د ډیمو حالت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۲۹
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۵
خرڅول
1
1.41265
1.40519
ګټه
7.46 USD
GBPUSD_S
سودا
#1510184935
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41265
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.40519
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.46 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۵۷
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۱
خریداری کول
1
1.21752
1.22198
ګټه
3.65 USD
USDCAD_S
سودا
#1510185174
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21752
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.22198
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.65 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۲۴
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۵۷
خرڅول
10
1.41154
1.40516
ګټه
63.80 USD
GBPUSD_S
سودا
#1510198422
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41154
ګټنه
0.00 USD
ټوله
63.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۵۷
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.40516
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
63.80 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۵۲
خریداری کول
10
1.2184
1.22232
ګټه
32.07 USD
USDCAD_S
سودا
#1510198485
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2184
ګټنه
0.00 USD
ټوله
32.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۵۲
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.22232
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
32.07 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۵۶:۰۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۴۸
خریداری کول
10
1.21664
1.22194
ګټه
43.37 USD
USDCAD_S
سودا
#1510208739
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۵۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21664
ګټنه
0.00 USD
ټوله
43.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۴۸
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.22194
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
43.37 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۳۹
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۵۲
خرڅول
1
1.21204
1.21259
ګټه
-0.55 USD
EURUSD_S
سودا
#1510133133
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21204
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.21259
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.55 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۱۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۵۱
خریداری کول
1
1.21825
1.21813
ګټه
-0.10 USD
USDCAD_S
سودا
#1510131661
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21825
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.21813
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.10 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۲۳
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۳
خرڅول
1
1.40763
1.41015
ګټه
-2.52 USD
GBPUSD_S
سودا
#1510133067
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40763
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.41015
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.52 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۴۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۳
خرڅول
2
1.40906
1.41015
ګټه
-2.18 USD
GBPUSD_S
سودا
#1510142293
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40906
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.41015
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.18 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۲۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۲
خرڅول
4
1.40981
1.41015
ګټه
-1.36 USD
GBPUSD_S
سودا
#1510144400
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40981
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۲
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.41015
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.36 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۴
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۲
خرڅول
3
1.41002
1.41014
ګټه
-0.36 USD
GBPUSD_S
سودا
#1510150534
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41002
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۲
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1.41014
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.36 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۲۶
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۱
خرڅول
10
1.41113
1.41015
ګټه
9.80 USD
GBPUSD_S
سودا
#1510153506
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41113
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.41015
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.80 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۰۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۹
خرڅول
1
155
155.198
ګټه
-1.80 USD
GBPJPY_S
سودا
#1510132989
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
155
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
155.198
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.80 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۷
خرڅول
2
155.132
155.192
ګټه
-1.09 USD
GBPJPY_S
سودا
#1510143125
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
155.132
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۷
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
155.192
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.09 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۵۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۳
خرڅول
4
155.192
155.193
ګټه
-0.04 USD
GBPJPY_S
سودا
#1510144545
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
155.192
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۳
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
155.193
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۴۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۱
خرڅول
3
155.224
155.189
ګټه
0.96 USD
GBPJPY_S
سودا
#1510150625
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
155.224
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
155.189
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.96 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۲۵
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۰
خرڅول
10
155.323
155.189
ګټه
12.19 USD
GBPJPY_S
سودا
#1510153445
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
155.323
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۰
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
155.189
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
12.19 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۷:۳۵
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۰۲
خریداری کول
1
1.4769
1.47722
ګټه
0.26 USD
EURCAD_S
سودا
#1510137777
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۷:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.4769
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.47722
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.26 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۰:۴۶
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۰۱
خریداری کول
1
1.57656
1.57666
ګټه
0.08 USD
EURAUD_S
سودا
#1510137880
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۰:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.57656
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.57666
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۱:۵۵
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۲۱
خریداری کول
1
1.21936
1.21947
ګټه
0.09 USD
USDCAD_S
سودا
#1510114365
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۱:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21936
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۲۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.21947
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.09 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۳۷
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۵:۵۶
خریداری کول
4
1.21934
1.21935
ګټه
0.03 USD
USDCAD_S
سودا
#1510114468
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21934
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۵:۵۶
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.21935
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۰
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۴۵
خریداری کول
1
1.41124
1.41153
ګټه
0.29 USD
GBPUSD_S
سودا
#1510030382
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41124
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.41153
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.29 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۳۵
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۲۴
خریداری کول
1
1.41093
1.41151
ګټه
0.58 USD
GBPUSD_S
سودا
#1510027080
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41093
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.41151
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.58 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۴۴
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۳
خریداری کول
1
1863.23
1862.49
ګټه
-0.74 USD
XAUUSD_S
سودا
#1510003095
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1863.23
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1862.49
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.74 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۵۸
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۳
خریداری کول
1
1862.39
1862.47
ګټه
0.08 USD
XAUUSD_S
سودا
#1510003471
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1862.39
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1862.47
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۲۴
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۲
خریداری کول
1
1860.3
1862.47
ګټه
2.17 USD
XAUUSD_S
سودا
#1510003772
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1860.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1862.47
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.17 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۶
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۲
خریداری کول
1
1861.3
1862.47
ګټه
1.17 USD
XAUUSD_S
سودا
#1510003757
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1861.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1862.47
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.17 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۰۸
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۲
خریداری کول
1
1859.3
1862.47
ګټه
3.17 USD
XAUUSD_S
سودا
#1510003774
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1859.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1862.47
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.17 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۱۵
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۲
خریداری کول
0.1
1864.68
1867.83
ګټه
0.32 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509896389
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1864.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1867.83
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۱۵
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۱
خریداری کول
0.1
1858.68
1868.01
ګټه
0.93 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509896465
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1858.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1868.01
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.93 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۲۹
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۱
خریداری کول
0.1
1860.68
1867.91
ګټه
0.72 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509896427
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1860.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1867.91
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.72 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۴۴
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۰
خریداری کول
0.1
1856.68
1868
ګټه
1.13 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509896484
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1856.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1868
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.13 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۰۲
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
خریداری کول
0.1
1854.68
1868.03
ګټه
1.34 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509896532
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1854.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1868.03
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.34 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۱
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
خریداری کول
0.1
1850.68
1868
ګټه
1.73 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509896546
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1850.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1868
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.73 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۰
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
خریداری کول
0.1
1852.68
1868.02
ګټه
1.53 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509896541
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1852.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1868.02
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.53 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۲۵
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۳
خریداری کول
0.1
1848.68
1867.04
ګټه
1.84 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509896547
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1848.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1867.04
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.84 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۱۱
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۲
خریداری کول
0.2
1846.68
1867.04
ګټه
4.07 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509946179
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1846.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1867.04
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.07 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۲۸
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
خریداری کول
0.1
1866.68
1866.86
ګټه
0.02 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509896322
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1866.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1866.86
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۱۶
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
خریداری کول
0.1
1862.68
1867.06
ګټه
0.44 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509896425
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1862.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1867.06
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.44 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۳۶
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۰۹
خریداری کول
10
1.40745
1.40953
ګټه
20.80 USD
GBPUSD_S
سودا
#1509928991
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.40745
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۰۹
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.40953
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
20.80 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۰۴
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۰۹
خریداری کول
5
1.40954
1.40953
ګټه
-0.05 USD
GBPUSD_S
سودا
#1509919425
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.40954
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۰۹
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1.40953
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۲۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۵۸
خریداری کول
10
1888.51
1890.88
ګټه
23.70 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509800946
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1888.51
ګټنه
0.00 USD
ټوله
23.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1890.88
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
23.70 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۴۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۲۰
خریداری کول
10
1892.08
1892.65
ګټه
5.70 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509785029
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1892.08
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۲۰
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1892.65
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.70 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۰۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۱۹
خریداری کول
10
1890.82
1892.65
ګټه
18.30 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509785212
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1890.82
ګټنه
0.00 USD
ټوله
18.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۱۹
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1892.65
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
18.30 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۲
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۴۹
خریداری کول
0.1
1892.3
1890.21
ګټه
-0.21 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509039507
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1892.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.21
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.21 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۳۴
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۴۴
خریداری کول
0.1
1891
1890.26
ګټه
-0.07 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509041032
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1891
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.26
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.07 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۴۵
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۹
خریداری کول
0.1
1890
1890.28
ګټه
0.03 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509039627
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1890
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.28
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۵
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۵
خریداری کول
0.1
1886
1890.28
ګټه
0.43 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509040153
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1886
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.28
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.43 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۷
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۱
خریداری کول
0.1
1885
1890.28
ګټه
0.53 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509040194
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1885
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.28
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.53 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۰
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۲۶
خریداری کول
0.1
1882
1890.25
ګټه
0.83 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509041205
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1882
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.25
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.83 USD