د ډیمو حالت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۳۸
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۳۹
خریداری کول
0.01
1.21089
1.21179
ګټه
0.90 USD
EURUSD.
سودا
#75181456
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21089
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21179
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.90 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۴۲
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۳۹
خریداری کول
0.01
1.21168
1.21179
ګټه
0.11 USD
EURUSD.
سودا
#75178263
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21168
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21179
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.11 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۴۹
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
خریداری کول
0.01
1.21707
1.21154
ګټه
-5.53 USD
EURUSD.
سودا
#75103310
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21707
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21154
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.53 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۲۰
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
خریداری کول
0.89
1.20988
1.21154
ګټه
147.74 USD
EURUSD.
سودا
#75136508
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20988
ګټنه
0.00 USD
ټوله
147.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.89
بهر(وتل)
1.21154
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
147.74 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۳۵
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
خریداری کول
0.03
1.21551
1.21154
ګټه
-11.91 USD
EURUSD.
سودا
#75109237
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21551
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.21154
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-11.91 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۹
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
خریداری کول
0.08
1.2137
1.21154
ګټه
-17.28 USD
EURUSD.
سودا
#75116032
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2137
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-17.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.21154
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-17.28 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۳۱
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
خریداری کول
0.21
1.21202
1.21154
ګټه
-10.08 USD
EURUSD.
سودا
#75127161
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21202
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.21
بهر(وتل)
1.21154
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-10.08 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۲۷
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
خریداری کول
0.01
1.21785
1.21154
ګټه
-6.31 USD
EURUSD.
سودا
#75098845
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21785
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21154
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-6.31 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۸
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
خریداری کول
0.55
1.21059
1.21154
ګټه
52.25 USD
EURUSD.
سودا
#75133104
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21059
ګټنه
0.00 USD
ټوله
52.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.55
بهر(وتل)
1.21154
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
52.25 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۱۷
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
خریداری کول
0.02
1.21628
1.21154
ګټه
-9.48 USD
EURUSD.
سودا
#75106413
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21628
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21154
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-9.48 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۰۶
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
خریداری کول
0.05
1.21467
1.21154
ګټه
-15.65 USD
EURUSD.
سودا
#75113438
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21467
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-15.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.21154
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-15.65 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۶
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
خریداری کول
0.13
1.21282
1.21154
ګټه
-16.64 USD
EURUSD.
سودا
#75118369
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21282
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-16.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
1.21154
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-16.64 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۰۲
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
خریداری کول
0.34
1.2113
1.21154
ګټه
8.16 USD
EURUSD.
سودا
#75128024
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2113
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.34
بهر(وتل)
1.21154
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.16 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۱۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۴:۰۶
خرڅول
0.01
1.20951
1.21083
ګټه
-1.32 USD
EURUSD.
سودا
#75136725
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20951
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21083
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.32 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۴:۰۶
خرڅول
0.01
1.21264
1.21083
ګټه
1.81 USD
EURUSD.
سودا
#75129080
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21264
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21083
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.81 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۲۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۵
خرڅول
0.01
1.21369
1.21275
ګټه
0.94 USD
EURUSD.
سودا
#75121679
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21369
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21275
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.94 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۱۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۲۸
خرڅول
0.01
1.2145
1.21382
ګټه
0.68 USD
EURUSD.
سودا
#75114243
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2145
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21382
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.68 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۲۸
خرڅول
0.01
1.21758
1.21382
ګټه
3.76 USD
EURUSD.
سودا
#75102558
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21758
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21382
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.76 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۳۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۶
خرڅول
0.01
1.2186
1.21769
ګټه
0.91 USD
EURUSD.
سودا
#75100280
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2186
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21769
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.91 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۶
خرڅول
0.01
1.21777
1.21769
ګټه
0.08 USD
EURUSD.
سودا
#75098661
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21777
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21769
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۹:۳۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۲۶
خریداری کول
0.01
1.21773
1.21775
ګټه
0.02 USD
EURUSD.
سودا
#75076780
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۹:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21773
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21775
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۵
خرڅول
0.02
1.21907
1.21792
ګټه
2.30 USD
EURUSD.
سودا
#75089483
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21907
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21792
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.30 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۴:۰۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۵
خرڅول
0.01
1.21818
1.21792
ګټه
0.26 USD
EURUSD.
سودا
#75086230
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۴:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21818
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21792
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.26 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۵
خرڅول
0.01
1.21737
1.21792
ګټه
-0.55 USD
EURUSD.
سودا
#75071831
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21737
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21792
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.55 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۵۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۹:۲۹
خریداری کول
0.01
1.21664
1.21759
ګټه
0.95 USD
EURUSD.
سودا
#75073621
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21664
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۹:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21759
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.95 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۹:۲۹
خریداری کول
0.01
1.21753
1.21759
ګټه
0.06 USD
EURUSD.
سودا
#75071128
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21753
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۹:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21759
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۵۹
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۴
خرڅول
0.05
1.21888
1.21746
ګټه
7.10 USD
EURUSD.
سودا
#75069358
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21888
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.21746
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.10 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۳۹
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۳
خرڅول
0.01
1.21575
1.21746
ګټه
-1.71 USD
EURUSD.
سودا
#75063534
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21575
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21746
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.71 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۵
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۳
خرڅول
0.02
1.21728
1.21746
ګټه
-0.36 USD
EURUSD.
سودا
#75065250
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21728
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21746
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.36 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۲۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۳
خرڅول
0.01
1.21651
1.21746
ګټه
-0.95 USD
EURUSD.
سودا
#75064252
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21651
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21746
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.95 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۰۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۳
خرڅول
0.03
1.21809
1.21746
ګټه
1.89 USD
EURUSD.
سودا
#75065898
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21809
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.21746
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.89 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۱۷
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۰۸
خریداری کول
0.01
1.21703
1.21743
ګټه
0.40 USD
EURUSD.
سودا
#75064920
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21703
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21743
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۱۶
خریداری کول
0.01
1.21642
1.21691
ګټه
0.49 USD
EURUSD.
سودا
#75064052
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21642
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21691
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.49 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۱۶
خریداری کول
0.01
1.21639
1.21691
ګټه
0.52 USD
EURUSD.
سودا
#75064057
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21639
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21691
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.52 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۱
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۱
خریداری کول
0.01
1.21805
1.21627
ګټه
-1.78 USD
EURUSD.
سودا
#75058667
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21805
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21627
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.78 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۱
خریداری کول
0.02
1.21641
1.21627
ګټه
-0.28 USD
EURUSD.
سودا
#75061259
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21641
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21627
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.28 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۳۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۱
خریداری کول
0.05
1.21485
1.21627
ګټه
7.10 USD
EURUSD.
سودا
#75062272
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21485
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.21627
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.10 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۱۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۱
خریداری کول
0.01
1.21724
1.21627
ګټه
-0.97 USD
EURUSD.
سودا
#75060198
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21724
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21627
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.97 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۳۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۱
خریداری کول
0.03
1.21561
1.21627
ګټه
1.98 USD
EURUSD.
سودا
#75061732
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21561
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.21627
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.98 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۱۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۳۸
خرڅول
0.01
1.21483
1.21592
ګټه
-1.09 USD
EURUSD.
سودا
#75062124
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21483
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21592
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.09 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۳۸
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۳۷
خرڅول
0.01
1.21797
1.21592
ګټه
2.05 USD
EURUSD.
سودا
#75059385
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21797
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21592
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.05 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۲۱
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۳۶
خرڅول
0.01
1.21748
1.218
ګټه
-0.52 USD
EURUSD.
سودا
#75054680
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21748
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.218
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.52 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۱۷
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۳۶
خرڅول
0.02
1.21912
1.218
ګټه
2.24 USD
EURUSD.
سودا
#75056389
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21912
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.218
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.24 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۴۷
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۳۶
خرڅول
0.01
1.21829
1.218
ګټه
0.29 USD
EURUSD.
سودا
#75055352
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21829
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.218
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.29 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۲۱
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۰
خریداری کول
0.01
1.21763
1.21791
ګټه
0.28 USD
EURUSD.
سودا
#75054670
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21763
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21791
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.28 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۲۰
خرڅول
0.01
1.2179
1.21767
ګټه
0.23 USD
EURUSD.
سودا
#75052916
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2179
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21767
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.23 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۴۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۲۰
خرڅول
0.01
1.2172
1.21767
ګټه
-0.47 USD
EURUSD.
سودا
#75045869
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2172
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21767
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.47 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۴۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۲۰
خرڅول
0.02
1.21878
1.21767
ګټه
2.22 USD
EURUSD.
سودا
#75053433
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21878
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21767
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.22 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۵
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۱۸
خریداری کول
0.01
1.21687
1.21756
ګټه
0.69 USD
EURUSD.
سودا
#75050459
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21687
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21756
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.69 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۶
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۳
خریداری کول
0.02
1.21661
1.21667
ګټه
0.12 USD
EURUSD.
سودا
#75049425
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21661
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21667
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.12 USD