د ډیمو حالت
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۴۱
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۵۴
خرڅول
0.1
106.855
107.6
ګټه
-101.51 USD
USDJPYm
سودا
#70411005
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.855
ګټنه
-32.27 USD
ټوله
-69.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
107.6
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-101.51 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۶:۴۳
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۵۴
خرڅول
0.2
106.674
107.6
ګټه
-236.67 USD
USDJPYm
سودا
#70253283
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۶:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.674
ګټنه
-64.55 USD
ټوله
-172.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
107.6
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-236.67 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۱۹
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۵۴
خرڅول
0.2
109.047
107.6
ګټه
250.65 USD
USDJPYm
سودا
#72212061
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.047
ګټنه
-18.31 USD
ټوله
268.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
107.6
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
250.65 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۰۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۳۰
خریداری کول
0.2
1.39899
1.39009
ګټه
-249.46 USD
GBPUSDm
سودا
#72484076
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39899
ګټنه
-71.46 USD
ټوله
-178.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.39009
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-249.46 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۳۱
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۳۰
خریداری کول
0.1
1.38192
1.39009
ګټه
80.89 USD
GBPUSDm
سودا
#72604546
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38192
ګټنه
-0.81 USD
ټوله
81.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.39009
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
80.89 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۲۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۳۰
خریداری کول
0.1
1.37729
1.39009
ګټه
126.38 USD
GBPUSDm
سودا
#72507273
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37729
ګټنه
-1.62 USD
ټوله
128.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.39009
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
126.38 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۴۲
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۱:۰۹
خرڅول
0.3
150.26
150.046
ګټه
58.95 USD
GBPJPYm
سودا
#72488439
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
150.26
ګټنه
0.00 USD
ټوله
58.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
150.046
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
58.95 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۲:۲۰
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۰۵
خرڅول
0.3
150.899
150.245
ګټه
168.78 USD
GBPJPYm
سودا
#72167405
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۲:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
150.899
ګټنه
-11.23 USD
ټوله
180.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
150.245
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
168.78 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۵۱
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۰۰
خرڅول
0.3
150.145
150.245
ګټه
-33.96 USD
GBPJPYm
سودا
#72211867
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
150.145
ګټنه
-6.43 USD
ټوله
-27.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
150.245
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-33.96 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۰۰
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۱۴
خریداری کول
0.1
1.39899
1.37828
ګټه
-238.77 USD
GBPUSDm
سودا
#72167370
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39899
ګټنه
-31.67 USD
ټوله
-207.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.37828
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-238.77 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۵۴
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۲۸
خرڅول
0.3
108.487
108.987
ګټه
-177.54 USD
USDJPYm
سودا
#71390295
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.487
ګټنه
-39.91 USD
ټوله
-137.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
108.987
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-177.54 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۱:۴۶
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۲۱
خرڅول
0.3
109.752
108.976
ګټه
200.90 USD
USDJPYm
سودا
#72167396
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.752
ګټنه
-12.73 USD
ټوله
213.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
108.976
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
200.90 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۲:۰۳
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۵۲
خرڅول
0.3
1.95815
1.93333
ګټه
524.63 USD
GBPNZDm
سودا
#72167402
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.95815
ګټنه
-5.46 USD
ټوله
530.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.93333
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
524.63 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۴۹
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۵۲
خرڅول
0.3
1.95209
1.93333
ګټه
397.54 USD
GBPNZDm
سودا
#72212083
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.95209
ګټنه
-3.12 USD
ټوله
400.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.93333
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
397.54 USD
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۵۷:۰۱
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۵۲
خرڅول
0.2
1.91237
1.93333
ګټه
-321.05 USD
GBPNZDm
سودا
#70251191
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۵۷:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.91237
ګټنه
-22.62 USD
ټوله
-298.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.93333
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-321.05 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۷:۱۴
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۵۲
خرڅول
0.2
1.92397
1.93333
ګټه
-155.35 USD
GBPNZDm
سودا
#70320943
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.92397
ګټنه
-22.08 USD
ټوله
-133.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.93333
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-155.35 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۰۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۱:۰۹
خرڅول
0.2
1.91863
1.9585
ګټه
-576.70 USD
GBPNZDm
سودا
#70357504
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.91863
ګټنه
-16.83 USD
ټوله
-559.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.9585
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-576.70 USD
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۳۵
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۵۶
خرڅول
0.4
1.96048
1.95849
ګټه
41.35 USD
GBPNZDm
سودا
#71495097
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.96048
ګټنه
-14.54 USD
ټوله
55.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
1.95849
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
41.35 USD
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۳۵
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۵۲
خرڅول
0.4
1.96465
1.95846
ګټه
159.32 USD
GBPNZDm
سودا
#71499928
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.96465
ګټنه
-14.54 USD
ټوله
173.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
1.95846
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
159.32 USD
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۴۶
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۳۹
خرڅول
0.2
149.241
150.924
ګټه
-321.56 USD
GBPJPYm
سودا
#71499937
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
149.241
ګټنه
-14.92 USD
ټوله
-306.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
150.924
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-321.56 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۰۰
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۹
خریداری کول
0.38
1.39899
1.37464
ګټه
-1 024.03 USD
GBPUSDm
سودا
#70394254
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39899
ګټنه
-98.73 USD
ټوله
-925.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.38
بهر(وتل)
1.37464
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 024.03 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۳۴
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۵۲
خرڅول
0.3
108.59
109.771
ګټه
-349.94 USD
USDJPYm
سودا
#71422826
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.59
ګټنه
-27.18 USD
ټوله
-322.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
109.771
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-349.94 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۵۶
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۰۸
خرڅول
0.5
110.594
109.776
ګټه
351.56 USD
USDJPYm
سودا
#71858008
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.594
ګټنه
-21.02 USD
ټوله
372.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
109.776
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
351.56 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۱۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۴۵
خرڅول
0.3
152.622
150.916
ګټه
455.08 USD
GBPJPYm
سودا
#71858016
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.622
ګټنه
-11.13 USD
ټوله
466.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
150.916
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
455.08 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۲۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۴۰
خرڅول
0.5
153.151
150.917
ګټه
1 012.18 USD
GBPJPYm
سودا
#72013226
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.151
ګټنه
-5.33 USD
ټوله
1 017.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
150.917
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 012.18 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۴۷
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۷:۵۸
خرڅول
0.68
1.38206
1.37482
ګټه
491.08 USD
GBPUSDm
سودا
#72085780
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38206
ګټنه
-1.24 USD
ټوله
492.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.68
بهر(وتل)
1.37482
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
491.08 USD
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۰۸
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۶
خریداری کول
0.1
1.3715
1.37698
ګټه
49.12 USD
GBPUSDm
سودا
#71495131
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3715
ګټنه
-5.68 USD
ټوله
54.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.37698
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
49.12 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۴
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۰۳
خرڅول
0.68
1.38064
1.37148
ګټه
601.80 USD
GBPUSDm
سودا
#70458419
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38064
ګټنه
-21.08 USD
ټوله
622.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.68
بهر(وتل)
1.37148
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
601.80 USD
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۳۲
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۴۲
خریداری کول
0.4
1.94441
1.95587
ګټه
272.36 USD
GBPNZDm
سودا
#70541118
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.94441
ګټنه
-50.16 USD
ټوله
322.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
1.95587
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
272.36 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۵۸
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۲۲
خرڅول
0.2
149.801
149.4
ګټه
55.57 USD
GBPJPYm
سودا
#70411017
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
149.801
ګټنه
-18.33 USD
ټوله
73.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
149.4
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
55.57 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۵۲
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۱۸
خرڅول
2
149.387
149.399
ګټه
-194.48 USD
GBPJPYm
سودا
#70482141
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
149.387
ګټنه
-172.37 USD
ټوله
-22.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
149.399
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-194.48 USD
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۱۱
۲۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۰
خرڅول
0.1
150.738
150.431
ګټه
21.24 USD
GBPJPYm
سودا
#70632499
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
150.738
ګټنه
-7.01 USD
ټوله
28.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
150.431
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
21.24 USD
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۵۰
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۷:۱۲
خرڅول
0.1
1.388
1.38487
ګټه
30.03 USD
GBPUSDm
سودا
#70609432
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.388
ګټنه
-1.27 USD
ټوله
31.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.38487
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
30.03 USD
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۳۹
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۳۸
خریداری کول
0.01
1.07827
1.07483
ګټه
-2.51 USD
AUDNZDm
سودا
#70790104
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07827
ګټنه
-0.04 USD
ټوله
-2.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07483
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.51 USD
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۳۳
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۳۴
خرڅول
0.01
1.07409
1.07518
ګټه
-0.83 USD
AUDNZDm
سودا
#70729475
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07409
ګټنه
-0.04 USD
ټوله
-0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07518
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.83 USD
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۴۴
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۳۱
خرڅول
0.01
1.07559
1.07517
ګټه
0.26 USD
AUDNZDm
سودا
#70741090
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07559
ګټنه
-0.04 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07517
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.26 USD
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۴۲
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۳۰
خرڅول
0.01
1.07709
1.07517
ګټه
1.34 USD
AUDNZDm
سودا
#70780693
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07709
ګټنه
-0.04 USD
ټوله
1.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07517
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.34 USD
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۳۲
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۰۸
خرڅول
0.01
1.1928
1.19895
ګټه
-6.15 USD
EURUSDm
سودا
#70780232
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1928
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19895
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-6.15 USD
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۲۷
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۰۶
خرڅول
0.01
1.19401
1.19895
ګټه
-4.94 USD
EURUSDm
سودا
#70781506
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19401
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19895
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.94 USD
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۲
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۰۵
خرڅول
0.01
1.19522
1.19895
ګټه
-3.73 USD
EURUSDm
سودا
#70782278
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19522
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19895
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.73 USD
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۱۰
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۰۳
خرڅول
0.01
1.19643
1.19895
ګټه
-2.52 USD
EURUSDm
سودا
#70782822
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19643
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19895
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.52 USD
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۳۲
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۰۲
خرڅول
0.02
1.19774
1.19895
ګټه
-2.42 USD
EURUSDm
سودا
#70785995
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19774
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.19895
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.42 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۲۱
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۲۵
خریداری کول
0.01
1.20805
1.19877
ګټه
-10.00 USD
EURUSDm
سودا
#70316950
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20805
ګټنه
-0.72 USD
ټوله
-9.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19877
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-10.00 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۲۹:۰۱
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۲۳
خریداری کول
0.01
1.20677
1.19877
ګټه
-8.72 USD
EURUSDm
سودا
#70320740
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۲۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20677
ګټنه
-0.72 USD
ټوله
-8.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19877
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-8.72 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۲۰:۲۸
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۲۰
خریداری کول
0.01
1.20546
1.19873
ګټه
-7.23 USD
EURUSDm
سودا
#70327821
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۲۰:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20546
ګټنه
-0.50 USD
ټوله
-6.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19873
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-7.23 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۰۸
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۱۳
خریداری کول
0.02
1.20442
1.19876
ګټه
-12.37 USD
EURUSDm
سودا
#70356242
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20442
ګټنه
-1.05 USD
ټوله
-11.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.19876
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-12.37 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۱۶
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۱۱
خریداری کول
0.03
1.20305
1.19876
ګټه
-14.42 USD
EURUSDm
سودا
#70361168
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20305
ګټنه
-1.55 USD
ټوله
-12.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.19876
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-14.42 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۲۶:۴۸
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۱۰
خریداری کول
0.04
1.20183
1.19876
ګټه
-14.37 USD
EURUSDm
سودا
#70395578
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۲۶:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20183
ګټنه
-2.09 USD
ټوله
-12.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.19876
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-14.37 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۷:۴۰
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۰۹
خریداری کول
0.05
1.20053
1.19877
ګټه
-11.39 USD
EURUSDm
سودا
#70397646
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۷:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20053
ګټنه
-2.59 USD
ټوله
-8.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.19877
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-11.39 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۵۹:۰۸
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۰۷
خریداری کول
0.05
1.19927
1.19877
ګټه
-5.09 USD
EURUSDm
سودا
#70400904
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۵۹:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19927
ګټنه
-2.59 USD
ټوله
-2.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.19877
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.09 USD