د ډیمو حالت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۵۰:۱۲
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۳۴:۴۷
خرڅول
0.01
1.41564
1.41403
ګټه
1.02 USD
USDCAD
سودا
#130797648
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۵۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41564
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۳۴:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41403
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
1.02 USD
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۰۵
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۴۵:۳۳
خرڅول
0.01
1.4165
1.41412
ګټه
1.53 USD
USDCAD
سودا
#130623676
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.4165
ګټنه
-0.03 USD
ټوله
1.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۴۵:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41412
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
1.53 USD
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۵۷:۱۴
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۱۷
خرڅول
0.01
1.42636
1.4198
ګټه
4.50 USD
USDCAD
سودا
#130641193
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۵۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.42636
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.4198
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
4.50 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۱۴
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۰۸
خرڅول
0.01
1.42399
1.41399
ګټه
6.77 USD
USDCAD
سودا
#130547326
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.42399
ګټنه
-0.18 USD
ټوله
7.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41399
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
6.77 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۲۹
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۴۹
خرڅول
0.01
1.4257
1.4207
ګټه
3.40 USD
USDCAD
سودا
#130518205
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.4257
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.4207
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
3.40 USD
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۴۸
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۵۲:۲۵
خرڅول
0.01
1.41662
1.40657
ګټه
7.01 USD
USDCAD
سودا
#130244297
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41662
ګټنه
-0.02 USD
ټوله
7.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۵۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.40657
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
7.01 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۱۴
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۰
خرڅول
0.01
1.42988
1.42389
ګټه
4.09 USD
USDCAD
سودا
#130419607
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.42988
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.42389
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
4.09 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۰:۰۶
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۲۹:۱۹
خرڅول
0.01
1.40778
1.39362
ګټه
10.04 USD
USDCAD
سودا
#130140605
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40778
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۲۹:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39362
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
10.04 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۲۹
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۳۱
خرڅول
0.01
1.39897
1.39826
ګټه
0.16 USD
USDCAD
سودا
#129116701
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39897
ګټنه
-0.23 USD
ټوله
0.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39826
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.16 USD
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۴۳
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۲۶
خرڅول
0.01
1.41412
1.4041
ګټه
7.02 USD
USDCAD
سودا
#130036597
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41412
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.4041
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
7.02 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۳:۰۴
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۰۹
خرڅول
0.01
1.41921
1.41659
ګټه
1.67 USD
USDCAD
سودا
#129940732
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۳:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41921
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
1.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41659
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
1.67 USD
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۲۳
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۱۲
خرڅول
0.01
1.42241
1.42096
ګټه
0.84 USD
USDCAD
سودا
#129569251
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.42241
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
1.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.42096
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.84 USD
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۴۳:۳۷
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۰۳
خرڅول
0.01
1.43626
1.42332
ګټه
8.91 USD
USDCAD
سودا
#129615780
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۴۳:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.43626
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
9.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.42332
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
8.91 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۵۹
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۵۷
خریداری کول
0.01
121.717
120.896
ګټه
-9.30 USD
EURJPY
سودا
#124859031
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
121.717
ګټنه
-1.80 USD
ټوله
-7.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
120.896
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
-9.30 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۲۶
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۲۲
خرڅول
0.01
1.43053
1.42053
ګټه
6.85 USD
USDCAD
سودا
#129299381
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.43053
ګټنه
-0.07 USD
ټوله
7.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.42053
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
6.85 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۲۹:۴۴
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۴
خرڅول
0.01
1.44791
1.44291
ګټه
3.28 USD
USDCAD
سودا
#129391134
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۲۹:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.44791
ګټنه
-0.07 USD
ټوله
3.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.44291
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
3.28 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۱:۳۹
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۵۶
خریداری کول
0.01
1.16462
1.1757
ګټه
10.63 USD
GBPUSD
سودا
#129389863
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۱:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16462
ګټنه
-0.33 USD
ټوله
11.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1757
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
10.63 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۵۱
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۶:۰۴
خرڅول
0.01
1.45913
1.45413
ګټه
3.32 USD
USDCAD
سودا
#129436650
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.45913
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۶:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.45413
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
3.32 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۳۴:۰۲
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۳۰
خرڅول
0.01
1.46163
1.4568400000000001
ګټه
1.00 USD
USDCAD
سودا
#129426652
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۳۴:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.46163
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.4568400000000001
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
1.00 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۲۲
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۴۴
خرڅول
0.01
1.45468
1.4546
ګټه
-0.12 USD
USDCAD
سودا
#129383021
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.45468
ګټنه
-0.05 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.4546
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
-0.12 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۶
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۲:۳۰
خرڅول
0.01
1.45529
1.45499
ګټه
0.09 USD
USDCAD
سودا
#129382644
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.45529
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۲:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.45499
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.09 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۰۵
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۵۷:۰۲
خرڅول
0.01
1.45323
1.45293
ګټه
0.09 USD
USDCAD
سودا
#129380972
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.45323
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۵۷:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.45293
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.09 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۰:۰۴
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۳۸
خرڅول
0.01
1.45488
1.45458
ګټه
0.09 USD
USDCAD
سودا
#129380241
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.45488
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.45458
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.09 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۶:۲۴
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۰۴:۰۶
خرڅول
0.01
1.45917
1.45887
ګټه
0.09 USD
USDCAD
سودا
#129373134
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۶:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.45917
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۰۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.45887
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.09 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۵۰
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۳۱
خرڅول
0.01
1.46288
1.46322
ګټه
0.09 USD
USDCAD
سودا
#129370714
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.46288
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.46322
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.09 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۴۲
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۵۴
خرڅول
0.01
1.463
1.4627
ګټه
0.09 USD
USDCAD
سودا
#129370081
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.463
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.4627
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.09 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۳۴
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۱۴:۴۶
خرڅول
0.01
1.45953
1.45923
ګټه
0.09 USD
USDCAD
سودا
#129366237
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.45953
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۱۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.45923
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.09 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۳۳
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۵۷:۵۸
خرڅول
0.01
1.4184
1.4181
ګټه
0.07 USD
USDCAD
سودا
#129197151
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.4184
ګټنه
-0.02 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۵۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.4181
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.07 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۰۲
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۴۰
خرڅول
0.01
1.41751
1.41721
ګټه
0.09 USD
USDCAD
سودا
#129194181
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41751
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41721
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.09 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۲:۲۶
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۴۴
خرڅول
0.01
1.41213
1.41183
ګټه
0.09 USD
USDCAD
سودا
#129165999
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۲:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41213
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41183
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.09 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۳۵
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۲۰
خرڅول
0.01
1.41227
1.41197
ګټه
0.09 USD
USDCAD
سودا
#129162775
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41227
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41197
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.09 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۰۳
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۵۷:۵۴
خریداری کول
0.01
118.975
119.005
ګټه
0.17 USD
EURJPY
سودا
#129116643
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
118.975
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۵۷:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
119.005
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.17 USD
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۲۴
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۶:۰۸
خریداری کول
0.01
108.48
108.367
ګټه
-0.87 USD
USDJPY
سودا
#127657945
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
108.48
ګټنه
0.29 USD
ټوله
-1.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.367
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
-0.87 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۴۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۶:۲۸
خریداری کول
0.01
106.973
107.023
ګټه
0.53 USD
USDJPY
سودا
#128068418
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
106.973
ګټنه
0.18 USD
ټوله
0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۶:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
107.023
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.53 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۳۶
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۱۳
خرڅول
0.01
1.38361
1.37985
ګټه
2.60 USD
USDCAD
سودا
#128913863
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38361
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37985
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
2.60 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۴:۲۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۷:۵۵
خرڅول
0.01
1.39144
1.38988
ګټه
1.00 USD
USDCAD
سودا
#128884186
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۴:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39144
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38988
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
1.00 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۳۵
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۰۹
خریداری کول
0.01
105.932
105.962
ګټه
0.30 USD
USDJPY
سودا
#128186303
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
105.932
ګټنه
0.14 USD
ټوله
0.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
105.962
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.30 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۱۹
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۰۸
خریداری کول
0.01
117.552
118.196
ګټه
5.96 USD
EURJPY
سودا
#128866151
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
117.552
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
118.196
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
5.96 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۵۹
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۵۵
خرڅول
0.01
1.3888
1.3863
ګټه
1.68 USD
USDCAD
سودا
#128858445
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3888
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3863
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
1.68 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۲۸
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۴۴
خریداری کول
0.01
103.894
103.959
ګټه
0.51 USD
USDJPY
سودا
#128810338
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
103.894
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
103.959
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.51 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۴۹
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۴۵
خرڅول
0.01
1.12293
1.12293
ګټه
0.11 USD
EURUSD
سودا
#128186344
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12293
ګټنه
0.23 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.12293
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.11 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۵۹
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۵
خرڅول
0.01
1.2766
1.27571
ګټه
0.66 USD
GBPUSD
سودا
#127812066
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2766
ګټنه
-0.11 USD
ټوله
0.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.27571
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.66 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۱۴
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۲۴
خریداری کول
0.01
116.823
116.853
ګټه
0.17 USD
EURJPY
سودا
#128804176
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
116.823
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
116.853
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.17 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۵۰:۳۶
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۱۵
خرڅول
0.01
1.28644
1.28457
ګټه
1.71 USD
GBPUSD
سودا
#128014750
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۵۰:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28644
ګټنه
-0.04 USD
ټوله
1.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28457
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
1.71 USD
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۲:۵۲
۱۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۵۳
خرڅول
0.01
1.13415
1.13317
ګټه
0.90 USD
EURUSD
سودا
#128293164
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۲:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13415
ګټنه
0.04 USD
ټوله
0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13317
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.90 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۳:۳۴
۱۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۳۰
خرڅول
0.01
1.29323
1.29293
ګټه
0.15 USD
GBPUSD
سودا
#128116517
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۳:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29323
ګټنه
-0.03 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29293
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.15 USD
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۴:۰۱
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۴۷
خرڅول
0.01
1.35479
1.35333
ګټه
0.96 USD
USDCAD
سودا
#128293189
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.35479
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.35333
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.96 USD
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۳:۲۳
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۱۱
خریداری کول
0.01
104.346
104.449
ګټه
0.87 USD
USDJPY
سودا
#128293174
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۳:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
104.346
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
104.449
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.87 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۴:۰۵
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۲
خرڅول
0.01
1.13047
1.12985
ګټه
0.54 USD
EURUSD
سودا
#128286355
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۴:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13047
ګټنه
0.04 USD
ټوله
0.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.12985
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
0.54 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۱۳
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۹:۵۱
خرڅول
0.01
1.13336
1.13086
ګټه
2.38 USD
EURUSD
سودا
#128222571
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13336
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۹:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13086
د کمیشن لګښتونه
-0.12 USD
ګټه
2.38 USD