د ډیمو حالت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۲۲
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۴۷
خرڅول
0.03
132.116
132.247
ګټه
-4.20 USD
EURJPY
سودا
#14221863
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.116
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.247
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-4.20 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۰۴
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۲۲
خرڅول
0.03
132.072
132.118
ګټه
-1.87 USD
EURJPY
سودا
#14212475
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.072
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.118
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-1.87 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۳۲
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۲۲
خرڅول
0.03
132.012
132.118
ګټه
-3.52 USD
EURJPY
سودا
#14220014
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.012
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.118
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-3.52 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۷
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۲۲
خرڅول
0.03
132.118
132.118
ګټه
-0.60 USD
EURJPY
سودا
#14212398
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.118
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.118
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-0.60 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۰۳
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۲۲
خرڅول
0.03
132.108
132.118
ګټه
-0.88 USD
EURJPY
سودا
#14212416
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.108
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.118
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-0.88 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۱۳
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۲۲
خرڅول
0.03
132.038
132.118
ګټه
-2.81 USD
EURJPY
سودا
#14219745
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.038
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.118
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-2.81 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۷
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۲۲
خرڅول
0.03
132.118
132.118
ګټه
-0.60 USD
EURJPY
سودا
#14212395
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.118
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.118
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-0.60 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۸
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۲۲
خرڅول
0.03
132.118
132.118
ګټه
-0.60 USD
EURJPY
سودا
#14212401
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.118
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.118
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-0.60 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۳۱
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۷
خرڅول
0.03
132.015
132.129
ګټه
-3.74 USD
EURJPY
سودا
#14207219
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.015
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.129
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-3.74 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۳۲
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۷
خرڅول
0.03
132.014
132.129
ګټه
-3.76 USD
EURJPY
سودا
#14207226
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.014
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.129
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-3.76 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۳۸
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۷
خرڅول
0.03
131.947
132.129
ګټه
-5.61 USD
EURJPY
سودا
#14204833
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.947
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.129
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-5.61 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۳۲
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۷
خرڅول
0.03
132.014
132.129
ګټه
-3.76 USD
EURJPY
سودا
#14207224
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.014
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.129
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-3.76 USD
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۲۲
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
خرڅول
0.03
131.105
132.129
ګټه
-28.83 USD
EURJPY
سودا
#14007704
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.105
ګټنه
-0.05 USD
ټوله
-28.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.129
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-28.83 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۳۸
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
خرڅول
0.03
131.947
132.129
ګټه
-5.61 USD
EURJPY
سودا
#14204832
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.947
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.129
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-5.61 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۱۵
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
خرڅول
0.03
131.75
132.129
ګټه
-11.07 USD
EURJPY
سودا
#14166022
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.75
ګټنه
-0.04 USD
ټوله
-10.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.129
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-11.07 USD
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۲۹
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
خرڅول
0.03
131.359
132.129
ګټه
-21.84 USD
EURJPY
سودا
#14031356
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.359
ګټنه
-0.05 USD
ټوله
-21.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.129
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-21.84 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۴۸
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
خرڅول
0.03
131.817
132.129
ګټه
-9.18 USD
EURJPY
سودا
#14189850
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.817
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.129
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-9.18 USD
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۵:۰۳
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
خرڅول
0.03
131.491
132.129
ګټه
-18.21 USD
EURJPY
سودا
#14037575
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.491
ګټنه
-0.05 USD
ټوله
-17.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.129
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-18.21 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۳۳
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
خرڅول
0.03
131.889
132.129
ګټه
-7.20 USD
EURJPY
سودا
#14197547
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.889
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.129
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-7.20 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۰۹
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
خرڅول
0.03
131.625
132.129
ګټه
-14.51 USD
EURJPY
سودا
#14074172
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.625
ګټنه
-0.04 USD
ټوله
-13.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.129
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-14.51 USD
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۲۶
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
خرڅول
0.03
130.977
132.129
ګټه
-32.35 USD
EURJPY
سودا
#13999817
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.977
ګټنه
-0.05 USD
ټوله
-31.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.129
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-32.35 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۳۸
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
خرڅول
0.03
131.947
132.129
ګټه
-5.61 USD
EURJPY
سودا
#14204830
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.947
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.129
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-5.61 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۵
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
خرڅول
0.03
131.681
132.129
ګټه
-12.97 USD
EURJPY
سودا
#14145303
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.681
ګټنه
-0.04 USD
ټوله
-12.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.129
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-12.97 USD
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۳۴:۱۴
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
خرڅول
0.03
131.234
132.129
ګټه
-25.28 USD
EURJPY
سودا
#14027140
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۳۴:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.234
ګټنه
-0.05 USD
ټوله
-24.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.129
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-25.28 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۴۵
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
خرڅول
0.03
131.817
132.129
ګټه
-9.18 USD
EURJPY
سودا
#14189847
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.817
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.129
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-9.18 USD
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۰۵
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
خرڅول
0.03
131.43
132.129
ګټه
-19.88 USD
EURJPY
سودا
#14032247
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.43
ګټنه
-0.05 USD
ټوله
-19.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.129
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-19.88 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۴۸
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
خرڅول
0.03
131.817
132.129
ګټه
-9.18 USD
EURJPY
سودا
#14189851
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.817
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.129
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-9.18 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۴۵
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
خرڅول
0.03
131.559
132.129
ګټه
-16.32 USD
EURJPY
سودا
#14042441
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.559
ګټنه
-0.04 USD
ټوله
-15.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.129
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-16.32 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۳۳
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
خرڅول
0.03
131.889
132.129
ګټه
-7.20 USD
EURJPY
سودا
#14197548
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.889
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.129
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-7.20 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۱۰
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
خرڅول
0.03
131.627
132.129
ګټه
-14.45 USD
EURJPY
سودا
#14074177
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.627
ګټنه
-0.04 USD
ټوله
-13.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.129
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-14.45 USD
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۶:۰۵
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۲۸:۵۱
خرڅول
0.03
130.519
130.392
ګټه
2.93 USD
EURJPY
سودا
#13804420
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۶:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.519
ګټنه
-0.01 USD
ټوله
3.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۲۸:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
130.392
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
2.93 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۴۴
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۵۲
خریداری کول
0.03
129.703
129.89
ګټه
4.59 USD
EURJPY
سودا
#13660808
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.703
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
129.89
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
4.59 USD
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۳۰
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۴۶
خریداری کول
0.03
129.975
130.049
ګټه
1.45 USD
EURJPY
سودا
#13460303
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.975
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
130.049
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
1.45 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۴۷
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۴۶
خریداری کول
0.03
130.091
130.048
ګټه
-1.94 USD
EURJPY
سودا
#13437156
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.091
ګټنه
-0.15 USD
ټوله
-1.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
130.048
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-1.94 USD
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۵۰:۵۵
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۴۵
خریداری کول
0.03
129.839
130.049
ګټه
5.22 USD
EURJPY
سودا
#13469660
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۵۰:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.839
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
130.049
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
5.22 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۷
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۱
خرڅول
0.03
130.966
130.736
ګټه
5.77 USD
EURJPY
سودا
#13385687
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.966
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
130.736
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
5.77 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۱
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۱
خرڅول
0.03
130.826
130.736
ګټه
1.89 USD
EURJPY
سودا
#13383018
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.826
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
130.736
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
1.89 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۴۶
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۰
خرڅول
0.03
130.573
130.736
ګټه
-5.11 USD
EURJPY
سودا
#13381589
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.573
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
130.736
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-5.11 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۴۸
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۴۹
خرڅول
0.03
130.732
130.736
ګټه
-0.71 USD
EURJPY
سودا
#13382456
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.732
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
130.736
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-0.71 USD
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۰۸
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۱۹:۵۳
خریداری کول
0.03
129.798
129.928
ګټه
2.99 USD
EURJPY
سودا
#13253191
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.798
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۱۹:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
129.928
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
2.99 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۴۱
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۹
خریداری کول
0.03
129.934
130.122
ګټه
4.55 USD
EURJPY
سودا
#12611236
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.934
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
130.122
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
4.55 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۹:۳۱
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۳۱
خرڅول
0.01
130.5
130.378
ګټه
0.91 USD
EURJPY
سودا
#12524180
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۹:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
130.378
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.91 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۰۳
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۰۵
خریداری کول
0.01
129.903
129.871
ګټه
-0.49 USD
EURJPY
سودا
#12404314
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.903
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.871
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.49 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۵۵
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۰۵
خریداری کول
0.01
129.643
129.871
ګټه
1.89 USD
EURJPY
سودا
#12417203
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.643
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.871
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.89 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۱۱
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۰۵
خریداری کول
0.01
129.775
129.871
ګټه
0.68 USD
EURJPY
سودا
#12407343
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.775
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.871
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.68 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۱:۰۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۲:۴۲
خرڅول
0.01
130.618
130.316
ګټه
2.56 USD
EURJPY
سودا
#12285710
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.618
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۲:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
130.316
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.56 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۴۰
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۱۹
خریداری کول
0.01
129.822
130.123
ګټه
2.54 USD
EURJPY
سودا
#12173964
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.822
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
130.123
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.54 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۱۴
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۸
خرڅول
0.01
129.629
129.714
ګټه
-0.97 USD
EURJPY
سودا
#11694653
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.629
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.714
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.97 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۵۴:۰۲
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۸
خرڅول
0.01
129.76
129.716
ګټه
0.20 USD
EURJPY
سودا
#11695282
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۵۴:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.76
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.716
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.20 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۴۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۷
خرڅول
0.01
129.884
129.72
ګټه
1.29 USD
EURJPY
سودا
#11715903
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.884
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.72
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.29 USD