د ډیمو حالت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۳۶
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۱۴
کاپی
270.17%
369.8%
ګټه
-98.69 USD
Markus
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۳۶
د ننوتلو ځای
270.17%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۱۴
بهر(وتل)
369.8%
ګټه
-98.69 USD
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۵۴
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۰
کاپی
67.93%
67.93%
ګټه
-1.10 USD
RFWhiteSoldiers
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۵۴
د ننوتلو ځای
67.93%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۰
بهر(وتل)
67.93%
ګټه
-1.10 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۷
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۱۱
کاپی
828.8%
799.29%
ګټه
-79.82 USD
Markus
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۷
د ننوتلو ځای
828.8%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۱۱
بهر(وتل)
799.29%
ګټه
-79.82 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۳۴
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۴۶
کاپی
860.89%
860.89%
ګټه
-5.67 USD
WF_Trade
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۳۴
د ننوتلو ځای
860.89%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۴۶
بهر(وتل)
860.89%
ګټه
-5.67 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۱
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۱۰
کاپی
4045.16%
4045.16%
ګټه
-3.29 USD
MUJAHIDEEN
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۱
د ننوتلو ځای
4045.16%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۱۰
بهر(وتل)
4045.16%
ګټه
-3.29 USD