د ډیمو حالت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۳۰
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۷
خریداری کول
0.11
1.49689
1.48034
ګټه
-143.39 USD
EURCAD
سودا
#108497884
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49689
ګټنه
-4.53 USD
ټوله
-137.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.48034
د کمیشن لګښتونه
-1.32 USD
ګټه
-143.39 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۰۵
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۶
خریداری کول
0.1
1.49702
1.48033
ګټه
-131.40 USD
EURCAD
سودا
#108484703
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49702
ګټنه
-4.11 USD
ټوله
-126.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.48033
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-131.40 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۰۰
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۶
خریداری کول
0.05
1.49934
1.48036
ګټه
-74.35 USD
EURCAD
سودا
#108487441
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49934
ګټنه
-2.05 USD
ټوله
-71.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.48036
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-74.35 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۵۴
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۶
خریداری کول
0.05
1.49706
1.48034
ګټه
-65.81 USD
EURCAD
سودا
#108484891
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49706
ګټنه
-2.05 USD
ټوله
-63.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.48034
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-65.81 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۳۹
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۰
خریداری کول
0.1
1.49606
1.48028
ګټه
-124.52 USD
EURCAD
سودا
#108482912
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49606
ګټنه
-4.11 USD
ټوله
-119.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.48028
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-124.52 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۹:۳۸
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۰
خریداری کول
0.1
1.49662
1.48028
ګټه
-128.76 USD
EURCAD
سودا
#108484491
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۹:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49662
ګټنه
-4.11 USD
ټوله
-123.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.48028
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-128.76 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۹:۲۶
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۶
خریداری کول
0.1
1.4965
1.48028
ګټه
-127.85 USD
EURCAD
سودا
#108484328
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۹:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.4965
ګټنه
-4.11 USD
ټوله
-122.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.48028
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-127.85 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۵۷:۳۱
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۵
خرڅول
0.03
1.46996
1.48042
ګټه
-23.30 USD
EURCAD
سودا
#107957879
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۵۷:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.46996
ګټنه
0.77 USD
ټوله
-23.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.48042
د کمیشن لګښتونه
-0.36 USD
ګټه
-23.30 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۱۶
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۴
خرڅول
0.08
1.46026
1.48041
ګټه
-120.13 USD
EURCAD
سودا
#108426895
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.46026
ګټنه
2.60 USD
ټوله
-121.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.48041
د کمیشن لګښتونه
-0.96 USD
ګټه
-120.13 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۱۳
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۳
خریداری کول
0.1
1.49582
1.48028
ګټه
-122.71 USD
EURCAD
سودا
#108479356
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49582
ګټنه
-4.11 USD
ټوله
-117.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.48028
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-122.71 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۵۴:۱۵
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۲
خرڅول
0.1
1.4584
1.48041
ګټه
-164.23 USD
EURCAD
سودا
#107579844
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۵۴:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.4584
ګټنه
3.24 USD
ټوله
-166.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.48041
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-164.23 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۲۸:۵۹
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۱
خرڅول
0.1
1.45816
1.48041
ګټه
-166.05 USD
EURCAD
سودا
#107687571
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۲۸:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.45816
ګټنه
3.24 USD
ټوله
-168.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.48041
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-166.05 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۴۵
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۷
خرڅول
0.1
1.45857
1.4804
ګټه
-162.87 USD
EURCAD
سودا
#107680299
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.45857
ګټنه
3.24 USD
ټوله
-164.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.4804
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-162.87 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۴۱
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۶
خرڅول
0.1
1.45942
1.4804
ګټه
-156.45 USD
EURCAD
سودا
#107656912
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.45942
ګټنه
3.24 USD
ټوله
-158.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.4804
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-156.45 USD
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۵۶:۵۵
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۵
خرڅول
0.1
1.46089
1.4804
ګټه
-144.25 USD
EURCAD
سودا
#107564271
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۵۶:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.46089
ګټنه
4.33 USD
ټوله
-147.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.4804
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-144.25 USD
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۲:۱۰
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۳
خرڅول
0.1
1.46085
1.4804
ګټه
-144.56 USD
EURCAD
سودا
#107550704
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۲:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.46085
ګټنه
4.33 USD
ټوله
-147.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.4804
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-144.56 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۴۵:۲۳
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۷:۵۸
خرڅول
0.01
1.48807
1.4915
ګټه
-2.70 USD
EURCAD
سودا
#108534793
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۴۵:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.48807
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.4915
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
-2.70 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۰۷:۴۶
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۴۹:۲۰
خرڅول
0.01
1.48985
1.49134
ګټه
-1.13 USD
EURCAD
سودا
#108503872
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۰۷:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.48985
ګټنه
0.11 USD
ټوله
-1.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۴۹:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.49134
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
-1.13 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۴۶:۳۴
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۴۹:۱۷
خرڅول
0.01
1.49309
1.49135
ګټه
1.30 USD
EURCAD
سودا
#108502654
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۴۶:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.49309
ګټنه
0.11 USD
ټوله
1.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۴۹:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.49135
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
1.30 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۳۵
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۲۹
خریداری کول
0.1
1.49628
1.49634
ګټه
-0.75 USD
EURCAD
سودا
#108483961
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49628
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49634
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-0.75 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۴
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۷:۰۱
خریداری کول
0.06
1.49783
1.49808
ګټه
0.41 USD
EURCAD
سودا
#108444449
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49783
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۷:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.49808
د کمیشن لګښتونه
-0.72 USD
ګټه
0.41 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۵۱
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۰۴
خریداری کول
0.1
1.49621
1.49688
ګټه
3.83 USD
EURCAD
سودا
#108446196
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49621
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49688
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
3.83 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۰۲
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۳۲
خریداری کول
0.1
1.49583
1.49585
ګټه
-1.05 USD
EURCAD
سودا
#108476651
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49583
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49585
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-1.05 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۵۸
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۰۴
خریداری کول
0.1
1.49524
1.49544
ګټه
0.30 USD
EURCAD
سودا
#108475551
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49524
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49544
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
0.30 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۳۲
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۹:۵۶
خریداری کول
0.1
1.49429
1.49351
ګټه
-7.06 USD
EURCAD
سودا
#108468020
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49429
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۹:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49351
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-7.06 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۳۳
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۵۸
خرڅول
0.1
1.49253
1.49238
ګټه
-0.08 USD
EURCAD
سودا
#108459676
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.49253
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49238
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-0.08 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۳۹
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۳۶
خرڅول
0.1
1.49457
1.49436
ګټه
0.37 USD
EURCAD
سودا
#108448149
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.49457
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49436
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
0.37 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۲۸
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۴۶
خریداری کول
0.1
1.49585
1.4963
ګټه
2.18 USD
EURCAD
سودا
#108451224
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49585
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.4963
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
2.18 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۴۸
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۱
خریداری کول
0.1
1.49543
1.49594
ګټه
2.63 USD
EURCAD
سودا
#108452745
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49543
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49594
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
2.63 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۲۶
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۱
خریداری کول
0.1
1.49573
1.49594
ګټه
0.37 USD
EURCAD
سودا
#108447344
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49573
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49594
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
0.37 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۴۰
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۲۲
خریداری کول
0.1
1.49719
1.49487
ګټه
-18.63 USD
EURCAD
سودا
#108441191
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49719
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-17.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49487
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-18.63 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۲۶
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۱۰
خریداری کول
0.1
1.49731
1.49488
ګټه
-19.45 USD
EURCAD
سودا
#108441450
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49731
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49488
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-19.45 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۹:۴۵
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۱۰
خریداری کول
0.1
1.4951
1.4953
ګټه
0.30 USD
EURCAD
سودا
#108450893
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۹:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.4951
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.4953
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
0.30 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۰۰
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۳۰
خریداری کول
0.05
1.49883
1.49467
ګټه
-16.22 USD
EURCAD
سودا
#108440715
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49883
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-15.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.49467
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-16.22 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۲۲
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۴۶
خریداری کول
0.1
1.49483
1.49533
ګټه
2.56 USD
EURCAD
سودا
#108428819
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49483
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49533
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
2.56 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۱
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۵۰
خریداری کول
0.1
1.49434
1.49571
ګټه
9.08 USD
EURCAD
سودا
#108428554
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49434
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49571
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
9.08 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۲۰
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۷
خریداری کول
0.1
1.49613
1.49624
ګټه
-0.37 USD
EURCAD
سودا
#108440048
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49613
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49624
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-0.37 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۵۶
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۷
خریداری کول
0.1
1.49627
1.49631
ګټه
-0.90 USD
EURCAD
سودا
#108439064
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49627
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49631
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-0.90 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۰۳
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۲۵
خریداری کول
0.1
1.49647
1.49659
ګټه
-0.30 USD
EURCAD
سودا
#108439232
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49647
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49659
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-0.30 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۵۰
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۰
خریداری کول
0.05
1.49674
1.49697
ګټه
0.26 USD
EURCAD
سودا
#108433900
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49674
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.49697
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
0.26 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۳۴
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۰
خریداری کول
0.1
1.49682
1.49697
ګټه
-0.07 USD
EURCAD
سودا
#108440396
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49682
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49697
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-0.07 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۵۳
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۰۱
خریداری کول
0.06
1.4974
1.49754
ګټه
-0.09 USD
EURCAD
سودا
#108438591
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.4974
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.49754
د کمیشن لګښتونه
-0.72 USD
ګټه
-0.09 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۶:۳۷
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۱۳
خریداری کول
0.1
1.49579
1.49566
ګټه
-2.18 USD
EURCAD
سودا
#108437954
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۶:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49579
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49566
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-2.18 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۳۳
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۳۸
خریداری کول
0.1
1.49583
1.49609
ګټه
0.75 USD
EURCAD
سودا
#108437043
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49583
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49609
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
0.75 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۵۰
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۲۴
خریداری کول
0.1
1.49598
1.49616
ګټه
0.15 USD
EURCAD
سودا
#108431702
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49598
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49616
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
0.15 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۳۰
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۲۱
خریداری کول
0.1
1.49624
1.49636
ګټه
-0.30 USD
EURCAD
سودا
#108438182
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49624
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49636
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-0.30 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۳۳
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۴۷
خریداری کول
0.21
1.49489
1.49508
ګټه
0.47 USD
EURCAD
سودا
#108429025
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49489
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.21
بهر(وتل)
1.49508
د کمیشن لګښتونه
-2.52 USD
ګټه
0.47 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۱۱
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۱۳
خریداری کول
0.1
1.49523
1.49536
ګټه
-0.22 USD
EURCAD
سودا
#108430298
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49523
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49536
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-0.22 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۴۱
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۵۲
خریداری کول
0.1
1.4956
1.49567
ګټه
-0.68 USD
EURCAD
سودا
#108430603
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.4956
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49567
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-0.68 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۱۶
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۴۴
خرڅول
0.02
1.46026
1.49392
ګټه
-50.43 USD
EURCAD
سودا
#107789419
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.46026
ګټنه
0.29 USD
ټوله
-50.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.49392
د کمیشن لګښتونه
-0.24 USD
ګټه
-50.43 USD