د ډیمو حالت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۳۰
خرڅول
0.01
1.10487
1.10466
ګټه
0.11 USD
EURUSD
سودا
#124953665
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10487
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10466
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.11 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۱۲
خریداری کول
0.01
1.10534
1.10569
ګټه
0.25 USD
EURUSD
سودا
#124949268
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10534
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10569
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.25 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۴۹
خریداری کول
0.01
1.10511
1.10533
ګټه
0.12 USD
EURUSD
سودا
#124947442
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10511
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10533
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.12 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۱۰
خریداری کول
0.03
1.10444
1.10515
ګټه
1.83 USD
EURUSD
سودا
#124944137
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10444
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.10515
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.83 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۱۰
خریداری کول
0.01
1.10525
1.10515
ګټه
-0.20 USD
EURUSD
سودا
#124926939
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10525
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10515
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.20 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۰۰:۴۶
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۰۹
خریداری کول
0.02
1.10487
1.10515
ګټه
0.36 USD
EURUSD
سودا
#124934573
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۰۰:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10487
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10515
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.36 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۰:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۰۹
خریداری کول
0.01
1.10574
1.10515
ګټه
-0.69 USD
EURUSD
سودا
#124921205
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10574
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10515
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.69 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۰۵
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۳
خرڅول
0.01
109.545
109.525
ګټه
0.08 USD
USDJPY
سودا
#124940324
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.545
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.525
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.08 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۵:۴۸
خریداری کول
0.01
109.554
109.558
ګټه
-0.06 USD
USDJPY
سودا
#124937066
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.554
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.558
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.06 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۵:۰۸
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۵:۴۷
خریداری کول
0.01
109.522
109.558
ګټه
0.23 USD
USDJPY
سودا
#124937916
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۵:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.522
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۵:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.558
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.23 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۴۵:۱۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۰۴:۳۹
خریداری کول
0.01
109.539
109.559
ګټه
0.08 USD
USDJPY
سودا
#124933930
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۴۵:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.539
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۰۴:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.559
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.08 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۵:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۴۳:۴۹
خریداری کول
0.01
109.522
109.543
ګټه
0.09 USD
USDJPY
سودا
#124933208
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.522
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۴۳:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.543
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.09 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۰:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۱۳
خریداری کول
0.02
109.447
109.516
ګټه
1.06 USD
USDJPY
سودا
#124928845
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.447
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
109.516
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.06 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۰:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۱۳
خریداری کول
0.01
109.515
109.516
ګټه
-0.09 USD
USDJPY
سودا
#124927937
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.515
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.516
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.09 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۱۳
خریداری کول
0.01
109.561
109.516
ګټه
-0.51 USD
USDJPY
سودا
#124927414
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.561
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.516
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.51 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۴۰
خریداری کول
0.01
1.10524
1.10523
ګټه
-0.11 USD
EURUSD
سودا
#124926827
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10524
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10523
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.11 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۲۸
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۴۰
خرڅول
0.01
1.31308
1.31285
ګټه
0.08 USD
USDCAD
سودا
#124776625
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31308
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31285
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.08 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۰
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۳۹
خریداری کول
0.01
1.1092
1.10522
ګټه
-4.08 USD
EURUSD
سودا
#124744119
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1092
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10522
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-4.08 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۴۶
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۳۸
خریداری کول
0.01
1.11122
1.10523
ګټه
-6.09 USD
EURUSD
سودا
#124685940
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11122
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10523
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-6.09 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۲:۵۸
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۳۸
خریداری کول
0.01
1.10862
1.10523
ګټه
-3.49 USD
EURUSD
سودا
#124705833
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۲:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10862
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10523
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-3.49 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۲۵:۱۴
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۳:۱۹
خریداری کول
0.01
109.529
109.566
ګټه
0.24 USD
USDJPY
سودا
#124927131
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۲۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.529
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۳:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.566
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.24 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۵:۰۴
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۳:۱۹
خریداری کول
0.01
109.562
109.566
ګټه
-0.06 USD
USDJPY
سودا
#124925261
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.562
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۳:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.566
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.06 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۴۰
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۴۷:۰۳
خرڅول
1.11
1.31371
1.31298
ګټه
50.61 USD
USDCAD
سودا
#124774961
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31371
ګټنه
0.00 USD
ټوله
61.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۴۷:۰۳
د سوداګرۍ حجم
1.11
بهر(وتل)
1.31298
د کمیشن لګښتونه
-11.10 USD
ګټه
50.61 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۵۵:۰۴
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۳:۴۳
خریداری کول
0.01
109.553
109.56
ګټه
-0.04 USD
USDJPY
سودا
#124923434
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۵۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.553
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۳:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.56
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.04 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۰:۲۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۳:۴۳
خریداری کول
0.01
109.52
109.56
ګټه
0.27 USD
USDJPY
سودا
#124923931
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.52
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۳:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.56
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.27 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۵۱:۲۶
خریداری کول
0.01
109.523
109.51
ګټه
-0.22 USD
USDJPY
سودا
#124920568
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.523
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۵۱:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.51
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.22 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۱۵:۰۰
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۵۱:۲۶
خریداری کول
0.01
109.49
109.51
ګټه
0.08 USD
USDJPY
سودا
#124920883
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.49
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۵۱:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.51
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.08 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۶
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۳۰
خرڅول
0.04
1.03926
1.03661
ګټه
6.19 USD
AUDNZD
سودا
#124427776
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.03926
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.03661
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
6.19 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۲۶
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۹
خرڅول
0.04
1.04178
1.03661
ګټه
12.85 USD
AUDNZD
سودا
#124805829
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.04178
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.03661
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
12.85 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۳
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۲۲:۰۴
خریداری کول
0.01
1.10553
1.10573
ګټه
0.10 USD
EURUSD
سودا
#124920624
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10553
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۲۲:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10573
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۰۰
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۵۰
خریداری کول
0.01
109.51
109.532
ګټه
0.10 USD
USDJPY
سودا
#124919875
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.51
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.532
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۰:۰۱
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۰۴
خریداری کول
0.01
1.10531
1.10551
ګټه
0.10 USD
EURUSD
سودا
#124920118
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10531
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10551
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۰۱
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۳۶
خریداری کول
0.01
1.10532
1.10535
ګټه
-0.07 USD
EURUSD
سودا
#124918977
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10532
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10535
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.07 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۲
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۳۶
خریداری کول
0.01
1.10497
1.10535
ګټه
0.28 USD
EURUSD
سودا
#124919452
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10497
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10535
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.28 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۵:۰۱
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۱
خریداری کول
0.01
109.489
109.509
ګټه
0.08 USD
USDJPY
سودا
#124919653
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.489
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.509
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.08 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۲
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۲:۲۸
خریداری کول
0.01
109.472
109.493
ګټه
0.09 USD
USDJPY
سودا
#124919450
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.472
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.493
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.09 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۵۵:۰۱
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۴۰
خریداری کول
0.01
109.448
109.468
ګټه
0.08 USD
USDJPY
سودا
#124919219
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.448
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.468
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.08 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۰۱
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۵۱:۵۳
خریداری کول
0.01
109.432
109.452
ګټه
0.08 USD
USDJPY
سودا
#124918978
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.432
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۵۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.452
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.08 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۰۰
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۴:۰۶
خریداری کول
0.01
109.393
109.432
ګټه
0.26 USD
USDJPY
سودا
#124918737
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.393
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.432
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.26 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۰۲
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۴:۰۶
خریداری کول
0.01
109.426
109.431
ګټه
-0.05 USD
USDJPY
سودا
#124918416
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.426
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.431
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.05 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۴
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۵۱
خریداری کول
0.01
1.10512
1.10532
ګټه
0.10 USD
EURUSD
سودا
#124916182
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10512
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10532
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۲
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۵۲
خریداری کول
0.01
109.401
109.404
ګټه
-0.07 USD
USDJPY
سودا
#124910269
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.401
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.404
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.07 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۵:۰۲
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۵۲
خریداری کول
0.01
109.363
109.404
ګټه
0.27 USD
USDJPY
سودا
#124914846
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.363
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.404
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.27 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۱۴
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۶:۴۹
خرڅول
0.01
1.31553
1.31371
ګټه
1.29 USD
USDCAD
سودا
#124815626
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31553
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۶:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31371
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.29 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۵:۰۲
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۵۲
خریداری کول
0.01
1.10492
1.10512
ګټه
0.10 USD
EURUSD
سودا
#124914834
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10492
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10512
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۴
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۳۲
خریداری کول
0.02
1.10454
1.10482
ګټه
0.36 USD
EURUSD
سودا
#124900278
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10454
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10482
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.36 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۴۶
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۳۲
خریداری کول
0.01
1.10646
1.10482
ګټه
-1.74 USD
EURUSD
سودا
#124890583
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10646
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10482
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.74 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۰۳
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۳۲
خریداری کول
0.03
1.10387
1.10482
ګټه
2.55 USD
EURUSD
سودا
#124903452
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10387
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.10482
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.55 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۲
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۳۲
خریداری کول
0.01
1.10505
1.10482
ګټه
-0.33 USD
EURUSD
سودا
#124893876
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10505
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10482
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.33 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۰۱
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۵۸
خریداری کول
0.01
109.381
109.4
ګټه
0.07 USD
USDJPY
سودا
#124909654
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.381
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.4
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.07 USD