د ډیمو حالت
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۱۵
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۳۳
خرڅول
0.03
1.423
1.41514
ګټه
23.28 USD
GBPUSD
سودا
#157087926
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.423
ګټنه
0.00 USD
ټوله
23.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.41514
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
23.28 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۲۳:۲۵
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۲۲
خرڅول
0.01
153.327
152.596
ګټه
6.43 USD
GBPJPY
سودا
#158718300
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۲۳:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.327
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
152.596
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.43 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۴۷
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۰۷
خرڅول
0.01
1.38576
1.3823
ګټه
3.36 USD
GBPUSD
سودا
#158683527
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38576
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3823
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.36 USD
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۴۵
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۴۷
خرڅول
0.03
1.40233
1.40143
ګټه
2.40 USD
GBPUSD
سودا
#157029901
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40233
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.40143
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.40 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۰۹
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۴۳
خرڅول
0.03
1.39556
1.40132
ګټه
-17.58 USD
GBPUSD
سودا
#156957595
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39556
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-17.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.40132
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-17.58 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۰۲
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۳۷
خرڅول
0.03
1.40003
1.40132
ګټه
-4.17 USD
GBPUSD
سودا
#156975691
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40003
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.40132
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-4.17 USD
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۰۷
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۳۲
خرڅول
0.03
1.40246
1.4015099999999998
ګټه
2.55 USD
GBPUSD
سودا
#157034537
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40246
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.4015099999999998
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.55 USD
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۳:۴۶
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۲۷
خرڅول
0.03
1.40323
1.4014799999999998
ګټه
4.95 USD
GBPUSD
سودا
#157009880
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۳:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40323
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.4014799999999998
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
4.95 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۳۷
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۱۷
خرڅول
0.03
1.41373
1.4015199999999999
ګټه
36.33 USD
GBPUSD
سودا
#157142370
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41373
ګټنه
0.00 USD
ټوله
36.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.4015199999999999
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
36.33 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۴۶
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۰۴
خرڅول
0.03
1.41625
1.40132
ګټه
44.49 USD
GBPUSD
سودا
#157164148
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41625
ګټنه
0.00 USD
ټوله
44.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.40132
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
44.49 USD
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۵۶
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۳۳
خرڅول
0.03
1.41113
1.41148
ګټه
-1.35 USD
GBPUSD
سودا
#157077750
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41113
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.41148
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-1.35 USD
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۳
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۴۹
خرڅول
0.03
1.40868
1.415
ګټه
-19.26 USD
GBPUSD
سودا
#157071788
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40868
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.415
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-19.26 USD
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۱۷
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۱۰
خرڅول
0.03
1.40795
1.41102
ګټه
-9.51 USD
GBPUSD
سودا
#157054342
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40795
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.41102
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-9.51 USD
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۳۲
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۶
خرڅول
0.03
1.398
1.39333
ګټه
13.71 USD
GBPUSD
سودا
#156942054
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.398
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.39333
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
13.71 USD
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۴۳
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۳
خرڅول
0.03
1.39608
1.39318
ګټه
8.40 USD
GBPUSD
سودا
#156940754
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39608
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.39318
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
8.40 USD
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۳۰
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۴۹
خرڅول
0.03
1.3941
1.39322
ګټه
2.34 USD
GBPUSD
سودا
#156938981
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3941
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.39322
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.34 USD
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۳۲
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۵۸
خریداری کول
0.03
117.807
117.934
ګټه
3.01 USD
CHFJPY
سودا
#156936345
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
117.807
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
117.934
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
3.01 USD
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۰۱
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۰۳
خرڅول
0.03
1.3935
1.39658
ګټه
-9.54 USD
GBPUSD
سودا
#156936042
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3935
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.39658
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-9.54 USD
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۴۶
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۴۰
خرڅول
0.03
1.39223
1.38628
ګټه
17.55 USD
GBPUSD
سودا
#156835644
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39223
ګټنه
0.00 USD
ټوله
17.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38628
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
17.55 USD
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۴۱:۰۸
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۱۲
خریداری کول
0.03
1.2662
1.26498
ګټه
-3.19 USD
USDCAD
سودا
#156823838
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۴۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2662
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.26498
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-3.19 USD
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۴۳
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۵۳
خریداری کول
0.05
0.87987
0.87983
ګټه
-0.73 USD
USDCHF
سودا
#154971477
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87987
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.87983
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-0.73 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۳۸:۱۸
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۱۳
خرڅول
0.03
1.33044
1.33472
ګټه
-9.92 USD
USDCAD
سودا
#147474640
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۳۸:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.33044
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.33472
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-9.92 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۱۰:۳۵
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۰۷
خرڅول
0.03
1.33099
1.33479
ګټه
-8.84 USD
USDCAD
سودا
#147473801
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۱۰:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.33099
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.33479
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-8.84 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۳۲
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۰۲
خرڅول
0.03
1.33284
1.33479
ګټه
-4.68 USD
USDCAD
سودا
#147482787
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.33284
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.33479
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-4.68 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۲۵
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۱:۵۳
خرڅول
0.03
1.33415
1.33479
ګټه
-1.74 USD
USDCAD
سودا
#147532141
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.33415
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.33479
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-1.74 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۴۶
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۱:۵۱
خرڅول
0.03
1.33462
1.33479
ګټه
-0.68 USD
USDCAD
سودا
#147538304
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.33462
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۱:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.33479
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-0.68 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۳۴
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۱:۴۵
خرڅول
0.03
1.33985
1.33479
ګټه
11.07 USD
USDCAD
سودا
#147633494
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.33985
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۱:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.33479
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
11.07 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۵
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۱:۴۱
خرڅول
0.05
1.33993
1.33479
ګټه
18.75 USD
USDCAD
سودا
#147660211
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.33993
ګټنه
0.00 USD
ټوله
19.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۱:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.33479
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
18.75 USD
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۵۴
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۰۴:۳۴
خرڅول
0.05
1.70921
1.70527
ګټه
13.95 USD
GBPCAD
سودا
#147202015
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.70921
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۰۴:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.70527
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
13.95 USD
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۳۵
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۰۴:۳۰
خرڅول
0.05
1.70728
1.70532
ګټه
6.44 USD
GBPCAD
سودا
#147189325
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.70728
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۰۴:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.70532
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
6.44 USD
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۰۷
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۰۴:۲۷
خرڅول
0.05
1.70521
1.70518
ګټه
-0.89 USD
GBPCAD
سودا
#147177491
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.70521
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۰۴:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.70518
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-0.89 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۲۹
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۲۴
خرڅول
0.05
1.56445
1.56233
ګټه
7.06 USD
EURCAD
سودا
#146888676
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.56445
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.56233
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
7.06 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۲۳
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۲۱
خرڅول
0.05
1.56441
1.56227
ګټه
7.13 USD
EURCAD
سودا
#146888648
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.56441
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.56227
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
7.13 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۳۳:۳۸
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۵۷:۰۳
خرڅول
0.05
1.32421
1.3147
ګټه
35.67 USD
USDCAD
سودا
#146356424
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۳۳:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.32421
ګټنه
0.00 USD
ټوله
36.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۵۷:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.3147
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
35.67 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۱۳
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۵۶:۵۸
خرڅول
0.05
1.31792
1.3147
ګټه
11.75 USD
USDCAD
سودا
#146282443
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31792
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۵۶:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.3147
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
11.75 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۲۶:۴۲
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۲۹:۵۰
خریداری کول
0.03
1.1778
1.1757
ګټه
-6.60 USD
EURUSD
سودا
#146382402
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۲۶:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1778
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۲۹:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.1757
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-6.60 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۱۳
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۳۲:۵۸
خرڅول
0.05
1.31652
1.32159
ګټه
-19.68 USD
USDCAD
سودا
#146261004
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31652
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-19.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۳۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.32159
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-19.68 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۱۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۲۹
خرڅول
0.05
125.932
125.67
ګټه
11.33 USD
EURJPY
سودا
#145919772
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
125.932
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
125.67
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
11.33 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۳۹:۰۷
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۴۶
خرڅول
0.05
1.5603
1.55809
ګټه
7.47 USD
EURCAD
سودا
#145559868
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۳۹:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.5603
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.55809
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
7.47 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۳۳
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۴۲
خرڅول
0.05
1.5589
1.55807
ګټه
2.19 USD
EURCAD
سودا
#145549682
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.5589
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.55807
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.19 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۱۵
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۲۳
خرڅول
0.05
1.34717
1.34211
ګټه
24.80 USD
GBPUSD
سودا
#145619030
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.34717
ګټنه
0.00 USD
ټوله
25.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.34211
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
24.80 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۳۶
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۳۶
خریداری کول
0.05
0.90168
0.90358
ګټه
10.01 USD
USDCHF
سودا
#145502712
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90168
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.90358
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
10.01 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۳۸
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۳۲
خریداری کول
0.05
0.90358
0.90358
ګټه
-0.50 USD
USDCHF
سودا
#145470458
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90358
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.90358
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-0.50 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۲۰
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۲۸
خریداری کول
0.05
0.90357
0.90358
ګټه
-0.44 USD
USDCHF
سودا
#145464772
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90357
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.90358
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-0.44 USD