د ډیمو حالت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۰۰
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
خرڅول
0.0200
0.67972
0.69919
ګټه
-39.14 USD
AUDUSD
سودا
#121304149
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67972
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-38.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
0.69919
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-39.14 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۱۸:۵۸
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
خرڅول
0.0200
0.68343
0.69919
ګټه
-31.72 USD
AUDUSD
سودا
#121621182
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۱۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68343
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-31.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
0.69919
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-31.72 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۱۳
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
خرڅول
0.0200
0.67876
0.69919
ګټه
-41.06 USD
AUDUSD
سودا
#121291987
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67876
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-40.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
0.69919
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-41.06 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۹
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
خرڅول
0.0200
0.67982
0.69919
ګټه
-38.94 USD
AUDUSD
سودا
#121305657
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67982
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-38.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
0.69919
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-38.94 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۱۰
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
خرڅول
0.0200
0.68083
0.69919
ګټه
-36.92 USD
AUDUSD
سودا
#121307505
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68083
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-36.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
0.69919
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-36.92 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۷:۵۸
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
خرڅول
0.0200
0.68208
0.69919
ګټه
-34.42 USD
AUDUSD
سودا
#121320735
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۷:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68208
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-34.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
0.69919
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-34.42 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۴۱:۳۷
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
خرڅول
0.0200
0.68738
0.69919
ګټه
-23.82 USD
AUDUSD
سودا
#121976656
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۴۱:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68738
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-23.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
0.69919
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-23.82 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۱۷
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
خرڅول
0.0200
0.67961
0.69919
ګټه
-39.36 USD
AUDUSD
سودا
#121304273
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67961
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-39.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
0.69919
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-39.36 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۵۱
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
خرڅول
0.0200
0.6804
0.69919
ګټه
-37.78 USD
AUDUSD
سودا
#121306594
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.6804
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-37.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
0.69919
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-37.78 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۵۷
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
خرڅول
0.0200
0.68172
0.69919
ګټه
-35.14 USD
AUDUSD
سودا
#121312431
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68172
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-34.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
0.69919
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-35.14 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۴۴
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
خرڅول
0.0200
0.68382
0.69919
ګټه
-30.94 USD
AUDUSD
سودا
#121666417
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68382
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-30.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
0.69919
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-30.94 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۰۱
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۲:۰۷
خرڅول
0.0200
0.68406
0.68343
ګټه
1.06 USD
AUDUSD
سودا
#121590169
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68406
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
0.68343
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.06 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۴۰:۴۶
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۵۲:۰۳
خرڅول
0.0200
0.68474
0.68398
ګټه
1.32 USD
AUDUSD
سودا
#121488503
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۴۰:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68474
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۵۲:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
0.68398
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.32 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۵۰
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۴۰:۱۳
خریداری کول
0.0200
0.68418
0.68462
ګټه
0.68 USD
AUDUSD
سودا
#121467413
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68418
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۴۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
0.68462
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.68 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۵۵
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۴۰:۰۵
خریداری کول
0.0200
0.6842
0.68481
ګټه
1.02 USD
AUDUSD
سودا
#121467518
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.6842
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۴۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
0.68481
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.02 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۱۶:۵۵
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۳۶
خرڅول
0.0200
0.68462
0.68419
ګټه
0.66 USD
AUDUSD
سودا
#121380751
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۱۶:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68462
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
0.68419
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.66 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۴۱
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۴۷
خرڅول
0.0200
141.412
141.185
ګټه
3.75 USD
GBPJPY
سودا
#121308781
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
141.412
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
141.185
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.75 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۰۹
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۳۸
خرڅول
0.0200
141.317
141.202
ګټه
1.71 USD
GBPJPY
سودا
#121305899
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
141.317
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
141.202
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
1.71 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۳۹
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۴:۲۴
خرڅول
0.0200
120.792
120.554
ګټه
3.94 USD
EURJPY
سودا
#121244352
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
120.792
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
120.554
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.94 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۰۹
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۱۷
خریداری کول
0.0200
141.513
141.601
ګټه
1.20 USD
GBPJPY
سودا
#121202010
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
141.513
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
141.601
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
1.20 USD
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۴۶
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۵۸:۵۵
خریداری کول
0.0200
141.344
141.394
ګټه
0.51 USD
GBPJPY
سودا
#121100857
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
141.344
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۵۸:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
141.394
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.51 USD
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۵۹
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۳۳
خریداری کول
0.0200
141.353
141.431
ګټه
1.03 USD
GBPJPY
سودا
#121105119
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
141.353
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
141.431
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
1.03 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۸:۰۹
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۰:۱۷
خریداری کول
0.0200
1.09943
1.10046
ګټه
1.86 USD
EURUSD
سودا
#121012780
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09943
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
1.10046
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.86 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۴۸
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۰:۰۸
خریداری کول
0.0200
1.09987
1.10046
ګټه
0.98 USD
EURUSD
سودا
#121008114
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09987
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۰:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
1.10046
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.98 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۰۴
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۲:۳۴
خریداری کول
0.0200
1.10002
1.1005
ګټه
0.76 USD
EURUSD
سودا
#121001468
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10002
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
1.1005
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.76 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۳۶
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۲:۱۹
خریداری کول
0.0200
1.10014
1.1005
ګټه
0.52 USD
EURUSD
سودا
#121001188
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10014
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۲:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
1.1005
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.52 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۳۹
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۲۶
خرڅول
0.0200
140.18
140.18
ګټه
-0.40 USD
GBPJPY
سودا
#120654841
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
140.18
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
140.18
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-0.40 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۲
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۲۶
خرڅول
0.0200
140.26
140.18
ګټه
1.07 USD
GBPJPY
سودا
#120698249
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
140.26
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
140.18
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
1.07 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۵۰
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۴۴
خرڅول
0.0200
140.338
140.249
ګټه
1.23 USD
GBPJPY
سودا
#120713321
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
140.338
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
140.249
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
1.23 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۴۶
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۲۸
خرڅول
0.0200
140.448
140.253
ګټه
3.18 USD
GBPJPY
سودا
#120719544
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
140.448
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
140.253
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.18 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۳۰
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۲۰
خرڅول
0.0200
140.562
140.261
ګټه
5.12 USD
GBPJPY
سودا
#120738276
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
140.562
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
140.261
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
5.12 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۱:۵۶
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۱۳
خرڅول
0.0200
1.89802
1.8955
ګټه
3.02 USD
GBPAUD
سودا
#120656559
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۱:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.89802
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
1.8955
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.02 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۳:۰۶
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۱:۲۴
خریداری کول
0.0200
119.751
119.949
ګټه
3.24 USD
EURJPY
سودا
#120575920
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
119.751
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۱:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
119.949
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.24 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۵۶
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۳۸:۱۷
خریداری کول
0.0200
119.813
119.941
ګټه
1.95 USD
EURJPY
سودا
#120569107
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
119.813
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۳۸:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
119.941
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
1.95 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۳۱
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۴:۴۳
خریداری کول
0.0200
119.836
119.866
ګټه
0.15 USD
EURJPY
سودا
#120567156
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
119.836
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۴:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
119.866
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.15 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۷:۱۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۲۴
خرڅول
0.0200
120.572
119.8
ګټه
13.82 USD
EURJPY
سودا
#120123798
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۷:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
120.572
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
119.8
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
13.82 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۱۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۱
خرڅول
0.0200
120.288
119.82
ګټه
8.21 USD
EURJPY
سودا
#120085902
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
120.288
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
119.82
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
8.21 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۳۱
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۱
خرڅول
0.0200
120.084
119.82
ګټه
4.46 USD
EURJPY
سودا
#120074111
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
120.084
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
119.82
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
4.46 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۵۷
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۰
خرڅول
0.0400
119.887
119.82
ګټه
1.67 USD
EURJPY
سودا
#120059332
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
119.887
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.0400
بهر(وتل)
119.82
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
1.67 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۵۰
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۰
خرڅول
0.0200
119.956
119.82
ګټه
2.10 USD
EURJPY
سودا
#120063575
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
119.956
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
119.82
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
2.10 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۱۴
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۰
خرڅول
0.0200
119.919
119.82
ګټه
1.42 USD
EURJPY
سودا
#120061679
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
119.919
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
119.82
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
1.42 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۵۸
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۰
خرڅول
0.0200
119.902
119.82
ګټه
1.11 USD
EURJPY
سودا
#120059617
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
119.902
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
119.82
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
1.11 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۵۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۰
خرڅول
0.0200
120.015
119.82
ګټه
3.19 USD
EURJPY
سودا
#120071351
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
120.015
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
119.82
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.19 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۴:۰۱
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۰۷
خریداری کول
0.0200
120.312
120.291
ګټه
-0.79 USD
EURJPY
سودا
#119669422
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
120.312
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
120.291
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-0.79 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۳۸
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۰۱
خریداری کول
0.0200
120.416
120.291
ګټه
-2.70 USD
EURJPY
سودا
#119660328
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
120.416
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
120.291
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-2.70 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۵۴
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۷:۳۴
خریداری کول
0.0200
120.267
120.288
ګټه
-0.01 USD
EURJPY
سودا
#119682330
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
120.267
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۷:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
120.288
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۳۵
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۷:۲۹
خریداری کول
0.0200
120.197
120.285
ګټه
1.22 USD
EURJPY
سودا
#119698351
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
120.197
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
120.285
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
1.22 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۸:۳۸
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۴۵
خریداری کول
0.0200
120.026
120.067
ګټه
0.36 USD
EURJPY
سودا
#119705627
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۸:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
120.026
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
120.067
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.36 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۲۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۰۲
خریداری کول
0.0200
119.896
119.919
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#119792640
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
119.896
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
119.919
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.02 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۱۹
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۲۱:۱۸
خریداری کول
0.0200
119.48
119.844
ګټه
6.30 USD
EURJPY
سودا
#119951991
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
119.48
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۲۱:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
119.844
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
6.30 USD