د ډیمو حالت
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۶:۴۳
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۴۶:۲۰
کاپی
-2.66%
-2.66%
ګټه
0.00 USD
HorizonEACent
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۶:۴۳
د ننوتلو ځای
-2.66%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۴۶:۲۰
بهر(وتل)
-2.66%
ګټه
0.00 USD
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۲:۳۶
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۶:۳۴
کاپی
-2.66%
-2.66%
ګټه
0.00 USD
HorizonEACent
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۲:۳۶
د ننوتلو ځای
-2.66%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۶:۳۴
بهر(وتل)
-2.66%
ګټه
0.00 USD
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۹:۱۹
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۳۰
کاپی
1.83%
1.83%
ګټه
0.00 USD
HorizonEACent
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۹:۱۹
د ننوتلو ځای
1.83%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۳۰
بهر(وتل)
1.83%
ګټه
0.00 USD
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۱۶
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۵۶:۵۸
کاپی
1429.91%
1400.27%
ګټه
37.44 USD
BudiSetiawan
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۱۶
د ننوتلو ځای
1429.91%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۵۶:۵۸
بهر(وتل)
1400.27%
ګټه
37.44 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۳۶
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۴۳
کاپی
819.41%
819.41%
ګټه
0.00 USD
Immortal
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۳۶
د ننوتلو ځای
819.41%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۴۳
بهر(وتل)
819.41%
ګټه
0.00 USD
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۲۴
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۳۹
کاپی
230.2%
237.45%
ګټه
-20.74 USD
GStar
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۲۴
د ننوتلو ځای
230.2%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۳۹
بهر(وتل)
237.45%
ګټه
-20.74 USD
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۲۶:۰۱
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۲۶:۱۲
کاپی
212.48%
212.48%
ګټه
0.00 USD
GStar
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۲۶:۰۱
د ننوتلو ځای
212.48%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۲۶:۱۲
بهر(وتل)
212.48%
ګټه
0.00 USD
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۰۳
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۱۶
کاپی
226.63%
212.48%
ګټه
11.83 USD
GStar
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۰۳
د ننوتلو ځای
226.63%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۱۶
بهر(وتل)
212.48%
ګټه
11.83 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۵۰:۲۷
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۲۳
کاپی
225.64%
226.63%
ګټه
2.89 USD
GStar
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۵۰:۲۷
د ننوتلو ځای
225.64%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۲۳
بهر(وتل)
226.63%
ګټه
2.89 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۱۸:۰۰
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۵:۲۷
کاپی
-18.31%
-31.82%
ګټه
-16.59 USD
Universal_bank
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۱۸:۰۰
د ننوتلو ځای
-18.31%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۵:۲۷
بهر(وتل)
-31.82%
ګټه
-16.59 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۳۸:۱۵
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۱۷:۳۶
کاپی
-10.88%
-18.31%
ګټه
1.99 USD
Universal_bank
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۳۸:۱۵
د ننوتلو ځای
-10.88%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۱۷:۳۶
بهر(وتل)
-18.31%
ګټه
1.99 USD