د ډیمو حالت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
خریداری کول
0.37
1.37127
1.37468
ګټه
126.17 USD
GBPUSDm
سودا
#80595737
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37127
ګټنه
0.00 USD
ټوله
126.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.37
بهر(وتل)
1.37468
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
126.17 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
خریداری کول
0.04
1.37743
1.37468
ګټه
-11.00 USD
GBPUSDm
سودا
#80500074
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37743
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.37468
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-11.00 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
خریداری کول
0.07
1.37565
1.37468
ګټه
-6.79 USD
GBPUSDm
سودا
#80562841
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37565
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.37468
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-6.79 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
خریداری کول
0.14
1.37401
1.37468
ګټه
9.38 USD
GBPUSDm
سودا
#80572700
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37401
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.14
بهر(وتل)
1.37468
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.38 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
خریداری کول
0.01
1.38039
1.37468
ګټه
-5.71 USD
GBPUSDm
سودا
#80491321
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38039
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37468
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.71 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۰۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
خریداری کول
0.27
1.37207
1.37468
ګټه
70.47 USD
GBPUSDm
سودا
#80593194
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37207
ګټنه
0.00 USD
ټوله
70.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.27
بهر(وتل)
1.37468
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
70.47 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
خریداری کول
0.03
1.37844
1.37468
ګټه
-11.28 USD
GBPUSDm
سودا
#80498225
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37844
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.37468
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-11.28 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۵:۰۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
خریداری کول
0.52
1.37035
1.37468
ګټه
225.16 USD
GBPUSDm
سودا
#80597313
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37035
ګټنه
0.00 USD
ټوله
225.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.52
بهر(وتل)
1.37468
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
225.16 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
خریداری کول
0.05
1.37653
1.37468
ګټه
-9.25 USD
GBPUSDm
سودا
#80560963
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37653
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.37468
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-9.25 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
خریداری کول
0.1
1.37483
1.37468
ګټه
-1.50 USD
GBPUSDm
سودا
#80566030
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37483
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.37468
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.50 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
خریداری کول
0.01
1.3816
1.37468
ګټه
-6.92 USD
GBPUSDm
سودا
#80464074
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3816
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37468
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-6.92 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۴۰:۰۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
خریداری کول
0.19
1.37304
1.37468
ګټه
31.16 USD
GBPUSDm
سودا
#80574434
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۴۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37304
ګټنه
0.00 USD
ټوله
31.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.19
بهر(وتل)
1.37468
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
31.16 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
خریداری کول
0.02
1.37944
1.37468
ګټه
-9.52 USD
GBPUSDm
سودا
#80494517
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37944
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37468
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-9.52 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۵۵
خریداری کول
0.72
1.36916
1.36806
ګټه
-79.20 USD
GBPUSDm
سودا
#80610222
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36916
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-79.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.72
بهر(وتل)
1.36806
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-79.20 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۵۳
خریداری کول
1.01
1.36828
1.36806
ګټه
-22.22 USD
GBPUSDm
سودا
#80611082
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36828
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-22.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۵۳
د سوداګرۍ حجم
1.01
بهر(وتل)
1.36806
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-22.22 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۵۲
خریداری کول
1.4
1.36733
1.36808
ګټه
105.00 USD
GBPUSDm
سودا
#80612838
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36733
ګټنه
0.00 USD
ټوله
105.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1.4
بهر(وتل)
1.36808
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
105.00 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۵۰:۰۹
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۵۰
خریداری کول
1.95
1.3626
1.36807
ګټه
1 066.65 USD
GBPUSDm
سودا
#80801713
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۵۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3626
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 066.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۵۰
د سوداګرۍ حجم
1.95
بهر(وتل)
1.36807
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 066.65 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۵:۳۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۰۷
خرڅول
0.01
1.18161
1.17873
ګټه
2.88 USD
EURUSDm
سودا
#80309136
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۵:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18161
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17873
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.88 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۳
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۰۷
خرڅول
0.02
1.18256
1.17873
ګټه
7.66 USD
EURUSDm
سودا
#80321317
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18256
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17873
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.66 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۰۷
خرڅول
0.03
1.18386
1.17873
ګټه
15.39 USD
EURUSDm
سودا
#80343340
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18386
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17873
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
15.39 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۰۷
خرڅول
0.01
1.18081
1.17873
ګټه
2.08 USD
EURUSDm
سودا
#80304133
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18081
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17873
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.08 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۳۸
خرڅول
0.01
1.38465
1.38165
ګټه
3.00 USD
GBPUSDm
سودا
#80425552
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38465
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38165
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.00 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۵۱
خریداری کول
0.01
1.38215
1.38492
ګټه
2.77 USD
GBPUSDm
سودا
#80373450
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38215
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38492
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.77 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۵۱
خریداری کول
0.03
1.37953
1.38492
ګټه
16.17 USD
GBPUSDm
سودا
#80384662
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37953
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38492
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
16.17 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۵۱
خریداری کول
0.01
1.38325
1.38492
ګټه
1.67 USD
GBPUSDm
سودا
#80372786
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38325
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38492
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.67 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۰۳
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۵۱
خریداری کول
0.02
1.38124
1.38492
ګټه
7.36 USD
GBPUSDm
سودا
#80374887
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38124
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38492
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.36 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۱۹
خرڅول
0.01
1.38388
1.38332
ګټه
0.56 USD
GBPUSDm
سودا
#80274358
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38388
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38332
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.56 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۱۹
خرڅول
0.05
1.39047
1.38332
ګټه
35.75 USD
GBPUSDm
سودا
#80350008
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39047
ګټنه
0.00 USD
ټوله
35.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.38332
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
35.75 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۱۹
خرڅول
0.02
1.38611
1.38332
ګټه
5.58 USD
GBPUSDm
سودا
#80319830
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38611
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38332
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.58 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۰۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۱۹
خرڅول
0.03
1.38721
1.38332
ګټه
11.67 USD
GBPUSDm
سودا
#80323075
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38721
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38332
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.67 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۳
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۱۹
خرڅول
0.04
1.38957
1.38332
ګټه
25.00 USD
GBPUSDm
سودا
#80343345
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38957
ګټنه
0.00 USD
ټوله
25.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.38332
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
25.00 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۱۹
خرڅول
0.01
1.38473
1.38332
ګټه
1.41 USD
GBPUSDm
سودا
#80290278
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38473
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38332
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.41 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۳۲
خریداری کول
0.14
1.17766
1.18081
ګټه
44.10 USD
EURUSDm
سودا
#80259344
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17766
ګټنه
0.00 USD
ټوله
44.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.14
بهر(وتل)
1.18081
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
44.10 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۳۱
خریداری کول
0.1
1.17872
1.18081
ګټه
20.90 USD
EURUSDm
سودا
#80256153
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17872
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.18081
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
20.90 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۰۳
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۲۹
خریداری کول
0.07
1.17957
1.18082
ګټه
8.75 USD
EURUSDm
سودا
#80250637
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17957
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.18082
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.75 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۲۸
خریداری کول
0.05
1.18044
1.18082
ګټه
1.90 USD
EURUSDm
سودا
#80087674
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18044
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.18082
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.90 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۲۷
خریداری کول
0.04
1.18126
1.18082
ګټه
-1.76 USD
EURUSDm
سودا
#80080840
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18126
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.18082
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.76 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۲۵
خریداری کول
0.03
1.18221
1.18082
ګټه
-4.17 USD
EURUSDm
سودا
#80063327
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18221
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.18082
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.17 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۲۴
خریداری کول
0.02
1.18322
1.18082
ګټه
-4.80 USD
EURUSDm
سودا
#80054018
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18322
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.18082
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.80 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۲۳
خریداری کول
0.01
1.18411
1.18076
ګټه
-3.35 USD
EURUSDm
سودا
#80024831
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18411
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18076
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.35 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۲۲
خریداری کول
0.01
1.18501
1.18076
ګټه
-4.25 USD
EURUSDm
سودا
#80014760
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18501
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18076
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.25 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۳۱
خریداری کول
0.01
1.38075
1.38375
ګټه
3.00 USD
GBPUSDm
سودا
#80258185
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38075
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38375
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.00 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۰۰
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۱۳
خرڅول
0.03
1.38301
1.38084
ګټه
6.51 USD
GBPUSDm
سودا
#80138815
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38301
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38084
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.51 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۱۳
خرڅول
0.05
1.38521
1.38084
ګټه
21.85 USD
GBPUSDm
سودا
#80156915
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38521
ګټنه
0.00 USD
ټوله
21.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.38084
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
21.85 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۰۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۱۳
خرڅول
0.1
1.38735
1.38084
ګټه
65.10 USD
GBPUSDm
سودا
#80191543
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38735
ګټنه
0.00 USD
ټوله
65.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.38084
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
65.10 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۱۳
خرڅول
0.01
1.37973
1.38084
ګټه
-1.11 USD
GBPUSDm
سودا
#80125790
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37973
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38084
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.11 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۰
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۱۳
خرڅول
0.02
1.38168
1.38084
ګټه
1.68 USD
GBPUSDm
سودا
#80130583
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38168
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38084
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.68 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۱۳
خرڅول
0.04
1.38387
1.38084
ګټه
12.12 USD
GBPUSDm
سودا
#80139901
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38387
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.38084
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
12.12 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۳
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۱۳
خرڅول
0.07
1.38654
1.38084
ګټه
39.90 USD
GBPUSDm
سودا
#80189755
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38654
ګټنه
0.00 USD
ټوله
39.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.38084
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
39.90 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۰
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۱۳
خرڅول
0.14
1.38828
1.38084
ګټه
104.16 USD
GBPUSDm
سودا
#80193158
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38828
ګټنه
0.00 USD
ټوله
104.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.14
بهر(وتل)
1.38084
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
104.16 USD