د ډیمو حالت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۵۹
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۳۶:۴۵
خرڅول
0.01
27.878
27.858
ګټه
0.78 USD
XAGUSD
سودا
#17863751
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.878
ګټنه
-0.02 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۳۶:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.858
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.78 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۰۱
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۵۸
خریداری کول
0.02
27.683
27.723
ګټه
3.49 USD
XAGUSD
سودا
#17437359
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.683
ګټنه
-0.11 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
27.723
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.49 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۰۳:۰۳
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۵۸
خریداری کول
0.02
27.683
27.723
ګټه
3.49 USD
XAGUSD
سودا
#17437304
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۰۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.683
ګټنه
-0.11 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
27.723
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.49 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۰۸:۱۵
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۵۳
خریداری کول
0.02
27.679
27.717
ګټه
3.29 USD
XAGUSD
سودا
#17437711
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۰۸:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.679
ګټنه
-0.11 USD
ټوله
3.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
27.717
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.29 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۲۹
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۵۳
خرڅول
0.01
27.829
27.814
ګټه
0.55 USD
XAGUSD
سودا
#17290570
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.829
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.814
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.55 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۲۵
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۵۱
خرڅول
0.01
27.833
27.814
ګټه
0.75 USD
XAGUSD
سودا
#17290564
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.833
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.814
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.75 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۲۳
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۵۰
خرڅول
0.01
27.834
27.815
ګټه
0.75 USD
XAGUSD
سودا
#17290555
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.834
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.815
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.75 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۳۶
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۸:۵۲
خرڅول
0.01
27.832
27.811
ګټه
0.85 USD
XAGUSD
سودا
#17290589
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.832
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۸:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.811
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.85 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۳۲
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۱۳
خرڅول
0.01
27.835
27.825
ګټه
0.30 USD
XAGUSD
سودا
#17290584
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.835
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.825
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.30 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۱۹
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۳۴:۴۸
خرڅول
0.01
27.834
27.828
ګټه
0.10 USD
XAGUSD
سودا
#17290552
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.834
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۳۴:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.828
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.10 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۱۵
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۳۶
خرڅول
0.01
27.845
27.82
ګټه
1.05 USD
XAGUSD
سودا
#17290546
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.845
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.82
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.05 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۴۰
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۳۱
خرڅول
0.01
27.843
27.819
ګټه
1.00 USD
XAGUSD
سودا
#17290590
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.843
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.819
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.00 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۱۰
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۲۵
خرڅول
0.01
27.855
27.819
ګټه
1.60 USD
XAGUSD
سودا
#17290526
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.855
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.819
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.60 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۰۷
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۲۱
خرڅول
0.01
27.857
27.817
ګټه
1.80 USD
XAGUSD
سودا
#17290525
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.857
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.817
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.80 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۰۶
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۲۴
خرڅول
0.01
27.86
27.842
ګټه
0.70 USD
XAGUSD
سودا
#17290524
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.86
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.842
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.70 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۰۰
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۱۷
خریداری کول
0.03
27.449
27.475
ګټه
3.30 USD
XAGUSD
سودا
#16906173
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.449
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
27.475
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
3.30 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۰۰
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۲۸:۰۳
خریداری کول
0.03
27.449
27.461
ګټه
1.20 USD
XAGUSD
سودا
#16906170
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.449
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۲۸:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
27.461
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
1.20 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۳:۰۱
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۲۵
خریداری کول
0.03
27.377
27.415
ګټه
5.10 USD
XAGUSD
سودا
#16903895
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.377
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
27.415
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
5.10 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۳۶
خرڅول
0.01
27.837
27.378
ګټه
22.72 USD
XAGUSD
سودا
#16629755
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.837
ګټنه
-0.03 USD
ټوله
22.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.378
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
22.72 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۱
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۳۴
خرڅول
0.01
27.673
27.377
ګټه
14.54 USD
XAGUSD
سودا
#16186234
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.673
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
14.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.377
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
14.54 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۸
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۳۲
خرڅول
0.01
27.83
27.375
ګټه
22.52 USD
XAGUSD
سودا
#16629769
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.83
ګټنه
-0.03 USD
ټوله
22.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.375
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
22.52 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۴
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۴۳
خرڅول
0.01
27.673
27.073
ګټه
29.74 USD
XAGUSD
سودا
#16186239
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.673
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
30.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.073
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
29.74 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۴۹
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۴
خرڅول
0.01
27.669
27.109
ګټه
27.74 USD
XAGUSD
سودا
#16186246
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.669
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
28.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.109
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
27.74 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۵۰
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۴
خرڅول
0.01
27.669
27.109
ګټه
27.74 USD
XAGUSD
سودا
#16186247
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.669
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
28.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.109
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
27.74 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۱۰
خرڅول
0.01
27.673
27.113
ګټه
27.74 USD
XAGUSD
سودا
#16186235
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.673
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
28.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.113
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
27.74 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۵۲
خرڅول
0.01
27.673
27.133
ګټه
26.74 USD
XAGUSD
سودا
#16186238
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.673
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
27.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.133
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
26.74 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۳
خرڅول
0.01
27.673
27.193
ګټه
23.74 USD
XAGUSD
سودا
#16186236
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.673
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
24.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.193
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
23.74 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۲۲
خرڅول
0.01
27.673
27.253
ګټه
20.74 USD
XAGUSD
سودا
#16186237
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.673
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
21.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.253
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
20.74 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۱۳:۰۶
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۱۲
خریداری کول
0.01
27.729
27.672
ګټه
-3.05 USD
XAGUSD
سودا
#16185986
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۱۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.729
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.672
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.05 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۱۳:۰۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۱۰
خریداری کول
0.01
27.729
27.672
ګټه
-3.05 USD
XAGUSD
سودا
#16185985
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۱۳:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.729
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.672
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.05 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۱۳:۰۷
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۱۰
خریداری کول
0.01
27.729
27.672
ګټه
-3.05 USD
XAGUSD
سودا
#16185987
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۱۳:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.729
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.672
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.05 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۱۳:۱۳
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۸:۳۰
خریداری کول
0.01
27.728
27.69
ګټه
-2.10 USD
XAGUSD
سودا
#16185988
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۱۳:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.728
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۸:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.69
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.10 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۶
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۱۲
خریداری کول
0.03
27.677
27.725
ګټه
6.60 USD
XAGUSD
سودا
#16052762
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.677
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
27.725
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
6.60 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۰۴
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۶
خریداری کول
0.03
27.667
27.708
ګټه
5.55 USD
XAGUSD
سودا
#16043674
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.667
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
27.708
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
5.55 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۰۰
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۵۴
خریداری کول
0.03
27.66
27.704
ګټه
6.00 USD
XAGUSD
سودا
#16039350
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.66
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
27.704
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
6.00 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۰
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۵۴
خریداری کول
0.03
27.66
27.704
ګټه
6.00 USD
XAGUSD
سودا
#16022651
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.66
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
27.704
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
6.00 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۰۷
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۵۴
خریداری کول
0.03
27.66
27.704
ګټه
6.00 USD
XAGUSD
سودا
#16025918
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.66
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
27.704
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
6.00 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۰:۰۱
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۰
خریداری کول
0.03
27.648
27.692
ګټه
6.00 USD
XAGUSD
سودا
#16027261
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.648
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
27.692
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
6.00 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۰۲
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۱۹
خریداری کول
0.03
27.65
27.694
ګټه
6.00 USD
XAGUSD
سودا
#16027362
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.65
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
27.694
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
6.00 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۰۰
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۰۹
خریداری کول
0.03
27.64
27.679
ګټه
5.25 USD
XAGUSD
سودا
#16032857
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.64
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
27.679
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
5.25 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۰۱
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۰۳
خریداری کول
0.03
27.683
27.726
ګټه
5.85 USD
XAGUSD
سودا
#16006244
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.683
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
27.726
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
5.85 USD
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۰۱
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۲۴
خریداری کول
0.01
27.675
27.714
ګټه
1.75 USD
XAGUSD
سودا
#15912854
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.675
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.714
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.75 USD
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۰۰
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۲۴
خریداری کول
0.01
27.674
27.715
ګټه
1.85 USD
XAGUSD
سودا
#15913370
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.674
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.715
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.85 USD
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۰۱
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۴:۵۳
خریداری کول
0.01
27.668
27.709
ګټه
1.85 USD
XAGUSD
سودا
#15912971
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.668
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۴:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.709
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.85 USD
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۶:۰۰
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۰۳
خریداری کول
0.01
27.627
27.647
ګټه
0.80 USD
XAGUSD
سودا
#15901946
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.627
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.647
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.80 USD
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۴:۰۱
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۵:۴۴
خریداری کول
0.01
27.561
27.602
ګټه
1.85 USD
XAGUSD
سودا
#15901886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.561
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.602
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.85 USD
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۰۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۲۷
خریداری کول
0.01
27.758
27.8
ګټه
1.90 USD
XAGUSD
سودا
#15762490
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.758
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.8
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.90 USD
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۰۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۰۲
خریداری کول
0.01
27.748
27.785
ګټه
1.65 USD
XAGUSD
سودا
#15762848
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.748
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.785
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.65 USD
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۰۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۱۹
خریداری کول
0.01
27.738
27.778
ګټه
1.80 USD
XAGUSD
سودا
#15762708
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.738
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.778
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.80 USD
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۴۶:۰۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۰۰
خریداری کول
0.01
27.731
27.772
ګټه
1.85 USD
XAGUSD
سودا
#15726164
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۴۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.731
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.772
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.85 USD