د ډیمو حالت
خریداری کول
1.8
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۰۷
42.494
42.025
0.000
0.000
ګټه
-9.34 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
42.494
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-9.34 USD
د سوداګرۍ حجم
1.8
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.8
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۰۱
40.154
39.692
0.000
0.000
ګټه
-9.21 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
40.154
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-9.21 USD
د سوداګرۍ حجم
1.8
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.8
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۰۰
42.423
42.025
0.000
0.000
ګټه
-8.06 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
42.423
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-8.06 USD
د سوداګرۍ حجم
1.8
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.8
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۵۵
40.116
39.692
0.000
0.000
ګټه
-8.53 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
40.116
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-8.53 USD
د سوداګرۍ حجم
1.8
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.8
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۵۵
42.414
42.025
0.000
0.000
ګټه
-7.90 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
42.414
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-7.90 USD
د سوداګرۍ حجم
1.8
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.8
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۴۶
42.329
42.025
0.000
0.000
ګټه
-6.37 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
42.329
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-6.37 USD
د سوداګرۍ حجم
1.8
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
2
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۳۳
42.294
42.025
0.000
0.000
ګټه
-6.38 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
42.294
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-6.38 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
4
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۳۳
42.294
42.025
0.000
0.000
ګټه
-12.76 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
42.294
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-12.76 USD
د سوداګرۍ حجم
4
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
2
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۴:۴۳
40.017
39.692
0.000
0.000
ګټه
-7.50 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۴:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
40.017
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-7.50 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.8
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۴۵:۰۱
42.251
42.025
0.000
0.000
ګټه
-4.97 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
42.251
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-4.97 USD
د سوداګرۍ حجم
1.8
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۱۲:۲۸
39.950
39.692
0.000
0.000
ګټه
-6.16 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۱۲:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
39.950
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-6.16 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۱۰:۰۱
42.200
42.025
0.000
0.000
ګټه
-4.50 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
42.200
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-4.50 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۹:۵۶
39.897
39.692
0.000
0.000
ګټه
-5.10 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
39.897
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-5.10 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.8
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۲۲
42.153
42.025
0.000
0.000
ګټه
-3.20 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
42.153
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-3.20 USD
د سوداګرۍ حجم
1.8
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۲۷
42.105
42.025
0.000
0.000
ګټه
-2.60 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
42.105
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-2.60 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۲۲
39.779
39.692
0.000
0.000
ګټه
-2.74 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
39.779
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-2.74 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.8
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۷:۴۸
39.705
39.692
0.000
0.000
ګټه
-1.13 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۷:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
39.705
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.13 USD
د سوداګرۍ حجم
1.8
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۰۹
39.248
39.692
0.000
0.000
ګټه
3.94 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
39.248
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
3.94 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۰۰
41.726
42.025
0.000
0.000
ګټه
2.49 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
41.726
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
2.49 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
4
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۶:۰۴
39.496
39.692
0.000
0.000
ګټه
5.84 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۶:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
39.496
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
5.84 USD
د سوداګرۍ حجم
4
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
4
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۳۲
41.809
42.025
0.000
0.000
ګټه
6.64 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
41.809
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
6.64 USD
د سوداګرۍ حجم
4
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۴
42.006
42.025
0.000
0.000
ګټه
-0.62 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
42.006
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.62 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۴
42.006
42.025
0.000
0.000
ګټه
-0.62 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
42.006
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.62 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۵۲
41.901
42.025
0.000
0.000
ګټه
1.48 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
41.901
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
1.48 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۰۱
40.746
39.692
0.000
0.000
ګټه
-12.15 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
40.746
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-12.15 USD
د سوداګرۍ حجم
1.1
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۰۰
40.702
39.692
0.000
0.000
ګټه
-11.66 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
40.702
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-11.66 USD
د سوداګرۍ حجم
1.1
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۰۰
40.702
39.692
0.000
0.000
ګټه
-11.66 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
40.702
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-11.66 USD
د سوداګرۍ حجم
1.1
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۵۷
43.000
42.025
0.000
0.000
ګټه
-11.27 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
43.000
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-11.27 USD
د سوداګرۍ حجم
1.1
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۰۸
40.653
39.692
0.000
0.000
ګټه
-11.12 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
40.653
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-11.12 USD
د سوداګرۍ حجم
1.1
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۰۸
42.951
42.025
0.000
0.000
ګټه
-10.73 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
42.951
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-10.73 USD
د سوداګرۍ حجم
1.1
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۴۰
40.634
39.692
0.000
0.000
ګټه
-10.91 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
40.634
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-10.91 USD
د سوداګرۍ حجم
1.1
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۴۴
40.552
39.692
0.000
0.000
ګټه
-10.01 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
40.552
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-10.01 USD
د سوداګرۍ حجم
1.1
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
2.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۴۴
42.866
42.025
0.000
0.000
ګټه
-18.71 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
42.866
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-18.71 USD
د سوداګرۍ حجم
2.1
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۲۴:۱۷
43.562
42.025
0.000
0.000
ګټه
-17.45 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۲۴:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
43.562
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-17.45 USD
د سوداګرۍ حجم
1.1
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۲۴:۰۹
41.295
39.692
0.000
0.000
ګټه
-18.19 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۲۴:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
41.295
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-18.19 USD
د سوداګرۍ حجم
1.1
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.2
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۴۰
41.526
39.692
0.000
0.000
ګټه
-22.61 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
41.526
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-22.61 USD
د سوداګرۍ حجم
1.2
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.1
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۳۲
43.795
42.025
0.000
0.000
ګټه
-20.02 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
43.795
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-20.02 USD
د سوداګرۍ حجم
1.1
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.1
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۵۵
43.588
42.025
0.000
0.000
ګټه
-17.74 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
43.588
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-17.74 USD
د سوداګرۍ حجم
1.1
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.2
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۴۴
41.287
39.692
0.000
0.000
ګټه
-19.74 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
41.287
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-19.74 USD
د سوداګرۍ حجم
1.2
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
2.1
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۱۷
41.108
39.692
0.000
0.000
ګټه
-30.79 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
41.108
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-30.79 USD
د سوداګرۍ حجم
2.1
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
2.1
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۰۲
41.046
39.692
0.000
0.000
ګټه
-29.49 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
41.046
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-29.49 USD
د سوداګرۍ حجم
2.1
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
2.1
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۵۶
43.412
42.025
0.000
0.000
ګټه
-30.17 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
43.412
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-30.17 USD
د سوداګرۍ حجم
2.1
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.2
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۲۸
40.906
39.692
0.000
0.000
ګټه
-15.17 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
40.906
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-15.17 USD
د سوداګرۍ حجم
1.2
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.3
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۱۰
40.800
39.692
0.000
0.000
ګټه
-15.05 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
40.800
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-15.05 USD
د سوداګرۍ حجم
1.3
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.3
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۰۸
43.063
42.025
0.000
0.000
ګټه
-14.14 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
43.063
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-14.14 USD
د سوداګرۍ حجم
1.3
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.3
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۳۹
42.995
42.025
0.000
0.000
ګټه
-13.26 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
42.995
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-13.26 USD
د سوداګرۍ حجم
1.3
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.3
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۵۹
42.915
42.025
0.000
0.000
ګټه
-12.22 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
42.915
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-12.22 USD
د سوداګرۍ حجم
1.3
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
4
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۴۷
39.856
39.692
0.000
0.000
ګټه
-8.56 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
39.856
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-8.56 USD
د سوداګرۍ حجم
4
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
2
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۱۸
36.76
36.32
0.00
0.00
ګټه
-1.38 USD
#XOM
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
36.76
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-1.38 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
36.32
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
2
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۰۲
39.558
39.692
0.000
0.000
ګټه
1.68 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
39.558
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
1.68 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.2
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۱۶
37.275
39.692
0.000
0.000
ګټه
28.40 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
37.275
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
28.40 USD
د سوداګرۍ حجم
1.2
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.2
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۳۹
40.094
42.025
0.000
0.000
ګټه
22.57 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
40.094
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
22.57 USD
د سوداګرۍ حجم
1.2
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
2
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۱۳
38.405
39.692
0.000
0.000
ګټه
24.74 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
38.405
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
24.74 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.5
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
38.120
39.692
0.000
0.000
ګټه
22.83 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
38.120
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
22.83 USD
د سوداګرۍ حجم
1.5
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.5
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
40.822
42.025
0.000
0.000
ګټه
17.30 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
40.822
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
17.30 USD
د سوداګرۍ حجم
1.5
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.01
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۴۷
0.90053
0.91554
0.00000
0.00000
ګټه
16.29 USD
USDCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.90053
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
16.29 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.91554
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.5
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۵۵
43.116
39.692
0.000
0.000
ګټه
-17.37 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
43.116
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-17.37 USD
د سوداګرۍ حجم
0.5
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
3
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۴۸
40.39
36.32
0.00
0.00
ګټه
-12.96 USD
#XOM
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
40.39
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-12.96 USD
د سوداګرۍ حجم
3
اوسنی قیمت
36.32
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۰
46.469
42.025
0.000
0.000
ګټه
-44.94 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
46.469
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-44.94 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۳۸
43.772
39.692
0.000
0.000
ګټه
-41.30 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
43.772
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-41.30 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
4
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۳۸
40.78
36.32
0.00
0.00
ګټه
-18.84 USD
#XOM
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
40.78
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-18.84 USD
د سوداګرۍ حجم
4
اوسنی قیمت
36.32
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
4
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۳۰
42.07
36.32
0.00
0.00
ګټه
-24.00 USD
#XOM
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
42.07
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-24.00 USD
د سوداګرۍ حجم
4
اوسنی قیمت
36.32
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
3
۲۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۰۴
41.01
36.32
0.00
0.00
ګټه
-14.82 USD
#XOM
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
41.01
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-14.82 USD
د سوداګرۍ حجم
3
اوسنی قیمت
36.32
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.1
۲۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۴۷
42.750
39.692
0.000
0.000
ګټه
-3.11 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
42.750
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-3.11 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.5
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۴۱
43.240
39.692
0.000
0.000
ګټه
-17.99 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
43.240
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-17.99 USD
د سوداګرۍ حجم
0.5
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.5
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۳۸
45.669
42.025
0.000
0.000
ګټه
-18.47 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
45.669
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-18.47 USD
د سوداګرۍ حجم
0.5
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.5
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۰۴
42.731
39.692
0.000
0.000
ګټه
-15.45 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
42.731
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-15.45 USD
د سوداګرۍ حجم
0.5
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.5
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۵۱
45.559
42.025
0.000
0.000
ګټه
-17.92 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
45.559
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-17.92 USD
د سوداګرۍ حجم
0.5
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
4
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۵۲
42.90
36.32
0.00
0.00
ګټه
-27.32 USD
#XOM
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
42.90
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-27.32 USD
د سوداګرۍ حجم
4
اوسنی قیمت
36.32
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
5
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۴:۳۰
43.36
36.32
0.00
0.00
ګټه
-36.45 USD
#XOM
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۴:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
43.36
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-36.45 USD
د سوداګرۍ حجم
5
اوسنی قیمت
36.32
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
3.1
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۴
42.998
42.025
0.000
0.000
ګټه
-31.71 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
42.998
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-31.71 USD
د سوداګرۍ حجم
3.1
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
3.1
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۳
42.993
42.025
0.000
0.000
ګټه
-31.55 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
42.993
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-31.55 USD
د سوداګرۍ حجم
3.1
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
4.1
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۸:۲۷
40.694
39.692
0.000
0.000
ګټه
-43.13 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۸:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
40.694
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-43.13 USD
د سوداګرۍ حجم
4.1
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
6
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۱۵
44.84
36.32
0.00
0.00
ګټه
-52.62 USD
#XOM
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
44.84
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-52.62 USD
د سوداګرۍ حجم
6
اوسنی قیمت
36.32
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
2.1
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۴۲
43.266
42.025
0.000
0.000
ګټه
-27.11 USD
UKBrent_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
43.266
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-27.11 USD
د سوداګرۍ حجم
2.1
اوسنی قیمت
42.025
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
2.1
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۰۶
40.662
39.692
0.000
0.000
ګټه
-21.42 USD
USCrude_n
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
40.662
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-21.42 USD
د سوداګرۍ حجم
2.1
اوسنی قیمت
39.692
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.02
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۵۶
1.32814
1.33156
0.00000
0.00000
ګټه
251.78 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.32814
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
251.78 USD
د سوداګرۍ حجم
1.02
اوسنی قیمت
1.33156
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
108.722
104.581
0.000
0.000
ګټه
39.50 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
108.722
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
39.50 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
104.581
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.03
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳
1.13005
1.17386
0.00000
0.00000
ګټه
-131.73 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.13005
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-131.73 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1.17386
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
112.626
104.580
0.000
0.000
ګټه
-76.92 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
112.626
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-76.92 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
104.580
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۵۳:۵۰
1.17471
1.17386
0.00000
0.00000
ګټه
0.89 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۵۳:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.17471
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.89 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.17386
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۷:۵۸:۲۱
112.402
104.581
0.000
0.000
ګټه
74.70 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۷:۵۸:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
112.402
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
74.70 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
104.581
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۴۵:۵۰
113.628
104.580
0.000
0.000
ګټه
-86.50 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۴۵:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
113.628
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-86.50 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
104.580
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۲:۲۱:۳۲
113.765
104.581
0.000
0.000
ګټه
87.74 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۲:۲۱:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
113.765
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
87.74 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
104.581
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۱:۲۶:۳۹
1.16037
1.17386
0.00000
0.00000
ګټه
-13.45 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۱:۲۶:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.16037
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-13.45 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.17386
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۵۷:۳۵
1.15652
1.17386
0.00000
0.00000
ګټه
-17.30 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۵۷:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.15652
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-17.30 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.17386
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۱۴:۴۵
1.15571
1.17386
0.00000
0.00000
ګټه
18.03 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۱۴:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.15571
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
18.03 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.17386
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۴۹:۴۳
132.166
122.763
0.000
0.000
ګټه
-89.95 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۴۹:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
132.166
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-89.95 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
122.763
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۸:۵۴:۱۱
113.950
104.580
0.000
0.000
ګټه
-89.58 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۸:۵۴:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
113.950
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-89.58 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
104.580
ګټه ترې واخله
0.000