د ډیمو حالت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۷
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۷:۱۶
خریداری کول
0.11
1.36669
1.3675
ګټه
0.09 USD
GBPUSD
سودا
#45484959
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36669
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۷:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.3675
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.09 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۳:۳۲
خریداری کول
0.04
1.37433
1.37462
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44941268
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37433
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۳:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.37462
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۳:۳۰
خریداری کول
0.05
1.37379
1.37462
ګټه
0.04 USD
GBPUSD
سودا
#44944689
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37379
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۳:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.37462
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۲:۰۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۳:۲۸
خریداری کول
0.08
1.37266
1.37462
ګټه
0.16 USD
GBPUSD
سودا
#44959053
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۲:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37266
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۳:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.37462
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.16 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۳:۲۷
خریداری کول
0.11
1.37198
1.37462
ګټه
0.29 USD
GBPUSD
سودا
#45373161
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37198
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.37462
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.29 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۳:۲۵
خریداری کول
0.15
1.37239
1.37462
ګټه
0.33 USD
GBPUSD
سودا
#45380523
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37239
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.37462
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.33 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۴۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۴۴
خریداری کول
0.11
1.37066
1.37095
ګټه
0.03 USD
GBPUSD
سودا
#44973713
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37066
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.37095
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۴۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۳۹
خریداری کول
0.15
1.36833
1.37101
ګټه
0.40 USD
GBPUSD
سودا
#45002158
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36833
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.37101
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۳۵
خریداری کول
0.21
1.36748
1.37108
ګټه
0.76 USD
GBPUSD
سودا
#45009496
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36748
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.21
بهر(وتل)
1.37108
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.76 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۱۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۳۲
خریداری کول
0.29
1.36452
1.3711
ګټه
1.91 USD
GBPUSD
سودا
#45061871
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36452
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.29
بهر(وتل)
1.3711
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.91 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۲۷
خریداری کول
0.4
1.36394
1.36402
ګټه
0.03 USD
GBPUSD
سودا
#45211290
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36394
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
1.36402
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۴۷
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۵۷
خرڅول
1
1.36496
1.36531
ګټه
-0.35 USD
GBPUSD
سودا
#45191763
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36496
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۵۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.36531
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.35 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۷:۲۷
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۳۸:۰۹
کاپی
57.96%
-23.79%
ګټه
-9.64 USD
ManagerHantu
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۷:۲۷
د ننوتلو ځای
57.96%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۳۸:۰۹
بهر(وتل)
-23.79%
ګټه
-9.64 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۱۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۲۳
خریداری کول
0.02
1.37476
1.37571
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#44925046
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37476
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37571
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۵
خرڅول
0.01
1.37817
1.37867
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44824650
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37817
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37867
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۳
خرڅول
0.01
1.37833
1.37868
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#44841038
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37833
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37868
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۷:۱۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۲
خرڅول
0.02
1.37945
1.37867
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#44846726
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۷:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37945
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37867
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۱
خرڅول
0.03
1.3799
1.37867
ګټه
0.04 USD
GBPUSD
سودا
#44866726
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3799
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.37867
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۱۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۰
خرڅول
0.04
1.38064
1.37867
ګټه
0.08 USD
GBPUSD
سودا
#44869545
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38064
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.37867
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۳۲
خرڅول
0.03
1.38049
1.38016
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44850620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38049
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38016
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۴
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۳۳
خرڅول
0.01
1.38034
1.37944
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44795256
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38034
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37944
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۳
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۵۵
خرڅول
0.01
1.38214
1.38124
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44759776
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38214
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38124
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۷
خرڅول
0.01
1.38027
1.38258
ګټه
-0.02 USD
GBPUSD
سودا
#44609267
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38027
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38258
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۶
خرڅول
0.01
1.3807
1.38256
ګټه
-0.02 USD
GBPUSD
سودا
#44620141
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3807
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38256
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۲:۱۷
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۵
خرڅول
0.02
1.38186
1.38257
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44627067
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۲:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38186
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38257
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۵۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۳
خرڅول
0.03
1.38291
1.38248
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44630767
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38291
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38248
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۴
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۲
خرڅول
0.04
1.3833
1.38248
ګټه
0.03 USD
GBPUSD
سودا
#44647694
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3833
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.38248
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۰۴
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۲
خرڅول
0.05
1.38375
1.38248
ګټه
0.06 USD
GBPUSD
سودا
#44691657
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38375
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.38248
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۱
خرڅول
0.08
1.38443
1.38249
ګټه
0.16 USD
GBPUSD
سودا
#44707395
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38443
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.38249
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.16 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۱۸
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۰
خرڅول
0.11
1.38514
1.38248
ګټه
0.29 USD
GBPUSD
سودا
#44716306
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38514
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.38248
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.29 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۰۹
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۳۵
خرڅول
0.05
1.38431
1.38428
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#44685402
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38431
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.38428
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۵۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۱۳
خرڅول
0.04
1.38354
1.38322
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44637247
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38354
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.38322
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۳
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۲:۴۳
خرڅول
0.01
1.38478
1.38388
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44579850
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38478
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۲:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38388
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۱
خرڅول
0.01
1.38382
1.38668
ګټه
-0.03 USD
GBPUSD
سودا
#44480948
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38382
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38668
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۱
خرڅول
0.01
1.38785
1.38668
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44552246
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38785
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38668
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۲۶
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۱۶
خرڅول
0.01
1.3892
1.38861
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44536686
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3892
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38861
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۴۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۱۵
خرڅول
0.02
1.3898
1.38863
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#44537912
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3898
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38863
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۹
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۱۳
خرڅول
0.03
1.39073
1.38862
ګټه
0.06 USD
GBPUSD
سودا
#44544450
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39073
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38862
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۳۹
خرڅول
0.01
1.38879
1.38847
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#44529525
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38879
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38847
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۵۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۳۸
خرڅول
0.02
1.38922
1.38844
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#44530658
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38922
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38844
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۱۳
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۳۷
خرڅول
0.03
1.3898
1.38846
ګټه
0.04 USD
GBPUSD
سودا
#44532222
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3898
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38846
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۲۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۴۹
خرڅول
0.01
1.38625
1.38566
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44498641
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38625
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38566
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۱۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۴۵
خرڅول
0.02
1.38731
1.38561
ګټه
0.03 USD
GBPUSD
سودا
#44507000
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38731
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38561
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۱۶
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۱۰
خرڅول
0.02
1.38795
1.38713
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#44504351
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38795
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38713
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۳۰
خریداری کول
0.01
1.3837
1.3846
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44451811
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3837
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3846
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۵
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۲۵
خرڅول
0.01
1.38142
1.38152
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#44397523
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38142
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38152
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۳۶
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۲۵
خرڅول
0.01
1.38342
1.38152
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#44418030
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38342
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38152
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۲۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۴۲
خرڅول
0.01
1.38316
1.38226
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44347609
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38316
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38226
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۴
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۰۷
خرڅول
0.02
1.38087
1.384
ګټه
-0.06 USD
GBPUSD
سودا
#44149759
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38087
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.384
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.06 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۱۰
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۰۷
خرڅول
0.03
1.38334
1.384
ګټه
-0.02 USD
GBPUSD
سودا
#44167773
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38334
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.384
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD