د ډیمو حالت
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۶:۱۰
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
خرڅول
0.1
1.79197
1.92063
ګټه
-735.80 USD
EURNZD
سودا
#128667457
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.79197
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-733.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.92063
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-735.80 USD
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۲۸:۳۶
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
خرڅول
0.1
1.9415
2.01551
ګټه
-428.92 USD
GBPAUD
سودا
#126364349
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۲۸:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.9415
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-426.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2.01551
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-428.92 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۰۶
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
خرڅول
0.1
1.95009
2.01551
ګټه
-379.37 USD
GBPAUD
سودا
#128080531
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.95009
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-377.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2.01551
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-379.37 USD
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۳:۰۵
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
خرڅول
0.1
1.92286
2.01551
ګټه
-536.44 USD
GBPAUD
سودا
#126083364
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۳:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.92286
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-534.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2.01551
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-536.44 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۲۲
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
خرڅول
0.1
1.38322
1.44821
ګټه
-449.76 USD
USDCAD
سودا
#128823353
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38322
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-448.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.44821
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-449.76 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۳۵:۱۸
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
خرڅول
0.1
1.96354
2.01551
ګټه
-301.78 USD
GBPAUD
سودا
#128167938
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۳۵:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.96354
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-299.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2.01551
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-301.78 USD
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۰۹
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
خرڅول
0.2
1.98799
2.01551
ګټه
-321.48 USD
GBPAUD
سودا
#128434824
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.98799
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-317.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
2.01551
د کمیشن لګښتونه
-4.00 USD
ګټه
-321.48 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۹:۵۴
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
خرڅول
0.1
1.81179
1.92063
ګټه
-622.76 USD
EURNZD
سودا
#128821662
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.81179
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-620.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.92063
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-622.76 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۱۳:۵۲
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
خرڅول
0.1
1.8368
1.92063
ګټه
-480.11 USD
EURNZD
سودا
#128990150
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۱۳:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.8368
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-478.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.92063
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-480.11 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۱۰
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
خرڅول
0.1
1.77452
1.92063
ګټه
-835.32 USD
EURNZD
سودا
#128083976
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.77452
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-833.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.92063
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-835.32 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۴۶:۳۷
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
خرڅول
0.1
1.85217
1.92063
ګټه
-392.45 USD
EURNZD
سودا
#129272186
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۴۶:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.85217
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-390.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.92063
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-392.45 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۵۱:۱۵
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۳:۲۶
خرڅول
0.1
2.00407
1.9879
ګټه
91.83 USD
GBPAUD
سودا
#129124032
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۵۱:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2.00407
ګټنه
0.00 USD
ټوله
93.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.9879
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
91.83 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۴۵:۲۱
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۰:۲۹
خرڅول
0.1
2.01837
2.00737
ګټه
63.18 USD
GBPAUD
سودا
#129272032
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۴۵:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2.01837
ګټنه
0.00 USD
ټوله
65.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2.00737
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
63.18 USD
۱۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۲:۲۸
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۰۵
خرڅول
0.1
1.36498
1.42698
ګټه
-435.48 USD
USDCAD
سودا
#128509394
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۲:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36498
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-434.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.42698
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-435.48 USD
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۵۳
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۰۰
خرڅول
0.1
1.34429
1.4267400000000001
ګټه
-578.96 USD
USDCAD
سودا
#127545267
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.34429
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-577.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.4267400000000001
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-578.96 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۰۳
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۵۵
خرڅول
0.1
1.32906
1.4267400000000001
ګټه
-685.57 USD
USDCAD
سودا
#125977555
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.32906
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-684.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.4267400000000001
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-685.57 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۵۸
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۱:۱۴
خرڅول
0.1
2.02108
2.00408
ګټه
100.31 USD
GBPAUD
سودا
#129201570
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2.02108
ګټنه
0.00 USD
ټوله
102.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۱:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2.00408
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
100.31 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۴:۰۷
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۴۰
خرڅول
0.2
1.22222
1.20474
ګټه
347.60 USD
GBPUSD
سودا
#129122624
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۴:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.22222
ګټنه
0.00 USD
ټوله
349.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.20474
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
347.60 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۳۴
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۱۱
خرڅول
0.1
2.01416
2.0042
ګټه
58.10 USD
GBPAUD
سودا
#129137290
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2.01416
ګټنه
0.00 USD
ټوله
60.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2.0042
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
58.10 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۰۶
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۴۷
خرڅول
0.1
2.00707
1.99668
ګټه
63.54 USD
GBPAUD
سودا
#128910697
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2.00707
ګټنه
0.00 USD
ټوله
65.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.99668
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
63.54 USD
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۳۴:۱۸
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۰۷
خرڅول
0.3
1.99393
1.96896
ګټه
493.14 USD
GBPAUD
سودا
#128346039
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۳۴:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.99393
ګټنه
0.00 USD
ټوله
499.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.96896
د کمیشن لګښتونه
-6.00 USD
ګټه
493.14 USD
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۵۱
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۵۷
خرڅول
0.3
2.01344
1.99587
ګټه
341.07 USD
GBPAUD
سودا
#128354946
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2.01344
ګټنه
0.00 USD
ټوله
347.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.99587
د کمیشن لګښتونه
-6.00 USD
ګټه
341.07 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۱۷
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۱۲
خریداری کول
0.1
1.34324
1.34783
ګټه
33.05 USD
USDCAD
سودا
#128083752
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.34324
ګټنه
0.00 USD
ټوله
34.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.34783
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
33.05 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۲۹
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۳۷
خریداری کول
0.1
1.48996
1.49984
ګټه
71.64 USD
EURCAD
سودا
#127950365
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.48996
ګټنه
0.00 USD
ټوله
73.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.49984
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
71.64 USD
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۳۹:۳۵
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۱۱
خرڅول
0.1
1.95366
1.94156
ګټه
77.67 USD
GBPAUD
سودا
#126890409
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۳۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.95366
ګټنه
0.00 USD
ټوله
79.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.94156
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
77.67 USD
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۲۶:۲۷
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۲۶
خرڅول
0.1
1.97561
1.95871
ګټه
108.58 USD
GBPAUD
سودا
#127527929
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۲۶:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.97561
ګټنه
0.00 USD
ټوله
110.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.95871
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
108.58 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۴۵
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۲۷
خرڅول
0.1
110.414
108.732
ګټه
153.69 USD
USDJPY
سودا
#127160952
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.414
ګټنه
0.00 USD
ټوله
154.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
108.732
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
153.69 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۲۸
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۵۴
خرڅول
0.1
1.97332
1.95793
ګټه
99.19 USD
GBPAUD
سودا
#127293846
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.97332
ګټنه
0.00 USD
ټوله
101.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.95793
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
99.19 USD
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۵۴
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۴۰
خریداری کول
0.1
0.97473
0.98169
ګټه
69.90 USD
USDCHF
سودا
#125813212
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.97473
ګټنه
0.00 USD
ټوله
70.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.98169
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
69.90 USD
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۴۷
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
خرڅول
0.1
1.9428
1.97205
ګټه
-197.74 USD
GBPAUD
سودا
#125350469
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.9428
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-195.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.97205
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-197.74 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۲۲
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
خرڅول
0.1
1.90781
1.97205
ګټه
-431.90 USD
GBPAUD
سودا
#124749004
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.90781
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-429.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.97205
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-431.90 USD
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۱۵
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
خریداری کول
0.1
17.494
18.024
ګټه
263.00 USD
XAGUSD
سودا
#125216741
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
17.494
ګټنه
0.00 USD
ټوله
265.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
18.024
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
263.00 USD
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۲۵
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
خرڅول
0.1
1.92641
1.97205
ګټه
-307.43 USD
GBPAUD
سودا
#125041497
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.92641
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-305.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.97205
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-307.43 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۱۵
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
خرڅول
0.1
1.29998
1.31974
ګټه
-198.60 USD
GBPUSD
سودا
#123972443
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29998
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-197.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.31974
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-198.60 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۰۰
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
خرڅول
0.1
1.89507
1.97205
ګټه
-517.16 USD
GBPAUD
سودا
#124474877
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.89507
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-515.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.97205
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-517.16 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۰۵
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
خریداری کول
0.1
18.106
18.024
ګټه
-43.00 USD
XAGUSD
سودا
#124656324
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
18.106
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-41.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
18.024
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-43.00 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۵۵
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
خرڅول
0.1
109.516
108.433
ګټه
98.88 USD
USDJPY
سودا
#124839873
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.516
ګټنه
0.00 USD
ټوله
99.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
108.433
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
98.88 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۰۱
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
خرڅول
0.1
1.88002
1.97205
ګټه
-617.88 USD
GBPAUD
سودا
#123966306
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.88002
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-615.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.97205
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-617.88 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۳:۵۷
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
خریداری کول
0.1
1566.42
1582.85
ګټه
162.30 USD
XAUUSD
سودا
#124656318
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۳:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1566.42
ګټنه
0.00 USD
ټوله
164.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1582.85
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
162.30 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۰۷
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۵۲
خرڅول
0.1
1.31403
1.30072
ګټه
132.10 USD
GBPUSD
سودا
#124760590
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31403
ګټنه
0.00 USD
ټوله
133.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.30072
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
132.10 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۵:۵۹
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۲۷
خرڅول
0.1
17.891
17.682
ګټه
102.50 USD
XAGUSD
سودا
#124360299
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۵:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
17.891
ګټنه
0.00 USD
ټوله
104.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
17.682
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
102.50 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۰۵
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۱۹
خرڅول
0.1
1543.32
1555.45
ګټه
-123.30 USD
XAUUSD
سودا
#124141834
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1543.32
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-121.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1555.45
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-123.30 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۴۰
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۲
خرڅول
0.5
1.11117
1.11007
ګټه
50.00 USD
EURUSD
سودا
#123810491
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11117
ګټنه
0.00 USD
ټوله
55.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.11007
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
50.00 USD
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۷:۰۹
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۳۴:۰۶
خرڅول
0.5
0.67718
0.67445
ګټه
129.40 USD
AUDCHF
سودا
#122235773
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۷:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67718
ګټنه
0.00 USD
ټوله
139.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۳۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.67445
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
129.40 USD
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۳:۴۹
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۹
خرڅول
0.54
0.68746
0.68717
ګټه
10.26 USD
AUDUSD
سودا
#122227375
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۳:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68746
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.54
بهر(وتل)
0.68717
د کمیشن لګښتونه
-5.40 USD
ګټه
10.26 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۳۳
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۱۲
خریداری کول
0.04
1.11393
1.11434
ګټه
1.24 USD
EURUSD
سودا
#121994199
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11393
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.11434
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
1.24 USD
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۵۹
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۰۸
خرڅول
0.5
0.67578
0.67622
ګټه
-32.38 USD
AUDCHF
سودا
#122222857
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67578
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-22.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.67622
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-32.38 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۳۴
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۱۶
خرڅول
0.04
0.68224
0.68737
ګټه
-20.92 USD
AUDUSD
سودا
#121712887
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68224
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-20.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.68737
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-20.92 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۵۴
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۰۳
خریداری کول
0.04
0.68931
0.68743
ګټه
-7.92 USD
AUDUSD
سودا
#122044751
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68931
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.68743
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-7.92 USD
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۰۵
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۵۹
خرڅول
0.5
0.67586
0.67587
ګټه
-10.51 USD
AUDCHF
سودا
#122222722
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67586
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.67587
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-10.51 USD