د ډیمو حالت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۰:۲۸
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۰۱
خرڅول
0.01
1770.9
1777.39
ګټه
-6.57 USD
XAUUSD
سودا
#160513786
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۰:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1770.9
ګټنه
-0.01 USD
ټوله
-6.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1777.39
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-6.57 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۵۳
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۰۱
خرڅول
0.01
1772.09
1777.39
ګټه
-5.38 USD
XAUUSD
سودا
#160513896
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1772.09
ګټنه
-0.01 USD
ټوله
-5.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1777.39
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-5.38 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۱۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۹:۲۱
خرڅول
0.01
1771.73
1770.23
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160513810
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1771.73
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۹:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1770.23
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۲۸
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۳۵:۲۷
خرڅول
0.01
1773.5
1772
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160513422
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1773.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۳۵:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1772
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۲۵:۰۴
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۲۹:۵۵
خرڅول
0.01
1774.33
1772.83
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160513618
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۲۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1774.33
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۲۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1772.83
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۷:۰۶
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۸:۲۸
خرڅول
0.01
1773.11
1771.61
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160513294
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۷:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1773.11
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۸:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1771.61
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۵:۰۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۰۶
خرڅول
0.01
1775.89
1774.39
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160513100
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1775.89
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1774.39
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۰۴
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
خریداری کول
0.01
1779.38
1771.97
ګټه
-7.48 USD
XAUUSD
سودا
#160501050
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1779.38
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1771.97
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-7.48 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۰۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
خریداری کول
0.01
1778.55
1771.97
ګټه
-6.65 USD
XAUUSD
سودا
#160503007
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1778.55
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1771.97
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-6.65 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۴۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
خریداری کول
0.01
1777.55
1771.97
ګټه
-5.65 USD
XAUUSD
سودا
#160503210
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1777.55
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1771.97
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-5.65 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
خریداری کول
0.02
1776.37
1771.97
ګټه
-8.94 USD
XAUUSD
سودا
#160503426
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1776.37
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1771.97
د کمیشن لګښتونه
-0.14 USD
ګټه
-8.94 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۰۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
خریداری کول
0.01
1778.9
1771.97
ګټه
-7.00 USD
XAUUSD
سودا
#160503002
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1778.9
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1771.97
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-7.00 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۳۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
خریداری کول
0.01
1777.71
1771.97
ګټه
-5.81 USD
XAUUSD
سودا
#160503204
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1777.71
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1771.97
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-5.81 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۲۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
خریداری کول
0.02
1776.22
1771.97
ګټه
-8.64 USD
XAUUSD
سودا
#160503257
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1776.22
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1771.97
د کمیشن لګښتونه
-0.14 USD
ګټه
-8.64 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۲۲
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۰۱
خریداری کول
0.01
1778.02
1779.52
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160503017
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1778.02
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1779.52
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۱۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۰۰
خریداری کول
0.01
1777.64
1779.14
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160503052
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1777.64
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1779.14
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۵
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۳
خریداری کول
0.01
1778.87
1780.37
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160502295
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1778.87
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1780.37
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۴
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۰۱
خریداری کول
0.01
1778.4
1779.9
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160502294
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1778.4
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1779.9
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۴۲
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۴۶
خریداری کول
0.01
1777.86
1779.36
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160502352
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1777.86
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1779.36
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۱۴
خریداری کول
0.01
1777.55
1779.05
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160502367
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1777.55
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1779.05
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۷
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۱۸
خریداری کول
0.01
1778.61
1780.11
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160502019
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1778.61
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1780.11
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۹
خریداری کول
0.01
1777.95
1779.45
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160502023
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1777.95
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1779.45
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۰
خریداری کول
0.01
1777.74
1779.24
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160502028
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1777.74
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1779.24
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۲
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
خریداری کول
0.01
27.794
26.535
ګټه
-63.19 USD
XAGUSD
سودا
#160438824
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.794
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
-62.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
26.535
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-63.19 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۳۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
خریداری کول
0.01
27.622
26.535
ګټه
-54.59 USD
XAGUSD
سودا
#160447419
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.622
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
-54.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
26.535
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-54.59 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۳۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
خریداری کول
0.02
27.515
26.535
ګټه
-98.48 USD
XAGUSD
سودا
#160449509
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.515
ګټنه
-0.34 USD
ټوله
-98.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
26.535
د کمیشن لګښتونه
-0.14 USD
ګټه
-98.48 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۴۶
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
خریداری کول
0.02
27.291
26.535
ګټه
-76.08 USD
XAGUSD
سودا
#160451951
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.291
ګټنه
-0.34 USD
ټوله
-75.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
26.535
د کمیشن لګښتونه
-0.14 USD
ګټه
-76.08 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۱:۵۴
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
خریداری کول
0.04
27.066
26.535
ګټه
-107.16 USD
XAGUSD
سودا
#160460982
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۱:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.066
ګټنه
-0.68 USD
ټوله
-106.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
26.535
د کمیشن لګښتونه
-0.28 USD
ګټه
-107.16 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۴۶
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
خریداری کول
0.01
27.712
26.535
ګټه
-59.09 USD
XAGUSD
سودا
#160443218
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.712
ګټنه
-0.17 USD
ټوله
-58.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
26.535
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-59.09 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۰۲
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
خریداری کول
0.02
27.401
26.535
ګټه
-87.08 USD
XAGUSD
سودا
#160451800
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.401
ګټنه
-0.34 USD
ټوله
-86.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
26.535
د کمیشن لګښتونه
-0.14 USD
ګټه
-87.08 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۳۱:۱۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
خریداری کول
0.03
27.187
26.535
ګټه
-98.52 USD
XAGUSD
سودا
#160460695
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۳۱:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
27.187
ګټنه
-0.51 USD
ټوله
-97.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
26.535
د کمیشن لګښتونه
-0.21 USD
ګټه
-98.52 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۴
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۰۷
خرڅول
0.01
26.97
26.82
ګټه
7.43 USD
XAGUSD
سودا
#160474426
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
26.97
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
26.82
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
7.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۳۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۱۱
خرڅول
0.01
1813.91
1812.41
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160474846
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1813.91
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1812.41
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۰۸
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۵۹
خرڅول
0.01
1814.71
1813.21
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160475033
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1814.71
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1813.21
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۴۸
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۳۹
خرڅول
0.01
1813.95
1812.45
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160474418
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1813.95
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1812.45
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۰۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۵۴
خرڅول
0.01
27.095
26.945
ګټه
7.43 USD
XAGUSD
سودا
#160465419
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.095
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
26.945
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
7.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۵۷
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۴۸
خرڅول
0.01
1816.11
1814.61
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160473807
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1816.11
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1814.61
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۳۷
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۷
خرڅول
0.01
1818.48
1816.98
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160472932
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1818.48
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1816.98
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۸:۱۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۱۳
خرڅول
0.01
1819.25
1817.75
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160472965
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۸:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1819.25
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1817.75
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۴۲:۲۸
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۳۸
خرڅول
0.01
27.175
27.025
ګټه
7.43 USD
XAGUSD
سودا
#160466288
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۴۲:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.175
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.025
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
7.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۵۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۷
خرڅول
0.01
1819.47
1817.97
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160472606
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1819.47
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1817.97
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۴۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۲۸:۵۰
خرڅول
0.01
1820.77
1819.27
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160472031
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1820.77
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۲۸:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1819.27
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۰۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۴۳
خرڅول
0.01
1822.28
1820.78
ګټه
1.43 USD
XAUUSD
سودا
#160470827
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1822.28
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1820.78
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
1.43 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۵۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۲۹
خرڅول
0.01
27.499
27.349
ګټه
7.43 USD
XAGUSD
سودا
#160450427
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.499
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.349
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
7.43 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۶:۵۴
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۴:۲۷
خرڅول
0.01
27.584
27.434
ګټه
7.43 USD
XAGUSD
سودا
#160450648
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۶:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.584
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۴:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.434
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
7.43 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۵:۰۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۵۲
خرڅول
0.01
27.646
27.496
ګټه
7.43 USD
XAGUSD
سودا
#160447528
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.646
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.496
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
7.43 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۱۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۹
خرڅول
0.01
27.728
27.578
ګټه
7.43 USD
XAGUSD
سودا
#160448634
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27.728
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
27.578
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
7.43 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۴۶
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
خرڅول
0.02
1860.35
1858.32
ګټه
3.92 USD
XAUUSD
سودا
#160446269
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1860.35
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1858.32
د کمیشن لګښتونه
-0.14 USD
ګټه
3.92 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۰۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
خرڅول
0.01
1857.23
1858.32
ګټه
-1.16 USD
XAUUSD
سودا
#160445053
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1857.23
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1858.32
د کمیشن لګښتونه
-0.07 USD
ګټه
-1.16 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۵۳
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
خرڅول
0.02
1859.2
1858.32
ګټه
1.62 USD
XAUUSD
سودا
#160445628
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1859.2
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1858.32
د کمیشن لګښتونه
-0.14 USD
ګټه
1.62 USD