د ډیمو حالت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۱۸
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۳۱
خریداری کول
0.01
1.18803
1.18827
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#35384333
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18803
ګټنه
-0.01 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18827
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۶
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۳۱
خریداری کول
0.01
1.1877
1.18827
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#35378136
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1877
ګټنه
-0.01 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18827
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۴
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
خرڅول
0.04
1.18722
1.18662
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#35368721
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18722
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.18662
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۶
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
خرڅول
0.07
1.18749
1.18662
ګټه
0.06 USD
EURUSD
سودا
#35378110
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18749
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.18662
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۸
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
خرڅول
0.01
1.18247
1.18662
ګټه
-0.04 USD
EURUSD
سودا
#35187834
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18247
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18662
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۶
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
خرڅول
0.01
1.18381
1.18662
ګټه
-0.03 USD
EURUSD
سودا
#35205433
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18381
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18662
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۱۴
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
خرڅول
0.02
1.18549
1.18662
ګټه
-0.02 USD
EURUSD
سودا
#35239187
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18549
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.18662
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۱۰
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
خرڅول
0.03
1.18661
1.18662
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#35293587
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18661
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.18662
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۱۸
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
خرڅول
0.1
1.18782
1.18662
ګټه
0.12 USD
EURUSD
سودا
#35384335
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18782
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.18662
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.12 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۳۲
خریداری کول
0.01
1.18688
1.18755
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#35359795
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18688
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18755
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۴
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۳۲
خریداری کول
0.01
1.18742
1.18755
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#35368742
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18742
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18755
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۱۰
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۱۶
خریداری کول
0.01
1.18682
1.18708
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#35293609
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18682
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18708
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۰۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۱۶
خریداری کول
0.01
1.18653
1.18708
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#35318172
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18653
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18708
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۲۴
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۰۰
خریداری کول
0.01
1.18579
1.18619
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#35253047
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18579
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18619
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۱۴
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۱۴
خریداری کول
0.01
1.1857
1.1861
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#35239186
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1857
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1861
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۶
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۴۷
خریداری کول
0.01
1.18403
1.18443
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#35205424
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18403
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18443
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
خریداری کول
0.01
1.1847
1.18381
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#35118466
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1847
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18381
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۳
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
خریداری کول
0.03
1.18379
1.18381
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#35148530
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18379
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.18381
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
خریداری کول
0.04
1.18331
1.18381
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#35159306
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18331
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.18381
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
خریداری کول
0.01
1.18478
1.18381
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#35116255
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18478
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18381
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۸
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
خریداری کول
0.07
1.18269
1.18381
ګټه
0.08 USD
EURUSD
سودا
#35187833
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18269
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.18381
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۹
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
خریداری کول
0.02
1.18424
1.18381
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#35128226
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18424
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.18381
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۲۵
خرڅول
0.01
1.18309
1.18271
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#35159298
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18309
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18271
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۴۱
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۲۵
خرڅول
0.01
1.18313
1.18271
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#35171300
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18313
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18271
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۳
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۴۰
خرڅول
0.01
1.18357
1.18332
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#35148526
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18357
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18332
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۳
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۳۹
خرڅول
0.01
1.18387
1.18332
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#35140316
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18387
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18332
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۰۵
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۳:۱۶
خرڅول
0.02
1.18464
1.18386
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#35108791
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18464
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۳:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.18386
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۴
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۳:۱۶
خرڅول
0.01
1.18384
1.18386
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#35095741
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18384
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۳:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18386
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۴۶
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۳:۱۶
خرڅول
0.01
1.18391
1.18386
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#35101172
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18391
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۳:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18386
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۴
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۴
خریداری کول
0.01
1.18404
1.18474
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#35095746
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18404
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18474
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۴
خریداری کول
0.01
1.18464
1.18474
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#35089536
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18464
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18474
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۲
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۰۰
خرڅول
0.01
1.18444
1.18376
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#35089094
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18444
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18376
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۰۲
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۰۰
خرڅول
0.01
1.18387
1.18376
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#35084847
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18387
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18376
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۰۳
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
خرڅول
0.17
1.18376
1.18394
ګټه
-0.03 USD
EURUSD
سودا
#34959418
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18376
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.17
بهر(وتل)
1.18394
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۰۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
خرڅول
0.04
1.18165
1.18394
ګټه
-0.09 USD
EURUSD
سودا
#34882333
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18165
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.18394
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.09 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۳۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
خرڅول
0.27
1.18491
1.18394
ګټه
0.26 USD
EURUSD
سودا
#35013532
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18491
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.27
بهر(وتل)
1.18394
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.26 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۱۰
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
خرڅول
0.01
1.1789
1.18394
ګټه
-0.05 USD
EURUSD
سودا
#34796776
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1789
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18394
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
خرڅول
0.01
1.17843
1.18394
ګټه
-0.06 USD
EURUSD
سودا
#34779856
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17843
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18394
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.06 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
خرڅول
0.43
1.18581
1.18394
ګټه
0.80 USD
EURUSD
سودا
#35038091
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18581
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.43
بهر(وتل)
1.18394
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۵۳
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
خرڅول
0.07
1.1823
1.18394
ګټه
-0.11 USD
EURUSD
سودا
#34904631
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1823
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.18394
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.11 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۳
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
خرڅول
0.02
1.17947
1.18394
ګټه
-0.09 USD
EURUSD
سودا
#34805041
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17947
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.18394
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.09 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۴۰
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
خرڅول
0.1
1.1832
1.18394
ګټه
-0.07 USD
EURUSD
سودا
#34924291
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1832
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.18394
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.07 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
خرڅول
0.03
1.18045
1.18394
ګټه
-0.10 USD
EURUSD
سودا
#34817540
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18045
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.18394
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.10 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۱۹
خریداری کول
0.01
1.18601
1.18641
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#35038122
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18601
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18641
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۳۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۱۸
خریداری کول
0.01
1.18512
1.18552
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#35013530
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18512
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18552
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۰۳
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۲۵
خریداری کول
0.01
1.18396
1.18436
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#34959416
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18396
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18436
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۳۹
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۲۸
خریداری کول
0.01
1.18341
1.18381
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#34924274
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18341
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18381
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۵۳
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۵۵
خریداری کول
0.01
1.1825
1.1829
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#34904628
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1825
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1829
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۰۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۳۹
خریداری کول
0.01
1.18186
1.18226
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#34882339
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18186
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18226
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۰۵
خریداری کول
0.01
1.18067
1.18068
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#34817534
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18067
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18068
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD