د ډیمو حالت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۰:۵۶
خرڅول
0.01
1.37912
1.37855
ګټه
0.47 USD
GBPUSD
سودا
#164634695
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37912
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۰:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37855
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.47 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۳۰
خرڅول
0.01
1.23537
1.2348
ګټه
0.36 USD
USDCAD
سودا
#164573474
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.23537
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2348
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.36 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۶
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۴۲
خرڅول
0.01
1.23664
1.23603
ګټه
0.39 USD
USDCAD
سودا
#164449333
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.23664
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.23603
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.39 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۴
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۰۰
خرڅول
0.01
1.24776
1.247
ګټه
0.51 USD
USDCAD
سودا
#164367537
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24776
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.247
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.51 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۰
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۲۴
خریداری کول
0.01
1.36255
1.35762
ګټه
-5.03 USD
GBPUSD
سودا
#164154109
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36255
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.35762
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-5.03 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۳۴
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۲۲
خریداری کول
0.01
1.36014
1.35761
ګټه
-2.63 USD
GBPUSD
سودا
#164158939
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36014
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.35761
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.63 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۳۶
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۲۰
خریداری کول
0.01
1.36174
1.35766
ګټه
-4.18 USD
GBPUSD
سودا
#164154971
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36174
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.35766
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-4.18 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۵۵
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۱۸
خریداری کول
0.01
1.35914
1.35766
ګټه
-1.58 USD
GBPUSD
سودا
#164162913
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.35914
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.35766
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.58 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۵۴
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۵۷
خرڅول
0.01
1.26048
1.26086
ګټه
-0.40 USD
USDCAD
سودا
#164097853
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26048
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26086
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.40 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۱۴
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۵۵
خرڅول
0.01
1.26112
1.26086
ګټه
0.11 USD
USDCAD
سودا
#164098745
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26112
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26086
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.11 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۴۲
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۵۲
خرڅول
0.01
1.26206
1.26095
ګټه
0.78 USD
USDCAD
سودا
#164099936
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26206
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26095
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.78 USD
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۵
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۲۸
خریداری کول
0.01
1.27356
1.2738
ګټه
0.09 USD
USDCAD
سودا
#163960997
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27356
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2738
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.09 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۴۰:۰۶
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۳
کاپی
-40.72%
-62.55%
ګټه
-85.86 USD
TradeSingleEntry
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۴۰:۰۶
د ننوتلو ځای
-40.72%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۳
بهر(وتل)
-62.55%
ګټه
-85.86 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۴
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۴۳
خریداری کول
0.01
1.36955
1.36989
ګټه
0.24 USD
GBPUSD
سودا
#163862894
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36955
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36989
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.24 USD
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۷
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۱۶
خرڅول
0.01
1.36693
1.3669
ګټه
-0.07 USD
GBPUSD
سودا
#163815490
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36693
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3669
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.07 USD
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۳۲
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۱۶
خرڅول
0.01
1.36793
1.3669
ګټه
0.93 USD
GBPUSD
سودا
#163817878
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36793
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3669
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.93 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۵۸:۲۲
خرڅول
0.01
1.2776
1.27753
ګټه
-0.05 USD
USDCAD
سودا
#163706326
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2776
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۵۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.27753
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.05 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۵۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۵۸:۰۰
خرڅول
0.01
1.27857
1.2776
ګټه
0.66 USD
USDCAD
سودا
#163707223
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27857
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۵۸:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2776
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.66 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۴۷
خرڅول
0.01
1.37123
1.3706
ګټه
0.53 USD
GBPUSD
سودا
#163497516
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37123
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3706
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.53 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۴
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۴۶
کاپی
-18.82%
-40.72%
ګټه
-24.39 USD
TradeSingleEntry
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۴
د ننوتلو ځای
-18.82%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۴۶
بهر(وتل)
-40.72%
ګټه
-24.39 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۶
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۷
خرڅول
0.01
1.38057
1.37999
ګټه
0.48 USD
GBPUSD
سودا
#163327667
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38057
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37999
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.48 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۲۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۲
خرڅول
0.01
1.26457
1.2643
ګټه
0.11 USD
USDCAD
سودا
#163274149
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26457
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2643
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.11 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۳
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۰۵
خرڅول
0.01
1.37662
1.37619
ګټه
0.33 USD
GBPUSD
سودا
#163137566
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37662
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37619
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.33 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
خریداری کول
0.01
1.26413
1.2647
ګټه
0.35 USD
USDCAD
سودا
#163087854
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26413
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2647
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.35 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۰۰
خریداری کول
0.01
1.38367
1.38411
ګټه
0.34 USD
GBPUSD
سودا
#162943015
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38367
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38411
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.34 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۴
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۳۶
خریداری کول
0.01
1.181
1.1805
ګټه
-0.60 USD
EURUSD
سودا
#162834029
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.181
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1805
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.60 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۰۰
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۳۶
خریداری کول
0.01
1.17963
1.1805
ګټه
0.77 USD
EURUSD
سودا
#162845059
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17963
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1805
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.77 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۰۰
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۳۶
خریداری کول
0.01
1.18026
1.1805
ګټه
0.14 USD
EURUSD
سودا
#162835561
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18026
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1805
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.14 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۵
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۴۶
خریداری کول
0.01
1.17984
1.18016
ګټه
0.22 USD
EURUSD
سودا
#162740085
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17984
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18016
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.22 USD
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۰
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۹:۱۶
خرڅول
0.01
1.37
1.3695
ګټه
0.40 USD
GBPUSD
سودا
#162696835
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۹:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3695
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.40 USD
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۲
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۱۲
خریداری کول
0.01
1.17457
1.17412
ګټه
-0.55 USD
EURUSD
سودا
#162585295
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17457
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17412
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.55 USD
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۴۷
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۰۸
خریداری کول
0.01
1.17392
1.17412
ګټه
0.10 USD
EURUSD
سودا
#162586893
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17392
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17412
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۱
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۱۵
خرڅول
0.01
1.36242
1.36256
ګټه
-0.24 USD
GBPUSD
سودا
#162510940
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36242
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36256
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.24 USD
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۵۲:۴۳
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۱۰
خرڅول
0.01
1.36329
1.36257
ګټه
0.62 USD
GBPUSD
سودا
#162514193
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۵۲:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36329
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36257
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.62 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۰
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۳
خریداری کول
0.01
1.26365
1.2637
ګټه
-0.06 USD
USDCAD
سودا
#162434605
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26365
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2637
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.06 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۴۳
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۳
خریداری کول
0.01
1.26276
1.2637
ګټه
0.64 USD
USDCAD
سودا
#162435080
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26276
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2637
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.64 USD
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۳۴
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۲۶
خرڅول
0.01
1.38422
1.38387
ګټه
0.25 USD
GBPUSD
سودا
#162388422
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38422
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38387
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.25 USD
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۸
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۵۰
خرڅول
0.01
1.25014
1.25102
ګټه
-0.80 USD
USDCAD
سودا
#162272728
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25014
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25102
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.80 USD
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۱۲
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۴۷
خرڅول
0.01
1.25076
1.25102
ګټه
-0.31 USD
USDCAD
سودا
#162275027
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25076
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25102
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.31 USD
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۲۲
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۴۲
خرڅول
0.01
1.25193
1.25102
ګټه
0.63 USD
USDCAD
سودا
#162276056
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25193
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25102
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.63 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۷
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۴۲
خرڅول
0.01
1.38507
1.3844
ګټه
0.57 USD
GBPUSD
سودا
#162194896
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38507
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3844
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.57 USD
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۳۲
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۳۷
خرڅول
0.01
1.3867
1.38621
ګټه
0.39 USD
GBPUSD
سودا
#162153937
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3867
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38621
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.39 USD
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۹
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۰۳
خریداری کول
0.01
1.39277
1.39211
ګټه
-0.76 USD
GBPUSD
سودا
#162100157
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39277
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39211
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.76 USD
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۰۳
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۰۰
خریداری کول
0.01
1.39212
1.3921
ګټه
-0.12 USD
GBPUSD
سودا
#162100973
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39212
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3921
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.12 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۴۶
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۲۲:۰۳
خریداری کول
0.01
1.39067
1.39107
ګټه
0.30 USD
GBPUSD
سودا
#162014328
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39067
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۲۲:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39107
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.30 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۶
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۸:۱۱
خریداری کول
0.01
1.24842
1.24899
ګټه
0.36 USD
USDCAD
سودا
#161936380
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24842
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۸:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24899
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.36 USD
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۷
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۰۶
خرڅول
0.01
1.24614
1.246
ګټه
0.01 USD
USDCAD
سودا
#161883877
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24614
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.246
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.01 USD
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۹:۵۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۲۹
خرڅول
0.01
1.24714
1.24619
ګټه
0.66 USD
USDCAD
سودا
#161884535
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24714
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24619
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.66 USD
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۳۲
خرڅول
0.13
1.24619
1.2462
ګټه
-1.40 USD
USDCAD
سودا
#161883797
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24619
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
1.2462
د کمیشن لګښتونه
-1.30 USD
ګټه
-1.40 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۷
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۱۲
خرڅول
0.01
1.25202
1.25222
ګټه
-0.26 USD
USDCAD
سودا
#161844027
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25202
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25222
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.26 USD