د ډیمو حالت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۸
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خریداری کول
0.01
1.3844
1.38142
ګټه
-0.03 USD
GBPUSD
سودا
#33338660
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3844
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38142
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۵۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خریداری کول
0.02
1.3828
1.38142
ګټه
-0.03 USD
GBPUSD
سودا
#33339291
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3828
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38142
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خریداری کول
0.01
1.384
1.38142
ګټه
-0.03 USD
GBPUSD
سودا
#33338807
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.384
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38142
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۵۷
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خریداری کول
0.02
1.3824
1.38142
ګټه
-0.02 USD
GBPUSD
سودا
#33339316
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3824
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38142
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۲۸
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خریداری کول
0.01
1.3836
1.38142
ګټه
-0.02 USD
GBPUSD
سودا
#33338846
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3836
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38142
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۳۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خریداری کول
0.02
1.3834
1.38142
ګټه
-0.04 USD
GBPUSD
سودا
#33339186
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3834
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38142
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۴۷
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خریداری کول
0.01
1.38479
1.38142
ګټه
-0.03 USD
GBPUSD
سودا
#33338486
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38479
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38142
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۸
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خریداری کول
0.02
1.383
1.38142
ګټه
-0.03 USD
GBPUSD
سودا
#33339251
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.383
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38142
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۲۹
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خریداری کول
0.01
1.3842
1.38142
ګټه
-0.03 USD
GBPUSD
سودا
#33338676
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3842
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38142
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۲۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خریداری کول
0.02
1.3826
1.38142
ګټه
-0.02 USD
GBPUSD
سودا
#33339295
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3826
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38142
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۰۷
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خریداری کول
0.01
1.3838
1.38142
ګټه
-0.02 USD
GBPUSD
سودا
#33338824
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3838
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38142
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۲۸
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خریداری کول
0.01
1.3836
1.38142
ګټه
-0.02 USD
GBPUSD
سودا
#33338874
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3836
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38142
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۲۳
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خریداری کول
0.02
1.3832
1.38142
ګټه
-0.04 USD
GBPUSD
سودا
#33339238
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3832
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38142
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۰۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۴۳
خریداری کول
0.2
1.38442
1.38288
ګټه
-0.31 USD
GBPUSD
سودا
#33241907
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38442
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.38288
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.31 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۱:۵۳
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۴۳
خریداری کول
0.2
1.385
1.38288
ګټه
-0.42 USD
GBPUSD
سودا
#33236330
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۱:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.385
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.38288
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.42 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۰۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۴۳
خریداری کول
0.3
1.38413
1.38288
ګټه
-0.38 USD
GBPUSD
سودا
#33247172
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38413
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.38288
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.38 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۴۶
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۴۷
خرڅول
0.2
1.38448
1.38564
ګټه
-0.23 USD
GBPUSD
سودا
#33202629
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38448
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.38564
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.23 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۴۳
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۴۷
خرڅول
0.2
1.38502
1.38564
ګټه
-0.12 USD
GBPUSD
سودا
#33220120
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38502
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.38564
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.12 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۲۹
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۴۷
خرڅول
0.01
1.38503
1.38564
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
سودا
#33220117
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38503
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38564
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۲۰
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۰۵
خرڅول
0.1
1.19056
1.1905
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#33184360
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19056
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1905
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۵
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۰۵
خرڅول
0.1
1.19077
1.1905
ګټه
0.03 USD
EURUSD
سودا
#33184177
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19077
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.1905
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۱۰
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۱۸
خرڅول
0.1
1.19053
1.19106
ګټه
-0.05 USD
EURUSD
سودا
#33181390
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19053
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.19106
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۱۷
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۱۸
خرڅول
0.1
1.19013
1.19106
ګټه
-0.09 USD
EURUSD
سودا
#33180583
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19013
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.19106
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.09 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۲۹
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۳
خرڅول
0.05
1774.9
1758.13
ګټه
0.84 USD
XAUUSD
سودا
#33127842
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1774.9
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1758.13
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.84 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۱۲
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خریداری کول
0.2
0.7029
0.69853
ګټه
-0.87 USD
NZDUSD
سودا
#33046785
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7029
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.69853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.87 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۵۲
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خریداری کول
0.2
0.70125
0.69853
ګټه
-0.54 USD
NZDUSD
سودا
#33101765
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.70125
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.69853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.54 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۰۷
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خریداری کول
0.2
0.7028
0.69853
ګټه
-0.85 USD
NZDUSD
سودا
#33033993
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7028
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.69853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.85 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۵۶
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خریداری کول
0.2
0.75266
0.75151
ګټه
-0.23 USD
AUDUSD
سودا
#33101784
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.75266
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.75151
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.23 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۵۵
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خریداری کول
0.2
0.75494
0.75151
ګټه
-0.69 USD
AUDUSD
سودا
#33101164
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.75494
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.75151
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.69 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۳۳:۵۱
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خریداری کول
0.2
0.75571
0.75151
ګټه
-0.84 USD
AUDUSD
سودا
#33034319
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۳۳:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.75571
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.75151
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.84 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۰۸
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خریداری کول
0.2
0.75354
0.75151
ګټه
-0.41 USD
AUDUSD
سودا
#33101543
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.75354
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.75151
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.41 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۷:۵۷
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خریداری کول
0.2
0.7553
0.75151
ګټه
-0.76 USD
AUDUSD
سودا
#33034452
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۷:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7553
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.75151
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.76 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۰۶
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خریداری کول
0.2
0.701
0.69853
ګټه
-0.49 USD
NZDUSD
سودا
#33101756
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.701
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.69853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.49 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۳۲:۱۶
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خریداری کول
0.2
0.70305
0.69853
ګټه
-0.90 USD
NZDUSD
سودا
#33033931
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۳۲:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.70305
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.69853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.90 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۳۰
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خریداری کول
0.2
0.7027
0.69853
ګټه
-0.83 USD
NZDUSD
سودا
#33046828
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7027
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.69853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.83 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۲۹
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خریداری کول
0.2
0.70058
0.69853
ګټه
-0.41 USD
NZDUSD
سودا
#33101774
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.70058
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.69853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.41 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۴۸
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خریداری کول
0.2
0.7026
0.69853
ګټه
-0.81 USD
NZDUSD
سودا
#33034028
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7026
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.69853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.81 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۰۳
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خریداری کول
0.2
0.69968
0.69853
ګټه
-0.23 USD
NZDUSD
سودا
#33101832
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.69968
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.69853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.23 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۲۲
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خریداری کول
0.2
0.75391
0.75151
ګټه
-0.48 USD
AUDUSD
سودا
#33101183
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.75391
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.75151
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.48 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۲۲
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خریداری کول
0.2
0.7555
0.75151
ګټه
-0.80 USD
AUDUSD
سودا
#33034414
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7555
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.75151
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.80 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۰۰
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خریداری کول
0.2
0.70161
0.69853
ګټه
-0.62 USD
NZDUSD
سودا
#33101739
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.70161
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.69853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.62 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۲۹
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۴۴
خریداری کول
0.2
0.70058
0.69948
ګټه
-0.22 USD
NZDUSD
سودا
#33071292
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.70058
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.69948
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.22 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۵۲
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۳۶
خریداری کول
0.2
0.70125
0.69944
ګټه
-0.36 USD
NZDUSD
سودا
#33057848
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.70125
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.69944
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.36 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۰۶
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۳۰
خریداری کول
0.2
0.701
0.69943
ګټه
-0.31 USD
NZDUSD
سودا
#33057573
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.701
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.69943
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.31 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۰۰
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۲۲
خریداری کول
0.2
0.70161
0.69943
ګټه
-0.44 USD
NZDUSD
سودا
#33057553
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.70161
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.69943
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.44 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۰۸
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۰۷
خریداری کول
0.2
0.75354
0.7525
ګټه
-0.21 USD
AUDUSD
سودا
#33071194
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.75354
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.7525
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.21 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۲۲
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۰۰
خریداری کول
0.2
0.75391
0.75253
ګټه
-0.28 USD
AUDUSD
سودا
#33069512
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.75391
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.75253
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.28 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۵۵
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۵۲
خریداری کول
0.2
0.75494
0.75255
ګټه
-0.48 USD
AUDUSD
سودا
#33057878
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.75494
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.75255
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.48 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۱۴
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۳۱
خریداری کول
0.4
1.19083
1.19092
ګټه
0.04 USD
EURUSD
سودا
#33070115
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19083
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
1.19092
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۷
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۲۵
خریداری کول
0.2
1.1916
1.19092
ګټه
-0.14 USD
EURUSD
سودا
#33049445
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1916
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.19092
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.14 USD