د ډیمو حالت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۹
خریداری کول
0.01
1.17304
1.17313
ګټه
0.09 USD
EURUSD.
سودا
#80714916
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17304
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17313
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.09 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۲۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۹
خریداری کول
0.01
1.17224
1.17313
ګټه
0.89 USD
EURUSD.
سودا
#80715807
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17224
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17313
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.89 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۳۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۷
خریداری کول
0.01
1.17222
1.17308
ګټه
0.86 USD
EURUSD.
سودا
#80715876
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17222
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17308
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.86 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۴۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۷
خریداری کول
0.01
1.17299
1.17308
ګټه
0.09 USD
EURUSD.
سودا
#80714831
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17299
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17308
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.09 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۳۳
خرڅول
0.01
1.17323
1.17306
ګټه
0.17 USD
EURUSD.
سودا
#80697990
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17323
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17306
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.17 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۳۳
خرڅول
0.01
1.17328
1.17306
ګټه
0.22 USD
EURUSD.
سودا
#80697954
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17328
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17306
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۵۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۲
خریداری کول
0.01
1.17265
1.17291
ګټه
0.26 USD
EURUSD.
سودا
#80703213
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17265
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17291
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.26 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۵۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۲
خریداری کول
0.02
1.17178
1.17291
ګټه
2.26 USD
EURUSD.
سودا
#80705934
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17178
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17291
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.26 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۴۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۲
خریداری کول
0.01
1.17346
1.17291
ګټه
-0.55 USD
EURUSD.
سودا
#80695584
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17346
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17291
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.55 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۵۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۴۴
خریداری کول
0.01
1.17265
1.17289
ګټه
0.24 USD
EURUSD.
سودا
#80703216
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17265
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17289
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.24 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۵۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۴۴
خریداری کول
0.02
1.17179
1.17289
ګټه
2.20 USD
EURUSD.
سودا
#80705955
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17179
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17289
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.20 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۴۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۴۴
خریداری کول
0.01
1.17346
1.17289
ګټه
-0.57 USD
EURUSD.
سودا
#80695560
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17346
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17289
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.57 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۸
خرڅول
0.01
1.17305
1.17335
ګټه
-0.30 USD
EURUSD.
سودا
#80680121
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17305
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17335
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.30 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۴۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۸
خرڅول
0.02
1.17384
1.17335
ګټه
0.98 USD
EURUSD.
سودا
#80686894
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17384
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17335
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.98 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۲۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۸
خرڅول
0.03
1.17464
1.17335
ګټه
3.87 USD
EURUSD.
سودا
#80691761
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17464
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17335
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.87 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۳۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۸
خرڅول
0.01
1.17226
1.17335
ګټه
-1.09 USD
EURUSD.
سودا
#80678149
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17226
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17335
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.09 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۲۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۲
خرڅول
0.03
1.17465
1.17339
ګټه
3.78 USD
EURUSD.
سودا
#80691829
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17465
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17339
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.78 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۲۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۲
خرڅول
0.01
1.17228
1.17339
ګټه
-1.11 USD
EURUSD.
سودا
#80678057
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17228
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17339
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.11 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۴۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۲
خرڅول
0.01
1.17307
1.17339
ګټه
-0.32 USD
EURUSD.
سودا
#80680398
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17307
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17339
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.32 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۸:۰۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۲
خرڅول
0.02
1.17387
1.17339
ګټه
0.96 USD
EURUSD.
سودا
#80690179
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17387
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17339
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.96 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۴۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۴۲
خریداری کول
0.01
1.17258
1.17331
ګټه
0.73 USD
EURUSD.
سودا
#80677766
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17258
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17331
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.73 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۵۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۴۲
خریداری کول
0.01
1.17258
1.17331
ګټه
0.73 USD
EURUSD.
سودا
#80677778
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17258
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17331
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.73 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۳۱
خرڅول
0.03
1.17369
1.17238
ګټه
3.93 USD
EURUSD.
سودا
#80664040
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17369
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17238
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.93 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۳۱
خرڅول
0.01
1.17123
1.17238
ګټه
-1.15 USD
EURUSD.
سودا
#80643669
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17123
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17238
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.15 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۵۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۳۱
خرڅول
0.02
1.17288
1.17238
ګټه
1.00 USD
EURUSD.
سودا
#80645891
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17288
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17238
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.00 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۱۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۳۱
خرڅول
0.01
1.17202
1.17238
ګټه
-0.36 USD
EURUSD.
سودا
#80644679
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17202
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17238
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.36 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۱۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۱۴
خرڅول
0.01
1.17202
1.1724
ګټه
-0.38 USD
EURUSD.
سودا
#80644682
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17202
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1724
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.38 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۰۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۱۴
خرڅول
0.03
1.17369
1.1724
ګټه
3.87 USD
EURUSD.
سودا
#80664062
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17369
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.1724
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.87 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۱۴
خرڅول
0.01
1.17123
1.1724
ګټه
-1.17 USD
EURUSD.
سودا
#80643659
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17123
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1724
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.17 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۵۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۱۴
خرڅول
0.02
1.17287
1.1724
ګټه
0.94 USD
EURUSD.
سودا
#80645882
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17287
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.1724
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.94 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۴۸
خریداری کول
0.01
1.172
1.17246
ګټه
0.46 USD
EURUSD.
سودا
#80641675
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.172
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17246
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.46 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۴۸
خریداری کول
0.01
1.17203
1.17246
ګټه
0.43 USD
EURUSD.
سودا
#80641798
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17203
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17246
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.43 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۸
خرڅول
0.02
1.17223
1.17136
ګټه
1.74 USD
EURUSD.
سودا
#80641975
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17223
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17136
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.74 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۸
خرڅول
0.01
1.17223
1.17135
ګټه
0.88 USD
EURUSD.
سودا
#80641973
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17223
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17135
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.88 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۳۵
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۸
خرڅول
0.01
1.17144
1.17135
ګټه
0.09 USD
EURUSD.
سودا
#80624324
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17144
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17135
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.09 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۳۵
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۷
خرڅول
0.01
1.17144
1.17136
ګټه
0.08 USD
EURUSD.
سودا
#80624331
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17144
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17136
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۳۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۷
خرڅول
0.01
1.1714
1.17136
ګټه
0.04 USD
EURUSD.
سودا
#80624380
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1714
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17136
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۲۷
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۴
خریداری کول
0.55
1.17027
1.17193
ګټه
91.30 USD
EURUSD.
سودا
#80620820
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17027
ګټنه
0.00 USD
ټوله
91.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.55
بهر(وتل)
1.17193
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
91.30 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۱۶:۰۹
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۴
خریداری کول
0.13
1.17255
1.17193
ګټه
-8.06 USD
EURUSD.
سودا
#80589301
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۱۶:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17255
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
1.17193
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-8.06 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۲:۲۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۴
خریداری کول
0.21
1.17176
1.17193
ګټه
3.57 USD
EURUSD.
سودا
#80595955
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۲:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17176
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.21
بهر(وتل)
1.17193
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.57 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۳۷
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۴
خریداری کول
0.34
1.17101
1.17193
ګټه
31.28 USD
EURUSD.
سودا
#80612302
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17101
ګټنه
0.00 USD
ټوله
31.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.34
بهر(وتل)
1.17193
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
31.28 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
خریداری کول
0.03
1.17484
1.17193
ګټه
-8.73 USD
EURUSD.
سودا
#80560576
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17484
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17193
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-8.73 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۶
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
خریداری کول
0.05
1.17409
1.17193
ګټه
-10.80 USD
EURUSD.
سودا
#80564711
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17409
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.17193
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-10.80 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
خریداری کول
0.08
1.17329
1.17193
ګټه
-10.88 USD
EURUSD.
سودا
#80566858
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17329
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.17193
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-10.88 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۵۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
خریداری کول
0.01
1.17663
1.17193
ګټه
-4.70 USD
EURUSD.
سودا
#80554255
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17663
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17193
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.70 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۰۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
خریداری کول
0.02
1.17584
1.17193
ګټه
-7.82 USD
EURUSD.
سودا
#80555460
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17584
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17193
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-7.82 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۹
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
خریداری کول
0.01
1.17746
1.17193
ګټه
-5.53 USD
EURUSD.
سودا
#80552370
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17746
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17193
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.53 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۵۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۱
خریداری کول
0.01
1.17663
1.17189
ګټه
-4.74 USD
EURUSD.
سودا
#80554250
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17663
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17189
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.74 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۱
خریداری کول
0.08
1.17329
1.17189
ګټه
-11.20 USD
EURUSD.
سودا
#80566891
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17329
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.17189
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-11.20 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۰۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۱
خریداری کول
0.02
1.17584
1.17189
ګټه
-7.90 USD
EURUSD.
سودا
#80555459
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17584
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17189
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-7.90 USD