د ډیمو حالت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۵۴
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۰۷
خرڅول
0.05
123.301
123.2
ګټه
3.81 USD
EURJPY
سودا
#141890479
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
123.301
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
123.2
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
3.81 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۵۴
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۰۳
خرڅول
0.05
123.453
123.377
ګټه
2.60 USD
EURJPY
سودا
#141883580
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
123.453
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
123.377
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.60 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۵۹
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۳۷
خرڅول
0.05
123.557
123.45
ګټه
4.07 USD
EURJPY
سودا
#141862093
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
123.557
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
123.45
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.07 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۱۷:۰۵
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۴۳
خریداری کول
0.05
123.518
123.67
ګټه
6.17 USD
EURJPY
سودا
#141828187
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۱۷:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
123.518
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
123.67
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
6.17 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۹:۴۳
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۲۷
خرڅول
0.05
122.556
122.4
ګټه
6.28 USD
EURJPY
سودا
#140957732
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۹:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
122.556
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
122.4
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
6.28 USD
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۳۸
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۱:۰۹
خریداری کول
0.05
122.504
122.6
ګټه
3.47 USD
EURJPY
سودا
#140895042
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
122.504
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
122.6
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
3.47 USD
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۲۴
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۰۰
خریداری کول
0.05
122.314
122.45
ګټه
5.35 USD
EURJPY
سودا
#140733645
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
122.314
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
122.45
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
5.35 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۳:۰۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۲۷
خرڅول
0.05
122.187
122.08
ګټه
4.01 USD
EURJPY
سودا
#140568390
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۳:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
122.187
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
122.08
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.01 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۴۷
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۴۸:۳۱
خریداری کول
0.05
122.299
122.402
ګټه
3.80 USD
EURJPY
سودا
#137194359
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
122.299
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۴۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
122.402
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
3.80 USD
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۳۸
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۱۷
خریداری کول
0.05
120.748
120.82
ګټه
2.37 USD
EURJPY
سودا
#140161025
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
120.748
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
120.82
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.37 USD
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۲۱
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۳۸
خریداری کول
0.05
120.672
120.695
ګټه
0.08 USD
EURJPY
سودا
#140156913
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
120.672
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
120.695
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
0.08 USD
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۴۲
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۰۱
خریداری کول
0.05
120.57
120.65
ګټه
2.74 USD
EURJPY
سودا
#140115363
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
120.57
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
120.65
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.74 USD
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۲:۳۱
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۴:۱۲
خرڅول
0.05
120.665
120.595
ګټه
2.27 USD
EURJPY
سودا
#139376396
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
120.665
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۴:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
120.595
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.27 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۰۹
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۲۲:۱۷
خرڅول
0.05
121.244
121.19
ګټه
1.51 USD
EURJPY
سودا
#139869073
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
121.244
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۲۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
121.19
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
1.51 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۱۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۲۲
خرڅول
0.05
0.69424
0.69398
ګټه
0.80 USD
AUDUSD
سودا
#139864900
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69424
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.69398
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.80 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۲۷
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۰۹
خریداری کول
0.05
1.36131
1.36191
ګټه
1.70 USD
USDCAD
سودا
#139840259
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36131
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.36191
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.70 USD
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۳۸
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۳۹
خرڅول
0.05
121.385
121.34
ګټه
1.09 USD
EURJPY
سودا
#139500411
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
121.385
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
121.34
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
1.09 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۳۹
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۲۳
خریداری کول
0.05
121.319
121.45
ګټه
5.08 USD
EURJPY
سودا
#139271786
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
121.319
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
121.45
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
5.08 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۳۴
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۴۸
خرڅول
0.05
120.882
120.802
ګټه
2.71 USD
EURJPY
سودا
#139312986
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
120.882
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
120.802
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.71 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۲۰
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۴۷
خریداری کول
0.05
120.755
120.814
ګټه
1.74 USD
EURJPY
سودا
#139161795
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
120.755
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
120.814
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
1.74 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۵۲
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۳۸
خریداری کول
0.05
0.69122
0.6924
ګټه
5.40 USD
AUDUSD
سودا
#139159117
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.69122
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.6924
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
5.40 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۹:۰۱
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۰۳:۰۲
خرڅول
0.05
120.89
120.86
ګټه
0.40 USD
EURJPY
سودا
#139081362
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
120.89
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۰۳:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
120.86
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
0.40 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۸
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۴۲
خریداری کول
0.05
121.139
121.25
ګټه
4.14 USD
EURJPY
سودا
#138944830
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
121.139
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
121.25
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.14 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۱۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۳۳
خریداری کول
0.05
0.68787
0.68895
ګټه
4.90 USD
AUDUSD
سودا
#138937284
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68787
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.68895
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.90 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۱۷
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۴۶
خرڅول
0.05
1.36575
1.36552
ګټه
0.34 USD
USDCAD
سودا
#138937501
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36575
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.36552
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.34 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۰۷
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۱۶
خرڅول
0.05
120.701
120.663
ګټه
0.76 USD
EURJPY
سودا
#138963910
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
120.701
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
120.663
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
0.76 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۰
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۲:۵۵
خرڅول
0.05
120.843
120.75
ګټه
3.32 USD
EURJPY
سودا
#138961634
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
120.843
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۲:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
120.75
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
3.32 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۹:۴۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۵:۵۵
خریداری کول
0.05
121.045
121.125
ګټه
2.71 USD
EURJPY
سودا
#138933909
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۹:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
121.045
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۵:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
121.125
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.71 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۴۸
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۹
خریداری کول
0.05
120.983
121.1
ګټه
4.45 USD
EURJPY
سودا
#138400026
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
120.983
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
121.1
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.45 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۴۹
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۰:۱۸
خریداری کول
0.05
120.923
120.947
ګټه
0.12 USD
EURJPY
سودا
#138386479
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
120.923
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۰:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
120.947
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
0.12 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۰۴
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۵:۲۲
خریداری کول
0.05
120.802
120.95
ګټه
5.90 USD
EURJPY
سودا
#138355599
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
120.802
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
120.95
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
5.90 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۲۸:۲۳
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۴۸
خریداری کول
0.05
120.547
120.65
ګټه
3.81 USD
EURJPY
سودا
#138314127
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۲۸:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
120.547
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
120.65
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
3.81 USD
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۵۶
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۹:۱۰
خریداری کول
0.05
120.413
120.51
ګټه
3.54 USD
EURJPY
سودا
#138282964
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
120.413
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۹:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
120.51
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
3.54 USD
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۴۱
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۶:۵۸
خریداری کول
0.1
0.69113
0.692
ګټه
7.70 USD
AUDUSD
سودا
#138102017
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.69113
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۶:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.692
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
7.70 USD
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۴۴
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۷
خرڅول
0.1
1.35549
1.35527
ګټه
0.62 USD
USDCAD
سودا
#138101819
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.35549
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.35527
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
0.62 USD
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۰۱
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۵۸
خرڅول
0.1
1.35769
1.3565
ګټه
7.77 USD
USDCAD
سودا
#138096371
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.35769
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.3565
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
7.77 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۱۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۶:۰۱
خریداری کول
0.05
1.35744
1.3585
ګټه
3.40 USD
USDCAD
سودا
#138025846
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.35744
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.3585
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
3.40 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۳
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۱۸
خرڅول
0.1
1.35696
1.35681
ګټه
0.11 USD
USDCAD
سودا
#137956130
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.35696
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.35681
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
0.11 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۵۴
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۱۶
خرڅول
0.1
0.68475
0.68458
ګټه
0.70 USD
AUDUSD
سودا
#137957186
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68475
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.68458
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
0.70 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۲۳:۲۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۱۷
خریداری کول
0.05
1.35826
1.3593
ګټه
3.33 USD
USDCAD
سودا
#137956300
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۲۳:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.35826
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.3593
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
3.33 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۲۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۷:۴۴
خرڅول
0.1
1.35746
1.357
ګټه
2.39 USD
USDCAD
سودا
#137955806
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.35746
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۷:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.357
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.39 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۲۸
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۳۴
خرڅول
0.1
120.576
120.504
ګټه
4.70 USD
EURJPY
سودا
#137814004
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
120.576
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
120.504
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
4.70 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۲۵:۱۶
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۰۷
خرڅول
0.05
120.456
120.506
ګټه
-3.33 USD
EURJPY
سودا
#137667626
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۲۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
120.456
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
120.506
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-3.33 USD
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۰:۵۳
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۳:۳۶
خرڅول
0.05
120.576
120.47
ګټه
3.95 USD
EURJPY
سودا
#137488611
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۰:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
120.576
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۳:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
120.47
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
3.95 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۴۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۲
خرڅول
0.05
121.304
121.2
ګټه
3.87 USD
EURJPY
سودا
#137412043
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
121.304
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
121.2
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
3.87 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۱۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۵۲
خرڅول
0.05
121.531
121.4
ګټه
5.12 USD
EURJPY
سودا
#137389897
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
121.531
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
121.4
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
5.12 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۰۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۴۰
خرڅول
0.05
121.528
121.4
ګټه
4.98 USD
EURJPY
سودا
#137372637
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
121.528
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
121.4
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.98 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۹:۰۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۲۰:۲۰
خرڅول
0.05
121.493
121.461
ګټه
0.50 USD
EURJPY
سودا
#137368818
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۹:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
121.493
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۲۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
121.461
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
0.50 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۳:۱۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۷:۵۵
خرڅول
0.05
121.542
121.443
ګټه
3.63 USD
EURJPY
سودا
#137368346
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۳:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
121.542
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
121.443
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
3.63 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۳۶:۱۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۴۶:۴۱
خرڅول
0.05
121.671
121.55
ګټه
4.66 USD
EURJPY
سودا
#137362428
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۳۶:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
121.671
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۴۶:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
121.55
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.66 USD