د ډیمو حالت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
خریداری کول
0.01
23.02
22.654
ګټه
-18.50 USD
XAGUSD
سودا
#29592796
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
23.02
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
22.654
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-18.50 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
خریداری کول
0.01
23.02
22.654
ګټه
-18.50 USD
XAGUSD
سودا
#29592798
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
23.02
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
22.654
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-18.50 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
خریداری کول
0.01
23.02
22.654
ګټه
-18.50 USD
XAGUSD
سودا
#29592792
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
23.02
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
22.654
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-18.50 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
خریداری کول
0.01
23.02
22.654
ګټه
-18.50 USD
XAGUSD
سودا
#29592795
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
23.02
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
22.654
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-18.50 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
خریداری کول
0.01
23.02
22.654
ګټه
-18.50 USD
XAGUSD
سودا
#29592797
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
23.02
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
22.654
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-18.50 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
خریداری کول
0.01
23.02
22.654
ګټه
-18.50 USD
XAGUSD
سودا
#29592794
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
23.02
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
22.654
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-18.50 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۶
خریداری کول
0.01
22.928
22.97
ګټه
1.90 USD
XAGUSD
سودا
#29548586
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
22.928
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
22.97
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.90 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۶
خریداری کول
0.01
22.928
22.97
ګټه
1.90 USD
XAGUSD
سودا
#29548588
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
22.928
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
22.97
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.90 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۶
خریداری کول
0.01
22.928
22.97
ګټه
1.90 USD
XAGUSD
سودا
#29548587
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
22.928
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
22.97
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.90 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۶
خریداری کول
0.01
22.928
22.97
ګټه
1.90 USD
XAGUSD
سودا
#29548589
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
22.928
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
22.97
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.90 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۶
خریداری کول
0.01
22.928
22.97
ګټه
1.90 USD
XAGUSD
سودا
#29548584
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
22.928
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
22.97
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.90 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۵
خریداری کول
0.01
22.928
22.97
ګټه
1.90 USD
XAGUSD
سودا
#29548585
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
22.928
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
22.97
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.90 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۳۷
خریداری کول
0.01
1794.67
1795.57
ګټه
0.70 USD
XAUUSD
سودا
#29423637
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1794.67
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1795.57
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.70 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۴۸:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۱۴:۵۰
خریداری کول
0.01
1794.1
1794.58
ګټه
0.04 USD
XAUUSD
سودا
#29411957
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۴۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1794.1
ګټنه
-0.24 USD
ټوله
0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۱۴:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1794.58
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.04 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۱۴
خریداری کول
0.01
1802.46
1802.9
ګټه
0.24 USD
XAUUSD
سودا
#29336706
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1802.46
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1802.9
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.24 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۹
خریداری کول
0.01
1802.3
1802.73
ګټه
0.23 USD
XAUUSD
سودا
#29341046
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1802.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1802.73
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.23 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۵
خریداری کول
0.01
1802.25
1802.66
ګټه
0.21 USD
XAUUSD
سودا
#29337678
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1802.25
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1802.66
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.21 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۵
خریداری کول
0.01
1802.25
1802.66
ګټه
0.21 USD
XAUUSD
سودا
#29340620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1802.25
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1802.66
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.21 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۲۲
خریداری کول
0.01
1804.29
1800.57
ګټه
-3.92 USD
XAUUSD
سودا
#29310758
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1804.29
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1800.57
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.92 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۳۲:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۲۲
خریداری کول
0.01
1804.28
1800.57
ګټه
-3.91 USD
XAUUSD
سودا
#29297834
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۳۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1804.28
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1800.57
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.91 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۰۷
خریداری کول
0.01
1804.7
1801
ګټه
-3.90 USD
XAUUSD
سودا
#29297344
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1804.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1801
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.90 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۱:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۳۴
خریداری کول
0.01
1803.88
1804.29
ګټه
0.21 USD
XAUUSD
سودا
#29303418
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1803.88
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1804.29
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.21 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۰۹
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۳۲
خریداری کول
0.01
1803.8
1804.17
ګټه
0.17 USD
XAUUSD
سودا
#29300424
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1803.8
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1804.17
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.17 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۳۱
خریداری کول
0.01
1803.77
1804.18
ګټه
0.21 USD
XAUUSD
سودا
#29301053
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1803.77
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1804.18
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.21 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۲۷
خریداری کول
0.01
1790.13
1791.03
ګټه
0.70 USD
XAUUSD
سودا
#29222191
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1790.13
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1791.03
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.70 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۲:۱۶
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۲۸
خریداری کول
0.01
1793.24
1793.7
ګټه
0.26 USD
XAUUSD
سودا
#29148569
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۲:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1793.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1793.7
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.26 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۰۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۱۰
خریداری کول
0.01
1792.14
1792.54
ګټه
0.20 USD
XAUUSD
سودا
#29161047
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1792.14
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1792.54
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.20 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۰۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۰۸
خریداری کول
0.01
1792.12
1792.54
ګټه
0.22 USD
XAUUSD
سودا
#29164871
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1792.12
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1792.54
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.22 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۲۳:۰۳
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۱:۴۴
خریداری کول
0.01
1793.58
1789.85
ګټه
-3.93 USD
XAUUSD
سودا
#29147007
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۲۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1793.58
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۱:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1789.85
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.93 USD
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۰۷
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۴۵
کاپی
-72.15%
-72.15%
ګټه
0.00 USD
SG
saragaspar
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۰۷
د ننوتلو ځای
-72.15%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۴۵
بهر(وتل)
-72.15%
ګټه
0.00 USD
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۱۰
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۲۲
کاپی
157.25%
157.25%
ګټه
0.00 USD
Markus
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۱۰
د ننوتلو ځای
157.25%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۲۲
بهر(وتل)
157.25%
ګټه
0.00 USD
۱۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۳۷
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۲۷
کاپی
1107.75%
1187.37%
ګټه
-69.09 USD
TradeElementsV1
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۳۷
د ننوتلو ځای
1107.75%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۲۷
بهر(وتل)
1187.37%
ګټه
-69.09 USD
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۲۲:۲۸
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۳۹
کاپی
203.17%
202.34%
ګټه
-56.08 USD
SpartanScalper
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۲۲:۲۸
د ننوتلو ځای
203.17%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۳۹
بهر(وتل)
202.34%
ګټه
-56.08 USD
۱۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۳۱:۳۷
۱۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۲۴
کاپی
1107.75%
1107.75%
ګټه
0.00 USD
TradeElementsV1
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۳۱:۳۷
د ننوتلو ځای
1107.75%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۲۴
بهر(وتل)
1107.75%
ګټه
0.00 USD
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۴۶
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۲۷
کاپی
204.83%
203.44%
ګټه
-57.20 USD
SpartanScalper
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۴۶
د ننوتلو ځای
204.83%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۲۷
بهر(وتل)
203.44%
ګټه
-57.20 USD