د ډیمو حالت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۹:۳۶
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۴۹:۱۴
کاپی
270.17%
369.8%
ګټه
-98.69 USD
Markus
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۹:۳۶
د ننوتلو ځای
270.17%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۴۹:۱۴
بهر(وتل)
369.8%
ګټه
-98.69 USD
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۵۸:۵۴
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۱۰
کاپی
67.93%
67.93%
ګټه
-1.10 USD
RFWhiteSoldiers
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۵۸:۵۴
د ننوتلو ځای
67.93%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۱۰
بهر(وتل)
67.93%
ګټه
-1.10 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۰۳:۳۷
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۲۲:۱۱
کاپی
828.8%
799.29%
ګټه
-79.82 USD
Markus
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۰۳:۳۷
د ننوتلو ځای
828.8%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۲۲:۱۱
بهر(وتل)
799.29%
ګټه
-79.82 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۳۸:۳۴
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۵۰:۴۶
کاپی
860.89%
860.89%
ګټه
-5.67 USD
WF_Trade
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۳۸:۳۴
د ننوتلو ځای
860.89%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۵۰:۴۶
بهر(وتل)
860.89%
ګټه
-5.67 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۳۹:۴۱
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۵۰:۱۰
کاپی
4045.16%
4045.16%
ګټه
-3.29 USD
MUJAHIDEEN
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۳۹:۴۱
د ننوتلو ځای
4045.16%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۵۰:۱۰
بهر(وتل)
4045.16%
ګټه
-3.29 USD