د ډیمو حالت
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۵۶
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۲
کاپی
225.37%
226.7%
ګټه
4.47 USD
GStar
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۵۶
د ننوتلو ځای
225.37%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۲
بهر(وتل)
226.7%
ګټه
4.47 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۴۲:۴۷
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۵:۳۹
کاپی
0%
-31.82%
ګټه
8.19 USD
Universal_bank
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۴۲:۴۷
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۵:۳۹
بهر(وتل)
-31.82%
ګټه
8.19 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۳:۰۴
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۳۶:۴۰
کاپی
-20.02%
-22.53%
ګټه
0.30 USD
Universal_bank
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۳:۰۴
د ننوتلو ځای
-20.02%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۳۶:۴۰
بهر(وتل)
-22.53%
ګټه
0.30 USD