د ډیمو حالت
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۴۶
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۵۹
خریداری کول
1
719.51
726.34
ګټه
6.58 USD
#TSLA
سودا
#162305050
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
719.51
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۵۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
726.34
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
6.58 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۲۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۰
خریداری کول
1
711.52
752.36
ګټه
40.59 USD
#TSLA
سودا
#162054304
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
711.52
ګټنه
0.00 USD
ټوله
40.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
752.36
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
40.59 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۹:۳۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۵۴
خریداری کول
1
749.87
754.58
ګټه
4.46 USD
#TSLA
سودا
#163368616
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۹:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
749.87
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
754.58
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
4.46 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۴۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۴
خریداری کول
1
711
739.15
ګټه
27.90 USD
#TSLA
سودا
#162054246
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
711
ګټنه
0.00 USD
ټوله
28.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
739.15
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
27.90 USD
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۴۶
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۳۷
خریداری کول
1
118.33
119.7
ګټه
1.12 USD
#SBUX
سودا
#162183324
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
118.33
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۳۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
119.7
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
1.12 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۵۷
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۴۵
خریداری کول
1
368.92
380.87
ګټه
11.70 USD
#FB
سودا
#162644173
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
368.92
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
380.87
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
11.70 USD
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۵۷
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۲۷
خریداری کول
1
392.06
454.42
ګټه
62.11 USD
#MRNA
سودا
#162618533
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
392.06
ګټنه
0.00 USD
ټوله
62.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۲۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
454.42
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
62.11 USD
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۵۶
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۲
خریداری کول
1
147.45
153.4
ګټه
5.70 USD
#AAPL
سودا
#162532520
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
147.45
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
153.4
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
5.70 USD
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۵
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۲۱
خریداری کول
1
3197.95
3305.43
ګټه
107.23 USD
#AMZN
سودا
#162530643
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
3197.95
ګټنه
0.00 USD
ټوله
107.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۲۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
3305.43
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
107.23 USD
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۳۵
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۳۴
خریداری کول
1
146.39
149.8
ګټه
3.16 USD
#AAPL
سودا
#162182960
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
146.39
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۳۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
149.8
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
3.16 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۴:۰۸
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۴
خریداری کول
1
359.76
364.97
ګټه
4.96 USD
#FB
سودا
#162054370
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
359.76
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
364.97
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
4.96 USD
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۰۵
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۳۰
خریداری کول
1
55.58
58.01
ګټه
2.18 USD
#CSCO
سودا
#162183423
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
55.58
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۳۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
58.01
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
2.18 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۳۰
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۵۱
خریداری کول
1
289.29
304.17
ګټه
14.63 USD
#MSFT
سودا
#161693583
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
289.29
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
304.17
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
14.63 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۱۷:۰۳
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۲۴
خریداری کول
1
323.26
325.34
ګټه
1.83 USD
#HD
سودا
#162465756
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۱۷:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
323.26
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۲۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
325.34
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
1.83 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۱۶:۱۷
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۴
خریداری کول
1
174.39
176.67
ګټه
2.03 USD
#JNJ
سودا
#162052695
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۱۶:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
174.39
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
176.67
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
2.03 USD
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۵
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۲
خریداری کول
1
146.36
148.8
ګټه
2.19 USD
#AAPL
سودا
#162182991
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
146.36
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
148.8
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
2.19 USD
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۰۶
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۲۰
خریداری کول
1
146.3
148.34
ګټه
1.79 USD
#AAPL
سودا
#162183025
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
146.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۲۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
148.34
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
1.79 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۲۸
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۴۸
خریداری کول
1
208.88
219.98
ګټه
10.85 USD
#CAT
سودا
#161693612
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
208.88
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۴۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
219.98
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
10.85 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۰۹
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۵۲
خریداری کول
1
204.93
218.01
ګټه
12.83 USD
#CAT
سودا
#162054447
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
204.93
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
218.01
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
12.83 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۲۷
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۲:۳۳
خریداری کول
1
353.72
359.68
ګټه
5.71 USD
#FB
سودا
#161960939
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
353.72
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۲:۳۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
359.68
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
5.71 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۱۹
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۲۶
خریداری کول
1
670.57
710.12
ګټه
39.30 USD
#TSLA
سودا
#161350058
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
670.57
ګټنه
0.00 USD
ټوله
39.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
710.12
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
39.30 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۴۴
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۲۵
خریداری کول
1
654.39
710.09
ګټه
55.45 USD
#TSLA
سودا
#160689920
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
654.39
ګټنه
0.00 USD
ټوله
55.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۲۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
710.09
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
55.45 USD
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۱۴
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۰۸
خریداری کول
1
130.14
146.89
ګټه
16.50 USD
#AAPL
سودا
#155000315
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.14
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
146.89
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
16.50 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۱:۳۶
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۵۱
خریداری کول
1
322.82
332.08
ګټه
9.01 USD
#HD
سودا
#160977978
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۱:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
322.82
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
332.08
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
9.01 USD
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۴۶
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۴۱
خریداری کول
1
39.51
41.7
ګټه
1.94 USD
#PFE
سودا
#151276766
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
39.51
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۴۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
41.7
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
1.94 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۵۸
خریداری کول
1
129.05
148.14
ګټه
18.84 USD
#AAPL
سودا
#145510620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.05
ګټنه
0.00 USD
ټوله
19.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
148.14
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
18.84 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۲۳:۵۲
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۶
خریداری کول
1
349.9
365.02
ګټه
14.87 USD
#FB
سودا
#161214121
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۲۳:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
349.9
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
365.02
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
14.87 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۰۸
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۱۵
خریداری کول
1
121.61
149.06
ګټه
27.20 USD
#AAPL
سودا
#152598042
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
121.61
ګټنه
0.00 USD
ټوله
27.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
149.06
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
27.20 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۵:۲۶
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۱۸:۴۳
خریداری کول
2
214.37
218.53
ګټه
7.82 USD
#CAT
سودا
#160689498
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۵:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
214.37
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۱۸:۴۳
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
218.53
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
7.82 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۱۶
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۱۸:۳۹
خریداری کول
1
115.35
144.59
ګټه
28.99 USD
#AAPL
سودا
#152172946
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
115.35
ګټنه
0.00 USD
ټوله
29.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۱۸:۳۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
144.59
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
28.99 USD
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۲۸
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۰۰
خریداری کول
0.1
0.7087
0.69433
ګټه
-144.70 USD
NZDUSD
سودا
#161033453
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7087
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-143.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.69433
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-144.70 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۳۱:۰۳
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۳۹
خریداری کول
10
28785
28010
ګټه
-75.34 USD
NI225
سودا
#160978117
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۳۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
28785
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-70.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
28010
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
-75.34 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۲۲
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۵۸:۴۵
خریداری کول
1
163.2
168.51
ګټه
5.06 USD
#JNJ
سودا
#160689523
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
163.2
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۵۸:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
168.51
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
5.06 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۰:۲۶
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۳
خریداری کول
1
679.16
672.69
ګټه
-6.72 USD
#TSLA
سودا
#160851055
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۰:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
679.16
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
672.69
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-6.72 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۱۵
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۷
خرڅول
1
153.68
155
ګټه
-1.57 USD
#JPM
سودا
#160850685
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
155
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-1.57 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۱:۲۳
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۰۴
خریداری کول
1
679.52
684.7
ګټه
4.93 USD
#TSLA
سودا
#160851075
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۱:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
679.52
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
684.7
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
4.93 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۵۷
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۴۷
خریداری کول
1
4289.7
4283.8
ګټه
-1.09 USD
SPX
سودا
#160850943
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4289.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۴۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
4283.8
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-1.09 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۱:۱۹
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۵۱
خریداری کول
1
679.52
681.55
ګټه
1.78 USD
#TSLA
سودا
#160851071
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۱:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
679.52
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
681.55
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
1.78 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۱۳
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۵۴
خریداری کول
1
484.75
516.39
ګټه
31.39 USD
#NFLX
سودا
#160305344
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
484.75
ګټنه
0.00 USD
ټوله
31.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
516.39
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
31.39 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۱۵
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۴۹
خریداری کول
1
15.78
17.11
ګټه
1.08 USD
#AGNC
سودا
#152171877
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
15.78
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۴۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
17.11
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
1.08 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۴۴:۰۳
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۳۴
خریداری کول
1
587.71
685.52
ګټه
97.56 USD
#TSLA
سودا
#159700512
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۴۴:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
587.71
ګټنه
0.00 USD
ټوله
97.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۳۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
685.52
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
97.56 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۱۴
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۴۱
خریداری کول
0.05
1.19386
1.19455
ګټه
2.95 USD
EURUSD
سودا
#160708587
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19386
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.19455
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.95 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۳۵:۱۶
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۰۷
خریداری کول
0.01
0.86722
0.86912
ګټه
1.34 USD
NZDCAD
سودا
#160692133
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۳۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.86722
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.86912
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.34 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۲۹:۵۶
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۲۷
خریداری کول
0.01
1.19332
1.19184
ګټه
-1.58 USD
EURUSD
سودا
#160692117
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۲۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19332
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19184
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.58 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۳۲
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۵۹
خریداری کول
0.1
0.91822
0.9184
ګټه
0.96 USD
USDCHF
سودا
#160689691
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91822
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.9184
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
0.96 USD
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۷:۵۶
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۵۳
خریداری کول
0.01
1.1929
1.19604
ګټه
3.04 USD
EURUSD
سودا
#160647562
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۷:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1929
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19604
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.04 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۴۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۰۴
خریداری کول
0.01
1823.49
1803.17
ګټه
-20.52 USD
XAUUSD
سودا
#160469027
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1823.49
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-20.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1803.17
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-20.52 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۳:۳۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۵۷
خریداری کول
0.01
1.20003
1.19828
ګټه
-1.85 USD
EURUSD
سودا
#160469486
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۳:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20003
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19828
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.85 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۶:۰۱
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۲۹
خرڅول
0.1
1.21784
1.21801
ګټه
-2.70 USD
EURUSD
سودا
#160273262
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21784
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21801
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-2.70 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۴۷
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۴۵
خریداری کول
1
53.27
52.89
ګټه
-0.63 USD
#KO
سودا
#152172261
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
53.27
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
52.89
د کمیشن لګښتونه
-0.25 USD
ګټه
-0.63 USD