د ډیمو حالت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۲۳
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۶:۱۷
خریداری کول
0.03
1.1444
1.14377
ګټه
-2.19 USD
EURUSD
سودا
#140580113
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1444
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۶:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.14377
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-2.19 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۲۹
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۶:۱۳
خریداری کول
0.03
0.93997
0.94147
ګټه
4.48 USD
USDCHF
سودا
#140580127
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93997
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۶:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.94147
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
4.48 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۱۷
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۲
خرڅول
0.25
1806.12
1805.18
ګټه
18.50 USD
XAUUSD
سودا
#140529270
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1806.12
ګټنه
0.00 USD
ټوله
23.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1805.18
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
18.50 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۱۶
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۲
خرڅول
0.5
1806.52
1805.18
ګټه
57.00 USD
XAUUSD
سودا
#140529041
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1806.52
ګټنه
0.00 USD
ټوله
67.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1805.18
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
57.00 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۲۴
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۲
خرڅول
0.25
1806.12
1805.18
ګټه
18.50 USD
XAUUSD
سودا
#140529281
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1806.12
ګټنه
0.00 USD
ټوله
23.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1805.18
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
18.50 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۰۵
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۰
خرڅول
0.5
1806.48
1805.51
ګټه
38.50 USD
XAUUSD
سودا
#140529027
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1806.48
ګټنه
0.00 USD
ټوله
48.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1805.51
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
38.50 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۱۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۰
خرڅول
0.5
1806.43
1805.18
ګټه
52.50 USD
XAUUSD
سودا
#140529035
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1806.43
ګټنه
0.00 USD
ټوله
62.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1805.18
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
52.50 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۱۷
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۱۸
خرڅول
0.5
1806.64
1805.93
ګټه
25.50 USD
XAUUSD
سودا
#140529984
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1806.64
ګټنه
0.00 USD
ټوله
35.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1805.93
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
25.50 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۲۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۴۰
خرڅول
0.5
1806.64
1806.35
ګټه
4.50 USD
XAUUSD
سودا
#140530002
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1806.64
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1806.35
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
4.50 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۵:۱۶
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۰۲
خرڅول
0.25
1807.15
1806.8
ګټه
3.75 USD
XAUUSD
سودا
#140530177
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1807.15
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1806.8
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
3.75 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۵:۲۲
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۵۸
خرڅول
0.25
1807.16
1806.84
ګټه
3.00 USD
XAUUSD
سودا
#140530184
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۵:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1807.16
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1806.84
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
3.00 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۱:۰۱
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۲۶
خرڅول
0.5
1807.46
1806.93
ګټه
16.50 USD
XAUUSD
سودا
#140524914
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1807.46
ګټنه
0.00 USD
ټوله
26.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1806.93
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
16.50 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۴:۲۳
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۲۱
خرڅول
0.25
1807.95
1807.05
ګټه
17.50 USD
XAUUSD
سودا
#140527064
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۴:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1807.95
ګټنه
0.00 USD
ټوله
22.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1807.05
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
17.50 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۴۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۰۲
خرڅول
2.01
1807.26
1806.96
ګټه
20.10 USD
XAUUSD
سودا
#140530716
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1807.26
ګټنه
0.00 USD
ټوله
60.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
2.01
بهر(وتل)
1806.96
د کمیشن لګښتونه
-40.20 USD
ګټه
20.10 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۹:۱۷
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۵۲
خرڅول
0.75
1807.54
1807.07
ګټه
20.25 USD
XAUUSD
سودا
#140530866
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۹:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1807.54
ګټنه
0.00 USD
ټوله
35.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.75
بهر(وتل)
1807.07
د کمیشن لګښتونه
-15.00 USD
ګټه
20.25 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۴۳
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۷
خرڅول
1.01
1808.36
1807.12
ګټه
105.04 USD
XAUUSD
سودا
#140531492
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1808.36
ګټنه
0.00 USD
ټوله
125.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
1.01
بهر(وتل)
1807.12
د کمیشن لګښتونه
-20.20 USD
ګټه
105.04 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۲۴
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۲
خرڅول
2.22
1811.43
1806.93
ګټه
954.60 USD
XAUUSD
سودا
#140554304
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1811.43
ګټنه
0.00 USD
ټوله
999.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۲
د سوداګرۍ حجم
2.22
بهر(وتل)
1806.93
د کمیشن لګښتونه
-44.40 USD
ګټه
954.60 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۷
خرڅول
2.22
1814.68
1806.98
ګټه
1 665.00 USD
XAUUSD
سودا
#140559365
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1814.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 709.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
2.22
بهر(وتل)
1806.98
د کمیشن لګښتونه
-44.40 USD
ګټه
1 665.00 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۳۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۱۷
خریداری کول
0.03
0.93984
0.94002
ګټه
0.27 USD
USDCHF
سودا
#140573553
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93984
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.94002
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.27 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۲۴
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۱۱
خریداری کول
0.03
1.14274
1.14417
ګټه
3.99 USD
EURUSD
سودا
#140573547
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.14274
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.14417
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
3.99 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۵:۲۷
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۳۰
خرڅول
0.25
1807.19
1806.67
ګټه
8.00 USD
XAUUSD
سودا
#140530189
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۵:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1807.19
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1806.67
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
8.00 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۳۶
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۱۷
خریداری کول
0.03
0.94028
0.9399
ګټه
-1.51 USD
USDCHF
سودا
#140506223
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.94028
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.9399
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-1.51 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۲۸
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۱۲
خریداری کول
0.03
1.14124
1.14273
ګټه
4.17 USD
EURUSD
سودا
#140506180
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.14124
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.14273
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
4.17 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۲۳:۲۶
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۳۱
خرڅول
0.25
1808.79
1807.52
ګټه
26.75 USD
XAUUSD
سودا
#140515762
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۲۳:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1808.79
ګټنه
0.00 USD
ټوله
31.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1807.52
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
26.75 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۱۳
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۳۱
خرڅول
2.22
1808.72
1807.94
ګټه
128.76 USD
XAUUSD
سودا
#140514057
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1808.72
ګټنه
0.00 USD
ټوله
173.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۳۱
د سوداګرۍ حجم
2.22
بهر(وتل)
1807.94
د کمیشن لګښتونه
-44.40 USD
ګټه
128.76 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۰۶:۲۵
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۲۸
خرڅول
0.25
1809.73
1808
ګټه
38.25 USD
XAUUSD
سودا
#140514933
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۰۶:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1809.73
ګټنه
0.00 USD
ټوله
43.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1808
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
38.25 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۲۳:۰۳
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۲۷
خرڅول
0.5
1808.86
1808
ګټه
33.00 USD
XAUUSD
سودا
#140515747
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۲۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1808.86
ګټنه
0.00 USD
ټوله
43.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1808
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
33.00 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۰۶:۱۵
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۲۴
خرڅول
0.25
1809.81
1808.02
ګټه
39.75 USD
XAUUSD
سودا
#140514921
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۰۶:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1809.81
ګټنه
0.00 USD
ټوله
44.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1808.02
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
39.75 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۵۵:۰۱
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۲۰
خرڅول
0.25
1809.32
1807.94
ګټه
29.50 USD
XAUUSD
سودا
#140514320
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1809.32
ګټنه
0.00 USD
ټوله
34.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1807.94
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
29.50 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۴۸
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۲۱
خریداری کول
0.03
1.1409
1.14123
ګټه
0.69 USD
EURUSD
سودا
#140479950
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1409
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.14123
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.69 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۵۴
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۱۵
خریداری کول
0.03
0.93946
0.94025
ګټه
2.22 USD
USDCHF
سودا
#140479967
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93946
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.94025
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.22 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۰۹:۰۸
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۲۵
خرڅول
3
1808.67
1808.17
ګټه
81.79 USD
XAUUSD
سودا
#140475182
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۰۹:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1808.67
ګټنه
-8.21 USD
ټوله
150.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1808.17
د کمیشن لګښتونه
-60.00 USD
ګټه
81.79 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۰۴
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۳۶
خریداری کول
0.03
1.14053
1.14091
ګټه
0.62 USD
EURUSD
سودا
#140449806
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.14053
ګټنه
-0.22 USD
ټوله
1.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.14091
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.62 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۱۲
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۳۱
خریداری کول
0.03
0.93867
0.93941
ګټه
2.12 USD
USDCHF
سودا
#140449815
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93867
ګټنه
0.06 USD
ټوله
2.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.93941
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.12 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۲:۴۵
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۲۱:۵۴
خرڅول
1
1810.21
1809.03
ګټه
98.00 USD
XAUUSD
سودا
#140476307
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1810.21
ګټنه
0.00 USD
ټوله
118.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۲۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1809.03
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
98.00 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۲۲
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۸:۲۲
خرڅول
3
1809.72
1808.74
ګټه
234.00 USD
XAUUSD
سودا
#140466247
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1809.72
ګټنه
0.00 USD
ټوله
294.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1808.74
د کمیشن لګښتونه
-60.00 USD
ګټه
234.00 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۴۴
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۰۰
خریداری کول
0.03
1.13204
1.14051
ګټه
21.83 USD
EURUSD
سودا
#138400225
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13204
ګټنه
-3.28 USD
ټوله
25.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.14051
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
21.83 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۵۱
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۵۶
خریداری کول
0.03
0.94521
0.93875
ګټه
-20.59 USD
USDCHF
سودا
#138400258
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.94521
ګټنه
0.35 USD
ټوله
-20.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.93875
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-20.59 USD
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۵۸
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۷:۴۵
خریداری کول
0.06
0.9414
0.94027
ګټه
-7.78 USD
USDCHF
سودا
#140142705
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9414
ګټنه
0.03 USD
ټوله
-7.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۷:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.94027
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-7.78 USD
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۵۲
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۷:۳۹
خریداری کول
0.06
1.12959
1.13154
ګټه
10.79 USD
EURUSD
سودا
#140142690
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12959
ګټنه
-0.31 USD
ټوله
11.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.13154
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
10.79 USD
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۱۲
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۳۶
خریداری کول
0.06
0.94212
0.94137
ګټه
-5.38 USD
USDCHF
سودا
#140115304
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.94212
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.94137
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-5.38 USD
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۰۵
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۳۱
خریداری کول
0.06
1.12859
1.12962
ګټه
5.58 USD
EURUSD
سودا
#140115289
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12859
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.12962
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
5.58 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۳۴
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۵۲
خریداری کول
0.06
1.13015
1.12853
ګټه
-10.63 USD
EURUSD
سودا
#140028205
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13015
ګټنه
-0.31 USD
ټوله
-9.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.12853
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-10.63 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۴۳
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۴۷
خریداری کول
0.06
0.93964
0.94216
ګټه
15.48 USD
USDCHF
سودا
#140028218
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93964
ګټنه
0.03 USD
ټوله
16.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.94216
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
15.48 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۰
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۲۰
خریداری کول
0.06
0.94019
0.93961
ګټه
-4.30 USD
USDCHF
سودا
#140027377
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.94019
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.93961
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-4.30 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۳۱
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۱۵
خریداری کول
0.06
1.12895
1.13016
ګټه
6.66 USD
EURUSD
سودا
#140027352
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12895
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.13016
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
6.66 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۳۷:۰۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۰۱:۰۸
خریداری کول
0.06
0.9376
0.93681
ګټه
-5.66 USD
USDCHF
سودا
#139961262
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۳۷:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9376
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۰۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.93681
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-5.66 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۳۶:۵۸
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۰۱:۰۴
خریداری کول
0.06
1.13437
1.13635
ګټه
11.28 USD
EURUSD
سودا
#139961255
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۳۶:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13437
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۰۱:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.13635
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
11.28 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۳۲
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۳۶:۴۶
خریداری کول
0.06
0.93765
0.93755
ګټه
-1.16 USD
USDCHF
سودا
#139906558
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93765
ګټنه
0.08 USD
ټوله
-0.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۳۶:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.93755
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-1.16 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۲
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۳۶:۴۰
خریداری کول
0.06
1.13379
1.13439
ګټه
2.08 USD
EURUSD
سودا
#139906537
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13379
ګټنه
-0.92 USD
ټوله
3.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۳۶:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.13439
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
2.08 USD