د ډیمو حالت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۵۲:۰۵
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۳۲:۳۲
خریداری کول
3
1.33314
1.29992
ګټه
-99.66 USD
GBPUSD
سودا
#1479094035
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۵۲:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.33314
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-99.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۳۲:۳۲
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1.29992
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-99.66 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۰۲:۲۷
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۲۸
خرڅول
0.01
1.30691
1.305
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1478463654
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۰۲:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30691
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.305
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۵۰:۲۵
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۲۸
خرڅول
0.01
1.306
1.305
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478461125
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۵۰:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.306
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.305
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۵۹:۰۱
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۲۸
خرڅول
0.01
1.30661
1.305
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1478461196
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۵۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30661
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.305
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۴۵:۰۰
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۲۸
خرڅول
0.01
1.3057
1.305
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478461018
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3057
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.305
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۵۴:۰۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۲۸
خرڅول
0.01
1.30632
1.305
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478461140
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۵۴:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30632
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.305
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۳۴:۵۹
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۰۶
خرڅول
0.01
1.30721
1.306
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478465266
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۳۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30721
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.306
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۳۵:۴۵
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۰۶
خرڅول
0.01
1.30751
1.306
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1478465363
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۳۵:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30751
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.306
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۵۰:۳۸
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۰۶
خرڅول
0.01
1.3078
1.306
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1478465853
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۵۰:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3078
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.306
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۴۵
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۲۹
خرڅول
0.01
1.30842
1.307
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478467685
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30842
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.307
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۴۲:۳۷
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۲۹
خرڅول
0.01
1.30874
1.307
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1478467749
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۴۲:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30874
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.307
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۳۷:۰۱
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۲۹
خرڅول
0.01
1.30812
1.307
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478467562
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۳۷:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30812
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.307
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۴۱
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۰۳
خرڅول
0.01
1.30975
1.308
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1478468531
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30975
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.308
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۴۹:۳۴
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۰۳
خرڅول
0.01
1.30903
1.308
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478467993
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۴۹:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30903
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.308
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۵۳:۳۳
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۰۳
خرڅول
0.01
1.30944
1.308
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478468146
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۵۳:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30944
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.308
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۴۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۰۴
خرڅول
0.01
1.31194
1.3085
ګټه
0.03 USD
GBPUSD
سودا
#1478495767
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31194
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3085
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۳۸
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۰۴
خرڅول
0.01
1.31032
1.3085
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1478469085
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31032
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3085
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۰۰:۰۴
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۰۴
خرڅول
0.01
1.31065
1.3085
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1478472255
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31065
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3085
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۰۰:۲۱
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۰۴
خرڅول
0.01
1.31101
1.3085
ګټه
0.03 USD
GBPUSD
سودا
#1478472388
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۰۰:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31101
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3085
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۰۲
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۰۴
خرڅول
0.01
1.31129
1.3085
ګټه
0.03 USD
GBPUSD
سودا
#1478495224
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31129
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3085
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۳۳
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۰۴
خرڅول
0.01
1.31162
1.3085
ګټه
0.03 USD
GBPUSD
سودا
#1478495721
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31162
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3085
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۰:۰۳
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۱
خرڅول
0.01
1.31268
1.312
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478498492
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31268
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.312
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۴۱
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۱
خرڅول
0.01
1.31227
1.312
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#1478495914
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31227
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.312
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۲۵
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۱
خرڅول
0.01
1.31305
1.312
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478499151
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31305
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.312
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۹
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۰۹
خرڅول
0.01
1.31335
1.313
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#1478499655
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31335
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.313
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۴۹
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۰۹
خرڅول
0.01
1.31394
1.313
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478501161
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31394
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.313
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۳۲
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۰۹
خرڅول
0.01
1.31363
1.313
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478499894
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31363
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.313
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۲۵
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۳۲
خرڅول
0.01
1.31454
1.314
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478510505
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31454
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.314
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۰۳:۲۰
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۳۲
خرڅول
0.01
1.31424
1.314
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#1478505341
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۰۳:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31424
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.314
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۵۰
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۳۲
خرڅول
0.01
1.31499
1.314
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478510822
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31499
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.314
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۱۹
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۱۳
خرڅول
0.01
1.3158
1.315
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478511149
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3158
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.315
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۳۳
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۱۳
خرڅول
0.01
1.31612
1.315
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478511245
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31612
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.315
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۰۰
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۱۳
خرڅول
0.01
1.31551
1.315
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478510962
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31551
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.315
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۵۵
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۲۵
خرڅول
0.01
1.31718
1.31603
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478583678
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31718
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31603
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۸:۱۱
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۲۵
خرڅول
0.01
1.31674
1.31603
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478511531
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۸:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31674
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31603
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۰۹
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۲۵
خرڅول
0.01
1.3178
1.31603
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1478584772
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3178
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31603
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۴۷
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۲۵
خرڅول
0.01
1.31816
1.31603
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1478585439
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31816
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31603
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۸
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۲۵
خرڅول
0.01
1.31749
1.31603
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478584363
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31749
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31603
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۵۵
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۲۵
خرڅول
0.01
1.31642
1.31603
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#1478511355
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31642
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31603
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۴۰
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۱۱
خرڅول
0.01
1.31852
1.31813
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#1478586400
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31852
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31813
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۴۹
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۰۲
خرڅول
0.01
1.31882
1.31813
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478587394
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31882
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31813
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۲۷
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۵۳
خرڅول
0.01
1.3192
1.31813
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478588646
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3192
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31813
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۰
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۴۵
خرڅول
0.01
1.31949
1.31825
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478588839
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31949
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31825
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۰۷
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۳۷
خرڅول
0.01
1.31979
1.31827
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1478589178
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31979
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31827
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۰۹
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۲۸
خرڅول
0.01
1.31999
1.3182
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1478589306
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31999
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3182
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۰۱
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۲۲
خرڅول
0.01
1.32028
1.31841
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1478590056
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.32028
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31841
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۳۱
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۵۴
خرڅول
0.01
1.3206
1.31976
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478590119
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3206
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31976
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۲۱
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۳۹
خرڅول
0.01
1.3209
1.3198
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478590924
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3209
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3198
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۱۹
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۲۹
خرڅول
0.01
1.32124
1.31981
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1478591366
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.32124
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31981
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۱۸
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۲۲
خرڅول
0.01
1.32156
1.31983
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1478600162
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.32156
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31983
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD