د ډیمو حالت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۲۲
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۳۶
خریداری کول
0.1
1.22219
1.21978
ګټه
-24.10 USD
EURUSD.
سودا
#74059925
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22219
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-24.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21978
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-24.10 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۵۱
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
خرڅول
1
1.2056
1.20825
ګټه
-265.00 USD
EURUSD.
سودا
#73507578
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2056
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-265.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.20825
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-265.00 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۲۲
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
خرڅول
1
1.20579
1.20825
ګټه
-246.00 USD
EURUSD.
سودا
#73507821
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20579
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-246.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.20825
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-246.00 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۵۵
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
خرڅول
1
1.20621
1.20825
ګټه
-204.00 USD
EURUSD.
سودا
#73508642
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20621
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-204.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.20825
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-204.00 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۲۸:۱۶
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
خرڅول
2
1.19987
1.20825
ګټه
-1 676.00 USD
EURUSD.
سودا
#73432723
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۲۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19987
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 676.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.20825
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 676.00 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۱۶
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
خرڅول
1
1.2056
1.20825
ګټه
-265.00 USD
EURUSD.
سودا
#73507677
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2056
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-265.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.20825
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-265.00 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۵۷
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
خرڅول
1
1.20586
1.20825
ګټه
-239.00 USD
EURUSD.
سودا
#73508468
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20586
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-239.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.20825
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-239.00 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۷:۵۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۲۶
خرڅول
1
1.20056
1.20656
ګټه
-600.00 USD
EURUSD.
سودا
#73436048
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۷:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20056
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-600.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.20656
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-600.00 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۲۸
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۵۵
خرڅول
2
1.20027
1.20597
ګټه
-1 140.00 USD
EURUSD.
سودا
#73434968
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20027
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 140.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۵۵
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.20597
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 140.00 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۲۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۰۳
خریداری کول
5
1.20251
1.20446
ګټه
975.00 USD
EURUSD.
سودا
#73445214
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20251
ګټنه
0.00 USD
ټوله
975.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۰۳
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1.20446
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
975.00 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۲۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۲۲
خرڅول
2
1.20045
1.19964
ګټه
162.00 USD
EURUSD.
سودا
#73426222
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20045
ګټنه
0.00 USD
ټوله
162.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.19964
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
162.00 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۴۴
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۲۰
خرڅول
2
1.20026
1.19964
ګټه
124.00 USD
EURUSD.
سودا
#73426016
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20026
ګټنه
0.00 USD
ټوله
124.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۲۰
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.19964
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
124.00 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۲۰
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۳
خرڅول
1
1734.89
1741.56
ګټه
-667.00 USD
XAUUSD.
سودا
#72277615
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1734.89
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-667.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1741.56
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-667.00 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۰۴
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۶
خرڅول
2
1.18744
1.18809
ګټه
-130.00 USD
EURUSD.
سودا
#72277602
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18744
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-130.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۶
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.18809
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-130.00 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۵۳
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۲
خرڅول
1
1.18768
1.1881
ګټه
-42.00 USD
EURUSD.
سودا
#72270704
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18768
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-42.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.1881
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-42.00 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۳۴
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۹
خرڅول
2
1.18749
1.18817
ګټه
-136.00 USD
EURUSD.
سودا
#72270213
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18749
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-136.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۹
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.18817
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-136.00 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۱۴
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۷
خریداری کول
1
1.18965
1.18805
ګټه
-160.00 USD
EURUSD.
سودا
#72245489
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18965
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-160.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18805
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-160.00 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۱۸
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۶
خریداری کول
2
1.19067
1.18808
ګټه
-518.00 USD
EURUSD.
سودا
#72239151
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19067
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-518.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۶
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.18808
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-518.00 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۲۳
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۴
خریداری کول
3
1.19117
1.18813
ګټه
-912.00 USD
EURUSD.
سودا
#72236853
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19117
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-912.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۴
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1.18813
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-912.00 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۱۶
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۸:۰۳
خرڅول
0.1
0.70345
0.70673
ګټه
-32.80 USD
NZDUSD.
سودا
#65942624
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.70345
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-32.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۸:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.70673
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-32.80 USD
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۴۰
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۳۸
خرڅول
0.1
1.19723
1.19866
ګټه
-14.30 USD
EURUSD.
سودا
#65869330
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19723
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-14.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.19866
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-14.30 USD
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۴۵
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۳۸
خرڅول
0.1
1.19723
1.19866
ګټه
-14.30 USD
EURUSD.
سودا
#65869335
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19723
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-14.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.19866
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-14.30 USD
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۴۷
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۲۷
خریداری کول
0.1
1814.63
1809.99
ګټه
-46.40 USD
XAUUSD.
سودا
#65740521
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1814.63
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-46.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1809.99
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-46.40 USD
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۵۴
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۴۳
خرڅول
0.1
1.1906
1.19141
ګټه
-8.10 USD
EURUSD.
سودا
#65670260
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1906
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.19141
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-8.10 USD
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۰۵
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۱۸
خریداری کول
1
1.29261
1.29353
ګټه
92.00 USD
GBPUSD.
سودا
#64505785
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29261
ګټنه
0.00 USD
ټوله
92.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۱۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.29353
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
92.00 USD
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۳:۲۵
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۱۶
خریداری کول
1
1.29253
1.29347
ګټه
94.00 USD
GBPUSD.
سودا
#64505905
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۳:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29253
ګټنه
0.00 USD
ټوله
94.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.29347
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
94.00 USD
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۳۳
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۱۵
خریداری کول
1
1.2923
1.29347
ګټه
117.00 USD
GBPUSD.
سودا
#64506479
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2923
ګټنه
0.00 USD
ټوله
117.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.29347
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
117.00 USD
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۱:۵۱
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۷
خریداری کول
0.5
1.29176
1.29292
ګټه
58.00 USD
GBPUSD.
سودا
#64504405
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۱:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29176
ګټنه
0.00 USD
ټوله
58.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.29292
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
58.00 USD
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۳۲
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۱۳
خریداری کول
0.5
1.29011
1.29262
ګټه
125.50 USD
GBPUSD.
سودا
#64501606
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29011
ګټنه
0.00 USD
ټوله
125.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.29262
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
125.50 USD
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۴
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۱۸
خرڅول
0.5
1.29265
1.2902
ګټه
122.50 USD
GBPUSD.
سودا
#64465940
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29265
ګټنه
0.00 USD
ټوله
122.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.2902
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
122.50 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۳۸
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۸
خرڅول
1
1.17809
1.18101
ګټه
-292.00 USD
EURUSD.
سودا
#63978252
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17809
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-292.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18101
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-292.00 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۵۳
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۶
خرڅول
0.5
1.29761
1.30241
ګټه
-240.00 USD
GBPUSD.
سودا
#63983164
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29761
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-240.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.30241
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-240.00 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۲۹
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۳
خرڅول
1
1.17925
1.18108
ګټه
-183.00 USD
EURUSD.
سودا
#63983135
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17925
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-183.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18108
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-183.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۲۲:۴۴
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۰
خرڅول
0.5
1.18449
1.18109
ګټه
170.00 USD
EURUSD.
سودا
#64034799
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۲۲:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18449
ګټنه
0.00 USD
ټوله
170.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.18109
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
170.00 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۲۲
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۷
خرڅول
0.5
1.18083
1.18108
ګټه
-12.50 USD
EURUSD.
سودا
#63995519
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18083
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.18108
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-12.50 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۲۴
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۵
خرڅول
0.5
1.30463
1.30248
ګټه
107.50 USD
GBPUSD.
سودا
#64046584
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30463
ګټنه
0.00 USD
ټوله
107.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.30248
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
107.50 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۳۵
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۲
خریداری کول
1
1.31267
1.30234
ګټه
-1 033.00 USD
GBPUSD.
سودا
#64098952
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31267
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 033.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.30234
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 033.00 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۱۵
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۰
خریداری کول
1
1.18421
1.18084
ګټه
-337.00 USD
EURUSD.
سودا
#64098946
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18421
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-337.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18084
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-337.00 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۲۱
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۱۷
خریداری کول
1
1.18422
1.18085
ګټه
-337.00 USD
EURUSD.
سودا
#64098948
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18422
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-337.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۱۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18085
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-337.00 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۱۶
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۱۵
خریداری کول
1
1.18549
1.18085
ګټه
-464.00 USD
EURUSD.
سودا
#64110088
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18549
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-464.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18085
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-464.00 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۰۹
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۰
خرڅول
4
1.18195
1.18184
ګټه
44.00 USD
EURUSD.
سودا
#64289196
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18195
ګټنه
0.00 USD
ټوله
44.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.18184
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
44.00 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۴:۱۹
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۲۵
خرڅول
4
1.18196
1.18181
ګټه
60.00 USD
EURUSD.
سودا
#64289260
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۴:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18196
ګټنه
0.00 USD
ټوله
60.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۲۵
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.18181
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
60.00 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۰۹
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۲۳
خرڅول
4
1.18206
1.18186
ګټه
80.00 USD
EURUSD.
سودا
#64289445
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18206
ګټنه
0.00 USD
ټوله
80.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۲۳
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.18186
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
80.00 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۸:۳۱
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۲۰
خرڅول
2
1.18233
1.18186
ګټه
94.00 USD
EURUSD.
سودا
#64289528
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۸:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18233
ګټنه
0.00 USD
ټوله
94.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۲۰
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.18186
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
94.00 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۸:۴۵
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۰۲:۱۲
خرڅول
4
1.18329
1.18346
ګټه
-68.00 USD
EURUSD.
سودا
#64216344
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۸:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18329
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-68.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۰۲:۱۲
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.18346
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-68.00 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۴۷
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۱۴
خرڅول
0.5
1.18277
1.18354
ګټه
-38.50 USD
EURUSD.
سودا
#64166202
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18277
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-38.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.18354
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-38.50 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۰۵
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۱۱
خرڅول
0.5
1907.95
1907.81
ګټه
7.00 USD
XAUUSD.
سودا
#64165384
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1907.95
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1907.81
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.00 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۱۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۲۹
خرڅول
1
1.30775
1.30634
ګټه
141.00 USD
GBPUSD.
سودا
#64163217
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30775
ګټنه
0.00 USD
ټوله
141.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.30634
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
141.00 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۵۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۵۴
خرڅول
1
1.30904
1.30688
ګټه
216.00 USD
GBPUSD.
سودا
#64165438
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30904
ګټنه
0.00 USD
ټوله
216.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.30688
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
216.00 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۲
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۵۱
خرڅول
0.5
1.30948
1.30688
ګټه
130.00 USD
GBPUSD.
سودا
#64165527
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30948
ګټنه
0.00 USD
ټوله
130.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.30688
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
130.00 USD