د ډیمو حالت
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۳۲:۴۵
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۰۴
کاپی
-94.64%
-96.09%
ګټه
-41.33 USD
FIC
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۳۲:۴۵
د ننوتلو ځای
-94.64%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۰۴
بهر(وتل)
-96.09%
ګټه
-41.33 USD
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۱۵
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۳۲:۰۹
کاپی
-94.75%
-94.64%
ګټه
5.03 USD
FIC
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۱۵
د ننوتلو ځای
-94.75%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۳۲:۰۹
بهر(وتل)
-94.64%
ګټه
5.03 USD
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۵۸
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۵۱:۲۶
کاپی
148.17%
189.98%
ګټه
-462.97 USD
SpartanScalper
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۵۸
د ننوتلو ځای
148.17%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۵۱:۲۶
بهر(وتل)
189.98%
ګټه
-462.97 USD
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۴۹
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۲۸:۲۸
کاپی
978.01%
978.9%
ګټه
99.79 USD
VuSaiGon
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۴۹
د ننوتلو ځای
978.01%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۲۸:۲۸
بهر(وتل)
978.9%
ګټه
99.79 USD
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۵۲:۴۶
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۲۸:۱۷
کاپی
817.35%
793.55%
ګټه
-46.49 USD
Markus
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۵۲:۴۶
د ننوتلو ځای
817.35%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۲۸:۱۷
بهر(وتل)
793.55%
ګټه
-46.49 USD