د ډیمو حالت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خریداری کول
0.5
1801.31
1778.33
ګټه
-1 187.70 USD
XAUUSDm
سودا
#80021396
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1801.31
ګټنه
-38.70 USD
ټوله
-1 149.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1778.33
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 187.70 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۰۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خریداری کول
1
1789.09
1778.33
ګټه
-1 076.00 USD
XAUUSDm
سودا
#80457929
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1789.09
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 076.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1778.33
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 076.00 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۴۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خریداری کول
0.5
1790.94
1778.33
ګټه
-655.13 USD
XAUUSDm
سودا
#80106304
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1790.94
ګټنه
-24.63 USD
ټوله
-630.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1778.33
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-655.13 USD
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۳۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خریداری کول
0.5
1827.22
1778.33
ګټه
-2 486.72 USD
XAUUSDm
سودا
#79942355
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1827.22
ګټنه
-42.22 USD
ټوله
-2 444.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1778.33
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2 486.72 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۴۸
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خریداری کول
0.5
1790.94
1778.33
ګټه
-655.13 USD
XAUUSDm
سودا
#80106307
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1790.94
ګټنه
-24.63 USD
ټوله
-630.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1778.33
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-655.13 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۳۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خریداری کول
0.5
1807.08
1778.33
ګټه
-1 476.20 USD
XAUUSDm
سودا
#80019428
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1807.08
ګټنه
-38.70 USD
ټوله
-1 437.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1778.33
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 476.20 USD
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۲۸
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خریداری کول
0.5
1825.32
1778.33
ګټه
-2 391.72 USD
XAUUSDm
سودا
#79943167
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1825.32
ګټنه
-42.22 USD
ټوله
-2 349.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1778.33
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2 391.72 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۹:۵۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خریداری کول
1
1789.09
1778.33
ګټه
-1 076.00 USD
XAUUSDm
سودا
#80457902
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۹:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1789.09
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 076.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1778.33
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 076.00 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خریداری کول
0.5
1801.39
1778.33
ګټه
-1 191.70 USD
XAUUSDm
سودا
#80021391
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1801.39
ګټنه
-38.70 USD
ټوله
-1 153.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1778.33
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 191.70 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۸:۲۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خریداری کول
0.5
1821.53
1778.33
ګټه
-2 198.70 USD
XAUUSDm
سودا
#79945594
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۸:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1821.53
ګټنه
-38.70 USD
ټوله
-2 160.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1778.33
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2 198.70 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۰۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خریداری کول
1
1789.08
1778.33
ګټه
-1 075.00 USD
XAUUSDm
سودا
#80457925
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1789.08
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 075.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1778.33
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 075.00 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۳:۳۴
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خریداری کول
2.01
35047
34798.9
ګټه
-5 575.23 USD
US30_m
سودا
#80099300
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۳:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
35047
ګټنه
-588.42 USD
ټوله
-4 986.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
2.01
بهر(وتل)
34798.9
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5 575.23 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۵۹
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خریداری کول
0.5
1810.7
1778.33
ګټه
-1 657.20 USD
XAUUSDm
سودا
#80003978
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1810.7
ګټنه
-38.70 USD
ټوله
-1 618.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1778.33
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 657.20 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۴۷
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خریداری کول
0.5
1790.94
1778.33
ګټه
-655.13 USD
XAUUSDm
سودا
#80106305
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1790.94
ګټنه
-24.63 USD
ټوله
-630.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1778.33
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-655.13 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۳۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خریداری کول
0.5
1821.65
1778.33
ګټه
-2 204.70 USD
XAUUSDm
سودا
#79942450
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1821.65
ګټنه
-38.70 USD
ټوله
-2 166.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1778.33
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2 204.70 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۳۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خریداری کول
0.5
1807.12
1778.33
ګټه
-1 478.20 USD
XAUUSDm
سودا
#80019434
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1807.12
ګټنه
-38.70 USD
ټوله
-1 439.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1778.33
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 478.20 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۳۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خریداری کول
0.5
1821.59
1778.33
ګټه
-2 201.70 USD
XAUUSDm
سودا
#79945583
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1821.59
ګټنه
-38.70 USD
ټوله
-2 163.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1778.33
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2 201.70 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۹:۵۷
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خریداری کول
1
1789.1
1778.33
ګټه
-1 077.00 USD
XAUUSDm
سودا
#80457915
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1789.1
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 077.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1778.33
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 077.00 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۲۵
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۵۹
خریداری کول
0.5
45912
46446
ګټه
267.00 USD
BTCUSD
سودا
#80331122
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
45912
ګټنه
0.00 USD
ټوله
267.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
46446
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
267.00 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۳۷
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۴۲
خریداری کول
0.5
1.38505
1.38279
ګټه
-124.25 USD
GBPUSDm
سودا
#79968888
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38505
ګټنه
-11.25 USD
ټوله
-113.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.38279
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-124.25 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۰۷
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۳۸
خریداری کول
0.5
1.37919
1.38285
ګټه
171.75 USD
GBPUSDm
سودا
#80004218
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37919
ګټنه
-11.25 USD
ټوله
183.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.38285
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
171.75 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۱۰
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۳۵
خریداری کول
0.5
1.37908
1.38286
ګټه
177.75 USD
GBPUSDm
سودا
#80004230
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37908
ګټنه
-11.25 USD
ټوله
189.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.38286
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
177.75 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۵۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۵۷
خرڅول
0.5
35397.9
35048.1
ګټه
1 732.29 USD
US30_m
سودا
#79997655
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
35397.9
ګټنه
-16.71 USD
ټوله
1 749.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
35048.1
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 732.29 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۵۴
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۵۵
خرڅول
0.5
35396.9
35047.1
ګټه
1 732.29 USD
US30_m
سودا
#79997651
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
35396.9
ګټنه
-16.71 USD
ټوله
1 749.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
35047.1
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 732.29 USD
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۴
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۳۳
خرڅول
0.5
1828.54
1826.5
ګټه
102.00 USD
XAUUSDm
سودا
#79922214
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1828.54
ګټنه
0.00 USD
ټوله
102.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1826.5
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
102.00 USD
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۸
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۳۲
خرڅول
0.5
1828.52
1826.5
ګټه
101.00 USD
XAUUSDm
سودا
#79922215
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1828.52
ګټنه
0.00 USD
ټوله
101.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1826.5
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
101.00 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۴۱
خرڅول
0.25
1826.42
1825.07
ګټه
33.75 USD
XAUUSDm
سودا
#79865762
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1826.42
ګټنه
0.00 USD
ټوله
33.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1825.07
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
33.75 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۲۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۳
خرڅول
0.25
35498.9
35455.1
ګټه
109.50 USD
US30_m
سودا
#79841152
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
35498.9
ګټنه
0.00 USD
ټوله
109.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
35455.1
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
109.50 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۳۶
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۱
خریداری کول
0.25
1814.48
1828.3
ګټه
345.50 USD
XAUUSDm
سودا
#79862630
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1814.48
ګټنه
0.00 USD
ټوله
345.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1828.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
345.50 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۳۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۱
خرڅول
0.25
35499.9
35456.1
ګټه
109.50 USD
US30_m
سودا
#79841155
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
35499.9
ګټنه
0.00 USD
ټوله
109.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
35456.1
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
109.50 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۴۷
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۰
خریداری کول
0.25
1814.67
1828.06
ګټه
334.75 USD
XAUUSDm
سودا
#79862663
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1814.67
ګټنه
0.00 USD
ټوله
334.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1828.06
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
334.75 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۴۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۹
خریداری کول
0.25
1814.72
1828.05
ګټه
333.25 USD
XAUUSDm
سودا
#79862651
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1814.72
ګټنه
0.00 USD
ټوله
333.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1828.05
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
333.25 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۸
خریداری کول
0.25
1814.63
1828
ګټه
334.25 USD
XAUUSDm
سودا
#79862685
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1814.63
ګټنه
0.00 USD
ټوله
334.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1828
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
334.25 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۳۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۳۶
خریداری کول
0.25
1813.56
1813.86
ګټه
7.50 USD
XAUUSDm
سودا
#79856353
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1813.56
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1813.86
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.50 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۲۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۲۰
خریداری کول
0.25
1813.66
1813.91
ګټه
6.25 USD
XAUUSDm
سودا
#79856345
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1813.66
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1813.91
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.25 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۳۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
خریداری کول
0.25
1813.59
1813.93
ګټه
8.50 USD
XAUUSDm
سودا
#79856354
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1813.59
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1813.93
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.50 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۳۷
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
خریداری کول
0.25
1813.59
1813.94
ګټه
8.75 USD
XAUUSDm
سودا
#79856357
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1813.59
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1813.94
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.75 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۴۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
خریداری کول
0.25
1813.61
1813.93
ګټه
8.00 USD
XAUUSDm
سودا
#79856360
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1813.61
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1813.93
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.00 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۴۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
خریداری کول
0.25
1813.59
1813.93
ګټه
8.50 USD
XAUUSDm
سودا
#79856363
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1813.59
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1813.93
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.50 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۳۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
خریداری کول
0.25
1813.58
1813.94
ګټه
9.00 USD
XAUUSDm
سودا
#79856356
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1813.58
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1813.94
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.00 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۳۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
خریداری کول
0.25
1813.6
1813.94
ګټه
8.50 USD
XAUUSDm
سودا
#79856359
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1813.6
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1813.94
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.50 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۴۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
خریداری کول
0.25
1813.59
1813.93
ګټه
8.50 USD
XAUUSDm
سودا
#79856362
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1813.59
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1813.93
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.50 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۳۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
خریداری کول
0.25
1813.66
1813.97
ګټه
7.75 USD
XAUUSDm
سودا
#79856350
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1813.66
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1813.97
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.75 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۳:۰۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۵۷
خریداری کول
0.25
1810.12
1812.17
ګټه
51.25 USD
XAUUSDm
سودا
#79835210
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۳:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1810.12
ګټنه
0.00 USD
ټوله
51.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1812.17
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
51.25 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۰:۲۳
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۴۷
خریداری کول
0.25
1814.79
1816.53
ګټه
43.50 USD
XAUUSDm
سودا
#79770411
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1814.79
ګټنه
0.00 USD
ټوله
43.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1816.53
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
43.50 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۲۳
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۴۶
خریداری کول
0.5
1814.41
1816.53
ګټه
106.00 USD
XAUUSDm
سودا
#79771991
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1814.41
ګټنه
0.00 USD
ټوله
106.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1816.53
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
106.00 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۰۵
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۴۴
خریداری کول
0.5
1810.96
1816.53
ګټه
278.50 USD
XAUUSDm
سودا
#79778125
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1810.96
ګټنه
0.00 USD
ټوله
278.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1816.53
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
278.50 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۵۳
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۴۴
خریداری کول
0.5
1813.72
1816.53
ګټه
140.50 USD
XAUUSDm
سودا
#79773770
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1813.72
ګټنه
0.00 USD
ټوله
140.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1816.53
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
140.50 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۳:۳۸
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۱۲
خرڅول
0.5
35458.9
35452.1
ګټه
34.00 USD
US30_m
سودا
#79707149
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۳:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
35458.9
ګټنه
0.00 USD
ټوله
34.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
35452.1
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
34.00 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۳۲
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۱۱
خرڅول
0.5
35507.9
35452.1
ګټه
279.00 USD
US30_m
سودا
#79723554
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
35507.9
ګټنه
0.00 USD
ټوله
279.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
35452.1
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
279.00 USD