د ډیمو حالت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۳۱
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۸
خرڅول
0.02
0.69698
0.73968
ګټه
-85.40 USD
NZDUSD
سودا
#65567777
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69698
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-85.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.73968
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-85.40 USD
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۹:۲۶
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
خرڅول
0.02
0.67698
0.73968
ګټه
-125.40 USD
NZDUSD
سودا
#64783023
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۹:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67698
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-125.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.73968
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-125.40 USD
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۴۷
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
خرڅول
0.02
0.68163
0.73968
ګټه
-116.10 USD
NZDUSD
سودا
#64873521
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68163
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-116.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.73968
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-116.10 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۴
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
خرڅول
0.02
0.6896
0.73968
ګټه
-100.16 USD
NZDUSD
سودا
#65226377
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.6896
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-100.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.73968
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-100.16 USD
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
خرڅول
0.02
0.67587
0.73968
ګټه
-127.62 USD
NZDUSD
سودا
#64764297
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67587
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-127.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.73968
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-127.62 USD
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۸:۴۲
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
خرڅول
0.02
0.67832
0.73968
ګټه
-122.72 USD
NZDUSD
سودا
#64792423
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۸:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67832
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-122.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.73968
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-122.72 USD
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۰:۲۴
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
خرڅول
0.02
0.68678
0.73968
ګټه
-105.80 USD
NZDUSD
سودا
#64990152
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68678
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-105.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.73968
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-105.80 USD
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۴۷
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
خرڅول
0.02
0.69121
0.73968
ګټه
-96.94 USD
NZDUSD
سودا
#65316713
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69121
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-96.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.73968
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-96.94 USD
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۷:۱۲
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۶
خرڅول
0.02
0.67354
0.73968
ګټه
-132.28 USD
NZDUSD
سودا
#64757434
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۷:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67354
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-132.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.73968
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-132.28 USD
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۲۹
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۶
خرڅول
0.02
0.67229
0.73968
ګټه
-134.78 USD
NZDUSD
سودا
#64742908
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67229
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-134.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.73968
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-134.78 USD
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۲۸
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۶
خرڅول
0.02
0.67483
0.73968
ګټه
-129.70 USD
NZDUSD
سودا
#64760109
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67483
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-129.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.73968
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-129.70 USD
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۲۲
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۱۸
خرڅول
0.02
0.66992
0.71326
ګټه
-86.68 USD
NZDUSD
سودا
#64730262
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66992
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-86.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.71326
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-86.68 USD
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۰۳
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۴:۴۲
خرڅول
0.02
0.67068
0.71308
ګټه
-84.80 USD
NZDUSD
سودا
#64741346
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67068
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-84.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۴:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.71308
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-84.80 USD
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۳۰
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۴:۳۶
خرڅول
0.02
0.67141
0.71308
ګټه
-83.34 USD
NZDUSD
سودا
#64741772
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67141
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-83.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.71308
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-83.34 USD
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۶:۲۳
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۴:۳۳
خرڅول
0.02
0.66885
0.71308
ګټه
-88.46 USD
NZDUSD
سودا
#64727972
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۶:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66885
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-88.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.71308
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-88.46 USD
۲۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۰۶
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۲۷
خرڅول
0.02
0.69424
0.69039
ګټه
7.70 USD
NZDUSD
سودا
#65460025
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69424
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.69039
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.70 USD
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۵۷
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۳۲
خرڅول
0.01
0.67377
0.66579
ګټه
7.98 USD
NZDUSD
سودا
#64673674
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67377
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.66579
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.98 USD
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۵۷
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۷:۳۹:۱۲
خرڅول
0.01
0.67377
0.66623
ګټه
7.54 USD
NZDUSD
سودا
#64650565
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67377
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۷:۳۹:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.66623
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.54 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۱۰:۵۰
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۴۲
خرڅول
0.02
0.6708
0.6674
ګټه
6.80 USD
NZDUSD
سودا
#64353366
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۱۰:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.6708
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.6674
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.80 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۱۰
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۴۰
خرڅول
0.02
0.67133
0.66868
ګټه
5.30 USD
NZDUSD
سودا
#64326328
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67133
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.66868
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.30 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۳۰:۳۸
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۰۱
خرڅول
0.02
0.67174
0.66863
ګټه
6.22 USD
NZDUSD
سودا
#64356667
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۳۰:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67174
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.66863
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.22 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۲۳
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۱۵:۳۸
خرڅول
0.02
0.67166
0.67
ګټه
3.32 USD
NZDUSD
سودا
#64327977
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67166
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۱۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.67
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.32 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۳۸
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۲۷:۵۴
خرڅول
0.02
0.67221
0.67006
ګټه
4.30 USD
NZDUSD
سودا
#64328774
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67221
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۲۷:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.67006
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.30 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۰۸
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۳۱
خریداری کول
0.02
0.90888
0.90914
ګټه
0.57 USD
USDCHF
سودا
#63983455
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90888
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90914
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.57 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۰۰
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۱۵
خریداری کول
0.02
0.90862
0.90926
ګټه
1.41 USD
USDCHF
سودا
#63984284
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90862
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90926
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.41 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۵۴
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۰۹
خریداری کول
0.02
0.90824
0.90925
ګټه
2.22 USD
USDCHF
سودا
#63985294
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90824
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90925
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.22 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۵:۲۷
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۰۴
خریداری کول
0.02
0.90792
0.90926
ګټه
2.95 USD
USDCHF
سودا
#63987350
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۵:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90792
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90926
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.95 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۵
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۱۲
خریداری کول
0.02
0.90723
0.90788
ګټه
1.43 USD
USDCHF
سودا
#64003975
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90723
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90788
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.43 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۹
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۴۹
خریداری کول
0.02
0.9067
0.90745
ګټه
1.65 USD
USDCHF
سودا
#64005216
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9067
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90745
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.65 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۳۷
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۵۸
خریداری کول
0.02
0.90575
0.90706
ګټه
2.89 USD
USDCHF
سودا
#64167081
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90575
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90706
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.89 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۰۸
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۵۶
خریداری کول
0.02
0.90451
0.90635
ګټه
4.06 USD
USDCHF
سودا
#64199814
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90451
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90635
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.06 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۳۸
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۲۷
خریداری کول
0.02
0.90499
0.90665
ګټه
3.66 USD
USDCHF
سودا
#64168349
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90499
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90665
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.66 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۰۶
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۲۳
خریداری کول
0.02
0.90429
0.90664
ګټه
5.18 USD
USDCHF
سودا
#64172853
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90429
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90664
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.18 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۱۸
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۱۲
خریداری کول
0.02
0.90585
0.90695
ګټه
2.43 USD
USDCHF
سودا
#64006302
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90585
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90695
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.43 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۱۹
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۹:۴۴
خریداری کول
0.02
0.90542
0.90688
ګټه
3.22 USD
USDCHF
سودا
#64038995
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90542
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۹:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90688
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.22 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۵۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۱۴
خریداری کول
0.02
0.90464
0.906
ګټه
3.00 USD
USDCHF
سودا
#64039886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90464
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.906
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۸
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۰۸
خریداری کول
0.02
0.90362
0.906
ګټه
5.25 USD
USDCHF
سودا
#64047624
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90362
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.906
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.25 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۲۸
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۰۴
خریداری کول
0.02
0.90729
0.90803
ګټه
1.63 USD
USDCHF
سودا
#63988827
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90729
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90803
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.63 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۵۰:۴۶
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۶
خریداری کول
0.02
1.3186
1.31865
ګټه
0.08 USD
USDCAD
سودا
#63880070
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۵۰:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3186
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31865
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۵۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۵۱
خریداری کول
0.02
1.31762
1.31889
ګټه
1.93 USD
USDCAD
سودا
#63901712
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31762
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31889
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.93 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۵۳:۳۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۴۹
خریداری کول
0.02
1.31629
1.31889
ګټه
3.94 USD
USDCAD
سودا
#63944785
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۵۳:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31629
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31889
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.94 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۴۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۵۸
خریداری کول
0.02
1.31303
1.31638
ګټه
5.09 USD
USDCAD
سودا
#63704529
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31303
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31638
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.09 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۲۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۵۷
خریداری کول
0.02
1.31219
1.31523
ګټه
4.62 USD
USDCAD
سودا
#63706075
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31219
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31523
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.62 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۸:۳۱
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۱۲
خریداری کول
0.02
1.31335
1.31344
ګټه
0.14 USD
USDCAD
سودا
#63560528
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31335
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31344
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.14 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۱۴
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۴۶
خریداری کول
0.02
1.31232
1.31394
ګټه
2.47 USD
USDCAD
سودا
#63563992
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31232
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31394
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.47 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۵۹
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۳۴
خریداری کول
0.02
1.31163
1.31395
ګټه
3.53 USD
USDCAD
سودا
#63622958
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31163
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31395
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.53 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۵۰
خریداری کول
0.02
1.31023
1.31263
ګټه
3.66 USD
USDCAD
سودا
#63639760
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31023
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31263
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.66 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۰۱
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۳:۲۷
خریداری کول
0.02
1.31168
1.3138
ګټه
3.23 USD
USDCAD
سودا
#63594077
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31168
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.3138
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.23 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۵۹
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۱:۴۹
خریداری کول
0.02
1.31049
1.31382
ګټه
5.07 USD
USDCAD
سودا
#63598126
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31049
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۱:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31382
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.07 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۱۴
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۲۵
خرڅول
0.02
0.66433
0.65996
ګټه
8.74 USD
NZDUSD
سودا
#63059448
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66433
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.65996
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.74 USD