د ډیمو حالت
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۵۴
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۰۲
خریداری کول
9
924
602.42
ګټه
-2 896.81 USD
#TSLA
سودا
#125633664
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
924
ګټنه
-0.34 USD
ټوله
-2 894.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
9
بهر(وتل)
602.42
د کمیشن لګښتونه
-2.25 USD
ګټه
-2 896.81 USD
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۲:۴۰
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۰۱
خرڅول
8
585.2
606.9
ګټه
-176.34 USD
#TSLA
سودا
#125285297
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۲:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
585.2
ګټنه
-0.74 USD
ټوله
-173.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
606.9
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-176.34 USD
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۱:۱۶
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۰۱
خرڅول
5
577.25
606.9
ګټه
-149.90 USD
#TSLA
سودا
#125271473
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
577.25
ګټنه
-0.40 USD
ټوله
-148.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
606.9
د کمیشن لګښتونه
-1.25 USD
ګټه
-149.90 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۰۲
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خرڅول
0.21
64.5965
71.4056
ګټه
-1 992.98 USD
USDRUB
سودا
#126900936
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
64.5965
ګټنه
15.84 USD
ټوله
-2 002.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.21
بهر(وتل)
71.4056
د کمیشن لګښتونه
-6.30 USD
ګټه
-1 992.98 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۱۹
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خرڅول
0.25
66.3975
71.4056
ګټه
-1 758.27 USD
USDRUB
سودا
#128073722
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
66.3975
ګټنه
2.63 USD
ټوله
-1 753.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
71.4056
د کمیشن لګښتونه
-7.50 USD
ګټه
-1 758.27 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۵:۰۸
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خرڅول
0.48
65.6512
71.4056
ګټه
-3 851.64 USD
USDRUB
سودا
#127176611
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۵:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
65.6512
ګټنه
30.96 USD
ټوله
-3 868.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.48
بهر(وتل)
71.4056
د کمیشن لګښتونه
-14.40 USD
ګټه
-3 851.64 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۱۲
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خریداری کول
0.25
107.411
104.242
ګټه
-758.88 USD
USDJPY
سودا
#127882344
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
107.411
ګټنه
3.63 USD
ټوله
-760.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
104.242
د کمیشن لګښتونه
-2.50 USD
ګټه
-758.88 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۴۱
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خریداری کول
0.25
106.525
104.242
ګټه
-548.80 USD
USDJPY
سودا
#128094939
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
106.525
ګټنه
1.22 USD
ټوله
-547.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
104.242
د کمیشن لګښتونه
-2.50 USD
ګټه
-548.80 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۰۳
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خرڅول
0.18
65.1351
71.4056
ګټه
-1 573.46 USD
USDRUB
سودا
#127151952
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
65.1351
ګټنه
12.61 USD
ټوله
-1 580.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
71.4056
د کمیشن لګښتونه
-5.40 USD
ګټه
-1 573.46 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۴۰
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خرڅول
0.25
1.12495
1.13503
ګټه
-253.55 USD
EURUSD
سودا
#128127657
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12495
ګټنه
0.95 USD
ټوله
-252.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.13503
د کمیشن لګښتونه
-2.50 USD
ګټه
-253.55 USD
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۵۷
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خرڅول
0.36
65.8425
71.4056
ګټه
-2 798.19 USD
USDRUB
سودا
#127168170
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
65.8425
ګټنه
17.31 USD
ټوله
-2 804.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
71.4056
د کمیشن لګښتونه
-10.80 USD
ګټه
-2 798.19 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۶:۰۱
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خریداری کول
0.55
1.13471
1.1345
ګټه
-22.83 USD
EURUSD
سودا
#128248373
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13471
ګټنه
-5.78 USD
ټوله
-11.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.55
بهر(وتل)
1.1345
د کمیشن لګښتونه
-5.50 USD
ګټه
-22.83 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۴۱
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خریداری کول
0.36
106.525
104.242
ګټه
-790.26 USD
USDJPY
سودا
#115496682
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
106.525
ګټنه
1.77 USD
ټوله
-788.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
104.242
د کمیشن لګښتونه
-3.60 USD
ګټه
-790.26 USD
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۱۶:۴۸
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خریداری کول
0.36
109.425
104.242
ګټه
-1 786.59 USD
USDJPY
سودا
#125998359
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۱۶:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.425
ګټنه
6.96 USD
ټوله
-1 789.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
104.242
د کمیشن لګښتونه
-3.60 USD
ګټه
-1 786.59 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۲۸
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خریداری کول
0.25
108.063
104.242
ګټه
-915.25 USD
USDJPY
سودا
#127806506
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
108.063
ګټنه
3.63 USD
ټوله
-916.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
104.242
د کمیشن لګښتونه
-2.50 USD
ګټه
-915.25 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۵۹
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خرڅول
0.45
66.9875
71.4056
ګټه
-2 793.07 USD
USDRUB
سودا
#127807381
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
66.9875
ګټنه
4.73 USD
ټوله
-2 784.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
71.4056
د کمیشن لګښتونه
-13.50 USD
ګټه
-2 793.07 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۸:۴۰
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خریداری کول
0.48
106.912
104.242
ګټه
-1 231.90 USD
USDJPY
سودا
#127945063
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۸:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
106.912
ګټنه
2.35 USD
ټوله
-1 229.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.48
بهر(وتل)
104.242
د کمیشن لګښتونه
-4.80 USD
ګټه
-1 231.90 USD
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۱۵
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خرڅول
0.05
64.3672
71.4056
ګټه
-490.30 USD
USDRUB
سودا
#126900957
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
64.3672
ګټنه
4.05 USD
ټوله
-492.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
71.4056
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
-490.30 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۲۶
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خرڅول
0.25
1.11975
1.13503
ګټه
-382.60 USD
EURUSD
سودا
#128095071
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11975
ګټنه
1.90 USD
ټوله
-382.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.13503
د کمیشن لګښتونه
-2.50 USD
ګټه
-382.60 USD
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۳۵:۲۶
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۴
خرڅول
0.28
1.10275
1.13503
ګټه
-898.16 USD
EURUSD
سودا
#127593619
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۳۵:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10275
ګټنه
8.48 USD
ټوله
-903.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.28
بهر(وتل)
1.13503
د کمیشن لګښتونه
-2.80 USD
ګټه
-898.16 USD
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۱۷
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۴
خرڅول
0.25
1.10664
1.13503
ګټه
-705.61 USD
EURUSD
سودا
#127660529
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10664
ګټنه
6.64 USD
ټوله
-709.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.13503
د کمیشن لګښتونه
-2.50 USD
ګټه
-705.61 USD
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۱
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۴
خرڅول
0.25
1.11179
1.13503
ګټه
-576.86 USD
EURUSD
سودا
#127732596
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11179
ګټنه
6.64 USD
ټوله
-581.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.13503
د کمیشن لګښتونه
-2.50 USD
ګټه
-576.86 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۴
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۴
خرڅول
0.14
1.12994
1.13503
ګټه
-72.13 USD
EURUSD
سودا
#104075481
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12994
ګټنه
0.53 USD
ټوله
-71.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.14
بهر(وتل)
1.13503
د کمیشن لګښتونه
-1.40 USD
ګټه
-72.13 USD
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۵۴
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۴
خرڅول
0.18
1.09953
1.13503
ګټه
-635.35 USD
EURUSD
سودا
#127593629
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09953
ګټنه
5.45 USD
ټوله
-639.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
1.13503
د کمیشن لګښتونه
-1.80 USD
ګټه
-635.35 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۳۱
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۱۲
خرڅول
0.56
105.213
105.073
ګټه
63.16 USD
USDJPY
سودا
#128248874
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
105.213
ګټنه
-5.85 USD
ټوله
74.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.56
بهر(وتل)
105.073
د کمیشن لګښتونه
-5.60 USD
ګټه
63.16 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۲۸
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۲
خریداری کول
0.35
1.13273
1.13397
ګټه
36.22 USD
EURUSD
سودا
#128250103
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13273
ګټنه
-3.68 USD
ټوله
43.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.35
بهر(وتل)
1.13397
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
36.22 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۱۰
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۳۰
خریداری کول
0.75
68.1275
68.1862
ګټه
42.07 USD
USDRUB
سودا
#128249982
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
68.1275
ګټنه
0.00 USD
ټوله
64.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.75
بهر(وتل)
68.1862
د کمیشن لګښتونه
-22.50 USD
ګټه
42.07 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۴۴
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۳۶
خریداری کول
0.95
68.0725
68.1676
ګټه
104.03 USD
USDRUB
سودا
#128248109
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
68.0725
ګټنه
0.00 USD
ټوله
132.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.95
بهر(وتل)
68.1676
د کمیشن لګښتونه
-28.50 USD
ګټه
104.03 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۳۱
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۱
خریداری کول
0.75
1.13012
1.13074
ګټه
39.00 USD
EURUSD
سودا
#128214942
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13012
ګټنه
0.00 USD
ټوله
46.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.75
بهر(وتل)
1.13074
د کمیشن لګښتونه
-7.50 USD
ګټه
39.00 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۵
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۹
خریداری کول
0.96
68.2125
68.3645
ګټه
184.64 USD
USDRUB
سودا
#128249115
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
68.2125
ګټنه
0.00 USD
ټوله
213.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.96
بهر(وتل)
68.3645
د کمیشن لګښتونه
-28.80 USD
ګټه
184.64 USD
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۹:۰۸
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۲۳
خریداری کول
0.36
109.785
105.096
ګټه
-1 602.87 USD
USDJPY
سودا
#127499023
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۹:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.785
ګټنه
6.92 USD
ټوله
-1 606.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
105.096
د کمیشن لګښتونه
-3.60 USD
ګټه
-1 602.87 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۰۱
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۰۲
خرڅول
0.48
1.11795
1.13544
ګټه
-842.50 USD
EURUSD
سودا
#127968145
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11795
ګټنه
1.82 USD
ټوله
-839.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.48
بهر(وتل)
1.13544
د کمیشن لګښتونه
-4.80 USD
ګټه
-842.50 USD
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۰۶
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۴
خرڅول
5
560.77
686.48
ګټه
-630.19 USD
#TSLA
سودا
#125083132
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
560.77
ګټنه
-0.39 USD
ټوله
-628.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
686.48
د کمیشن لګښتونه
-1.25 USD
ګټه
-630.19 USD
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۱۹
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۴۸
خرڅول
5
545.22
690.15
ګټه
-726.29 USD
#TSLA
سودا
#125074441
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
545.22
ګټنه
-0.39 USD
ټوله
-724.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
690.15
د کمیشن لګښتونه
-1.25 USD
ګټه
-726.29 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۵۶
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۴
خریداری کول
0.36
68.219
68.3175
ګټه
41.10 USD
USDRUB
سودا
#128238626
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
68.219
ګټنه
0.00 USD
ټوله
51.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
68.3175
د کمیشن لګښتونه
-10.80 USD
ګټه
41.10 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۰۱
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۲۴
خریداری کول
0.75
68.0725
68.2016
ګټه
119.47 USD
USDRUB
سودا
#128233929
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
68.0725
ګټنه
0.00 USD
ټوله
141.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.75
بهر(وتل)
68.2016
د کمیشن لګښتونه
-22.50 USD
ګټه
119.47 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۱۷
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۳۸
خریداری کول
0.75
1.13272
1.13392
ګټه
82.50 USD
EURUSD
سودا
#128223870
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13272
ګټنه
0.00 USD
ټوله
90.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.75
بهر(وتل)
1.13392
د کمیشن لګښتونه
-7.50 USD
ګټه
82.50 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۴۵
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۲۰
خرڅول
0.25
105.194
105.044
ګټه
33.20 USD
USDJPY
سودا
#128212161
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
105.194
ګټنه
0.00 USD
ټوله
35.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
105.044
د کمیشن لګښتونه
-2.50 USD
ګټه
33.20 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۵۴
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۲۰
خریداری کول
0.75
68.1571
68.2575
ګټه
87.82 USD
USDRUB
سودا
#128203910
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
68.1571
ګټنه
0.00 USD
ټوله
110.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.75
بهر(وتل)
68.2575
د کمیشن لګښتونه
-22.50 USD
ګټه
87.82 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۳۵
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۲۸
خریداری کول
0.75
1.13211
1.13312
ګټه
68.25 USD
EURUSD
سودا
#128218216
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13211
ګټنه
0.00 USD
ټوله
75.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.75
بهر(وتل)
1.13312
د کمیشن لګښتونه
-7.50 USD
ګټه
68.25 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۳۹
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۱۲
خریداری کول
0.75
1.13069
1.13182
ګټه
77.25 USD
EURUSD
سودا
#128205025
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13069
ګټنه
0.00 USD
ټوله
84.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.75
بهر(وتل)
1.13182
د کمیشن لګښتونه
-7.50 USD
ګټه
77.25 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۱۰
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۵۸
خرڅول
0.12
1.13175
1.13022
ګټه
17.16 USD
EURUSD
سودا
#103818414
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13175
ګټنه
0.00 USD
ټوله
18.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
1.13022
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
17.16 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۳۶
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۳۴
خریداری کول
0.16
105.012
105.312
ګټه
43.98 USD
USDJPY
سودا
#110602707
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
105.012
ګټنه
0.00 USD
ټوله
45.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.16
بهر(وتل)
105.312
د کمیشن لګښتونه
-1.60 USD
ګټه
43.98 USD
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۴۵
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۳۴
خرڅول
0.45
1.11102
1.12969
ګټه
-834.40 USD
EURUSD
سودا
#124704165
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11102
ګټنه
10.25 USD
ټوله
-840.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.12969
د کمیشن لګښتونه
-4.50 USD
ګټه
-834.40 USD
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۲۷:۲۲
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۵۳
خریداری کول
0.24
0.66656
0.66346
ګټه
-95.70 USD
AUDUSD
سودا
#126714768
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۲۷:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.66656
ګټنه
-18.90 USD
ټوله
-74.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.24
بهر(وتل)
0.66346
د کمیشن لګښتونه
-2.40 USD
ګټه
-95.70 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۱۶
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۴۵
خریداری کول
0.12
11003.59
9142.92
ګټه
-230.66 USD
BTCUSD
سودا
#109151056
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
11003.59
ګټنه
-6.18 USD
ټوله
-223.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
9142.92
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
-230.66 USD
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۰۰
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۳:۵۴
خریداری کول
0.28
0.68112
0.66125
ګټه
-619.43 USD
AUDUSD
سودا
#125000483
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68112
ګټنه
-60.27 USD
ټوله
-556.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.28
بهر(وتل)
0.66125
د کمیشن لګښتونه
-2.80 USD
ګټه
-619.43 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۱۱
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۱:۳۲
خرڅول
0.12
1.12402
1.12287
ګټه
13.05 USD
EURUSD
سودا
#108492927
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12402
ګټنه
0.45 USD
ټوله
13.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
1.12287
د کمیشن لګښتونه
-1.20 USD
ګټه
13.05 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۰
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۵۹
خریداری کول
0.21
106.012
106.131
ګټه
21.96 USD
USDJPY
سودا
#112143573
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
106.012
ګټنه
0.51 USD
ټوله
23.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.21
بهر(وتل)
106.131
د کمیشن لګښتونه
-2.10 USD
ګټه
21.96 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۵۷
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۰۱:۵۸
خریداری کول
0.36
107.012
107.512
ګټه
163.82 USD
USDJPY
سودا
#127916801
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
107.012
ګټنه
0.00 USD
ټوله
167.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۰۱:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
107.512
د کمیشن لګښتونه
-3.60 USD
ګټه
163.82 USD