د ډیمو حالت
خریداری کول
1.1
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
132.825
133.307
0.000
0.000
ګټه
4.63 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
132.825
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
4.63 USD
د سوداګرۍ حجم
1.1
اوسنی قیمت
133.307
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
5.22
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
1.16526
1.16455
0.00000
1.15863
ګټه
3.71 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.16526
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
3.71 USD
د سوداګرۍ حجم
5.22
اوسنی قیمت
1.16455
ګټه ترې واخله
1.15863
خریداری کول
0.73
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
132.546
133.307
0.000
0.000
ګټه
4.85 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
132.546
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
4.85 USD
د سوداګرۍ حجم
0.73
اوسنی قیمت
133.307
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
63.15
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
114.340
114.504
0.000
113.536
ګټه
-90.45 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
114.340
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-90.45 USD
د سوداګرۍ حجم
63.15
اوسنی قیمت
114.504
ګټه ترې واخله
113.536
خرڅول
82.09
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۱
132.581
133.336
0.000
131.867
ګټه
-541.27 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
132.581
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-541.27 USD
د سوداګرۍ حجم
82.09
اوسنی قیمت
133.336
ګټه ترې واخله
131.867
خرڅول
48.58
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۰
114.148
114.504
0.000
113.536
ګټه
-151.04 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
114.148
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-151.04 USD
د سوداګرۍ حجم
48.58
اوسنی قیمت
114.504
ګټه ترې واخله
113.536
خرڅول
63.15
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۰۰
132.380
133.336
0.000
131.867
ګټه
-527.24 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
132.380
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-527.24 USD
د سوداګرۍ حجم
63.15
اوسنی قیمت
133.336
ګټه ترې واخله
131.867
خرڅول
37.37
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۰۲
113.946
114.504
0.000
113.536
ګټه
-182.11 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
113.946
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-182.11 USD
د سوداګرۍ حجم
37.37
اوسنی قیمت
114.504
ګټه ترې واخله
113.536
خرڅول
48.58
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۰
132.137
133.336
0.000
131.867
ګټه
-508.69 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
132.137
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-508.69 USD
د سوداګرۍ حجم
48.58
اوسنی قیمت
133.336
ګټه ترې واخله
131.867
خرڅول
37.37
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۰
131.911
133.336
0.000
131.867
ګټه
-465.07 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
131.911
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-465.07 USD
د سوداګرۍ حجم
37.37
اوسنی قیمت
133.336
ګټه ترې واخله
131.867
خرڅول
4.02
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۰
1.16185
1.16455
0.00000
1.15863
ګټه
-10.85 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.16185
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-10.85 USD
د سوداګرۍ حجم
4.02
اوسنی قیمت
1.16455
ګټه ترې واخله
1.15863
خرڅول
3.09
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۱
1.16032
1.16455
0.00000
1.15863
ګټه
-13.07 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.16032
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-13.07 USD
د سوداګرۍ حجم
3.09
اوسنی قیمت
1.16455
ګټه ترې واخله
1.15863
خرڅول
28.74
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۰
131.696
133.336
0.000
131.867
ګټه
-411.63 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
131.696
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-411.63 USD
د سوداګرۍ حجم
28.74
اوسنی قیمت
133.336
ګټه ترې واخله
131.867
خرڅول
22.11
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۰۰
131.478
133.336
0.000
131.867
ګټه
-358.77 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
131.478
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-358.77 USD
د سوداګرۍ حجم
22.11
اوسنی قیمت
133.336
ګټه ترې واخله
131.867
خرڅول
2.38
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۰۱
1.15867
1.16455
0.00000
1.15863
ګټه
-13.99 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.15867
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-13.99 USD
د سوداګرۍ حجم
2.38
اوسنی قیمت
1.16455
ګټه ترې واخله
1.15863
خرڅول
1.83
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
1.15684
1.16455
0.00000
1.15863
ګټه
-14.11 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.15684
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-14.11 USD
د سوداګرۍ حجم
1.83
اوسنی قیمت
1.16455
ګټه ترې واخله
1.15863
خرڅول
17.01
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۰۲
131.292
133.336
0.000
131.867
ګټه
-303.64 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
131.292
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-303.64 USD
د سوداګرۍ حجم
17.01
اوسنی قیمت
133.336
ګټه ترې واخله
131.867
خرڅول
1.41
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۲۵:۰۶
1.15545
1.16455
0.00000
1.15863
ګټه
-12.83 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۲۵:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.15545
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-12.83 USD
د سوداګرۍ حجم
1.41
اوسنی قیمت
1.16455
ګټه ترې واخله
1.15863
خرڅول
1.08
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۰۲
1.15389
1.16455
0.00000
1.15863
ګټه
-11.51 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.15389
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-11.51 USD
د سوداګرۍ حجم
1.08
اوسنی قیمت
1.16455
ګټه ترې واخله
1.15863
خرڅول
0.96
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۰۱
1.15245
1.16455
0.00000
1.15863
ګټه
-11.62 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.15245
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-11.62 USD
د سوداګرۍ حجم
0.96
اوسنی قیمت
1.16455
ګټه ترې واخله
1.15863
خرڅول
0.64
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
1.15405
1.16455
0.00000
1.15863
ګټه
-6.72 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.15405
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-6.72 USD
د سوداګرۍ حجم
0.64
اوسنی قیمت
1.16455
ګټه ترې واخله
1.15863
خرڅول
28.74
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
113.763
114.504
0.000
113.536
ګټه
-185.99 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
113.763
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-185.99 USD
د سوداګرۍ حجم
28.74
اوسنی قیمت
114.504
ګټه ترې واخله
113.536
خرڅول
22.11
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۰۰
113.470
114.504
0.000
113.536
ګټه
-199.66 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
113.470
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-199.66 USD
د سوداګرۍ حجم
22.11
اوسنی قیمت
114.504
ګټه ترې واخله
113.536
خرڅول
16.77
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۰
113.266
114.504
0.000
113.536
ګټه
-181.31 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
113.266
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-181.31 USD
د سوداګرۍ حجم
16.77
اوسنی قیمت
114.504
ګټه ترې واخله
113.536
خرڅول
12.9
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۰
131.079
133.336
0.000
131.867
ګټه
-254.27 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
131.079
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-254.27 USD
د سوداګرۍ حجم
12.9
اوسنی قیمت
133.336
ګټه ترې واخله
131.867
خرڅول
12.9
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۰
113.069
114.504
0.000
113.536
ګټه
-161.67 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
113.069
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-161.67 USD
د سوداګرۍ حجم
12.9
اوسنی قیمت
114.504
ګټه ترې واخله
113.536
خرڅول
9.93
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۰
130.820
133.336
0.000
131.867
ګټه
-218.19 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
130.820
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-218.19 USD
د سوداګرۍ حجم
9.93
اوسنی قیمت
133.336
ګټه ترې واخله
131.867
خرڅول
9.93
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۰
112.901
114.504
0.000
113.536
ګټه
-139.02 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
112.901
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-139.02 USD
د سوداګرۍ حجم
9.93
اوسنی قیمت
114.504
ګټه ترې واخله
113.536
خرڅول
7.64
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۰
130.588
133.336
0.000
131.867
ګټه
-183.35 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
130.588
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-183.35 USD
د سوداګرۍ حجم
7.64
اوسنی قیمت
133.336
ګټه ترې واخله
131.867
خرڅول
7.64
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۰۰
112.681
114.504
0.000
113.536
ګټه
-121.64 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
112.681
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-121.64 USD
د سوداګرۍ حجم
7.64
اوسنی قیمت
114.504
ګټه ترې واخله
113.536
خرڅول
5.87
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۰۰
130.319
133.336
0.000
131.867
ګټه
-154.67 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
130.319
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-154.67 USD
د سوداګرۍ حجم
5.87
اوسنی قیمت
133.336
ګټه ترې واخله
131.867
خرڅول
5.87
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۴۰:۰۲
112.473
114.504
0.000
113.536
ګټه
-104.12 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۴۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
112.473
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-104.12 USD
د سوداګرۍ حجم
5.87
اوسنی قیمت
114.504
ګټه ترې واخله
113.536
خرڅول
4.46
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۰
130.051
133.336
0.000
131.867
ګټه
-127.95 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
130.051
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-127.95 USD
د سوداګرۍ حجم
4.46
اوسنی قیمت
133.336
ګټه ترې واخله
131.867
خرڅول
4.46
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۲۰:۱۹
112.264
114.504
0.000
113.536
ګټه
-87.25 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۲۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
112.264
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-87.25 USD
د سوداګرۍ حجم
4.46
اوسنی قیمت
114.504
ګټه ترې واخله
113.536
خرڅول
3.43
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۰
129.807
133.336
0.000
131.867
ګټه
-105.71 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
129.807
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-105.71 USD
د سوداګرۍ حجم
3.43
اوسنی قیمت
133.336
ګټه ترې واخله
131.867
خرڅول
3.43
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۰
112.069
114.504
0.000
113.536
ګټه
-72.94 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
112.069
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-72.94 USD
د سوداګرۍ حجم
3.43
اوسنی قیمت
114.504
ګټه ترې واخله
113.536
خرڅول
2.64
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۰
129.577
133.336
0.000
131.867
ګټه
-86.67 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
129.577
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-86.67 USD
د سوداګرۍ حجم
2.64
اوسنی قیمت
133.336
ګټه ترې واخله
131.867
خرڅول
2.03
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۰
129.311
133.336
0.000
131.867
ګټه
-71.36 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
129.311
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-71.36 USD
د سوداګرۍ حجم
2.03
اوسنی قیمت
133.336
ګټه ترې واخله
131.867
خرڅول
2.64
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۱۰:۰۱
111.869
114.504
0.000
113.536
ګټه
-60.75 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
111.869
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-60.75 USD
د سوداګرۍ حجم
2.64
اوسنی قیمت
114.504
ګټه ترې واخله
113.536
خرڅول
1.56
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۰۰
129.118
133.336
0.000
131.867
ګټه
-57.47 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
129.118
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-57.47 USD
د سوداګرۍ حجم
1.56
اوسنی قیمت
133.336
ګټه ترې واخله
131.867
خرڅول
2.03
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۰۱
111.721
114.504
0.000
113.536
ګټه
-49.34 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
111.721
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-49.34 USD
د سوداګرۍ حجم
2.03
اوسنی قیمت
114.504
ګټه ترې واخله
113.536
خرڅول
1.56
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۰۳
111.568
114.504
0.000
113.536
ګټه
-40.00 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
111.568
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-40.00 USD
د سوداګرۍ حجم
1.56
اوسنی قیمت
114.504
ګټه ترې واخله
113.536
خرڅول
1.2
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۰
128.952
133.336
0.000
131.867
ګټه
-45.94 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
128.952
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-45.94 USD
د سوداګرۍ حجم
1.2
اوسنی قیمت
133.336
ګټه ترې واخله
131.867
خرڅول
0.92
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۰۰
128.788
133.336
0.000
131.867
ګټه
-36.54 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
128.788
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-36.54 USD
د سوداګرۍ حجم
0.92
اوسنی قیمت
133.336
ګټه ترې واخله
131.867
خرڅول
1.2
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۰۴
111.405
114.504
0.000
113.536
ګټه
-32.48 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
111.405
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-32.48 USD
د سوداګرۍ حجم
1.2
اوسنی قیمت
114.504
ګټه ترې واخله
113.536
خرڅول
0.71
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۰۰
128.550
133.336
0.000
131.867
ګټه
-29.68 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
128.550
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-29.68 USD
د سوداګرۍ حجم
0.71
اوسنی قیمت
133.336
ګټه ترې واخله
131.867
خرڅول
1.05
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۱
111.220
114.504
0.000
113.536
ګټه
-30.11 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
111.220
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-30.11 USD
د سوداګرۍ حجم
1.05
اوسنی قیمت
114.504
ګټه ترې واخله
113.536
خرڅول
0.71
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۰۰
111.413
114.504
0.000
113.536
ګټه
-19.17 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
111.413
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-19.17 USD
د سوداګرۍ حجم
0.71
اوسنی قیمت
114.504
ګټه ترې واخله
113.536