د ډیمو حالت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۴:۱۰
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۴۸
خریداری کول
0.01
25.342
25.361
ګټه
0.69 USD
XAGUSD
سودا
#23653350
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۴:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.342
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
0.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.361
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.69 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۴۵
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۴۸
خریداری کول
0.01
25.342
25.362
ګټه
0.74 USD
XAGUSD
سودا
#23653315
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.342
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.362
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.74 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۴:۱۳
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۴۸
خریداری کول
0.01
25.342
25.361
ګټه
0.69 USD
XAGUSD
سودا
#23653354
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۴:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.342
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
0.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.361
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.69 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۴۶
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۴۸
خریداری کول
0.01
25.342
25.362
ګټه
0.74 USD
XAGUSD
سودا
#23653317
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.342
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.362
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.74 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۴۷
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۴۸
خریداری کول
0.01
25.342
25.361
ګټه
0.69 USD
XAGUSD
سودا
#23653319
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.342
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
0.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.361
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.69 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۴:۱۱
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۴۸
خریداری کول
0.01
25.342
25.361
ګټه
0.69 USD
XAGUSD
سودا
#23653351
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۴:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.342
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
0.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.361
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.69 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۴۶
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۴۸
خریداری کول
0.01
25.342
25.362
ګټه
0.74 USD
XAGUSD
سودا
#23653316
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.342
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.362
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.74 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۴۷
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۴۸
خریداری کول
0.01
25.342
25.361
ګټه
0.69 USD
XAGUSD
سودا
#23653318
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.342
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
0.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.361
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.69 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۴۹
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۴۸
خریداری کول
0.01
25.342
25.361
ګټه
0.69 USD
XAGUSD
سودا
#23653321
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.342
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
0.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.361
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.69 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۵۷
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۳۵
خریداری کول
0.01
25.343
25.363
ګټه
0.74 USD
XAGUSD
سودا
#23653326
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.343
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.363
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.74 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۱۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۷:۰۱
خریداری کول
0.01
25.226
25.296
ګټه
3.13 USD
XAGUSD
سودا
#23498382
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.226
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
3.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۷:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.296
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.13 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۹:۴۹
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۵۹
خریداری کول
0.01
25.217
25.297
ګټه
3.63 USD
XAGUSD
سودا
#23498296
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۹:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.217
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.297
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.63 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۵۹
خریداری کول
0.01
25.223
25.297
ګټه
3.33 USD
XAGUSD
سودا
#23498478
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.223
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
3.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.297
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.33 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۰:۵۷
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۵۷
خریداری کول
0.01
25.232
25.296
ګټه
2.83 USD
XAGUSD
سودا
#23500030
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۰:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.232
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
3.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.296
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.83 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۱۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۵۱
خریداری کول
0.01
25.31
25.324
ګټه
0.33 USD
XAGUSD
سودا
#23509718
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.31
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.324
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.33 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۰۳
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۴۸
خریداری کول
0.01
25.311
25.324
ګټه
0.28 USD
XAGUSD
سودا
#23509691
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.311
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
0.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.324
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.28 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۱۳
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۴۶
خریداری کول
0.01
25.311
25.324
ګټه
0.28 USD
XAGUSD
سودا
#23509711
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.311
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
0.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.324
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.28 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۲۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۴۴
خریداری کول
0.01
25.31
25.325
ګټه
0.38 USD
XAGUSD
سودا
#23509727
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
25.31
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
25.325
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.38 USD
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۰۷
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۴۵
کاپی
-72.15%
-72.15%
ګټه
0.00 USD
SG
saragaspar
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۰۷
د ننوتلو ځای
-72.15%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۴۵
بهر(وتل)
-72.15%
ګټه
0.00 USD
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۱۰
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۲۲
کاپی
157.25%
157.25%
ګټه
0.00 USD
Markus
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۱۰
د ننوتلو ځای
157.25%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۲۲
بهر(وتل)
157.25%
ګټه
0.00 USD
۱۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۳۷
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۲۷
کاپی
1107.75%
1187.37%
ګټه
-69.09 USD
TradeElementsV1
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۳۷
د ننوتلو ځای
1107.75%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۲۷
بهر(وتل)
1187.37%
ګټه
-69.09 USD
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۲۲:۲۸
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۳۹
کاپی
203.17%
202.34%
ګټه
-56.08 USD
SpartanScalper
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۲۲:۲۸
د ننوتلو ځای
203.17%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۳۹
بهر(وتل)
202.34%
ګټه
-56.08 USD
۱۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۳۱:۳۷
۱۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۲۴
کاپی
1107.75%
1107.75%
ګټه
0.00 USD
TradeElementsV1
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۳۱:۳۷
د ننوتلو ځای
1107.75%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۲۴
بهر(وتل)
1107.75%
ګټه
0.00 USD
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۴۶
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۲۷
کاپی
204.83%
203.44%
ګټه
-57.20 USD
SpartanScalper
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۴۶
د ننوتلو ځای
204.83%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۲۷
بهر(وتل)
203.44%
ګټه
-57.20 USD