د ډیمو حالت
خریداری کول
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۱۵
17.66
17.77
0.00
0.00
ګټه
-0.14 USD
#HPQ
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
17.66
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.14 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
17.77
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۴
17.65
17.77
0.00
0.00
ګټه
-0.13 USD
#HPQ
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
17.65
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.13 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
17.77
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۳۴
6.16
6.03
0.00
0.00
ګټه
-0.38 USD
#GE
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
6.16
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.38 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
6.03
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۲۹
6.16
6.03
0.00
0.00
ګټه
-0.38 USD
#GE
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
6.16
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.38 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
6.03
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۴۶
13.14
13.57
0.00
0.00
ګټه
0.18 USD
#AA
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
13.14
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.18 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
13.57
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۴۱
13.14
13.57
0.00
0.00
ګټه
0.18 USD
#AA
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
13.14
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.18 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
13.57
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۰۱
13.17
13.57
0.00
0.00
ګټه
0.15 USD
#AA
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
13.17
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.15 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
13.57
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۳
13.12
13.57
0.00
0.00
ګټه
0.20 USD
#AA
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
13.12
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.20 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
13.57
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۲۵
13.12
13.57
0.00
0.00
ګټه
0.20 USD
#AA
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
13.12
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.20 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
13.57
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۲۳
25228.5
25075.7
0.0
0.0
ګټه
-2.47 USD
HK50
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
25228.5
د تاوان مخه ونیسئ
0.0
ګټه
-2.47 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
25075.7
ګټه ترې واخله
0.0
خریداری کول
1
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۱۸
5048.8
4894.4
0.0
0.0
ګټه
-18.72 USD
CAC
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
5048.8
د تاوان مخه ونیسئ
0.0
ګټه
-18.72 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
4894.4
ګټه ترې واخله
0.0
خریداری کول
1
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۳:۴۱
3371.7
3257.5
0.0
0.0
ګټه
-13.98 USD
SX5E
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۳:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
3371.7
د تاوان مخه ونیسئ
0.0
ګټه
-13.98 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
3257.5
ګټه ترې واخله
0.0
خریداری کول
1
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۰۰
10879.7
11116.2
0.0
0.0
ګټه
23.15 USD
NQ
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
10879.7
د تاوان مخه ونیسئ
0.0
ګټه
23.15 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
11116.2
ګټه ترې واخله
0.0
خریداری کول
1.02
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۵۶
1.32814
1.32883
0.00000
0.00000
ګټه
42.76 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.32814
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
42.76 USD
د سوداګرۍ حجم
1.02
اوسنی قیمت
1.32883
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
108.722
105.628
0.000
0.000
ګټه
29.19 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
108.722
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
29.19 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
105.628
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.02
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۳۰:۵۵
1.00598
0.91264
0.00000
0.00000
ګټه
-204.75 USD
USDCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۳۰:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.00598
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-204.75 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.91264
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.03
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۲
1.13005
1.18117
0.00000
0.00000
ګټه
-153.66 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.13005
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-153.66 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1.18117
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۵:۴۷
1.14297
1.18117
0.00000
0.00000
ګټه
-76.60 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.14297
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-76.60 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.18117
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
1.1
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۲:۳۵
0.71324
0.71856
0.00000
0.00000
ګټه
-596.20 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۲:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.71324
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-596.20 USD
د سوداګرۍ حجم
1.1
اوسنی قیمت
0.71856
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۶:۴۳
0.71257
0.71855
0.00000
0.00000
ګټه
11.76 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۶:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.71257
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
11.76 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.71855
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۰۲
1.14105
1.18117
0.00000
0.00000
ګټه
80.04 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.14105
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
80.04 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.18117
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.16
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۵۳:۳۲
1.33712
1.32883
0.00000
0.00000
ګټه
-101.42 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۵۳:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.33712
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-101.42 USD
د سوداګرۍ حجم
0.16
اوسنی قیمت
1.32883
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.4
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۵۲:۱۳
1.05685
1.08207
0.00000
0.00000
ګټه
-677.95 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۵۲:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.05685
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-677.95 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
1.08207
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۲:۴۵
1.05758
1.08200
0.00000
0.00000
ګټه
32.03 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.05758
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
32.03 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.08200
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۰۵
1.13925
1.18117
0.00000
0.00000
ګټه
-84.04 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.13925
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-84.04 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.18117
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۲۵
1.33741
1.32887
0.00000
0.00000
ګټه
12.65 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.33741
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
12.65 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.32887
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.06
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۳:۰۵
0.89475
0.90231
0.00000
0.00000
ګټه
58.18 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۳:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.89475
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
58.18 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
0.90231
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۶:۵۴
0.67465
0.66410
0.00000
0.00000
ګټه
41.80 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۶:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67465
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
41.80 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
0.66410
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۴۰
1.27302
1.30903
0.00000
0.00000
ګټه
-144.44 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.27302
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-144.44 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
1.30903
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.16
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۰
1.25437
1.19469
0.00000
0.00000
ګټه
1 043.04 USD
GBPCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.25437
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
1 043.04 USD
د سوداګرۍ حجم
0.16
اوسنی قیمت
1.19469
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۴
0.67398
0.66405
0.00000
0.00000
ګټه
-20.06 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.67398
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-20.06 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.66405
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۳
1.27233
1.30899
0.00000
0.00000
ګټه
73.12 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.27233
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
73.12 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.30899
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.66
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۱
0.71045
0.71856
0.00000
0.00000
ګټه
-541.86 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.71045
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-541.86 USD
د سوداګرۍ حجم
0.66
اوسنی قیمت
0.71856
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۳۸
1.26947
1.30903
0.00000
0.00000
ګټه
-79.32 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.26947
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-79.32 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.30903
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۴۹
0.67161
0.66410
0.00000
0.00000
ګټه
14.82 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67161
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
14.82 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.66410
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.4
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۳۱
0.70768
0.71856
0.00000
0.00000
ګټه
-439.20 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.70768
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-439.20 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
0.71856
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۵۹
1.26586
1.30903
0.00000
0.00000
ګټه
-86.54 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.26586
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-86.54 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.30903
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۱۰
1.34184
1.32883
0.00000
0.00000
ګټه
-98.91 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.34184
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-98.91 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
1.32883
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.24
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۲۵
1.05438
1.08207
0.00000
0.00000
ګټه
-446.13 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.05438
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-446.13 USD
د سوداګرۍ حجم
0.24
اوسنی قیمت
1.08207
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۰۷
1.26228
1.30903
0.00000
0.00000
ګټه
-187.40 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.26228
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-187.40 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
1.30903
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۰:۲۴
0.89846
0.90231
0.00000
0.00000
ګټه
19.36 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.89846
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
19.36 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
0.90231
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۳۷
1.25226
1.19462
0.00000
0.00000
ګټه
-126.72 USD
GBPCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.25226
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-126.72 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.19462
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۲۷
0.89922
0.90237
0.00000
0.00000
ګټه
-8.65 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.89922
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-8.65 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.90237
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.16
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۳
1.05177
1.08207
0.00000
0.00000
ګټه
-325.15 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.05177
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-325.15 USD
د سوداګرۍ حجم
0.16
اوسنی قیمت
1.08207
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.24
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۴۹
0.70508
0.71856
0.00000
0.00000
ګټه
-325.92 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.70508
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-325.92 USD
د سوداګرۍ حجم
0.24
اوسنی قیمت
0.71856
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.06
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۳۲
1.34661
1.32883
0.00000
0.00000
ګټه
-80.88 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.34661
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-80.88 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
1.32883
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.16
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۳۱
0.70224
0.71856
0.00000
0.00000
ګټه
-262.72 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.70224
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-262.72 USD
د سوداګرۍ حجم
0.16
اوسنی قیمت
0.71856
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.1
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۵۵
1.25093
1.19469
0.00000
0.00000
ګټه
614.21 USD
GBPCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.25093
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
614.21 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
1.19469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۱۹
0.66857
0.66410
0.00000
0.00000
ګټه
8.74 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.66857
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
8.74 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.66410
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.06
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۵۹
1.24729
1.19469
0.00000
0.00000
ګټه
344.59 USD
GBPCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.24729
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
344.59 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
1.19469
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۵۲
1.12601
1.07798
0.00000
0.00000
ګټه
-105.65 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.12601
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-105.65 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.07798
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.1
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۷
0.69955
0.71856
0.00000
0.00000
ګټه
-191.10 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.69955
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-191.10 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.71856
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۳
1.35133
1.32883
0.00000
0.00000
ګټه
-68.13 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.35133
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-68.13 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
1.32883
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۵۸
1.12451
1.07802
0.00000
0.00000
ګټه
101.47 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.12451
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
101.47 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.07802
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۵۷
1.24379
1.19469
0.00000
0.00000
ګټه
214.39 USD
GBPCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.24379
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
214.39 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
1.19469
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۱۴
0.90200
0.90231
0.00000
0.00000
ګټه
0.41 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.90200
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.41 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.90231
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۱۹
1.35610
1.32883
0.00000
0.00000
ګټه
-41.24 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.35610
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-41.24 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.32883
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.1
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۲۱
1.04917
1.08207
0.00000
0.00000
ګټه
-220.49 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.04917
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-220.49 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
1.08207
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.06
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۴
0.69689
0.71856
0.00000
0.00000
ګټه
-130.62 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.69689
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-130.62 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
0.71856
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۴:۱۱
0.98481
0.91264
0.00000
0.00000
ګټه
-158.36 USD
USDCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۴:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.98481
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-158.36 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.91264
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۳۷:۲۴
0.69417
0.71856
0.00000
0.00000
ګټه
-97.96 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۳۷:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.69417
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-97.96 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
0.71856
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.06
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۴۴
1.04655
1.08207
0.00000
0.00000
ګټه
-142.74 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.04655
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-142.74 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
1.08207
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۲۲:۳۳
1.24022
1.19469
0.00000
0.00000
ګټه
99.37 USD
GBPCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۲۲:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.24022
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
99.37 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.19469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۰۱
0.69146
0.71856
0.00000
0.00000
ګټه
-54.40 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.69146
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-54.40 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.71856
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۰:۵۸
1.04424
1.08207
0.00000
0.00000
ګټه
-101.29 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۰:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.04424
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-101.29 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
1.08207
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۲۰:۱۶
1.04150
1.08207
0.00000
0.00000
ګټه
-54.29 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۲۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.04150
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-54.29 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.08207
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۹:۵۶
1.03891
1.08207
0.00000
0.00000
ګټه
-57.73 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.03891
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-57.73 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.08207
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۶:۴۵
1.03630
1.08207
0.00000
0.00000
ګټه
-61.20 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۶:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.03630
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-61.20 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.08207
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۲۳
0.68874
0.71856
0.00000
0.00000
ګټه
-59.84 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.68874
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-59.84 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.71856
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۱۵
0.90588
0.90231
0.00000
0.00000
ګټه
-9.75 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.90588
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-9.75 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.90231
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۵۶
1.23659
1.19469
0.00000
0.00000
ګټه
91.42 USD
GBPCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.23659
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
91.42 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.19469
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۵
0.90950
0.90231
0.00000
0.00000
ګټه
-19.22 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.90950
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-19.22 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.90231
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۴
1.23279
1.19469
0.00000
0.00000
ګټه
83.09 USD
GBPCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.23279
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
83.09 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.19469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۳
0.68584
0.71856
0.00000
0.00000
ګټه
-65.64 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.68584
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-65.64 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.71856
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۲
1.12102
1.07802
0.00000
0.00000
ګټه
93.83 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.12102
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
93.83 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.07802
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۴۶:۲۸
0.66526
0.66410
0.00000
0.00000
ګټه
2.12 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۴۶:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.66526
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
2.12 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.66410
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۵۱
0.98931
0.91268
0.00000
0.00000
ګټه
167.72 USD
USDCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.98931
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
167.72 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.91268
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۱۲
0.98847
0.91264
0.00000
0.00000
ګټه
-166.38 USD
USDCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.98847
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-166.38 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.91264
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۱۵:۰۹
0.98559
0.91268
0.00000
0.00000
ګټه
159.57 USD
USDCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۱۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.98559
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
159.57 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.91268
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۳:۰۰:۰۲
0.98205
0.91268
0.00000
0.00000
ګټه
151.81 USD
USDCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۳:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.98205
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
151.81 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.91268
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۴۷:۲۱
1.36080
1.32883
0.00000
0.00000
ګټه
-48.32 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۴۷:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.36080
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-48.32 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.32883
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۰۹:۴۸
1.36548
1.32883
0.00000
0.00000
ګټه
-55.36 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۰۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.36548
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-55.36 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.32883
ګټه ترې واخله
0.00000