د ډیمو حالت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۴۴
خرڅول
0.01
1.16079
1.15994
ګټه
0.01 USD
EURUSDf
سودا
#1519630761
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16079
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15994
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۱۶
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۴۴
خرڅول
0.01
1.16004
1.15994
ګټه
0.00 USD
EURUSDf
سودا
#1519616114
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16004
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15994
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۴۴
خرڅول
0.01
1.16079
1.15994
ګټه
0.01 USD
EURUSDf
سودا
#1519630763
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16079
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15994
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۱۶
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۴۴
خرڅول
0.01
1.16004
1.15994
ګټه
0.00 USD
EURUSDf
سودا
#1519616113
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16004
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15994
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۳۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۷
خریداری کول
0.01
1.16043
1.16052
ګټه
0.00 USD
EURUSDf
سودا
#1519597857
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16043
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16052
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۲۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۷
خریداری کول
0.01
1.15965
1.16052
ګټه
0.01 USD
EURUSDf
سودا
#1519618817
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15965
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16052
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۳۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۷
خریداری کول
0.01
1.16043
1.16052
ګټه
0.00 USD
EURUSDf
سودا
#1519597832
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16043
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16052
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۲۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۷
خریداری کول
0.01
1.15965
1.16052
ګټه
0.01 USD
EURUSDf
سودا
#1519618815
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15965
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16052
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۸
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۱۵
خرڅول
0.01
1.16021
1.16013
ګټه
0.00 USD
EURUSDf
سودا
#1519599209
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16021
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16013
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۵۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۱۵
خرڅول
0.01
1.16101
1.16013
ګټه
0.01 USD
EURUSDf
سودا
#1519607548
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16101
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16013
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۸
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۱۵
خرڅول
0.01
1.16021
1.16013
ګټه
0.00 USD
EURUSDf
سودا
#1519599207
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16021
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16013
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۵۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۱۵
خرڅول
0.01
1.16101
1.16013
ګټه
0.01 USD
EURUSDf
سودا
#1519607524
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16101
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16013
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۰۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۷
خرڅول
0.02
1.16146
1.16038
ګټه
0.02 USD
EURUSDf
سودا
#1519589850
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16146
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.16038
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۷
خرڅول
0.01
1.15984
1.16038
ګټه
-0.01 USD
EURUSDf
سودا
#1519557336
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15984
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16038
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۱۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۷
خرڅول
0.01
1.16067
1.16038
ګټه
0.00 USD
EURUSDf
سودا
#1519574518
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16067
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16038
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۰۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۷
خرڅول
0.02
1.16146
1.16038
ګټه
0.02 USD
EURUSDf
سودا
#1519589848
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16146
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.16038
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۷
خرڅول
0.01
1.15984
1.16038
ګټه
-0.01 USD
EURUSDf
سودا
#1519557338
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15984
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16038
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۱۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۷
خرڅول
0.01
1.16067
1.16038
ګټه
0.00 USD
EURUSDf
سودا
#1519574520
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16067
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16038
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۰۷
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۲۹
خریداری کول
0.01
1.16024
1.16032
ګټه
0.00 USD
EURUSDf
سودا
#1519573224
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16024
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16032
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۰۷
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۲۹
خریداری کول
0.01
1.16024
1.16032
ګټه
0.00 USD
EURUSDf
سودا
#1519573199
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16024
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16032
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۳۶:۵۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۰۷
خریداری کول
0.01
1.15922
1.16013
ګټه
0.01 USD
EURUSDf
سودا
#1519565130
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۳۶:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15922
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16013
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۷
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۰۷
خریداری کول
0.01
1.16002
1.16013
ګټه
0.00 USD
EURUSDf
سودا
#1519557858
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16002
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16013
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۳۶:۵۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۰۷
خریداری کول
0.01
1.15922
1.16013
ګټه
0.01 USD
EURUSDf
سودا
#1519565127
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۳۶:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15922
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16013
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۷
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۰۷
خریداری کول
0.01
1.16002
1.16013
ګټه
0.00 USD
EURUSDf
سودا
#1519557860
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16002
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16013
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۰۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۶
خریداری کول
0.01
1.16022
1.15989
ګټه
0.00 USD
EURUSDf
سودا
#1519537893
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16022
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15989
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۱۲
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۶
خریداری کول
0.02
1.15942
1.15989
ګټه
0.01 USD
EURUSDf
سودا
#1519544202
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15942
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.15989
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۴۴
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۶
خریداری کول
0.03
1.15861
1.15989
ګټه
0.04 USD
EURUSDf
سودا
#1519551915
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15861
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.15989
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۶
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۶
خریداری کول
0.01
1.161
1.15989
ګټه
-0.01 USD
EURUSDf
سودا
#1519529434
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.161
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15989
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۰۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۶
خریداری کول
0.01
1.16022
1.15989
ګټه
0.00 USD
EURUSDf
سودا
#1519537914
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16022
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15989
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۱۲
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۶
خریداری کول
0.02
1.15942
1.15989
ګټه
0.01 USD
EURUSDf
سودا
#1519544222
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15942
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.15989
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۴۴
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۶
خریداری کول
0.03
1.15861
1.15989
ګټه
0.04 USD
EURUSDf
سودا
#1519551952
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15861
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.15989
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۶
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۶
خریداری کول
0.01
1.161
1.15989
ګټه
-0.01 USD
EURUSDf
سودا
#1519529432
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.161
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15989
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۵۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۰۰
خرڅول
0.01
1.16014
1.15997
ګټه
0.00 USD
EURUSDf
سودا
#1519537786
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16014
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15997
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۰۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۰۰
خرڅول
0.01
1.1601
1.15997
ګټه
0.00 USD
EURUSDf
سودا
#1519537839
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1601
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15997
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۱۲
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۰۰
خرڅول
0.01
1.16112
1.16025
ګټه
0.01 USD
EURUSDf
سودا
#1519534688
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16112
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16025
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۰۹
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۰۰
خرڅول
0.01
1.16033
1.16025
ګټه
0.00 USD
EURUSDf
سودا
#1519533236
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16033
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16025
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۳۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۴۳
خرڅول
0.01
1.16117
1.1603
ګټه
0.01 USD
EURUSDf
سودا
#1519534755
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16117
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1603
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۵۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۴۳
خرڅول
0.01
1.16039
1.1603
ګټه
0.00 USD
EURUSDf
سودا
#1519533081
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16039
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1603
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۰۶
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۰۸
خرڅول
0.21
1.16055
1.16046
ګټه
0.02 USD
EURUSDf
سودا
#1519512654
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16055
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.21
بهر(وتل)
1.16046
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۴۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۰۸
خرڅول
0.05
1.15813
1.16046
ګټه
-0.12 USD
EURUSDf
سودا
#1519475006
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15813
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.16046
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.12 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۲۹
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۰۸
خرڅول
0.02
1.15651
1.16046
ګټه
-0.08 USD
EURUSDf
سودا
#1519455531
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15651
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.16046
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.08 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۴۲
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۰۸
خرڅول
0.03
1.1573
1.16046
ګټه
-0.09 USD
EURUSDf
سودا
#1519466266
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1573
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.16046
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.09 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۰۸
خرڅول
0.01
1.15484
1.16046
ګټه
-0.06 USD
EURUSDf
سودا
#1519444618
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15484
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16046
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.06 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۴۴
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۰۸
خرڅول
0.34
1.16134
1.16046
ګټه
0.30 USD
EURUSDf
سودا
#1519519013
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16134
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.34
بهر(وتل)
1.16046
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.30 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۳۷
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۰۸
خرڅول
0.01
1.15567
1.16046
ګټه
-0.05 USD
EURUSDf
سودا
#1519453597
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15567
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16046
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۰۹
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۰۸
خرڅول
0.55
1.16224
1.16046
ګټه
0.98 USD
EURUSDf
سودا
#1519525867
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16224
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.55
بهر(وتل)
1.16046
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.98 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۲۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۰۸
خرڅول
0.08
1.15893
1.16046
ګټه
-0.12 USD
EURUSDf
سودا
#1519477514
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15893
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.16046
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.12 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۵۷:۳۹
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۰۸
خرڅول
0.13
1.15975
1.16046
ګټه
-0.09 USD
EURUSDf
سودا
#1519487847
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۵۷:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15975
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
1.16046
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.09 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۴۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۵۱
خرڅول
0.03
1.1573
1.16047
ګټه
-0.10 USD
EURUSDf
سودا
#1519466214
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1573
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.16047
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.10 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۵۱
خرڅول
0.01
1.15484
1.16047
ګټه
-0.06 USD
EURUSDf
سودا
#1519444620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15484
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16047
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.06 USD