د ډیمو حالت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۲:۰۶
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۰۸
خرڅول
1
3170
3222.5
ګټه
-5.75 USD
SPX
سودا
#137363085
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۲:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3170
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
3222.5
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-5.75 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۵:۵۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
خریداری کول
1
10017.1
9686.1
ګټه
-33.60 USD
NQ
سودا
#137203177
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۵:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
10017.1
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-33.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
9686.1
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-33.60 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۰۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
خریداری کول
1
3212.7
3029.4
ګټه
-18.83 USD
SPX
سودا
#136969989
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
3212.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
3029.4
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-18.83 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۴۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
خریداری کول
1
9997.7
9686.1
ګټه
-31.66 USD
NQ
سودا
#137193808
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
9997.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-31.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
9686.1
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-31.66 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۰۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
خریداری کول
1
10017
9686.1
ګټه
-33.59 USD
NQ
سودا
#137203198
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
10017
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-33.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
9686.1
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-33.59 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۴۱:۳۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
خرڅول
1
3160.5
3029.8
ګټه
12.57 USD
SPX
سودا
#137363016
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۴۱:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3160.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
3029.8
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
12.57 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۲۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
خرڅول
1
3198.6
3029.8
ګټه
16.38 USD
SPX
سودا
#136983995
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3198.6
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
3029.8
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
16.38 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۴۷:۱۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۳:۰۰
خریداری کول
1
3227
3042.4
ګټه
-18.96 USD
SPX
سودا
#137202175
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۴۷:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
3227
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
3042.4
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-18.96 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۲۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۱:۵۰
خریداری کول
1
3208.9
3043.1
ګټه
-17.08 USD
SPX
سودا
#137127919
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
3208.9
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-16.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۱:۵۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
3043.1
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-17.08 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۰۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۰۷
خرڅول
1
9890
9743
ګټه
14.20 USD
NQ
سودا
#137138714
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
9890
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
9743
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
14.20 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۲۲:۲۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۰۰
خرڅول
1
9830
9783.199999999999
ګټه
4.18 USD
NQ
سودا
#137106739
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۲۲:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
9830
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۰۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
9783.199999999999
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.18 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۳۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۶:۵۲
خرڅول
1
9756.8
9780.5
ګټه
-2.87 USD
NQ
سودا
#136983930
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
9756.8
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
9780.5
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-2.87 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۴۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۳۷
خرڅول
1
9970
9965.400000000001
ګټه
-0.04 USD
NQ
سودا
#137149165
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
9970
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
9965.400000000001
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-0.04 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۱۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۳۸
خریداری کول
1
10017.3
10024.6
ګټه
0.23 USD
NQ
سودا
#137203218
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
10017.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۳۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
10024.6
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.23 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۲۹
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۰۶
خریداری کول
1
9964
9949.800000000001
ګټه
-1.92 USD
NQ
سودا
#137141991
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
9964
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۰۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
9949.800000000001
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-1.92 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۲۴
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۵۷
خریداری کول
1
9959.1
9949.3
ګټه
-1.48 USD
NQ
سودا
#137141879
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
9959.1
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۵۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
9949.3
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-1.48 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۱۴
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۵۱
خریداری کول
1
9959.8
9948.800000000001
ګټه
-1.60 USD
NQ
سودا
#137141867
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
9959.8
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
9948.800000000001
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-1.60 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۵۲
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۴۴
خریداری کول
1
330.6
336.7
ګټه
5.85 USD
#AAPL
سودا
#136994595
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
330.6
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
336.7
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
5.85 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۰۲
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۲۳
خریداری کول
1
9887.6
9886.8
ګټه
-0.58 USD
NQ
سودا
#137133984
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
9887.6
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
9886.8
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-0.58 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۵۴
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۱۷
خریداری کول
1
9860.3
9885.4
ګټه
2.01 USD
NQ
سودا
#137127852
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
9860.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۱۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
9885.4
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.01 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۱۲
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۲۹
خرڅول
1
3207.9
3203.4
ګټه
-0.05 USD
SPX
سودا
#137090412
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3207.9
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۲۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
3203.4
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-0.05 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۳۰
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۲۲
خرڅول
1
9851
9845.2
ګټه
0.08 USD
NQ
سودا
#137092258
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
9851
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
9845.2
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.08 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۲:۳۳
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۲۸
خرڅول
1
9866.6
9864.4
ګټه
-0.28 USD
NQ
سودا
#137032343
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۲:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
9866.6
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۲۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
9864.4
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-0.28 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۱۹
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۰۳
خریداری کول
1
9819.5
9860.1
ګټه
3.56 USD
NQ
سودا
#136994559
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
9819.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۰۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
9860.1
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
3.56 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۰۸
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۵۷
خریداری کول
1
9819.3
9859.699999999999
ګټه
3.54 USD
NQ
سودا
#136994550
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
9819.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
9859.699999999999
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
3.54 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۵۷
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۵۰
خریداری کول
1
9800
9800.3
ګټه
-0.47 USD
NQ
سودا
#136972660
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
9800
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۵۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
9800.3
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-0.47 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۵۶
۲۲.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۲۸
خریداری کول
0.02
1.08728
1.0808
ګټه
-13.16 USD
EURUSD
سودا
#132687624
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08728
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.0808
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-13.16 USD
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۳۳
۲۲.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۲۸
خریداری کول
0.02
1.086
1.0808
ګټه
-10.60 USD
EURUSD
سودا
#132582573
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.086
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.0808
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-10.60 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۵۴
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
خریداری کول
1
1.08841
1.08426
ګټه
-425.00 USD
EURUSD
سودا
#132438833
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08841
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-415.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08426
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-425.00 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۳۱
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
خریداری کول
0.02
1.12172
1.08426
ګټه
-75.12 USD
EURUSD
سودا
#128896146
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12172
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-74.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08426
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-75.12 USD
۱۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۲۴
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
خریداری کول
0.02
1.13694
1.08426
ګټه
-105.56 USD
EURUSD
سودا
#128546904
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13694
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-105.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08426
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-105.56 USD
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۱:۰۷
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
خریداری کول
0.02
1.13471
1.08426
ګټه
-101.10 USD
EURUSD
سودا
#128693846
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۱:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13471
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-100.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08426
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-101.10 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۳۴:۲۹
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
خریداری کول
0.02
1.12086
1.08426
ګټه
-73.40 USD
EURUSD
سودا
#129002244
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۳۴:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12086
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-73.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08426
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-73.40 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۱۵:۱۸
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
خریداری کول
0.02
1.09313
1.08426
ګټه
-17.94 USD
EURUSD
سودا
#131935629
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۱۵:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09313
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-17.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08426
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-17.94 USD
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۲۷:۱۳
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۵۰
خریداری کول
0.02
1.08446
1.08623
ګټه
3.34 USD
EURUSD
سودا
#132238316
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۲۷:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08446
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08623
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.34 USD
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۴۹
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۵۸
خرڅول
0.02
1.0824
1.08429
ګټه
-3.98 USD
EURUSD
سودا
#132209431
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0824
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08429
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.98 USD
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۲۱
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۵۵
خرڅول
0.02
1.08396
1.08332
ګټه
1.08 USD
EURUSD
سودا
#132198791
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08396
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08332
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.08 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۴۱
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۲۳
خریداری کول
0.02
1.08362
1.08567
ګټه
3.90 USD
EURUSD
سودا
#132099453
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08362
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08567
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.90 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۵۸
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۱۸
خرڅول
0.02
1.08357
1.08337
ګټه
0.20 USD
EURUSD
سودا
#132076066
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08357
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08337
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.20 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۸
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۱۳
خرڅول
0.02
1.08366
1.08332
ګټه
0.48 USD
EURUSD
سودا
#132076124
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08366
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08332
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.48 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۳۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۵۸
خرڅول
0.02
1.08377
1.08372
ګټه
-0.10 USD
EURUSD
سودا
#132075991
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08377
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08372
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.10 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۲۲
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۵۳
خرڅول
0.02
1.08375
1.08362
ګټه
0.06 USD
EURUSD
سودا
#132075931
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08375
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08362
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.06 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۱۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۴۹
خرڅول
0.02
1.08388
1.08362
ګټه
0.32 USD
EURUSD
سودا
#132075885
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08388
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08362
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.32 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۱۳
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۰۶
خرڅول
0.02
1.0883
1.08833
ګټه
-0.26 USD
EURUSD
سودا
#131952454
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0883
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08833
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.26 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۳۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۸
خریداری کول
0.02
1.08794
1.08839
ګټه
0.70 USD
EURUSD
سودا
#131920641
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08794
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08839
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.70 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۳۷
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۴۱
خرڅول
0.02
1.08425
1.09066
ګټه
-13.02 USD
EURUSD
سودا
#131366005
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08425
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.09066
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-13.02 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۴۲
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۳۶
خرڅول
0.02
1.09813
1.09069
ګټه
14.68 USD
EURUSD
سودا
#131845896
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09813
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.09069
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
14.68 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷:۲۹
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۴۶
خرڅول
0.02
1.09517
1.09047
ګټه
9.20 USD
EURUSD
سودا
#131872474
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09517
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.09047
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
9.20 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۵۶:۳۵
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۳۵
خرڅول
0.02
1.09
1.08766
ګټه
4.48 USD
EURUSD
سودا
#131144288
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۵۶:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08766
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
4.48 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۱۴
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۱۸
خرڅول
0.02
1.08708
1.08755
ګټه
-1.14 USD
EURUSD
سودا
#131909652
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08708
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08755
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.14 USD