د ډیمو حالت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۴۰:۵۱
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۰۰
کاپی
4268.69%
4271.73%
ګټه
0.00 USD
TranThai
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۴۰:۵۱
د ننوتلو ځای
4268.69%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۰۰
بهر(وتل)
4271.73%
ګټه
0.00 USD
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۴۱:۴۳
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۴:۱۹
کاپی
384.64%
364.12%
ګټه
-349.65 USD
EA FX EU-T800
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۴۱:۴۳
د ننوتلو ځای
384.64%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۴:۱۹
بهر(وتل)
364.12%
ګټه
-349.65 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۲۰
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۰۳
کاپی
373.67%
418.49%
ګټه
196.54 USD
EXPOVINA
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۲۰
د ننوتلو ځای
373.67%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۰۳
بهر(وتل)
418.49%
ګټه
196.54 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۵۳
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۱:۰۴
کاپی
1623.53%
1623.53%
ګټه
0.00 USD
Maksstap
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۵۳
د ننوتلو ځای
1623.53%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۱:۰۴
بهر(وتل)
1623.53%
ګټه
0.00 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۵۱
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۹:۱۵
کاپی
371.96%
371.96%
ګټه
0.00 USD
EXPOVINA
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۵۱
د ننوتلو ځای
371.96%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۹:۱۵
بهر(وتل)
371.96%
ګټه
0.00 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۲۴:۲۳
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۵۳
کاپی
370.62%
371.96%
ګټه
12.95 USD
EXPOVINA
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۲۴:۲۳
د ننوتلو ځای
370.62%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۵۳
بهر(وتل)
371.96%
ګټه
12.95 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۸:۲۷
۲۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۴۱
کاپی
370.62%
370.62%
ګټه
0.00 USD
EXPOVINA
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۸:۲۷
د ننوتلو ځای
370.62%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۴۱
بهر(وتل)
370.62%
ګټه
0.00 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۱۵:۵۹
۲۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۱۵:۰۵
کاپی
11659.78%
370.62%
ګټه
-33.32 USD
EXPOVINA
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۱۵:۵۹
د ننوتلو ځای
11659.78%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۱۵:۰۵
بهر(وتل)
370.62%
ګټه
-33.32 USD
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۰۳
۲۶.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۱۱
کاپی
0.42%
-4.02%
ګټه
-16.05 USD
Jayki_Nguyen
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۰۳
د ننوتلو ځای
0.42%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۱۱
بهر(وتل)
-4.02%
ګټه
-16.05 USD
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۰۶:۵۷
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۲۳
کاپی
0.42%
0.42%
ګټه
0.00 USD
Jayki_Nguyen
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۰۶:۵۷
د ننوتلو ځای
0.42%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۲۳
بهر(وتل)
0.42%
ګټه
0.00 USD
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۹:۱۴
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۰۶:۱۲
کاپی
0.42%
0.42%
ګټه
0.00 USD
Jayki_Nguyen
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۹:۱۴
د ننوتلو ځای
0.42%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۰۶:۱۲
بهر(وتل)
0.42%
ګټه
0.00 USD
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۱۳
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۴۲
کاپی
2935.41%
2846.35%
ګټه
-49.25 USD
zaidi_jumaat
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۱۳
د ننوتلو ځای
2935.41%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۴۲
بهر(وتل)
2846.35%
ګټه
-49.25 USD
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۴۷:۳۷
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۲۹
کاپی
2899.26%
2935.41%
ګټه
22.03 USD
zaidi_jumaat
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۴۷:۳۷
د ننوتلو ځای
2899.26%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۲۹
بهر(وتل)
2935.41%
ګټه
22.03 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۲۱
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۵۵:۴۹
کاپی
1395.1%
1403.88%
ګټه
-4.85 USD
TranThai
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۲۱
د ننوتلو ځای
1395.1%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۵۵:۴۹
بهر(وتل)
1403.88%
ګټه
-4.85 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۲۴
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۲۰:۵۴
کاپی
2872.22%
2890.34%
ګټه
8.26 USD
zaidi_jumaat
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۲۴
د ننوتلو ځای
2872.22%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۲۰:۵۴
بهر(وتل)
2890.34%
ګټه
8.26 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۴:۵۴
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۰۵
کاپی
2815.19%
2845.03%
ګټه
10.51 USD
zaidi_jumaat
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۴:۵۴
د ننوتلو ځای
2815.19%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۰۵
بهر(وتل)
2845.03%
ګټه
10.51 USD