-10.71 USD
د سوداګرۍ حجم
1.74
اوسنی قیمت
132.758
ګټه ترې واخله
131.567
خرڅول
1.74
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۴۷
131.754
132.758
0.000
131.567
ګټه
-15.28 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
131.754
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-15.28 USD
د سوداګرۍ حجم
1.74
اوسنی قیمت
132.758
ګټه ترې واخله
131.567
خرڅول
1.41
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۹:۰۲
131.454
132.758
0.000
131.567
ګټه
-16.08 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
131.454
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-16.08 USD
د سوداګرۍ حجم
1.41
اوسنی قیمت
132.758
ګټه ترې واخله
131.567
خرڅول
1.23
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۰۹
131.154
132.758
0.000
131.567
ګټه
-17.26 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
131.154
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-17.26 USD
د سوداګرۍ حجم
1.23
اوسنی قیمت
132.758
ګټه ترې واخله
131.567
خرڅول
1.13
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۵۱
130.853
132.758
0.000
131.567
ګټه
-18.83 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
130.853
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-18.83 USD
د سوداګرۍ حجم
1.13
اوسنی قیمت
132.758
ګټه ترې واخله
131.567
خرڅول
0.74
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۴۳
130.544
132.758
0.000
131.567
ګټه
-14.33 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
130.544
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-14.33 USD
د سوداګرۍ حجم
0.74
اوسنی قیمت
132.758
ګټه ترې واخله
131.567
خرڅول
0.41
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۶:۲۳
130.243
132.758
0.000
131.567
ګټه
-9.02 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۶:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
130.243
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-9.02 USD
د سوداګرۍ حجم
0.41
اوسنی قیمت
132.758
ګټه ترې واخله
131.567
خرڅول
0.23
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۲۶:۲۲
129.943
132.758
0.000
131.567
ګټه
-5.66 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۲۶:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
129.943
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-5.66 USD
د سوداګرۍ حجم
0.23
اوسنی قیمت
132.758
ګټه ترې واخله
131.567
خرڅول
0.13
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۳
129.643
132.758
0.000
131.567
ګټه
-3.54 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
129.643
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-3.54 USD
د سوداګرۍ حجم
0.13
اوسنی قیمت
132.758
ګټه ترې واخله
131.567
خرڅول
0.07
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۱۰
129.344
132.758
0.000
131.567
ګټه
-2.09 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
129.344
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-2.09 USD
د سوداګرۍ حجم
0.07
اوسنی قیمت
132.758
ګټه ترې واخله
131.567
خرڅول
0.04
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۴۶:۱۶
129.047
132.758
0.000
131.567
ګټه
-1.30 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۴۶:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
129.047
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.30 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
132.758
ګټه ترې واخله
131.567
خرڅول
0.02
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۸:۴۰
128.747
132.758
0.000
131.567
ګټه
-0.70 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۸:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
128.747
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.70 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
132.758
ګټه ترې واخله
131.567
خرڅول
0.01
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۵۴
128.445
132.758
0.000
131.567
ګټه
-0.38 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
128.445
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.38 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
132.758
ګټه ترې واخله
131.567