د ډیمو حالت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۵۸
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۲۴
خریداری کول
0.5
1.93852
1.94716
ګټه
304.50 USD
GBPNZDm
سودا
#80949039
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.93852
ګټنه
0.00 USD
ټوله
304.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.94716
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
304.50 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۷
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۱
خرڅول
0.5
111.954
111.597
ګټه
159.95 USD
USDJPYm
سودا
#81241595
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
111.954
ګټنه
0.00 USD
ټوله
159.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
111.597
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
159.95 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۱۳
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۴:۵۹
خریداری کول
0.5
1.36186
1.36148
ګټه
-19.00 USD
GBPUSDm
سودا
#81424124
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36186
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-19.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۴:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.36148
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-19.00 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۳۹
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۵۱
خریداری کول
0.5
1.26186
1.26504
ګټه
171.16 USD
GBPCHFm
سودا
#81404990
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26186
ګټنه
0.00 USD
ټوله
171.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.26504
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
171.16 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۰۲
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۹:۳۵
خریداری کول
0.5
1.59385
1.59607
ګټه
80.55 USD
EURAUDm
سودا
#81405004
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.59385
ګټنه
0.00 USD
ټوله
80.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.59607
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
80.55 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۳۵
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۴:۰۹
خریداری کول
0.5
1.36186
1.36405
ګټه
109.50 USD
GBPUSDm
سودا
#81404957
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36186
ګټنه
0.00 USD
ټوله
109.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۴:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.36405
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
109.50 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۴۹
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۲۵
خریداری کول
0.5
1.36186
1.36307
ګټه
60.50 USD
GBPUSDm
سودا
#80949413
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36186
ګټنه
0.00 USD
ټوله
60.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.36307
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
60.50 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۲۹
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۲۳
خریداری کول
0.5
1.59385
1.59578
ګټه
70.12 USD
EURAUDm
سودا
#81387050
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.59385
ګټنه
0.00 USD
ټوله
70.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.59578
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
70.12 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۰۸
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۱۹
خریداری کول
0.5
1.26156
1.26341
ګټه
99.81 USD
GBPCHFm
سودا
#80950077
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26156
ګټنه
0.00 USD
ټوله
99.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.26341
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
99.81 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۸
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۳۱
خریداری کول
0.5
1.59385
1.59768
ګټه
138.93 USD
EURAUDm
سودا
#81017808
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.59385
ګټنه
0.00 USD
ټوله
138.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.59768
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
138.93 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۱۴
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۳۷
خریداری کول
0.5
1.34412
1.34885
ګټه
236.50 USD
GBPUSDm
سودا
#81210363
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.34412
ګټنه
0.00 USD
ټوله
236.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.34885
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
236.50 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۱۳
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۲۷
خریداری کول
0.5
1.34412
1.34808
ګټه
198.00 USD
GBPUSDm
سودا
#81129478
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.34412
ګټنه
0.00 USD
ټوله
198.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.34808
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
198.00 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۴۴
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۲۶
خریداری کول
0.5
1.60771
1.61056
ګټه
103.22 USD
EURAUDm
سودا
#81048073
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.60771
ګټنه
0.00 USD
ټوله
103.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.61056
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
103.22 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۱۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۴:۵۶
خرڅول
0.5
111.511
111.286
ګټه
101.09 USD
USDJPYm
سودا
#81066106
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
111.511
ګټنه
0.00 USD
ټوله
101.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
111.286
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
101.09 USD
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۲۱
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۴۷
خرڅول
0.5
151.586
151.259
ګټه
146.57 USD
GBPJPYm
سودا
#80949619
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
151.586
ګټنه
0.00 USD
ټوله
146.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
151.259
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
146.57 USD
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۲۶
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۳۶
خریداری کول
0.5
1.60771
1.61184
ګټه
149.60 USD
EURAUDm
سودا
#80950003
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.60771
ګټنه
0.00 USD
ټوله
149.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.61184
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
149.60 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۱۱
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۲۴
خرڅول
0.5
1736.95
1742.09
ګټه
-257.00 USD
XAUUSDm
سودا
#81031784
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1736.95
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-257.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1742.09
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-257.00 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۵۱
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۴۳
خریداری کول
0.5
1742.17
1737.51
ګټه
-233.00 USD
XAUUSDm
سودا
#80950261
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1742.17
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-233.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1737.51
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-233.00 USD
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۴۲
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۱۸
خریداری کول
0.25
1.72517
1.73207
ګټه
136.43 USD
GBPCADm
سودا
#80965328
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.72517
ګټنه
0.00 USD
ټوله
136.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.73207
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
136.43 USD
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۴۲
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۲۷
خریداری کول
0.25
1.72517
1.73123
ګټه
119.79 USD
GBPCADm
سودا
#80949314
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.72517
ګټنه
0.00 USD
ټوله
119.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.73123
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
119.79 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۵
خریداری کول
0.5
1.36186
1.36446
ګټه
130.00 USD
GBPUSDm
سودا
#80674851
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36186
ګټنه
0.00 USD
ټوله
130.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.36446
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
130.00 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۴۸
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۳
خرڅول
0.5
1.674
1.671
ګټه
105.35 USD
EURNZDm
سودا
#80734845
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.674
ګټنه
0.00 USD
ټوله
105.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.671
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
105.35 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۴۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۰
خریداری کول
0.5
1.26122
1.25934
ګټه
-101.86 USD
GBPCHFm
سودا
#80734620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26122
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-101.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.25934
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-101.86 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۹
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۵۷
خرڅول
0.5
1.61868
1.61688
ګټه
65.32 USD
EURAUDm
سودا
#80734868
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.61868
ګټنه
0.00 USD
ټوله
65.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.61688
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
65.32 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۵۹
خریداری کول
0.5
1.26189
1.26264
ګټه
40.57 USD
GBPCHFm
سودا
#80697873
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26189
ګټنه
0.00 USD
ټوله
40.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.26264
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
40.57 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۵۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۵۶
خرڅول
0.5
1.88455
1.8832
ګټه
48.97 USD
GBPAUDm
سودا
#80689196
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.88455
ګټنه
0.00 USD
ټوله
48.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.8832
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
48.97 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۰۵
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۵۴
خریداری کول
0.5
109.229
109.509
ګټه
127.84 USD
USDJPYm
سودا
#80676157
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.229
ګټنه
0.00 USD
ټوله
127.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
109.509
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
127.84 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۵۲
خرڅول
0.5
1.66907
1.67094
ګټه
-65.62 USD
EURNZDm
سودا
#80675413
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.66907
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-65.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.67094
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-65.62 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۳۵
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۴۸
خرڅول
0.5
1.61317
1.61654
ګټه
-122.24 USD
EURAUDm
سودا
#80675176
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.61317
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-122.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.61654
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-122.24 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۴۷
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۴۶
خریداری کول
0.5
1.17326
1.1723
ګټه
-48.00 USD
EURUSDm
سودا
#80669591
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17326
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-48.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.1723
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-48.00 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۳:۴۹
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۴۳
خریداری کول
0.5
0.72744
0.72522
ګټه
-111.00 USD
AUDUSDm
سودا
#80669455
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۳:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.72744
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-111.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.72522
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-111.00 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۸
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۴۰
خرڅول
0.5
1.28206
1.27918
ګټه
112.57 USD
USDCADm
سودا
#80675883
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28206
ګټنه
0.00 USD
ټوله
112.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.27918
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
112.57 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۴۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۳۴
خریداری کول
0.5
149.06
149.568
ګټه
231.94 USD
GBPJPYm
سودا
#80617023
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
149.06
ګټنه
0.00 USD
ټوله
231.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
149.568
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
231.94 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۲۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۲۰
خریداری کول
0.5
150.463
149.888
ګټه
-262.40 USD
GBPJPYm
سودا
#80608873
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
150.463
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-262.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
149.888
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-262.40 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۱۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۱۷
خریداری کول
0.5
1.37036
1.36789
ګټه
-123.50 USD
GBPUSDm
سودا
#80597116
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37036
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-123.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.36789
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-123.50 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۳۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۰۹
خرڅول
0.5
1.27649
1.27458
ګټه
74.93 USD
USDCADm
سودا
#80670325
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27649
ګټنه
0.00 USD
ټوله
74.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.27458
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
74.93 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۴۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۷:۲۲
خرڅول
0.5
1.28093
1.27996
ګټه
37.89 USD
USDCADm
سودا
#80611207
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28093
ګټنه
0.00 USD
ټوله
37.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.27996
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
37.89 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۴۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۹:۴۳
خریداری کول
0.5
42000
41492
ګټه
-254.00 USD
BTCUSD
سودا
#80655936
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
42000
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-254.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۹:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
41492
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-254.00 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۵۶
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۵۴
خرڅول
0.5
1.75518
1.75131
ګټه
150.92 USD
GBPCADm
سودا
#80617462
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.75518
ګټنه
0.00 USD
ټوله
150.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.75131
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
150.92 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۵۷
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۴
خریداری کول
0.5
1.17097
1.17173
ګټه
38.00 USD
EURUSDm
سودا
#80616830
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17097
ګټنه
0.00 USD
ټوله
38.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.17173
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
38.00 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۴
خریداری کول
0.25
43838.38
42763
ګټه
-268.85 USD
BTCUSD
سودا
#80631621
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
43838.38
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-268.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
42763
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-268.85 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۲۵
خریداری کول
0.25
43838.38
43959
ګټه
30.16 USD
BTCUSD
سودا
#80614535
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
43838.38
ګټنه
0.00 USD
ټوله
30.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
43959
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
30.16 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۴۷
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۲۸
خرڅول
0.25
1.75243
1.75203
ګټه
7.81 USD
GBPCADm
سودا
#80615742
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.75243
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.75203
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.81 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۴۷
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۴۸
خرڅول
0.25
1.75243
1.74945
ګټه
58.20 USD
GBPCADm
سودا
#80611333
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.75243
ګټنه
0.00 USD
ټوله
58.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.74945
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
58.20 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۰۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۵۸
خرڅول
0.5
1.89514
1.89207
ګټه
111.08 USD
GBPAUDm
سودا
#80600463
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.89514
ګټنه
0.00 USD
ټوله
111.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.89207
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
111.08 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۳۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۵۰
خریداری کول
0.25
1746
1752.87
ګټه
171.75 USD
XAUUSDm
سودا
#80606572
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1746
ګټنه
0.00 USD
ټوله
171.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1752.87
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
171.75 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۶:۰۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۵۹
خریداری کول
0.5
150.805
150.561
ګټه
-111.04 USD
GBPJPYm
سودا
#80600886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۶:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
150.805
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-111.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
150.561
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-111.04 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۳۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۴۱
خریداری کول
0.25
1746
1751.44
ګټه
136.00 USD
XAUUSDm
سودا
#80599650
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1746
ګټنه
0.00 USD
ټوله
136.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1751.44
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
136.00 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۵۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۵۲
خرڅول
0.5
1.27856
1.27864
ګټه
-4.32 USD
GBPCHFm
سودا
#80530344
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27856
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.27864
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.32 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۳۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۴۹
خرڅول
0.5
151.613
151.537
ګټه
34.58 USD
GBPJPYm
سودا
#80530430
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
151.613
ګټنه
0.00 USD
ټوله
34.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
151.537
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
34.58 USD