د ډیمو حالت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۳:۱۲
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۳۷
خریداری کول
0.01
1.22183
1.22638
ګټه
4.45 USD
GBPUSD
سودا
#129073334
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۳:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22183
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22638
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.45 USD
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۲۰
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۵۸
خرڅول
0.01
1.31323
1.3164
ګټه
-3.27 USD
GBPUSD
سودا
#128350528
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31323
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3164
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-3.27 USD
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۱۶
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۵۶
خرڅول
0.01
1.31147
1.3162
ګټه
-4.83 USD
GBPUSD
سودا
#128349662
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31147
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3162
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-4.83 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۶:۲۷
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۴۹
خرڅول
0.01
1.30278
1.31597
ګټه
-13.29 USD
GBPUSD
سودا
#128259583
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۶:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30278
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-13.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31597
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-13.29 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۵۸:۵۲
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۴۷
خرڅول
0.01
1.29646
1.31597
ګټه
-19.61 USD
GBPUSD
سودا
#128178521
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۵۸:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29646
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-19.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31597
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-19.61 USD
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۰:۴۵
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۴۴:۵۶
خرڅول
0.01
1.30958
1.30496
ګټه
4.52 USD
GBPUSD
سودا
#128295561
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۰:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30958
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۴۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.30496
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.52 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۲۱
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۰۴
خرڅول
0.01
1.30129
1.29919
ګټه
2.00 USD
GBPUSD
سودا
#128182596
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30129
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29919
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.00 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۳۸:۲۹
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۲
خرڅول
0.01
1.30383
1.30069
ګټه
3.04 USD
GBPUSD
سودا
#128251979
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۳۸:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30383
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.30069
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.04 USD
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۲۱
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۵۴:۵۴
خریداری کول
0.01
1.28734
1.28682
ګټه
-0.62 USD
GBPUSD
سودا
#127549768
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28734
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۵۴:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28682
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.62 USD
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۴۹
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۳:۱۹
خریداری کول
0.01
1.28573
1.28664
ګټه
0.81 USD
GBPUSD
سودا
#127490802
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28573
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۳:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28664
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.81 USD
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۰۲
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۰۹:۳۱
خریداری کول
0.01
1.28147
1.28512
ګټه
3.55 USD
GBPUSD
سودا
#127656527
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28147
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۰۹:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28512
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.55 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۲۷
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۵۲
خریداری کول
0.01
1.27778
1.28297
ګټه
5.09 USD
GBPUSD
سودا
#127964620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27778
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28297
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
5.09 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۲۰
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۳۷
خریداری کول
0.01
1.275
1.28081
ګټه
5.71 USD
GBPUSD
سودا
#127745978
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.275
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28081
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
5.71 USD
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۳۸
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۴۳
خریداری کول
0.01
1.27579
1.28105
ګټه
5.16 USD
GBPUSD
سودا
#127596337
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27579
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28105
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
5.16 USD
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۳۵
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۱۲
خریداری کول
0.01
1.27695
1.27957
ګټه
2.52 USD
GBPUSD
سودا
#127664342
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27695
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.27957
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.52 USD
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۱۳
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۲۷:۱۱
خریداری کول
0.01
1.28247
1.28475
ګټه
2.18 USD
GBPUSD
سودا
#127577197
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28247
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۲۷:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28475
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.18 USD
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۱۹:۵۷
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۵۷
خریداری کول
0.01
1.27539
1.27944
ګټه
3.95 USD
GBPUSD
سودا
#127593552
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۱۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27539
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.27944
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.95 USD
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۱۷
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۵۴
خریداری کول
0.01
1.27761
1.27945
ګټه
1.74 USD
GBPUSD
سودا
#127582898
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27761
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.27945
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.74 USD
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۴۹
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۳۶
خریداری کول
0.01
1.28731
1.28909
ګټه
1.68 USD
GBPUSD
سودا
#127499520
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28731
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28909
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.68 USD
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۳۲
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۵۲:۱۷
خریداری کول
0.01
1.28713
1.28908
ګټه
1.85 USD
GBPUSD
سودا
#127490139
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28713
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۵۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28908
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.85 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۴:۳۳
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۱۰
خریداری کول
0.01
1.06526
1.0658
ګټه
0.36 USD
EURCHF
سودا
#126143673
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۴:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06526
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0658
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.36 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۱
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۵۲
خریداری کول
0.01
1.06487
1.06576
ګټه
0.72 USD
EURCHF
سودا
#126144531
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06487
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06576
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.72 USD
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۲۹
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۱۲
خریداری کول
0.01
1.06395
1.06508
ګټه
0.97 USD
EURCHF
سودا
#126463741
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06395
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06508
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.97 USD
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۴۱
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۵۱
خریداری کول
0.01
1.06336
1.06498
ګټه
1.47 USD
EURCHF
سودا
#126465281
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06336
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06498
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.47 USD
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۲۷:۴۱
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۴۰
خریداری کول
0.01
1.06271
1.06394
ګټه
1.07 USD
EURCHF
سودا
#126474329
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۲۷:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06271
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06394
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.07 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۱:۵۱
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۴۵
خریداری کول
0.01
1.06083
1.06231
ګټه
1.31 USD
EURCHF
سودا
#127298824
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۱:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06083
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06231
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.31 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۳۵
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۱۳
کاپی
22.8%
41.52%
ګټه
427.06 USD
AMS_Turbo
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۳۵
د ننوتلو ځای
22.8%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۱۳
بهر(وتل)
41.52%
ګټه
427.06 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۵
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۳۴
خریداری کول
0.01
1.06063
1.06201
ګټه
1.22 USD
EURCHF
سودا
#127093044
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06063
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06201
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.22 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۵۴
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۴۵
خریداری کول
0.01
1.05972
1.06131
ګټه
1.43 USD
EURCHF
سودا
#127177108
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05972
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06131
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.43 USD
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۰۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۱۱:۵۷
خریداری کول
0.01
1.06145
1.06228
ګټه
0.65 USD
EURCHF
سودا
#126835855
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06145
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۱۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06228
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.65 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۰۵
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۴۶:۴۸
خریداری کول
0.01
1.06055
1.06239
ګټه
1.68 USD
EURCHF
سودا
#126835928
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06055
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۴۶:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06239
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.68 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۵۵
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۰۶
خریداری کول
0.01
1.05931
1.06054
ګټه
1.06 USD
EURCHF
سودا
#127045306
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05931
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06054
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.06 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۴۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۰۳
خریداری کول
0.01
120.13
120.143
ګټه
-0.08 USD
EURJPY
سودا
#127045225
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
120.13
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
120.143
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.08 USD
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۳۸
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۰۵
خریداری کول
0.01
1.06127
1.0623
ګټه
0.85 USD
EURCHF
سودا
#126796703
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06127
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0623
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.85 USD
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۲۸
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۵۲
خریداری کول
0.01
1.06066
1.06208
ګټه
1.24 USD
EURCHF
سودا
#126675051
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06066
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06208
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.24 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۶
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۴۵
خریداری کول
0.01
1.06195
1.06324
ګټه
1.12 USD
EURCHF
سودا
#126689182
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06195
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06324
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.12 USD
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۴۵
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۳۴
خریداری کول
0.01
1.06139
1.06281
ګټه
1.24 USD
EURCHF
سودا
#126474325
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06139
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06281
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.24 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۳۴
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۳۳
خریداری کول
0.01
1.06431
1.06472
ګټه
0.22 USD
EURCHF
سودا
#126176747
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06431
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06472
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.22 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۴۰
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۲۸
خریداری کول
0.01
1.06384
1.06474
ګټه
0.72 USD
EURCHF
سودا
#126181670
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06384
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06474
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.72 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۳۳
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۵۸
خریداری کول
0.01
1.06177
1.06367
ګټه
1.73 USD
EURCHF
سودا
#126319924
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06177
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06367
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.73 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۳۱
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۵۵
خریداری کول
0.01
1.06289
1.06387
ګټه
0.80 USD
EURCHF
سودا
#126216620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06289
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06387
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.80 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۰۵
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۰۷
خریداری کول
0.01
1.0611
1.06233
ګټه
1.06 USD
EURCHF
سودا
#126320372
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0611
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06233
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.06 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۰۳
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۷
خریداری کول
0.01
1.06209
1.06347
ګټه
1.21 USD
EURCHF
سودا
#126299240
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06209
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06347
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.21 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۱۷
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۲۵
خریداری کول
0.01
1.06228
1.06343
ګټه
0.98 USD
EURCHF
سودا
#126265925
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06228
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06343
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.98 USD
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۴
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۵۴
خریداری کول
0.01
1.29582
1.29523
ګټه
-0.69 USD
GBPUSD
سودا
#125834263
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29582
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29523
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.69 USD
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۳۳
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۴۹
خریداری کول
0.01
1.2953
1.29523
ګټه
-0.17 USD
GBPUSD
سودا
#125834567
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2953
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29523
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.17 USD
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۳۹
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۰۵
خریداری کول
0.01
1.29408
1.29345
ګټه
-0.73 USD
GBPUSD
سودا
#125841251
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29408
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29345
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.73 USD
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۵۸
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۵۷
خریداری کول
0.01
1.29206
1.29345
ګټه
1.29 USD
GBPUSD
سودا
#126097341
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29206
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29345
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.29 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۲۱
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۷
خریداری کول
0.01
1.29233
1.29406
ګټه
1.63 USD
GBPUSD
سودا
#126029252
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29233
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29406
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.63 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۲۶
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۶
خریداری کول
0.01
1.2908
1.29391
ګټه
3.01 USD
GBPUSD
سودا
#126031109
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2908
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29391
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.01 USD