د ډیمو حالت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۱۷
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۲۴
خرڅول
0.01
1.31711
1.31648
ګټه
0.53 USD
GBPUSD
سودا
#122019642
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31711
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31648
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.53 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۴:۰۷
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۴:۵۴
خرڅول
0.01
1.31714
1.31683
ګټه
0.21 USD
GBPUSD
سودا
#122019483
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۴:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31714
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۴:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31683
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.21 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۳۲
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۳۰
خرڅول
0.01
108.722
108.698
ګټه
0.12 USD
USDJPY
سودا
#121912948
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.722
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.698
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.12 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۴:۲۵
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۱۸
خرڅول
0.01
108.749
108.726
ګټه
0.11 USD
USDJPY
سودا
#121883614
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۴:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.749
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.726
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.11 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۱۵:۵۶
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۱۴
خرڅول
0.01
1.31194
1.31158
ګټه
0.26 USD
GBPUSD
سودا
#121880078
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۱۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31194
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31158
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.26 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۷:۴۰
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۸:۵۵
خرڅول
0.01
1.31355
1.31281
ګټه
0.64 USD
GBPUSD
سودا
#121689010
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۷:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31355
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۸:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31281
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.64 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۳۶
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۸:۴۸
خرڅول
0.01
1.31582
1.31261
ګټه
3.11 USD
GBPUSD
سودا
#121827216
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31582
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۸:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31261
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.11 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۶:۱۲
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۲۸:۲۴
خرڅول
0.01
108.481
108.465
ګټه
0.05 USD
USDJPY
سودا
#120373361
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۶:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.481
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۲۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.465
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.05 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۱۴
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۱۵
خرڅول
0.01
108.58
108.556
ګټه
0.12 USD
USDJPY
سودا
#120557523
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.58
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.556
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.12 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۵۱:۰۸
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۵۹
خرڅول
0.01
108.745
108.652
ګټه
0.76 USD
USDJPY
سودا
#120600963
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۵۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.745
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.652
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.76 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۵۵
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۳:۲۶
خرڅول
0.01
108.902
108.839
ګټه
0.48 USD
USDJPY
سودا
#120835844
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.902
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.839
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.48 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۳:۰۱
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۳۹
خرڅول
0.01
109.125
109.093
ګټه
0.19 USD
USDJPY
سودا
#121387066
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.125
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.093
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.19 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۵۱
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۵۳
خرڅول
0.01
109.141
109.125
ګټه
0.05 USD
USDJPY
سودا
#121386568
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.141
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.125
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.05 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۳۵:۲۸
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۳۵
خرڅول
0.01
109.164
109.143
ګټه
0.09 USD
USDJPY
سودا
#121382644
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۳۵:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.164
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.143
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.09 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۵۶
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۱:۵۵
خرڅول
0.01
109.039
109.011
ګټه
0.16 USD
USDJPY
سودا
#120909429
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.039
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۱:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.011
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.16 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۰۰
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۸
خرڅول
0.01
1.2925
1.29236
ګټه
0.04 USD
GBPUSD
سودا
#121315865
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2925
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29236
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.04 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۲۶
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۵:۳۴
خرڅول
0.01
1.29295
1.29251
ګټه
0.34 USD
GBPUSD
سودا
#121315041
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29295
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۵:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29251
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.34 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۱۸
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۲۷
خرڅول
0.01
1.29308
1.29253
ګټه
0.45 USD
GBPUSD
سودا
#121296932
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29308
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29253
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.45 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۱:۱۶
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۰۰
خرڅول
0.01
109.552
109.533
ګټه
0.07 USD
USDJPY
سودا
#121280506
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.552
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.533
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.07 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۵۰
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۰۶
خرڅول
0.01
109.555
109.53
ګټه
0.13 USD
USDJPY
سودا
#121280157
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.555
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.53
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.13 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۵۱:۳۷
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۰۶
خرڅول
0.01
109.633
109.552
ګټه
0.64 USD
USDJPY
سودا
#121236916
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۵۱:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.633
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.552
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.64 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۲۰:۳۲
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۵۱:۲۸
خرڅول
0.01
109.662
109.63
ګټه
0.19 USD
USDJPY
سودا
#121230081
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۲۰:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.662
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۵۱:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.63
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.19 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۲:۳۴
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۱۴:۲۷
خرڅول
0.01
1.29309
1.29147
ګټه
1.52 USD
GBPUSD
سودا
#121211573
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۲:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29309
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۱۴:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29147
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.52 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۴:۴۳
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۲:۲۰
خرڅول
0.01
1.29335
1.29314
ګټه
0.11 USD
GBPUSD
سودا
#121211182
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۴:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29335
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29314
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.11 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۲۷:۱۶
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۴۹:۴۵
خرڅول
0.01
1.29347
1.2932
ګټه
0.17 USD
GBPUSD
سودا
#121211015
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۲۷:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29347
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۴۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2932
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.17 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۵۳
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۲۶:۲۱
خرڅول
0.01
109.478
109.431
ګټه
0.33 USD
USDJPY
سودا
#121132751
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.478
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۲۶:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.431
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.33 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۵:۵۷
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۳۹
خرڅول
0.01
109.507
109.479
ګټه
0.16 USD
USDJPY
سودا
#121119263
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۵:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.507
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.479
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.16 USD
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۴
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۵:۴۷
خرڅول
0.01
109.519
109.503
ګټه
0.05 USD
USDJPY
سودا
#121095616
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.519
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۵:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.503
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.05 USD
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۵:۴۷
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۰۰
خرڅول
0.01
1.29057
1.29035
ګټه
0.12 USD
GBPUSD
سودا
#121084388
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29057
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29035
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.12 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۱۷
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۳:۴۲
خرڅول
0.01
1.28725
1.28698
ګټه
0.17 USD
GBPUSD
سودا
#120976257
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28725
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۳:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28698
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.17 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۳۲:۲۳
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۰۳
خرڅول
0.01
1.28749
1.28725
ګټه
0.14 USD
GBPUSD
سودا
#120976166
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۳۲:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28749
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28725
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.14 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۲۱:۲۱
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۳۲:۰۹
خرڅول
0.01
1.28784
1.28741
ګټه
0.33 USD
GBPUSD
سودا
#120975248
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۲۱:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28784
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۳۲:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28741
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.33 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۱۳
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۲۰:۵۷
خرڅول
0.01
1.28794
1.28769
ګټه
0.15 USD
GBPUSD
سودا
#120974925
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28794
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۲۰:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28769
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.15 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۵۷:۵۹
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۹:۴۴
خرڅول
0.01
1.2848
1.28321
ګټه
1.49 USD
GBPUSD
سودا
#120947735
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۵۷:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2848
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۹:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28321
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.49 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۴:۰۸
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۵۷:۴۷
خرڅول
0.01
1.28536
1.28481
ګټه
0.45 USD
GBPUSD
سودا
#120945544
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28536
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۵۷:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28481
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.45 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۲۲:۲۹:۲۴
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۲:۲۰
خرڅول
0.01
1.28656
1.2854
ګټه
1.06 USD
GBPUSD
سودا
#120925428
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۲۲:۲۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28656
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2854
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.06 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۲۳
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۵۱
خرڅول
0.01
109.07
109.04
ګټه
0.18 USD
USDJPY
سودا
#120907259
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.07
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.04
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.18 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۴۶
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۵۵
خرڅول
0.01
1.28445
1.28418
ګټه
0.17 USD
GBPUSD
سودا
#120907028
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28445
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28418
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.17 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۴:۱۳
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۱۳
خرڅول
0.01
1.28479
1.28449
ګټه
0.20 USD
GBPUSD
سودا
#120605496
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۴:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28479
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28449
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.20 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۱۸
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۹:۲۲
خرڅول
0.01
1.28717
1.28576
ګټه
1.31 USD
GBPUSD
سودا
#120864835
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28717
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28576
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.31 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۹:۱۵
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۵۷
خرڅول
0.01
1.28738
1.28708
ګټه
0.20 USD
GBPUSD
سودا
#120863538
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۹:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28738
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28708
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.20 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۱۳
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۸:۵۳
خرڅول
0.01
1.28769
1.28745
ګټه
0.14 USD
GBPUSD
سودا
#120862847
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28769
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۸:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28745
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.14 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۷:۴۰
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۳۲
خرڅول
0.01
1.28705
1.28686
ګټه
0.09 USD
GBPUSD
سودا
#120838224
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۷:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28705
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28686
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.09 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۳۲
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۷:۱۰
خرڅول
0.01
1.2872
1.28703
ګټه
0.07 USD
GBPUSD
سودا
#120836447
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2872
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۷:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28703
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.07 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۰۲
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۱۲
خرڅول
0.01
1.28744
1.28723
ګټه
0.11 USD
GBPUSD
سودا
#120835725
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28744
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28723
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.11 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۴۱
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۵۷
خرڅول
0.01
1.2876
1.28746
ګټه
0.04 USD
GBPUSD
سودا
#120835649
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2876
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28746
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.04 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۱:۳۳
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۲۳
خرڅول
0.01
108.92
108.894
ګټه
0.14 USD
USDJPY
سودا
#120751440
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۱:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.92
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.894
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.14 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۵:۲۲
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۲۰
خرڅول
0.01
1.28847
1.28756
ګټه
0.81 USD
GBPUSD
سودا
#120827801
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۵:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28847
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28756
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.81 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۰۲
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۵:۰۶
خرڅول
0.01
1.28864
1.28847
ګټه
0.07 USD
GBPUSD
سودا
#120823350
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28864
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28847
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.07 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۲۳:۵۰
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۴۴
خرڅول
0.01
1.28923
1.28869
ګټه
0.44 USD
GBPUSD
سودا
#120814865
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۲۳:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28923
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28869
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.44 USD