د ډیمو حالت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۲
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۱۲
خریداری کول
0.01
25.175
25.314
ګټه
6.58 USD
XAGUSD
سودا
#12235863
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.175
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
6.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.314
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.58 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۳
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۱۱
خریداری کول
0.01
25.175
25.314
ګټه
6.58 USD
XAGUSD
سودا
#12235864
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.175
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
6.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.314
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.58 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۴
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۱۰
خریداری کول
0.01
25.175
25.313
ګټه
6.53 USD
XAGUSD
سودا
#12235867
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.175
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
6.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.313
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.53 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۴
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۰۹
خریداری کول
0.01
25.175
25.316
ګټه
6.68 USD
XAGUSD
سودا
#12235865
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.175
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
7.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.316
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.68 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۵
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۰۸
خریداری کول
0.01
25.175
25.321
ګټه
6.93 USD
XAGUSD
سودا
#12235868
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.175
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
7.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.321
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.93 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۰۲
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۹:۱۰
خریداری کول
0.01
25.112
25.149
ګټه
1.65 USD
XAGUSD
سودا
#12351451
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.112
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۹:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.149
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.65 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۰۱
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۷:۴۴
خریداری کول
0.01
25.104
25.142
ګټه
1.70 USD
XAGUSD
سودا
#12350868
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.104
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۷:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.142
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.70 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۳۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۳۷
خریداری کول
0.01
25.176
25.207
ګټه
1.35 USD
XAGUSD
سودا
#12235871
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.176
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.207
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.35 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۳۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۳۰
خریداری کول
0.01
25.176
25.2
ګټه
1.00 USD
XAGUSD
سودا
#12235872
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.176
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.2
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.00 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۳۴
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۲۹
خریداری کول
0.01
25.176
25.201
ګټه
1.05 USD
XAGUSD
سودا
#12235874
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.176
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.201
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.05 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۴۶
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۲۸
خریداری کول
0.01
25.176
25.201
ګټه
1.05 USD
XAGUSD
سودا
#12235890
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.176
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.201
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.05 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۴۸
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۲۶
خریداری کول
0.01
25.176
25.201
ګټه
1.05 USD
XAGUSD
سودا
#12235891
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.176
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.201
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.05 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۱:۰۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۴۴
خریداری کول
0.01
25.176
25.217
ګټه
1.85 USD
XAGUSD
سودا
#12235929
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.176
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.217
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.85 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۰۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۴۹
خریداری کول
0.01
25.136
25.173
ګټه
1.65 USD
XAGUSD
سودا
#12255774
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.136
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.173
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.65 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۰۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۲۶
خریداری کول
0.01
25.126
25.165
ګټه
1.75 USD
XAGUSD
سودا
#12255637
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.126
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.165
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.75 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۰۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۲۴
خریداری کول
0.01
25.128
25.169
ګټه
1.85 USD
XAGUSD
سودا
#12255645
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.128
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.169
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.85 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۰
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۹
خریداری کول
0.01
25.099
25.14
ګټه
1.85 USD
XAGUSD
سودا
#12265700
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.099
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.14
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.85 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۴
خریداری کول
0.01
25.099
25.139
ګټه
1.80 USD
XAGUSD
سودا
#12265704
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.099
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.139
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.80 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۰۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۰۲
خریداری کول
0.01
25.088
25.129
ګټه
1.85 USD
XAGUSD
سودا
#12265969
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.088
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.129
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.85 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۲:۰۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۹
خریداری کول
0.01
25.121
25.158
ګټه
1.65 USD
XAGUSD
سودا
#12247087
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۲:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.121
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.158
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.65 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۰۳
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۵
خریداری کول
0.01
25.12
25.159
ګټه
1.75 USD
XAGUSD
سودا
#12247114
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.12
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.159
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.75 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۴۴:۰۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۰۳
خریداری کول
0.01
25.113
25.133
ګټه
0.80 USD
XAGUSD
سودا
#12246784
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۴۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.113
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.133
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.80 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۶
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۴۸
خرڅول
0.01
24.932
24.918
ګټه
0.50 USD
XAGUSD
سودا
#11949003
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.932
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.918
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.50 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۶
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۰۵
خرڅول
0.01
24.932
24.916
ګټه
0.60 USD
XAGUSD
سودا
#11949004
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.932
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.916
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.60 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۷
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۳:۵۱
خرڅول
0.01
24.932
24.916
ګټه
0.60 USD
XAGUSD
سودا
#11949006
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.932
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.916
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.60 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۷
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۴۵
خرڅول
0.01
24.932
24.924
ګټه
0.20 USD
XAGUSD
سودا
#11949008
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.932
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.924
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.20 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۸
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۲۲
خرڅول
0.01
24.932
24.922
ګټه
0.30 USD
XAGUSD
سودا
#11949009
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.932
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.922
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.30 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۸
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۱۷
خرڅول
0.01
24.932
24.921
ګټه
0.35 USD
XAGUSD
سودا
#11949010
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.932
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.921
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.35 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۳
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۳۴
خرڅول
0.01
24.933
24.916
ګټه
0.65 USD
XAGUSD
سودا
#11949012
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.933
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.916
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.65 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۳
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۳۰
خرڅول
0.01
24.933
24.921
ګټه
0.40 USD
XAGUSD
سودا
#11949013
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.933
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.921
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.40 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۳
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۲۷
خرڅول
0.01
24.933
24.921
ګټه
0.40 USD
XAGUSD
سودا
#11949014
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.933
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.921
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.40 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۴
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۲۶
خرڅول
0.01
24.933
24.921
ګټه
0.40 USD
XAGUSD
سودا
#11949016
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.933
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.921
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.40 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۴
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۲۱
خرڅول
0.01
24.933
24.921
ګټه
0.40 USD
XAGUSD
سودا
#11949017
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.933
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.921
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.40 USD
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۵۴
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۵:۰۶
خریداری کول
0.01
25.243
24.989
ګټه
-13.37 USD
XAGUSD
سودا
#11330734
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.243
ګټنه
-0.47 USD
ټوله
-12.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.989
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-13.37 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۲۲
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۱۵
خریداری کول
0.01
24.061
24.283
ګټه
10.73 USD
XAGUSD
سودا
#11696116
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.061
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
11.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.283
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
10.73 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۲۴
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۱۲
خریداری کول
0.01
24.063
24.283
ګټه
10.63 USD
XAGUSD
سودا
#11696118
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.063
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
11.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.283
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
10.63 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۲۸
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۱۰
خریداری کول
0.01
24.063
24.284
ګټه
10.68 USD
XAGUSD
سودا
#11696122
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.063
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
11.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.284
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
10.68 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۲۶
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۰۹
خریداری کول
0.01
24.063
24.282
ګټه
10.58 USD
XAGUSD
سودا
#11696119
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.063
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
10.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.282
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
10.58 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۳۰
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۰۸
خریداری کول
0.01
24.062
24.282
ګټه
10.63 USD
XAGUSD
سودا
#11696125
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.062
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
11.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.282
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
10.63 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۳۲
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۰۶
خریداری کول
0.01
24.062
24.282
ګټه
10.63 USD
XAGUSD
سودا
#11696128
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.062
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
11.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.282
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
10.63 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۰۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۲۲
خریداری کول
0.01
24.126
24.175
ګټه
2.25 USD
XAGUSD
سودا
#11754663
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.126
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.175
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.25 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۱
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۱
خریداری کول
0.01
24.122
24.16
ګټه
1.70 USD
XAGUSD
سودا
#11751304
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.122
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.16
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.70 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۰۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۱
خریداری کول
0.01
24.114
24.157
ګټه
1.95 USD
XAGUSD
سودا
#11754563
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.114
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.157
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.95 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۰۱
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۱
خریداری کول
0.01
24.114
24.157
ګټه
1.95 USD
XAGUSD
سودا
#11751935
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.114
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.157
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.95 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۰۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۶
خریداری کول
0.01
24.1
24.142
ګټه
1.90 USD
XAGUSD
سودا
#11750992
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.1
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.142
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.90 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۱
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۵
خریداری کول
0.01
24.1
24.142
ګټه
1.90 USD
XAGUSD
سودا
#11754870
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.1
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.142
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.90 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۰۲
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۲
خریداری کول
0.01
24.096
24.136
ګټه
1.80 USD
XAGUSD
سودا
#11740899
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.096
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
24.136
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.80 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۵۲:۰۴
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۲۳:۵۴
خریداری کول
0.01
25.061
25.076
ګټه
0.55 USD
XAGUSD
سودا
#11291123
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۵۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.061
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۲۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.076
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.55 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۵۳
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۰۷
خریداری کول
0.01
25.058
25.085
ګټه
1.15 USD
XAGUSD
سودا
#11291100
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.058
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.085
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.15 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۵۴
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۰۳
خریداری کول
0.01
25.058
25.084
ګټه
1.10 USD
XAGUSD
سودا
#11291101
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.058
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.084
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.10 USD