د ډیمو حالت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۴۸:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۱۲:۰۲
خرڅول
0.01
108.788
108.777
ګټه
0.00 USD
USDJPY
سودا
#120085140
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۴۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.788
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۱۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.777
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.00 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۷:۰۱
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۱۲:۰۲
خرڅول
0.01
108.757
108.777
ګټه
-0.28 USD
USDJPY
سودا
#120084495
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۷:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.757
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۱۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.777
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.28 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۱۶:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۱۲:۰۲
خرڅول
0.02
108.821
108.777
ګټه
0.61 USD
USDJPY
سودا
#120085592
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۱۶:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.821
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۱۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
108.777
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.61 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۱۱
خریداری کول
0.01
1.1054
1.10559
ګټه
0.09 USD
EURUSD
سودا
#120084382
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1054
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10559
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.09 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۰:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۶:۲۵
خرڅول
0.01
108.763
108.759
ګټه
-0.06 USD
USDJPY
سودا
#120083970
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.763
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۶:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.759
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.06 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۰۴
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۶:۲۵
خرڅول
0.01
108.795
108.759
ګټه
0.23 USD
USDJPY
سودا
#120084172
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.795
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۶:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.759
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.23 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۵:۰۶
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۹:۳۴
خریداری کول
0.01
1.10527
1.10547
ګټه
0.10 USD
EURUSD
سودا
#120084088
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۵:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10527
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۹:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10547
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۰:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۵
خریداری کول
0.01
1.10507
1.10527
ګټه
0.10 USD
EURUSD
سودا
#120083712
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10507
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10527
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۳
خرڅول
0.01
108.754
108.765
ګټه
-0.20 USD
USDJPY
سودا
#120081288
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.754
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.765
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.20 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۳
خرڅول
0.01
108.722
108.765
ګټه
-0.50 USD
USDJPY
سودا
#120080016
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.722
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.765
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.50 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۰۵
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۲
خرڅول
0.03
108.825
108.766
ګټه
1.33 USD
USDJPY
سودا
#120081868
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.825
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
108.766
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.33 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۲
خرڅول
0.02
108.784
108.766
ګټه
0.13 USD
USDJPY
سودا
#120081582
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.784
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
108.766
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.13 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۰۴
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۱۳
خریداری کول
0.02
1.10442
1.10494
ګټه
0.84 USD
EURUSD
سودا
#120082833
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10442
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10494
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.84 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۱۳
خریداری کول
0.01
1.10525
1.10494
ګټه
-0.41 USD
EURUSD
سودا
#120080366
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10525
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10494
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.41 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۰۴
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۱۲
خریداری کول
0.01
1.10483
1.10494
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#120081664
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10483
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10494
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.01 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۱۸
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۹
خرڅول
0.01
1.32324
1.32231
ګټه
0.60 USD
USDCAD
سودا
#120071578
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.32324
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.32231
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.60 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۵۶
خریداری کول
0.01
1.10521
1.10544
ګټه
0.13 USD
EURUSD
سودا
#120079481
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10521
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10544
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.13 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۳:۰۱
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۵۸
خرڅول
0.01
108.762
108.724
ګټه
0.25 USD
USDJPY
سودا
#120078575
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.762
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.724
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.25 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۵۷
خرڅول
0.01
108.721
108.723
ګټه
-0.12 USD
USDJPY
سودا
#120075749
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.721
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.723
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.12 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۰۷
خریداری کول
0.01
1.10486
1.10504
ګټه
0.08 USD
EURUSD
سودا
#120077820
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10486
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10504
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.08 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۲۰
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۴۸
خریداری کول
0.01
1.10475
1.10494
ګټه
0.09 USD
EURUSD
سودا
#120075977
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10475
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10494
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.09 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۰۱
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۱
خرڅول
0.01
108.694
108.713
ګټه
-0.27 USD
USDJPY
سودا
#120072269
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.694
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.713
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.27 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۹:۰۱
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۱
خرڅول
0.03
108.768
108.713
ګټه
1.22 USD
USDJPY
سودا
#120072848
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.768
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
108.713
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.22 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۱۰
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۱
خرڅول
0.01
108.666
108.713
ګټه
-0.53 USD
USDJPY
سودا
#120071740
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.666
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.713
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.53 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۰۱
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۱
خرڅول
0.02
108.733
108.713
ګټه
0.17 USD
USDJPY
سودا
#120072655
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.733
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
108.713
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.17 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۵۰
خریداری کول
0.01
1.10382
1.1044
ګټه
0.48 USD
EURUSD
سودا
#120072947
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10382
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1044
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.48 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۲۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۵۰
خریداری کول
0.01
1.10451
1.1044
ګټه
-0.21 USD
EURUSD
سودا
#120071592
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10451
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1044
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.21 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۰۴
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۲۴
خرڅول
0.01
108.665
108.66
ګټه
-0.05 USD
USDJPY
سودا
#120070845
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.665
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.66
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.05 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۲۹
خرڅول
0.01
108.709
108.666
ګټه
0.30 USD
USDJPY
سودا
#120067514
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.709
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.666
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.30 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۲۹
خرڅول
0.01
108.664
108.666
ګټه
-0.12 USD
USDJPY
سودا
#120067347
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.664
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.666
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.12 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۲۳
خریداری کول
0.01
1.10422
1.10441
ګټه
0.09 USD
EURUSD
سودا
#120069616
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10422
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10441
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.09 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۴۱
خریداری کول
0.01
1.10372
1.10398
ګټه
0.16 USD
EURUSD
سودا
#120068442
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10372
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10398
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.16 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۹
خریداری کول
0.01
1.10341
1.10364
ګټه
0.13 USD
EURUSD
سودا
#120064428
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10341
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10364
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.13 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۰۱
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۵
خرڅول
0.01
108.727
108.705
ګټه
0.10 USD
USDJPY
سودا
#120065296
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.727
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.705
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۵
خرڅول
0.01
108.7
108.705
ګټه
-0.15 USD
USDJPY
سودا
#120063787
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.705
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.15 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۰۰
خرڅول
0.01
108.72
108.698
ګټه
0.10 USD
USDJPY
سودا
#120062331
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.72
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.698
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۳۴
خریداری کول
0.01
1.10335
1.10352
ګټه
0.07 USD
EURUSD
سودا
#120062983
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10335
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10352
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.07 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۰۵
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۰۹
خریداری کول
0.01
1.10301
1.10337
ګټه
0.26 USD
EURUSD
سودا
#120055660
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10301
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10337
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.26 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۳۰:۰۸
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۰۹
خریداری کول
0.01
1.10332
1.10337
ګټه
-0.05 USD
EURUSD
سودا
#120054125
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۳۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10332
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10337
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.05 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۱:۴۵
خریداری کول
0.01
108.695
108.731
ګټه
0.23 USD
USDJPY
سودا
#120060278
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
108.695
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۱:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.731
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.23 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۰۱
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۱:۴۵
خریداری کول
0.01
108.729
108.731
ګټه
-0.08 USD
USDJPY
سودا
#120058330
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
108.729
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۱:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.731
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.08 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۰۶
خریداری کول
0.01
108.713
108.735
ګټه
0.10 USD
USDJPY
سودا
#120058093
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
108.713
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.735
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۵:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۰۱
خریداری کول
0.01
108.66
108.714
ګټه
0.40 USD
USDJPY
سودا
#120050739
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
108.66
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.714
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.40 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۸:۰۸
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۰۱
خریداری کول
0.01
108.69
108.714
ګټه
0.12 USD
USDJPY
سودا
#120050126
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۸:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
108.69
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.714
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.12 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۰۴
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۲۳:۴۲
خریداری کول
0.01
1.10305
1.10323
ګټه
0.08 USD
EURUSD
سودا
#120052665
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10305
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۲۳:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10323
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.08 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۰۷
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۱
خریداری کول
0.01
1.10262
1.10282
ګټه
0.10 USD
EURUSD
سودا
#120051210
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10262
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10282
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۰۱
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۷:۰۵
خریداری کول
0.01
108.676
108.686
ګټه
-0.01 USD
USDJPY
سودا
#120045909
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
108.676
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.686
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۰۴
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۷:۰۵
خریداری کول
0.01
108.638
108.678
ګټه
0.27 USD
USDJPY
سودا
#120048337
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
108.638
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
108.678
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.27 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۴۲
خریداری کول
0.01
1.10242
1.10264
ګټه
0.12 USD
EURUSD
سودا
#120049857
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10242
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10264
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.12 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۰۵
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۳۳
خریداری کول
0.01
1.1022
1.10238
ګټه
0.08 USD
EURUSD
سودا
#120047580
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1022
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10238
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.08 USD