د ډیمو حالت
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۱
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۹
خرڅول
0.01
1.15924
1.15921
ګټه
0.03 USD
EURUSD.
سودا
#82424877
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15924
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15921
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۶
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۲۴
خرڅول
0.01
1.16153
1.1615
ګټه
0.03 USD
EURUSD.
سودا
#82354990
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16153
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1615
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۱
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۳۲
خرڅول
0.01
1.16201
1.16198
ګټه
0.03 USD
EURUSD.
سودا
#82332573
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16201
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16198
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۵۰
خرڅول
0.01
1.16244
1.16302
ګټه
-0.58 USD
EURUSD.
سودا
#82266003
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16244
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16302
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.58 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۵۰
خرڅول
0.01
1.16455
1.16302
ګټه
1.53 USD
EURUSD.
سودا
#82276570
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16455
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16302
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.53 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۵۰
خرڅول
0.01
1.16357
1.16302
ګټه
0.55 USD
EURUSD.
سودا
#82269726
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16357
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16302
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.55 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۲۴
خرڅول
0.01
1.16304
1.16254
ګټه
0.50 USD
EURUSD.
سودا
#82265023
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16304
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16254
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.50 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۲۱
خرڅول
0.01
1.1638
1.1633
ګټه
0.50 USD
EURUSD.
سودا
#82261793
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1638
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1633
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.50 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
خرڅول
0.01
1.1639
1.16405
ګټه
-0.15 USD
EURUSD.
سودا
#82149841
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1639
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16405
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.15 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
خرڅول
0.02
1.16634
1.16405
ګټه
4.58 USD
EURUSD.
سودا
#82180715
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16634
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.16405
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.58 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۴
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
خرڅول
0.01
1.16288
1.16405
ګټه
-1.17 USD
EURUSD.
سودا
#82136789
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16288
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16405
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.17 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۰۵
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
خرڅول
0.02
1.16533
1.16405
ګټه
2.56 USD
EURUSD.
سودا
#82166123
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16533
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.16405
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.56 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۰۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۲۵
خرڅول
0.01
1.16175
1.16675
ګټه
-5.00 USD
EURUSD.
سودا
#82134103
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16175
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16675
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.00 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۲۶
خرڅول
0.01
1.16246
1.16196
ګټه
0.50 USD
EURUSD.
سودا
#82133399
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16246
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16196
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.50 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۰
خرڅول
0.01
1.16299
1.16249
ګټه
0.50 USD
EURUSD.
سودا
#82131974
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16299
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16249
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.50 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
خرڅول
0.01
1.16306
1.16324
ګټه
-0.18 USD
EURUSD.
سودا
#82114056
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16306
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16324
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.18 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۰۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
خرڅول
0.01
1.16442
1.16324
ګټه
1.18 USD
EURUSD.
سودا
#82118933
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16442
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16324
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.18 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۰۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۵۹
خرڅول
0.01
1.16415
1.16315
ګټه
1.00 USD
EURUSD.
سودا
#82108786
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16415
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16315
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.00 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۵۹
خرڅول
0.01
1.16314
1.16315
ګټه
-0.01 USD
EURUSD.
سودا
#82105365
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16314
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16315
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۵۲
خرڅول
0.01
1.16361
1.16311
ګټه
0.50 USD
EURUSD.
سودا
#82100249
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16361
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16311
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.50 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۵
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۳
خرڅول
0.02
1.16361
1.16411
ګټه
-1.00 USD
EURUSD.
سودا
#82054499
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16361
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.16411
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.00 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۰۲
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۳
خرڅول
0.02
1.16565
1.16411
ګټه
3.08 USD
EURUSD.
سودا
#82066926
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16565
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.16411
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.08 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۳
خرڅول
0.02
1.16247
1.16411
ګټه
-3.28 USD
EURUSD.
سودا
#82051245
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16247
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.16411
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.28 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۰۲
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۳
خرڅول
0.02
1.16462
1.16411
ګټه
1.02 USD
EURUSD.
سودا
#82059848
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16462
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.16411
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.02 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۰۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۳
خرڅول
0.02
1.16668
1.16411
ګټه
5.14 USD
EURUSD.
سودا
#82080916
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16668
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.16411
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.14 USD
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۴۰
خرڅول
0.02
1.16128
1.16629
ګټه
-10.02 USD
EURUSD.
سودا
#82040655
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16128
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.16629
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-10.02 USD
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۱۵:۱۹
خرڅول
0.01
1.16023
1.16522
ګټه
-4.99 USD
EURUSD.
سودا
#82023162
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16023
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۱۵:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16522
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.99 USD
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۰۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۳۵
خرڅول
0.01
1.15868
1.16368
ګټه
-5.00 USD
EURUSD.
سودا
#82009915
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15868
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16368
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.00 USD
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۰۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۱۵
خرڅول
0.01
1.15754
1.16257
ګټه
-5.03 USD
EURUSD.
سودا
#82005713
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15754
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16257
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.03 USD
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۱۴
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۳۳
خرڅول
0.01
1.15806
1.15756
ګټه
0.50 USD
EURUSD.
سودا
#82001342
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15806
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15756
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.50 USD
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۰۰
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۱:۱۷
خرڅول
0.01
1.15867
1.15817
ګټه
0.50 USD
EURUSD.
سودا
#81993393
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15867
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15817
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.50 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۰۱
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۹:۰۴
خرڅول
0.01
1.15951
1.15901
ګټه
0.50 USD
EURUSD.
سودا
#81966421
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15951
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15901
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.50 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۰۹
خرڅول
0.01
1.16066
1.15954
ګټه
1.12 USD
EURUSD.
سودا
#81963290
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16066
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15954
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.12 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۰۹
خرڅول
0.01
1.15941
1.15954
ګټه
-0.13 USD
EURUSD.
سودا
#81952020
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15941
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15954
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.13 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۵:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۸
خرڅول
0.01
1.15975
1.15922
ګټه
0.53 USD
EURUSD.
سودا
#81910415
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15975
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15922
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.53 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۸
خرڅول
0.01
1.15859
1.15922
ګټه
-0.63 USD
EURUSD.
سودا
#81903257
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15859
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15922
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.63 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۵
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۸
خرڅول
0.01
1.16081
1.15922
ګټه
1.59 USD
EURUSD.
سودا
#81921503
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16081
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15922
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.59 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۰۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۰۱
خرڅول
0.02
1.15915
1.15906
ګټه
0.18 USD
EURUSD.
سودا
#81851623
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15915
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.15906
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.18 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۰۱
خرڅول
0.02
1.16137
1.15906
ګټه
4.62 USD
EURUSD.
سودا
#81878588
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16137
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.15906
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.62 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۰۳
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۰۱
خرڅول
0.01
1.15792
1.15906
ګټه
-1.14 USD
EURUSD.
سودا
#81849982
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15792
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15906
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.14 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۰۱
خرڅول
0.02
1.16037
1.15906
ګټه
2.62 USD
EURUSD.
سودا
#81873180
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16037
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.15906
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.62 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۴۲
خرڅول
0.01
1.15681
1.16186
ګټه
-5.05 USD
EURUSD.
سودا
#81839904
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15681
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16186
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.05 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۳۶
خرڅول
0.01
1.15575
1.16075
ګټه
-5.00 USD
EURUSD.
سودا
#81838095
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15575
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16075
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.00 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۰۷
خریداری کول
0.01
1.15478
1.15528
ګټه
0.50 USD
EURUSD.
سودا
#81828078
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15478
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15528
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.50 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۶
خرڅول
0.01
1.15614
1.15564
ګټه
0.50 USD
EURUSD.
سودا
#81813863
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15614
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15564
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.50 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۰۱
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۷:۲۰
خریداری کول
0.01
1.1555
1.156
ګټه
0.50 USD
EURUSD.
سودا
#81789257
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1555
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۷:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.156
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.50 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۰۳
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۵۴
خریداری کول
0.01
1.15489
1.15539
ګټه
0.50 USD
EURUSD.
سودا
#81787428
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15489
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15539
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.50 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۱:۳۸
خریداری کول
0.01
1.1542
1.15458
ګټه
0.38 USD
EURUSD.
سودا
#81754020
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1542
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15458
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.38 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۴
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۱:۳۸
خریداری کول
0.01
1.15537
1.15458
ګټه
-0.79 USD
EURUSD.
سودا
#81749981
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15537
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15458
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.79 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۰۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۱:۳۸
خریداری کول
0.01
1.15267
1.15458
ګټه
1.91 USD
EURUSD.
سودا
#81775859
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15267
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15458
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.91 USD