د ډیمو حالت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۰۷
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۷
خرڅول
0.03
1.38097
1.38053
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82259091
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38097
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38053
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۰۷
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۷
خرڅول
0.03
1.38097
1.38053
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82259093
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38097
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38053
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۰۷
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۷
خرڅول
0.03
1.38097
1.38053
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82259092
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38097
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38053
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۴۳
خریداری کول
0.03
1.38032
1.38076
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82258451
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38032
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38076
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۴۳
خریداری کول
0.03
1.38032
1.38076
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82258450
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38032
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38076
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۴۳
خریداری کول
0.03
1.38032
1.38076
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82258452
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38032
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38076
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۲۳
خرڅول
0.03
1.3809
1.38041
ګټه
1.47 USD
GBPUSDm
سودا
#82257489
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3809
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38041
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.47 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۲۳
خرڅول
0.03
1.38083
1.38041
ګټه
1.26 USD
GBPUSDm
سودا
#82257504
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38083
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38041
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.26 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۲۳
خرڅول
0.03
1.38084
1.38041
ګټه
1.29 USD
GBPUSDm
سودا
#82257500
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38084
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38041
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.29 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۴۰
خریداری کول
0.03
1.38038
1.38082
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82224205
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38038
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38082
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۴۰
خریداری کول
0.03
1.38038
1.38082
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82224204
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38038
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38082
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۴۰
خریداری کول
0.03
1.38038
1.38082
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82224206
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38038
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38082
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۸:۲۶
خرڅول
0.03
1.38093
1.38048
ګټه
1.35 USD
GBPUSDm
سودا
#82223566
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38093
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۸:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38048
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.35 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۸:۲۶
خرڅول
0.03
1.38092
1.38048
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82223565
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38092
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۸:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38048
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۸:۲۶
خرڅول
0.03
1.38093
1.38048
ګټه
1.35 USD
GBPUSDm
سودا
#82223568
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38093
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۸:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38048
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.35 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۲:۴۷
خریداری کول
0.03
1.38066
1.3811
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82222788
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38066
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۲:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.3811
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۲:۴۷
خریداری کول
0.03
1.38066
1.3811
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82222790
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38066
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۲:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.3811
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۲:۴۷
خریداری کول
0.03
1.38066
1.3811
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82222789
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38066
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۲:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.3811
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۴۹
خرڅول
0.03
1.38103
1.38061
ګټه
1.26 USD
GBPUSDm
سودا
#82215464
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38103
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38061
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.26 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۴۹
خرڅول
0.03
1.38103
1.38061
ګټه
1.26 USD
GBPUSDm
سودا
#82215463
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38103
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38061
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.26 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۴۹
خرڅول
0.03
1.3811
1.38061
ګټه
1.47 USD
GBPUSDm
سودا
#82215461
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3811
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38061
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.47 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۴۳
خریداری کول
0.03
1.38078
1.38122
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82213249
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38078
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38122
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۴۳
خریداری کول
0.03
1.38078
1.38122
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82213252
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38078
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38122
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۴۳
خریداری کول
0.03
1.38078
1.38122
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82213251
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38078
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38122
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۵۹
خرڅول
0.03
1.38075
1.38031
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82210322
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38075
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38031
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۵۹
خرڅول
0.03
1.38075
1.38031
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82210327
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38075
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38031
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۵۹
خرڅول
0.03
1.38075
1.38031
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82210326
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38075
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38031
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۰۰
خریداری کول
0.03
1.38002
1.38046
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82209849
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38002
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38046
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۰۰
خریداری کول
0.03
1.38002
1.38046
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82209848
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38002
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38046
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۰۰
خریداری کول
0.03
1.38002
1.38046
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82209850
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38002
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38046
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۶
خرڅول
0.03
1.38042
1.37998
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82204349
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38042
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.37998
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۶
خرڅول
0.03
1.38042
1.37998
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82204348
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38042
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.37998
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۶
خرڅول
0.03
1.38042
1.37998
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82204350
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38042
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.37998
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۳۹
خریداری کول
0.03
1.38002
1.38046
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82200014
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38002
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38046
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۳۹
خریداری کول
0.03
1.38002
1.38046
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82200016
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38002
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38046
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۳۹
خریداری کول
0.03
1.38002
1.38046
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82200015
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38002
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38046
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۵
خرڅول
0.03
1.38054
1.3801
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82198772
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38054
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.3801
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۵
خرڅول
0.03
1.38054
1.3801
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82198771
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38054
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.3801
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۵
خرڅول
0.03
1.38054
1.3801
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82198770
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38054
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.3801
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۵۶
خریداری کول
0.03
1.38037
1.38081
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82196880
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38037
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38081
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۵۶
خریداری کول
0.03
1.38037
1.38081
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82196883
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38037
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38081
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۵۶
خریداری کول
0.03
1.38037
1.38081
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82196881
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38037
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38081
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۵۸
خرڅول
0.03
1.38146
1.38102
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82196182
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38146
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38102
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۵۸
خرڅول
0.03
1.38146
1.38102
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82196189
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38146
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38102
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۵۸
خرڅول
0.03
1.38146
1.38102
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82196185
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38146
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38102
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۵۱
خریداری کول
0.03
1.38052
1.38096
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82191189
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38052
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38096
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۵۱
خریداری کول
0.03
1.38052
1.38096
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82191188
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38052
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38096
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۵۱
خریداری کول
0.03
1.38052
1.38096
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82191190
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38052
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38096
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۰۸
خرڅول
0.03
1.3807
1.38026
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82190622
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3807
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38026
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۰۸
خرڅول
0.03
1.3807
1.38026
ګټه
1.32 USD
GBPUSDm
سودا
#82190621
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3807
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38026
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD