د ډیمو حالت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۳۰
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
خرڅول
0.08
1.10383
1.1379
ګټه
-273.68 USD
EURUSD
سودا
#136017749
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10383
ګټنه
-0.32 USD
ټوله
-272.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.1379
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
-273.68 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۴۶
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
خریداری کول
0.04
1.13346
1.13788
ګټه
17.09 USD
EURUSD
سودا
#136716472
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13346
ګټنه
-0.19 USD
ټوله
17.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.13788
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
17.09 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۷
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
خرڅول
0.04
1.0938
1.1379
ګټه
-177.02 USD
EURUSD
سودا
#135823449
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0938
ګټنه
-0.22 USD
ټوله
-176.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.1379
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-177.02 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۵:۰۹
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
خرڅول
0.32
1.12377
1.1379
ګټه
-455.97 USD
EURUSD
سودا
#136599127
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12377
ګټنه
-0.61 USD
ټوله
-452.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.32
بهر(وتل)
1.1379
د کمیشن لګښتونه
-3.20 USD
ګټه
-455.97 USD
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۴۲
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
خرڅول
0.16
1.11372
1.1379
ګټه
-389.03 USD
EURUSD
سودا
#136177320
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11372
ګټنه
-0.55 USD
ټوله
-386.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.16
بهر(وتل)
1.1379
د کمیشن لګښتونه
-1.60 USD
ګټه
-389.03 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۱۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۵۰
خریداری کول
0.04
1.13308
1.13407
ګټه
3.56 USD
EURUSD
سودا
#136711715
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13308
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.13407
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.56 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۴۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۱۶
خریداری کول
0.04
1.13193
1.1329
ګټه
3.48 USD
EURUSD
سودا
#136709569
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13193
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.1329
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.48 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۱۶
خریداری کول
0.04
1.13145
1.13218
ګټه
2.52 USD
EURUSD
سودا
#136708449
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13145
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.13218
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
2.52 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۹
خریداری کول
0.04
1.13003
1.13124
ګټه
4.44 USD
EURUSD
سودا
#136707606
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13003
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.13124
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
4.44 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۴
خریداری کول
0.04
1.12898
1.12996
ګټه
3.52 USD
EURUSD
سودا
#136705700
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12898
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.12996
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.52 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۵۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۵۸
خریداری کول
0.04
1.12793
1.12893
ګټه
3.60 USD
EURUSD
سودا
#136702752
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12793
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.12893
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.60 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۵۲
خریداری کول
0.04
1.12687
1.12787
ګټه
3.60 USD
EURUSD
سودا
#136680524
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12687
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.12787
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.60 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۹:۳۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۶
خریداری کول
0.04
1.12579
1.1268
ګټه
3.07 USD
EURUSD
سودا
#136608091
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۹:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12579
ګټنه
-0.57 USD
ټوله
4.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.1268
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.07 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۵۶
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۹:۳۱
خریداری کول
0.04
1.12449
1.12578
ګټه
4.76 USD
EURUSD
سودا
#136599611
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12449
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۹:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.12578
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
4.76 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۴
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۴۲
خریداری کول
0.04
1.12356
1.12447
ګټه
3.24 USD
EURUSD
سودا
#136590322
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12356
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.12447
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.24 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۵۸
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۳
خریداری کول
0.04
1.12241
1.12348
ګټه
3.88 USD
EURUSD
سودا
#136540286
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12241
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.12348
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.88 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۱۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۵۷
خریداری کول
0.04
1.12158
1.12255
ګټه
3.48 USD
EURUSD
سودا
#136538517
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12158
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.12255
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.48 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۲۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۱۲
خریداری کول
0.04
1.12056
1.12155
ګټه
3.56 USD
EURUSD
سودا
#136535353
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12056
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.12155
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.56 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۸
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۱۷
خریداری کول
0.04
1.12032
1.12132
ګټه
3.60 USD
EURUSD
سودا
#136528095
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12032
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.12132
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.60 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۵
خریداری کول
0.04
1.11918
1.12017
ګټه
3.37 USD
EURUSD
سودا
#136478379
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11918
ګټنه
-0.19 USD
ټوله
3.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.12017
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.37 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۷
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۲
خریداری کول
0.04
1.11815
1.11916
ګټه
3.64 USD
EURUSD
سودا
#136440786
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11815
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.11916
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.64 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۷
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۷
خریداری کول
0.04
1.11706
1.11815
ګټه
3.96 USD
EURUSD
سودا
#136436908
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11706
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.11815
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.96 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۳۲
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۷
خریداری کول
0.04
1.11599
1.117
ګټه
3.64 USD
EURUSD
سودا
#136435704
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11599
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.117
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.64 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۱۵
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۲۶
خریداری کول
0.04
1.11488
1.11588
ګټه
3.41 USD
EURUSD
سودا
#136273894
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11488
ګټنه
-0.19 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.11588
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.41 USD
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۳۸
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۵۷
خریداری کول
0.04
1.11387
1.11487
ګټه
3.41 USD
EURUSD
سودا
#136180621
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11387
ګټنه
-0.19 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.11487
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.41 USD
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۱۰
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۳۳
خریداری کول
0.04
1.11281
1.11381
ګټه
3.60 USD
EURUSD
سودا
#136176469
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11281
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.11381
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.60 USD
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۱۹
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۱۰
خریداری کول
0.04
1.11167
1.11279
ګټه
4.08 USD
EURUSD
سودا
#136175390
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11167
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.11279
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
4.08 USD
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۴۳:۲۷
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۱۹
خریداری کول
0.04
1.11058
1.11164
ګټه
3.84 USD
EURUSD
سودا
#136146756
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۴۳:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11058
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.11164
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.84 USD
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۳۲:۲۱
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۴۳:۲۷
خریداری کول
0.04
1.10951
1.11057
ګټه
3.84 USD
EURUSD
سودا
#136137188
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۳۲:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10951
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۴۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.11057
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.84 USD
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۵۱
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۵۸
خریداری کول
0.08
1.10942
1.10944
ګټه
-0.64 USD
EURUSD
سودا
#136136981
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10942
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.10944
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
-0.64 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۳۲
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۱۸:۵۳
خریداری کول
0.04
1.10846
1.10945
ګټه
3.37 USD
EURUSD
سودا
#136062611
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10846
ګټنه
-0.19 USD
ټوله
3.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۱۸:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.10945
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.37 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۱۵
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۲۱
خریداری کول
0.08
1.10855
1.10856
ګټه
-0.72 USD
EURUSD
سودا
#136062567
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10855
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.10856
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
-0.72 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۲۱
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۲:۰۶
خریداری کول
0.04
1.10795
1.10897
ګټه
3.68 USD
EURUSD
سودا
#136053692
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10795
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۲:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.10897
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.68 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۵۶
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۱۸
خریداری کول
0.04
1.10688
1.10788
ګټه
3.60 USD
EURUSD
سودا
#136049240
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10688
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.10788
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.60 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۲۰
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۵۰
خریداری کول
0.04
1.10583
1.10686
ګټه
3.72 USD
EURUSD
سودا
#136035188
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10583
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.10686
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.72 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۴۷
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۱۹
خریداری کول
0.04
1.10478
1.10581
ګټه
3.72 USD
EURUSD
سودا
#136027559
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10478
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.10581
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.72 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۲۸
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۳۱
خریداری کول
0.04
1.10377
1.10474
ګټه
3.48 USD
EURUSD
سودا
#136017719
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10377
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.10474
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.48 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۳۷
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۲۷
خریداری کول
0.04
1.1027
1.10368
ګټه
2.95 USD
EURUSD
سودا
#135834549
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1027
ګټنه
-0.57 USD
ټوله
3.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.10368
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
2.95 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۰۵
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۳۲
خریداری کول
0.04
1.10161
1.10268
ګټه
3.88 USD
EURUSD
سودا
#135832922
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10161
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.10268
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.88 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۲۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۰۰
خریداری کول
0.04
1.10041
1.10149
ګټه
3.92 USD
EURUSD
سودا
#135831341
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10041
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.10149
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.92 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۵۲:۱۷
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۷
خرڅول
0.04
1.08753
1.09386
ګټه
-25.76 USD
EURUSD
سودا
#135510912
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۵۲:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08753
ګټنه
-0.04 USD
ټوله
-25.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.09386
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-25.76 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۲۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۷
خرڅول
0.08
1.09774
1.09386
ګټه
30.20 USD
EURUSD
سودا
#135705380
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09774
ګټنه
-0.04 USD
ټوله
31.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.09386
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
30.20 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۲۴
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۵۲
خریداری کول
0.04
1.09825
1.09928
ګټه
3.72 USD
EURUSD
سودا
#135724203
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09825
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.09928
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.72 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۴۰
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۲۲
خریداری کول
0.04
1.0972
1.09823
ګټه
3.72 USD
EURUSD
سودا
#135689062
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0972
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.09823
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.72 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۵۹
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۳۴
خریداری کول
0.04
1.09645
1.09714
ګټه
2.36 USD
EURUSD
سودا
#135687496
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09645
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.09714
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
2.36 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۱۳
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۲۷
خریداری کول
0.04
1.09538
1.09641
ګټه
3.72 USD
EURUSD
سودا
#135685405
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09538
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.09641
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.72 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۳۰
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۰۳
خریداری کول
0.04
1.09448
1.09532
ګټه
2.96 USD
EURUSD
سودا
#135682304
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09448
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.09532
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
2.96 USD
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۲۲
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۴۱
خریداری کول
0.08
1.09081
1.09443
ګټه
27.40 USD
EURUSD
سودا
#135368139
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09081
ګټنه
-0.76 USD
ټوله
28.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.09443
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
27.40 USD
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۰۰
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۴۱
خریداری کول
0.04
1.10082
1.09443
ګټه
-26.53 USD
EURUSD
سودا
#135272356
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10082
ګټنه
-0.57 USD
ټوله
-25.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.09443
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-26.53 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۲۳
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۴۶
خرڅول
0.04
1.08846
1.08745
ګټه
3.64 USD
EURUSD
سودا
#135501395
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08846
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.08745
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.64 USD